می 10, 2021

پایان نامه با واژگان کلیدی واژه نامه، استاندارد، نرم افزار

1 min read
<![CDATA[]]>

شِما : يک شِما XBRL اطلاعاتي را راجع به اجزاء واژه نامه نگهداري مي کند ( بعنوان مثال ، نام اجزاء و … ) . يک شيما را مي توان به عنوان يک ظرف در نظر گرفت که يک ليست سازمان نيافته از اجزاء و ارجاعات به فايلهاي پايگاه ارتباطي را شامل مي شود ( فريورليلان، 1386،ص15)5.
پايگاه ارتباط : پايگاه ارتباط که به عنوان سطوح هم شناخته مي شود يک بخشي از واژه نامه است که اظلاعات راجع به ارتباط بين اجزاء ارائه داده و اجزاء را با مراجع خاص خارجي ( معمولاً استانداردها ) مرتبط مي کند .
بنابراين واژه نامه شامل مفاهيم و روابط مورد استفاده در نوع خاصي از گزارشگري تجاري است و براي ايجاد پيوند با اسناد نمونه و قادر ساختن آنها براي تهيه گزارشات بکار مي رود . در حال حاضر چندين واژه نامه منتشر شده است که از جمله آنها واژه نامه استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي6 و واژه نامه مطابق اصول پذيرفته شده حسابداري ايلات متحده آمريکا و کانادا مي باشد .يک واژه نامه جديد که منتشر شده واژه نامه XBRL زبان گزارشگري توسعه پذير7 ( دفترکل ) مي باشد که عنوان بندي حسابها را در سيستمهاي متفاوت راهنمايي مي کند و به داده ها قابليت تغيير مي دهد.واژه نامه دفترکل GL يک واژه نامه ويژه است که جهت پشتيباني از تطبيق داده ها و گزارشگري داخلي در سازمانها طراحي شده است .
واژه نامه ( گروهبندي) در زبان گزارشگري توسعه پذير BRL چندين مزيت دارد : اول اينکه ارائه مفهوم براي اطلاعات مالي سطوح را امکانپذير و آشکارتر مي سازد . دوم اينکه ، واژه نامه زبان گزارشگري توسعه پذير مي تواند چگونگي تحليل بکارگيري قواعد و شيوه هاي حسابداري متفاوت توسط شرکت هاي کوچک را تسهيل مي کند . سوم اينکه ، واژه نامه XBRL اطلاعات زمينه اي ايجاد مي کند که مي تواند جستجوي اطلاعات را با استفاده از موتورهاي جستجوي مبتني بر زبان گزارشگري توسعه پذير XBRLارتقا بخشد . و آنها را در گردآوري تنايج جستجوي کاملتر و دقيق تر بکار گيرد . در نهايت يک واژه نامه در زبان گزارشگري توسعه پذير ي تواند براي انتقال يک سند زبان گزارشگري توسعه پذير مبتني بر اصول پذيرفته شده حسابداري1 کشور ديگر استفاده شود. براي مثال يک سند زبان گزارشگري توسعه پذيرXBRL تهيه شده با استفاده از واژه نامه ايالات متحده مي تواند به يک سند مبتني بر واژه نامه استانداردهاي حسابداري بين المللي2 منتقل شود. شايد از آنجايي که صدها واژه نامه ملي و براي صنايع مختلف در حال ايجاد مي باشد ، اين عمل اهميت بيشتري پيدا کند.
شرکتهايي که تمايل دارند صورتهاي مالي خود را با فرمت XBRL منتشر کنند با استفاده از نرم افزارهاي ويژه ( که واژه نامه هاي ياد شده در آنها جاسازي شده ) اقلام صورتهاي مالي خود را برچسب گذاري مي کنند و در نتيجه استفاده کنندگان از اطلاعات به اقلام صورتهاي مالي داراي هويت دسترسي پيدا مي کنند . XBRL يک چارت استاندارد براي حسابها نيست و فقط امکان استاندارد کردن مفاهيم گزارشگري تجاري را فراهم کرده و بطور همزمان انعطاف پذيري لازم براي توسعه واژه نامه را به منظور مواجهه با شرايط خاص فراهم مي کند .
هنگاميکه يک واحد تجاري مشخص نيازمند بر چسب منحصر به فردي باشد ، صاحبان گزارش مي توانند آن را ايجاد کرده و تعريف مفهوم و رابطه اش با ساير بخشهاي گزارش را معين کنند. به عبارت ديگر هيچ اجباري مبني بر اينکه يک مفهوم گزارشگري در يک قالب نامناسب قرار گيرد ، وجود ندارد .
همانطور که گفته شد XBRL در اصل يک زبان برچسب گذاري مالي مي باشد که مبتني بر XML است . استفاده از XML براي برچسب گذاري داده امکان جستجوي صحيح و سريعتر اطلاعات را فراهم مي کند .
در XML هر شخصي قادر به تعريف برچسب مي باشد اما چنين کاري ، کارايي XBRL را مخدوش کرده و همين امر باعث مي شود تا ضرورت استفاده از استانداردهاي ايجاد شده ( توسط کنسرسيوم XBRL ) آشکار شود.تا کنون با تشکيل کميته هاي استاندارد سازي بسياري از استانداردهاي مهم تدوين شده اند که کشورهاي مختلف با عضويت در اين کميته ها مي توانند بر اساس نياز داخلي خود برچسب هاي مورد نيازشان را پيشنهاد دهند تا به آن اضافه شود و علاوه بر آن ، با معرفي نسخه متناسب با استانداردهاي حسابداري و حسابرسي کشور خود ، برچسب هايي به زبان آن کشور ايجاد کرده و نسخه خاص خود را ثبت نمايند . از آن پس اين برچسب ها براي تمام کشورهاي عضو XBRL شناخته خواهد شد . با استفاده از اين روش ، گزارش هاي مالي شرکتها در تمام دنيا بصورت خودکار ترجمه مي شوند و ديگر نيازي به ترجمه گزارش هاي مالي شرکتهاي ايراني ، توسط حسابدارن مسلط به زبان انگليسي نيست ( فريور ليلان ، 1386،ص 43)1 .
3-5-2 اسناد نمونه ( طبقه بندي)2
اطلاعات XBRL معمولاً بشکل اسناد نمونه XBRL توزيع مي گردد . اسناد نمونه XBRL شامل اطلاعات مالي ، به همراه عناوين XBRL متناظر با آنها مي باشد . سند نمونه ( طبقه بندي ) يک گزارش تجاري مثل صورتهاي مالي است که بر اساس مجموعه تعاريف و ويژگيها XBRL آماده شده است . مفهوم اعداد و ارزشهايي که درون يک سند نمونه وجود دارند توسط گروهبندي مورد استفاده توضيح داده مي شود . بنابراين يک سند نمونه بلااستفاده است مگر آنکه واژه نامه اي که براي ايجاد آن سند مورد استفاده قرار گرفته است را بشناسيم .
به هر حال بايد توجه داشت که يک سند نمونه حقايق تجاري را بيان مي دارد و مي تواند شامل تنها يک قلم مثل دارائيهاي جاري باشد و يا شامل يک گزارش کامل باشد .
يک سند نمونه ( طبقه بندي )يک سند XML است که شامل يک يا چند جزء XBRL مي باشد . يک سند نمونه XBRL از طريق تناظر اطلاعات مالي به يک واژه نامه که حقايق مالي و روابط ميان آنها را توصيف مي کند بدست مي آيد . بنابراين تمام استفاده کنندگان اين اسناد نمونه برداشتي يکسان از اطلاعات مالي عنوان بندي شده خواهند داشت . مثلاً تمام آنها خواهند داشت که منظور از عنوان XBRL کش کش ايکيوولينتس 3 در واژه نامه مورد استفاده تنها وجه نقد است نه وجه نقد و معادل آن.
بايد توجه داشت که در صورتيکه اسناد نمونه XBRL بدون مطابقت با يک واژه نامه خاص تهيه شوند آنگاه ممکن است اجزاء XBRL به اشتباه مورد استفاده قرار گيرند و به اشتباه تفسير شوند و يا حتي اجزاء XBRL شامل اطلاعاتي که بيانگر آن هستند نباشند . شکل 4-2 نمونه يک سند XBRL را نشان مي دهد ( بوريتز و نو ، 2004 ،ص1 ).89
شکل 4-2 نمونه اي از سند XBRL- (همان منبع،ص 11)2
6-2 گزارشگري در XBRL
همانطور که مي دانيم امروزه اطلاعات حسابداري و گزارش هاي مالي ، بطور فيزيکي حفاظت مي شوند . يعني حقايق مربوط به امور تجاري در بطن اسناد و در مکان هاي مطمئن نگهداري شده ، و در صورت نياز به اين حقايق تجاري بايد آنها با يکديگر يا بصورت جداگانه جستجو شوند که معمولاً اين فرايند بصورت دستي انجام مي گيرد . اما اسناد داخل XBRL بصورت مرتب کدگذاري شده اند و هر کدام از اطلاعات گزارش در جاي خودش قرار دارد .
بنابراين حقايق تجاري در XBRL بدون توجه به اين که در کدام قسمت گزارش خواهند آمد ، به سهولت در دسترس هستند . بطور مثال شرکت هاي زيادي به دنبال اين هستند چگونه هاي اختيارنامه هاي خريد سهام را براي کارکنان و استفاده کنندگان خارجي گزارش کنند . آيا انتشار هزينه هاي مربوط به اختيارنامه هاي خريد سهام به جاي افشاي کامل اطلاعات آنها تنها باعث ايجاد تفاوت در ساختار گزارشگري مالي مي شود ( که در يک مکان و روي يک کاغذ يا در نسخه الکترونيکي يک گزارش نشان داده مي شود ) . در واقع XBRL هيچ تضادي با افشاي جزئيات و حقايق نداشته و اين زبان گزارشگري تمام جزئيات را بصورت ساده نشان مي دهد .از طرف ديگر XBRL ، شفافيت اطلاعات تجاري را افزايش مي دهد که باعث اجتناب از برخي شايعات حسابداري مي شود . شفافيت اطلاعات تجاري به معني تغيير دادن يا از بين بردن اصول حسابداري يا تغيير دادن اجزاي حقايق تجاري ( که تصميمات مالي را مي سازند ) نمي باشد ، بلکه به اين معني است که با اجازه دادن به استفاده کنندگان اطلاعات تجاري ، آنان را قادر مي سازد تا با سهولت بيشتري از اطلاعات تجاري گزارشات استفاده کنند . از سوي ديگر XBRL تمام حقايق تجاري مرتبط با يک شرکت را تسهيل کرده و تعداد حقايق تجاري مورد استفاده و پردازش تحليل گران را افزايش مي دهد .
بايد اشاره کرد که فرآيند کنوني موسسات مالي و تجاري که از فن آوري اطلاعات در سازمان خويش بهره مي برند ، عليرغم کاهش هزينه ها و نيز افزايش سرعت و کيفيت دسترسي به اطلاعات روند کاملاً الکترونيکي شده اي را تجربه نمي کنند . البته اين امر به معني ضعف اين سازمان ها نمي باشد . بلکه در هزاره سوم ارتباطات درون سازماني به شدت تحت تأثير فناوري هاي نو بوده و با سرعت تغيير مي کنند (شفاعي و کاظمي ،1388،ص 45-43)1.
اگرچه اسناد XBRL مي توانند براحتي با نرم افزارهاي کاربردي ديگري بکار روند ، ليکن شخص به راحتي قادر به خواندن آنها نيست . با اين حال اسناد XBRL مي توانند به اشکال قابل فهم مثل صفحات وب ، اسناد متني و ديگر اسناد نمونه تبديل شوند . وقتي که اسناد نمونه به گزارشات قابل خواندن توسط شخص تبديل شوند ، الگوهاي گزارشگري مورد استفاده قرار مي گيرند که مي توانند در شکل الگوهاي گزارشگري با حاشيه متغير2 ، زبان الگوهاي گزارشگري توسعه پذير3 يا الگوهاي گزارشگري بصورت کاربرگ الکترونيکي 4 باشند . براي تهيه صورتهاي مالي مفيد الگوهاي گزارشگري جهت اضافه نمودن عناصر اجباري ارائه به داده ها در اسناد نمونه تهيه خواهند شد .
در نتايجي مشابه صورتهاي مالي مي توانند با ارائه بصورت HTML ، PDF ، پردازشگر وَرد90 يا ديگر اشکال قابل خواندن براي انسان بدست آيد .
1-6-2 گزارشگري سنتي و محدوديتهاي آن
اطلاعات تجاري براي انجام معاملات تجاري توليد شده و در بسياري از نقاط سازمان ( که اغلب با يکديگر مرتبط نيستند) استفاده مي شوند . در واقع فرآيند گزارشگري تجاري از يک شيوه باز91 و مورد توافق پيروي نمي کنند (منظور از شيوه باز روشي است که همه واحدهاي مرتبط از فرمت و فرآيند تهيه گزارش مطلع باشند). البته پراکندگي اين اطلاعات به عواملي مانند توانايي سازمان براي استفاده از اطلاعات تجاري ، ميزان استفاده از اين اطلاعات و ميزان تقسيم اطلاعات در بين بخش هاي وابسته است .
خروجي فرآيند گزارشگري مالي سنتي ، توليد صورتهاي مالي اساسي و يادداشتهاي ضميمه اين صورتها مي باشد و همواره فرض بر اين است که به نحوي منطقي نيازهاي استفاده کنندگان خارجي و ساير ذينفعان را تأمين مي کند . اما برخي محدوديتهاي روش هاي رايج (يا به تعبيري سنتي) گزارشگري مالي 92 تا اندازه اي آنها را از اهداف اصلي خود دور مي سازد . برخي از آن محدوديت ها عبارتند از :
1- عدم دسترسي بخش زيادي از ذينفعان که بعضاً منجر به رانت اطلاعاتي مي شود .
2- عدم پاسخ به نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران و ساير استفاده کنندگان
3- عدم وجود شاخص هاي اندازه گيري موفقيت هاي مالي آينده که مبناي تصميمات کليدي مي شود .
4-]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.