می 10, 2021

پایان نامه با واژگان کلیدی واژه نامه، استاندارد، نرم افزار

1 min read
<![CDATA[]]>

9-2 XBRL و حسابرسان داخلي
حسابرسان داخلي نيز نبايد نسبت به XBRL و مدلهاي جديد گزارشگري بي توجه باشند . زيرا در سراسر جهان قانونگذاران در حال بکارگيري XBRL هستند . به عنوان مثال APRA 118 برنامه اي در پيش دارد تا طي آن شرکتهاي سهامي را ملزم به نگهداري اطلاعات با فرمت XBRL نمايد . که D2A 119 ناميده مي شود . قانونگذاران ژاپن ، چين ، SEC و بسياري از قانونگذاران ديگر در جهان اقدام به قانوني کردن XBRL با هدف پذيرش آن در آينده نزديک کرده اند .
بر اساس يک ارزيابي که اخيراً توسط انجمن حسابرسان داخلي120 صورت گرفته ، 60 % اعضاء براي شرکتهايي کار مي کنند که داراي کميته حسابرسي يا افشاء بوده و به طور معمول صورتهاي مالي را فصلي افشاء مي نمايند ( ارائه مي کنند ) رويه گزارشگري فصلي با توجه به مدل گزارشگري قديمي چه بسا که بسيار عالي باشد ولي با توجه به مدل جديد گزارشگري و قانون ساربنز – اسکلي و مقررات FD ، گزارشگري فصلي پاسخگو نيست .
نرم افزارهاي XBRL ، امکان بروز رساني به موقع اطلاعات را مي دهد ، در نتيجه حسابرس داخلي مي تواند با استفاده از اين اطلاعات به موقع در جلسات متوالي و متناوب کميته حسابرسي شرکت کند . در شرکتهاي بين المللي که از XBRL استفاده مي کنند حسابرسان داخلي نيازمند حضور فيزيکي در هر شعبه جهت دريافت اطلاعات حسابداري نمي باشند . در هر صورت اگر از چنين نرم افزارهايي در يک شرکت استفاده شود ، حسابرسان داخلي ملزمند تا به استفاده و بکارگيري اين نرم افزار سرکشي کنند (پينس کِر، 2003 ،ص 16 )121.
10-2 گزارشگري حسابرسي براي XBRL
1-10-2 ضرورت حسابرسي در محيط XBRL
يکي از مشکلات و تهديدات گزارشگري مالي تحت وب ، خطرات ذاتي اينترنت است . اينترنت يک شبکه عمومي غير قابل اتکاء و ناامن است. برخي تهديدات عمده امنيت در خدمات گزارشگري مالي تحت وب عبارتند از : دستکاري در پيام ، افشاي پيام هاي محرمانه ، جايگزيني پيام ، امتناع از ارائه خدمات ، وارسي بسته و حملات ويروس ها است ( باس ورت و کابَي ،2002،ص21 )122.
بسياري از شرکتها در تلاش هستند تا توان خود را در جهت ارائه اطلاعات به کارمندان ، سرمايه گذاران ، تحليل گران و … افزايش دهند . XBRL به عنوان راهکاري که امکان تهيه و داد و ستد آسانتر و کاراتر اطلاعات را ممکن مي ساخت ، توسعه يافت (بوريتز و نو ، 2005،ص13)123 . اگرچه استفاده از XBRL در تهيه اسناد مزاياي فراواني دارد ولي يک محدوديت اصلي هم دارد و آن عبارتست از اينکه کيفيت اطلاعات مندرج در يک سند را در نظر نمي گيرد . بويژه اينکه آيا اطلاعات عنوان بندي شده توسط XBRL قابل اتکاء هستند يا خير ؟
قابليت اتکا اطلاعات مالي به قابليت اتکاء پروسه هاي بکار گرفته شده براي ايجاد سند XBRL و به ماهيت ، گستردگي و زمانبندي روشهاي حسابرسي اجرا شده درباره آن اطلاعات در وب انتقال مي يابد، بستگي دارد . اطلاعات در وب ، شامل اسناد XBRL براحتي مي توانند ايجاد و اصلاح شده و يا مورد سوء استفاده و دستکاري قرار گيرند . بنابراين استفاده کنندگاني که جهت اخذ تصميمات مهم به اين اطلاعات مالي وابستگي دارند مي بايست پيش از استفاده از اين اطلاعات جهت اخذ تصميمات مهم از صحت و قابليت اتکاء و مجاز بودن اين اطلاعات اطمينان يابند (همان منبع،ص 36)3. با توجه به عدم اعتماد برخي از استفاده کنندگان به صورت هاي مالي منتشر شده توسط XBRL ، زبان ديگري نيز براي اطمينان بخشي در مورد صحت اطلاعات مورد مبادله از طريق XBRL ايجاد شد که اصطلاحاً ” زبان گزارشگري اطمينان بخشي توسعه پذير ” يا XARL 4 ناميده مي شود . XARL صورت توسعه يافته اي از XBRL است که ارائه کنندگان خدمات اطمينان بخشي و تضمين کيفيت را قادر مي سازد تا صحت اطلاعات داراي برچسب XBRL منتشر شده در اينترنت را تأييد و گزارش کند و از اين طريق به کاربران و شرکتها جهت اعتماد به صورت هاي مالي منتشر شده کمک نمايد .
به طور خلاصه XBRL مي تواند روش استانداردي را براي تهيه ، انتشار و تبادل اطلاعات مالي فراهم کند . محيط XARL هم مدرکي را فراهم مي سازد که کاربران اطمينان يابند اطلاعات کدگذاري شده XBRL نه تنها توسط حسابرسان ، حسابرسي شده ، بلکه فاقد دستکاري نيز است . بنابراين عدم اطمينان درباره اطلاعات مالي به ميزان زيادي کاهش مي يابد (مازاريزدي،1385 ،ص2 )1.
2-10-2 حرفه حسابرسي و XARL
زبان گزارشگري اعتبار بخشي توسعه پذير ( XARL) يک توسعه از XML است که توسط بوريتز و نو براي اولين بار در سال 2002 مورد اشاره قرار گرفت ، و جهت بسط XBRL به منظور مشارکت در قابليت اتکاء اطلاعات تهيه شده در محيط XBRL طراحي شده است . حسابرسي ( اعتبار بخشي ) اسناد XBRL و استفاده از زبان XBRL مي تواند ابهام استفاده کنندگان درباره کامل بودن اسناد را کاهش داده و از سويي با ارائه اطلاعات با قابليت اتکاء ، اعتماد استفاده کنندگان را جلب نمايد . يک سند XBRL شامل عناوين ويژه اي است که بيانگر ، نوع حسابرسي ، تاريخ حسابرسي ، امضاء ديجيتالي حسابرسان ، قابليت اتکاء سيستم و … مي باشد . لذا استفاده کنندگان به سادگي مي توانند ، نوع جسابرسي ( اعتبار بخشي ) ، دوره زماني حسابرسي ، نام حسابرس و استانداردهاي حسابرسي بکار رفته ( مثل GAAS ، استانداردهاي عمومي پذيرفته شده حسابرسي ايالات متحده آمريکا ) را بفهمند . زبان XARL قصد ندارد تا استاندارد جديدي حسابرسي وضع کند بلکه با ايجاد يک زبان ديجيتالي در پي بهبود ارزش XBRL در ارتباط با حسابرسي مبتني بر استانداردهاي موجود مي باشد .
گرچه برخي از نسخ XBRL ( از جمله XBRL ، استانداردهاي پذيرفته شده GAAP ايالات متحده ) شامل عناويني هستند که جهت نشانه گذاري محتوي گزارش حسابرسان در صورتهاي مالي طراحي شده است ، با اين وجود ، اين عناوين به هيچ روشي در مقابل تغييرات محافظت نشده اند ، بنابراين اگر حسابرسي مستقل انجام نگيرد هر فردي عمداً و يا سهواً مي تواند عناوين را اضافه و يا دستکاري نمايد . همچنين عناوين مرتبط با اعتبار بخشي داخل XBRL صورتهاي مالي را بعنوان يک کل در نظر مي گيرد و جهت بحث در مورد حسابرسي صورتهاي مالي خاص يا اقلام خاص صورتهاي مالي تهيه نشده اند . بعلاوه ، در درون XBRL عناويني وجود ندارد که در مورد حسابرسي سيستمها و کنترلهاي صورتهاي مالي و يا ديگر موارد مرتبط با قابليت اتکاء اطلاعات آماده شده با XBRL بحث کند . در مقابل اسناد XARL مدارک قابل اطميناني ارائه مي کنند که اطلاعات اسناد XBRL حسابرسي شده اند ، يا از جهات ديگر توسط حسابرس ( حسابدار ) رسمي حسابرسي شده اند .
اين مي تواند عدم اطمينان راجع به ريسکهاي موجود را کاهش دهد و براي استفاده کنندگان اطلاعات قابل اتکاتري را فراهم آورد (بوريتز و نو ، 2003 ،ص 25 )124.
3-10-2 واژه نامه XARL
همانطور که قبلاً اشاره شد XARL يک توسعه از XBRL است ، واژه نامه XARL الگويي است که عناوين اعتبار بخشي را تعريف نموده و چگونگي ارتباط اطلاعات حسابرسي را بيان مي کند . بنابراين واژه نامه چارچوبي را براي ايجاد يکنواخت ( يکسان ) اسناد XARL ايجاد مي کند و يک روش استاندارد جهت اطمينان از قابليت اتکاء اطلاعات درون يک سند عنوان بندي شده XBRL در اختيار استفاده کنندگان قرار مي دهد . شکل 5-2 مروري بر اجزاء حسابرسي اصلي در XARL را نشان مي دهد .
واژه نامه XARL جهت سازگاري با دامنه وسيعي از اجزاء ، شامل سيستمهاي گزارشگري مالي ، کنترلها و ديگر سيستمها مثل سيستم بازرگاني يک واحد تجاري طراحي شده است . اين اجزاء مي توانند بعنوان استانداردهاي حرفه اي که جهت تعريف ويژگيهاي مرتبط با اعتبار بخشي که قرار است به عناوين XARL تبديل شوند گسترش يافته اند ، در نظر گرفته شوند . به عنوان مثال مي توان از خدمات ايمني وب تراست125 و سيس تراست 126.
ياد کرد . از آنجائيکه فايلهاي XARL ، همان فايلهاي XML هستند مي توان آنها را با استفاده از يک ويرايشگر متن127 مثل شکل 6-2 مشاهده کرد . همچنين مشاهده اطلاعات واژه نامه از طريق يک نرم افزار نمايشگر واژه نامه جهت فهم بهتر و سريعتر ساختار اين اطلاعات امکان پذير است .
زبان XARL توسعه پذير است ، بنابراين اگر عناوين واژه نامه XARL نياز استفاده کنندگان را برطرف ننمايد ، استفاده کنندگان مي توانند عناوين مد نظر خود را ايجاد و به واژه نامه XARL اضافه نمايند (بوريتز و نو ، 2003،ص12 )128.
شکل 5-2 مروري بر اجزاء اصلي XARL – . (بوريتز و نو ، 2003،ص 12)1
شکل 6-2 نمونه اي از واژه نامه XARL – . (همان منبع،ص 16)2
4-10-2 نمونه اي از اسناد XARL
شکل 7-2 نمايشي از يک سند XARL است . عناوين XARL به سند XBRL اضافه ميشوند بيانگر اطلاعات حسابرسي مثل توع حسابرسي ، دوره حسابرسي ، اطلاعات مربوط به حسابرسي و امثال اينها باشد. شکل 7-2 شامل دو مثال از XARL است که در درون يک ترازنامه XBRL که بر اساس واژه نامه US-CI.GAAP ( واژه نامه گزارشگري تجاري براي شرکتهاي تجاري و صنعتي تحت اصول پذيرفته شده ايلات متحده ) بتاريخ 21/7/200 تهيه شده ، قرار دارند . عناوين XARL در درون اين سند قرار گرفته اند تا اطلاعات اعتبار بخشي ( حسابرسي ) را راجع به حسابرس ، دوره حسابرسي ، اظهارنظر حسابرس و امثال اينها ارائه دهند .
شکل 8-2 استفاده از عناوين XARL را براي کل ترازنامه نشان ميدهد .
شکل 9-2 ، استفاده از عناوين XARL را براي يک قلم ترازنامه ” وجه نقد و معادل وجه نقد ” را نشان مي دهد (بوريتز و نو ، 2003،ص17)129 .
شکل 7-2 نمونه اي از يک سند XARL – . (همان منبع،ص 17)2
شکل 8-2 استفاده از عناوين XARL براي کل ترازنامه (همان منبع، ص18)1
شکل 9-2 نمونه اي از عناوين XARL براي يک قلم از اقلام ترازنامه (همان منبع ،ص19)2
11-2 نحوه عملکرد XBRL
شکل 10-2 چگونگي استفاده از زبان گزارشگري توسعه پذير XBRL را شرح مي دهد ، فرض شود يک شرکت سهامي عام خواهان تهيه صورتهاي مالي براي تحليلگران مي باشد .
1-بعد از اينکه شرکت صورتهاي مالي خود را با استفاده از سيستم حسابداري داخلي خود تهيه نمود ، يک سند XBRL بوسيله تناظر ( نگاشت ) اطلاعات مالي به عناصر واژه نامه زبان XBRL ايجاد مي شود . زبان XBRL معتبر در وب سايت شرکت يا سرور130 قرار مي گيرد ( مرحله 1 )
2-هنگاميکه استفاده کننده اي براي مقاصد تحليل اطلاعات مندرج در سند XBRL نياز داشته باشد آنرا از طريق اينترنت بدست مي آورد ( مرحله 2 و 3 ).
3-اگر استفاده کنندگان از سند XBRL خواهان تبديل آن سند به زبان کد گذاري فرامتن HTML يک کاربرگ يا پايگاه داده باشند ، مي توانند آنرا با الگوهاي گزارشگري مناسب ايجاد شده توسط خود يا تهيه کنندگان بيروني نرم افزار انجام دهند ( مرحله 4 ) . البته اسناد زبان XBRL الزاماً نمي توانند بصورت اوليه بوسيله اشخاص مشاهده شوند . نرم افزارهاي متناسب با زبان کد گذاري توسعه پذير XML مي توانند بطور خودکار محتواي سند XBRL را تجزيه و تغيير شکل دهند و سپس آنها را به سيستمهاي ديگر جهت پردازش بيشتر تبديل کنند ( فريور ليلان ،1386،ص52 )2.
شکل 10-2 نحوه عملکرد زبان گزارشگري توسعه پذير (XBRL) ( بوريتز و نو ،2003 ،ص9)1
12-2 مزايا و معايب XBRL
1-12-2 مزاياي XBRL
XBRL مزاياي فراواني را در تمام مراحل گزارشگري تجاري و تحليل ايجاد مي نمايد . اين مزايا در خودکارسازي ، کاهش هزينه ها ، جابه جايي سريعتر ، اطلاعات صحيح تر و قابل اتکاتر ، تجزيه و تحليل بهتر ، تصميم]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.