ژانویه 19, 2021

پایان نامه با کلمات کلیدی بهداشت روان، سلامت روان، آموزش و پرورش

1 min read
<![CDATA[]]>

3) از آنجايي که بين هوش هيجاني و ابعاد آن با رضايت شغلي رابطه وجود داشت، ميتوان هوش هيجاني را از طريق آموزش افزايش داد و با رشد هوش هيجاني بهورزان، آنان مهارتهاي بين فردي لازم را كسب ميكنند و به بهورزان اهل بينش و درايت تبديل ميشوند و اين تغييرات مثبت، آنان را قادر ميسازد تا بهورزاني خلاق و كارآمد شوند، مهارتهاي خود را افزايش دهند، از شغل خود راضي باشند.
4) تشويق بهورزاني که داراي هوش هيجاني هستند و لحاظ کردن هوش هيجاني به عنوان يکي از عوامل موثر در ارزشيابي و ارزيابي دانشگاه.
5-4- پيشنهاداتي براي محققين آينده
1. بررسي تاثير هوش هيجاني برخلاقيت بهورزان دانشگاه علوم پزشکي.
2. انجام تحقيقي با همين موضوع با جامعه آماري متفاوت در در سطح وسيعتر.
3. بررسي موانع و چالشهاي رضايت شغلي بهورزان در دانشگاههاي علوم پزشکي.
4. بررسي مقايسهاي هوش هيجاني و رضايت شغلي پرستاران، بهورزان و پزشکان.
5-5- محدوديت هاي تحقيق
* عدم تمايل برخي از بهورزان به همكاري در خصوص پاسخگويي به پاسخنامه ها (11 نسخه ناقص).
* نتايج اين تحقيق محدوديتهاي استفاده از پرسشنامه را دارا است.
* با توجه به اين که پژوهش حاضر فقط در مورد بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان انجام پذيرفت، لذا در تعميم نتايج آن به ساير بهورزان کشور با احتياط بايد تعميم داد.
* عدم موافقت دانشگاه علوم پزشکي زاهدان جهت انجام پژوهش در کل جامعه آماري با محقق.(توضيح آمار کل بهورزان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1328 نفر مي باشد که دانشگاه فقط با انجام تحقيق در سه شهرستان ايرانشهر، خاش و زاهدان با جميعت 550 نفر موافقت نمود).
فهرست منابع
منابع
1. آتش افروز، عسگر .(1386). مقايسه سلامت عمومي، استرس شغلي و فرسودگي شغلي معلمان مدارس استثنايي و عادي مقطع ابتدايي خوزستان، پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي، دانشگاه چمران اهواز.
2. احمدوند، محمد علي .(1382). بهداشت رواني، دانشگاه پيام نور: تهران.
3. استوار، صغرا. اميرزاده. خاتوني، ماندانا .( 1387). بررسي رابطهي ميان هوش هيجاني، رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان كارخانه بخش خصوصي در شهر شيراز، فصلنامه رهيافتي نو در مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت، سال اول – شماره دوم، ص 38- 23.
4. اسدي، جوانشير .(1382). بررسي رابطه هوش هيجاني با فرسودگي شغلي و سلامت روان كاركنان ايران خودرو، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.
5. امانالهي، عباس .(1383). مقايسه سلامت عمومي دانشجويان دختر و پسر ورزشکار و غير ورزشکار دانشکدههاي علوم تربيتي و روانشناسي، الهيات و تربيتبدني در دانشگاه شهيد چمران اهواز. همايش منطقهاي روانشناسي ورزش، دانشگاه آزاد اسلامي اهواز.
6. اميدنيا، سهيلا. خرازيها، شهرام. افسري، معصومه. وارثوزيريان، مهديه. جعفري، فيروزه. ارشادي، منا. و باشتي، شهناز .(1389). آموزش همگاني سلامت، نشر ساسوسا: کردستان.
7. اميركبيري. عليرضا، و سيد جوادين، سيد رضا .(1380). “مروري جامع بر نظريه هاي مديريت و سازمان”. چاپ اول، انتشارات نگاه دانش: تهران.
8. اميني، محمد. زرار نريماني، محمد. برهمند، تراوشا صبحي. و قراملكي، ناصر .(1387). رابطه هوش هيجاني با خودكارآمدي و سلامت روان و مقايسه آنها در دانشآموزان ممتاز و عادي، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان شماره 35-36، ص 107-122.
9. باب الحوائجي، فهيمه. و آقاكيشيزاده، وحيد .(1389). رابطه هوش هيجاني با توانمندسازي كتابداران، مورد پژوه كتابخانههاي دانشگاهي شهرستان تبريز، فصلنامه دانش شناسي(علوم كتابداري و اطلاعرساني و فناوري اطلاعات)، سال سوم، شماره (10)، ص، 24-13.
10. بابايي، علي .(1381). “بررسي مقايسه اي تعهد سازماني و رضايت شغلي بين معلمان حق التدريس و نهضتي در منطقه رضويه مشهد”، پايان نامه كارشناسي ارشد، مركز آموزش مديريت دولتي خراسان.
11. بابايي، مؤمني .(1384). تأثير هوش هيجاني بر اثربخشي مديران، تدبير، شماره 166.
12. باقرزاده، داوود. و عيوضي، زهرا .( 1387). هوش هيجاني ابزاري براي مديران، دوماهنامه توسعه انساني پليس، سال پنجم، شماره 17، ص، 103-89 .
13. بحرالعلوم، حسن .(1378). ارتباط بين فرهنگ سازماني و سبك مديريت با رضايت شغلي كارشناسان سازمان تربيت بدني شاغل در تهران، رساله دكتري، دانشگاه تربيت معلم تهران.
14. برادبري، تراويس و گريوزف، جين. (1386). هوش هيجاني، ترجمه مهدي گنجي، انتشارات ساوالان: تهران.
15. برقي، اسماعيل .(1376). بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي معلمان استثنايي شهرستان مشهد، پاياننامه کارشناسيارشد، رشته مديريت آموزشي، دانشگاه فردوسي مشهد.
16. بهرامي احسان، هادي .(1381). بهداشت رواني در قرن بيست و يكم و چالش هاي پيش رو، مجله روانشناسي و علوم تربيتي، سال سي و دوم، شماره 1، ص، 199-181.
17. بوالهري، جعفر .( 1385). استراتژيهاي ارتقاء بهداشت رواني، اولين سمينار بهداشت رواني دانشجويان، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: تهران.
18. بيدختي، علياکبر. صالحپور، معصومه.(1386). رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني در کارکنان آموزش و پرورش، دو ماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه شاهد، دوره جديد، شماره 26،ص38-32.
19. پورقاز، عبدالوهاب. و رقيبي، مهوش.( 1383). بررسي وضعيت سلامت رواني دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان زاهدان، وزارت آموزش و پرورش. شوراي تحقيقات آموزشي، پژوهشكده تعليم و تربيت.
20. پيري، زهرا .( 1389). بررسي تاثير اعتقادات مذهبي و ديني بر سلامت رواني دانشجويان، پايان نامه کارشناسي در رشته علوم تربيتي، دانشگاه سيستان و بلوچستان.
21. ترکان، فرزانه. کبير، علي. و حاکمي، لاله.(1386). وضعيت سلامت عمومي ورزشکاران اردوهاي انتخابي تيم ملي بانوان، مجله پژوهشي حکيم،10 (4)، 39-34.
22. تقوي، سيد محمد رضا .(1380). بررسي روايي و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومي، مجله روانشناسي، 5، 398-381.
23. تقوي، سيد محمد رضا .(1380). مقايسه بهداشت رواني دانشجويان دختر و پسر، سال اول و چهارم در دو دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي و مهندسي، اولين سمينار بهداشت رواني دانشجويان، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: تهران.
24. جوانفكر شهري، اسماعيل .( 1386). بررسي عوامل رضايت شغلي كاركنان واحد مركزي خبر، پايان نامه كارشناسي ارشد ارتباطات و مديريت رسانه، دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
25. حافظ نيا، م .(1387). مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني، چاپ پانزدهم، انتشارات سمت: تهران.
26. حسيني، سيد ابو القاسم .(1374). اصول بهداشت رواني، انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد.
27. حسيني، سيد ابولقاسم .(1380). اصول بهداشت رواني، انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد.
28. حسيني، سيدحسن .(1384). ارتباط بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي معلمان تربيت بدني در استان گلستان، پايان نامه کارشناسيارشد تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي.
29. حصاري، رضا .(1385). بررسي ارتباط بين رضايت شغلي و تعهد سازماني آنان در مدارس راهنمايي گاليكش، پژوهشهاي تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد، سال دوم، شماره 7، ص، 32-17.
30. حيدري، جبار. و محمودي، قهرمان .(1387). بهداشت رواني، نشر سالمي: تهران.
31. خائف الهي، احمد علي. و دوستار، محمد .( 1382). ابعاد هوش هيجاني، مجله مديريت و توسعه، شماره 18.
32. خراساني، ابوطالب .(1389). نقش رضايت شغلي کارکنان در ايجاد تعهد سازماني و توسعه نيروي انساني سازمان، مجله مقالات، سال نوزدهم، شماره 140، ص،34-31
33. خسرو پور، فرشيد. ساررويي، غلامرضا. يزداني، رستم. و اميني، محمدرضا .( 1380). بررسي همه گيرشناسي اختلالات رواني دانشجويان مراكز آموزش دولتي كرمان، اولين سمينار بهداشت رواني دانشجويان، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: تهران.
34. خسروجردي، راضيه. و خانزاده، علي .(1386). بررسي رابطه بين هوش هيجاني با سلامت روان عمومي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار، دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار، شماره14، ص 18-35.
35. خوشنام، ابراهيم. اميرتاش، محمدعلي. و هاوي، فريده .(1387). رابطه بين آمادگيهاي عمومي بدن، رضايت شغلي و تعهد سازماني دبيران مرد تربيتبدني آموزش و پرورش استان فارس، پژوهش در علوم ورزشي، شماره 20، ص 142- 125.
36. خياطغياثي، پروين .(1381). مقايسه عملکرد تحصيلي و سلامت رواني دانش آموزان دختر فاقد و واجد پدر با توجه به نقش تعديلکننده حمايت اجتماعي و با کنترل عزت نفس وهوش آنان در پايه اول تحصيلي دبيرستانهاي شهرستان اهواز، پايان نامه کارشناسي ارشد تربيتي، دانشگاه شهيد چمران اهواز.
37. دلاور، علي .(1380). مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي، انتشارات رشد: تهران.
38. دهشيري، غلامرضا .(1382). هنجاريابي پرسشنامه بهر هيجاني بار -اون (EQ-i) در بين دانشجويان دانشگاه تهران و بررسي ساختار عاملي آن .پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.
39. دوستار مقدم، احمد .(1382). “بررسي بين ميزان مشاركت معلمان در تصميم گيريهاي مدارس و رضايت شغلي آنان در مقطع ابتدايي شهرستان شيروان در سال تحصيلي 82-81”. مركز آموزش مديريت دولتي.
40. رابينز، استيفن .(1378). رفتار سازماني، مفاهيم، نظريهها و كاربردها، ترجمه علي، پارسائيان و محمد اعرابي، چاپ سوم، انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي: تهران.
41. رابينز، استين .(1372). مديريت رفتار سازماني، ترجمه علي پارسائيان و محمد اعرابي، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني: تهران.
42. رضائيان، علي.(1385). مباني مديريت رفتار سازماني، انتشارات سمت، چاپ هفتم: تهران.
43. رمضان پور، علي.(1381). بررسي ميزان سلامت رواني دانش آموزان دوره هاي تحصيلي راهنمايي و متوسطه مازندران، پژوهشكده آموزش و پرورش مازندران.
44. زارعان، مصطفي. اسدالله پور، امين. بخشي پور. و رودسري، عباس .(1386). رابطه هوش هيجاني و سبكهاي حل مسئله با سلامت عمومي، مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و فكر)، شماره13 ص72-91.
45. زارعي، حيدرعلي .(1380). بررسي رابطه بين منبع كنترل با استرس شغلي و رضايت شغلي معلمان منطقه شبستر در سال تحصيلي 81-1380. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تبريز.
46. ساعتچي، محمود .(1388). روانشناسي صنعتي و سازماني، چاپ دوم، نشر ويرايش: تهران.
47. سبحاني، اسرافيل .(1388). اينترنت و بهداشت رواني، فصلنامه زلال هدايت، سال دوم، شماره دوم و سوم، پاييز و زمستان، ص 18-29.
48. سهرابي، فرامرز .(1388). درآمدي بر هوش معنوي، فصلنامه معنا، ويژه نامه روانشناسي دين، شماره2.
49. شاه محمدي، داوود .( 1380). بهداشت رواني گرداگرد جهان، نشر صدا: تهران.
50. شجاعي فر، حبيب الله .(1379). “رابطه رضايت شغلي مديران دانشكده ها با تعهد سازماني آنان در دانشگاه فردوسي مشهد”، دانشكده علوم تربيتي، دانشگاه فردوسي مشهد.
51. شريفي درآمدي، پرويز .(1386). هوش هيجاني و معنويت، چاپ اول، انتشارات سپاهان: تهران.
52. شکوري، حميد. (1385). بررسي رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني معلمان مقطع ابتدايي آموزش و پرورش شهر اسفراين، فصلنامه پژوهشهاي تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد، سال دوم، شماره 7، ص، 78-52.
53. شکيبا، شهرام .(1383). مقايسه سلامت عمومي، خشنودي شغلي، دلبستگي شغلي و ميل ماندن در شغل پرستاران روز کار ثابت با پرستاران نوبت کار چرخشي نامنظم بيمارستان اهواز، پاياننامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.