ژانویه 23, 2021

پایان نامه با کلمات کلیدی بهداشت روان، سلامت روان، دانش آموزان

3 min read
<![CDATA[]]>

54. شهبازي، محمد. علياکبري، آرش. اسعدي، علي. و جواهريكامل، مهدي .(1387). تأثير رضايت شغلي و تعهد سازماني بر ترک خدمت کارکنان، دوماهنامه توسعه انساني پليس، سال پنجم، شماره 19، ص، 47- 26.
55. صادقي، عباس. و فتحي، بهمن .(1381). بررسي رابطه جو سازماني و رضايت شغلي معلمان در شهرستان ماسال در استان گيلان، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي، سال دوم، شماره 5، ص، 76- 55.
56. صالحي، ليلي. سليمانيزاده، لاله. باقرييزدي، سيد عباس. و عباس زاده، عباس .(1386). رابطه بين اعتقادهاي مذهبي و منبع كنترل با سالمت روان در دانشجويان، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين، سال يازدهم، شماره1، پي درپي 42، بهار، ص، 55 -50.
57. صفوي، محبوبه. موسوي لطفي، سيده مريم. و لطفي، رضا .(1388). بررسي همبستگي بين هوش هيجاني و سازگاري عاطفي و اجتماعي در دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي شهر تهران در سال تحصيلي??- ????، مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، سال چهاردهم، شماره ?، پي در پي ??، ص، 261-255.
58. عبدالهي، بيژن. و رضاخاني، زهرا .(1388). اثر عدالت سازماني بر رضايت شغلي كاركنان در محيطهاي آموزشي، فصلنامه تعليم و تربيت، شماره 100، ص112- 116.
59. عسگريان، مصطفي .(1378). مديريت نيروي انساني، انتشارات مديريت صنعتي: تهران.
60. عطار، حميد .(1374). بررسي رابطه استرس با خوشنودي شغلي و سلامت روان كاركنان يك مجتمع صنعتي، پايان نامه كارشناسي ارشد، انستيتو روانپزشكي ايران.
61. غضنفري، احمد .( 1382). بررسي سبك هويت دانش آموزان با سلامت رواني آنان، مجله علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه فردوسي مشهد ويژه نامه هويت، جلد چهارم، شماره اول.
62. فتحيآشتياني، علي. و داستاني، محبوبه .(1388). آزمونهاي روانشناختي ارزيابي شخصيت و سلامت روان، انتشارات بعثت: تهران.
63. قاسمي، بهروز .(1382). تئوريهاي رفتار سازماني، چاپ اول، انتشارات هيأت: تهران.
64. قمري، محمد .(1388). رابطه هوش هيجاني با تعهد سازماني کارکنان منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامي، فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار، سال سوم، شماره 1، ص، 149-126.
65. كلدي، عليرضا. عسگري، گيتا .( 1382). بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان ابتدايي آموزش و پرورش شهر تهران، مجله روانشناسي و علوم تربيتي، سال سي و سوم، شماره 1، ص 120- 103.
66. كوپر، تري ال .(1373). فشارهاي رواني و راههاي مقابله با آن، ترجمه مهدي قرچه داغي و ناهيد شريعت زاده، انتشارات رشد: تهران.
67. كورش بني هاشميان، هادي. بهرامي، احسان. و مؤذن، منصور .( 1389). رابطه سلامت عمومي و هوش هيجاني مديران و رضايت شغلي معلمان، مجله علوم رفتاري، دوره 4، شماره 1، ص، 50-45.
68. کوزه چيان، هاشم. و زارعي، جواد .(1382). بررسي ارتباط تعهد سازماني و رضايت شغلي مديران و معلمان مرد تربيت بدني آموزشگاه هاي استان خراسان، فصلنامه المپيک، سال يازدهم، شماره 2و 1.( پياپي 23). ص، 57-43.
69. کونتز، هرولد .(1372). اصول مديريت، ترجمه محمد، علي طوسي، چاپ دوم، انتشار تمرکز آموزش مديريت دولتي: تهران.
70. گلمن، دانيل .(1380). هوش هيجاني، ترجمه نسيرن پارسا، انتشارات رشد: تهران.
71. گنجي، حمزه .(1380). بهداشت رواني، نشر ارسباران: تهران.
72. لشکري، محمد .(1381). “بهداشت رواني در اسلام”، مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي- درماني قزوين، شماره 24، ص14-30.
73. لشکري، محمد .(1381). بهداشت رواني در اسلام، مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ـ درماني قزوين، شماره 24، ص 76-72.
74. مجيدي، عبداله .(1376).”تأثير جابجايي بر تعهد سازماني و رضايت شغلي”. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس تهران.
75. مدني، حسين. و زاهدي، محمد جواد .(1384). تعيين اولويت عوامل مؤثر بر تعهد سازماني کارکنان، مجله جامعه شناسي ايران، دوره ششم، شماره 1. ص25-40.
76. مرادي، عليرضا. عليلو، مجيد. و پيروي، محمود .(1380). بررسي سلامت عمومي دانشجويان دانشگاههاي كشور، اولين سمينار بهداشت رواني دانشجويان. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: تهران.
77. مرادي، نعمت الله. (1374). بررسي رابطه برخي عوامل با رضايت شغلي معلمان شهرستان خرم آباد، شوراي تحقيقات آموزش استان لرستان.
78. مرتضوي، شهرناز .(1372). بررسي رضايت شغلي، تعهد سازماني و امنيت شغلي، فصلنامه مطالعات مديريت، دانشگاه علامه طباطبايي تهران، دوره 3 شماره 9، ص، 23-6.
79. مستخدمين حسيني، خير النساء .(1381). بررسي و مقايسه سلامت روان در مدارس عادي و خاص، آموزش و پرورش استان تهران.
80. مهداد، علي.(1387). روان شناسي صنعتي و سازماني، چاپ پنجم، انتشارات جنگل: اصفهان.
81. مورهد، گريفين.(1389). رفتار سازماني، ترجمه سيد مهدي، الواني و غلامرضا، معمارزاده: تهران.
82. ميري، محمدرضا. و اكبري، محمد .(1386). رابطه هوش هيجاني و اضطراب آموزشگاهي در دانش آموزان، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، شماره14، ص 36-50.
83. ميلاني فر، بهروز.(1382). بهداشت رواني، انتشارات قومس: تهران.
84. نقي زاده، حسن. توكلي، محسن. ميري، محمدرضا. و اكبرزاده، حسين .(1388). بررسي رابطه هوش هيجاني با تنش شغلي در مديران و كاركنان بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، دوره 16، شماره 4، ص 65-57.
85. نوابخش، مهرداد. پوريوسفي، حميد .(1385). نقش دين و باورهاي مذهبي بر سلامت روان، فصلنامه پژوهش ديني، شماره چهاردهم،ص59-76.
86. هاشمزاده، داوود .(1389). بررسي عوامل م‍‍ؤثر بر رضايت شغلي كاركنان بانك صنعت و معدن، مجله مديريت دولتي، دوره 2، شماره 5، ص، 19-1.
87. هاشميان، سيد هادي .(1375). بررسي رابطه بين مشخصه هاي رضايت شغلي و عملكرد كاركنان شركت تعاوني معدن گرانيت قدس، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت صنايع، مجتمع آموزش عالي صنايع ايران واحد خراسان.
88. هرشنسن، ديويد .(1374). مشاوره بهداشت رواني، ترجمه محمد تقي منشي طوسي، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ اول.
89. Abraham, R .(1990). Emotional Intellence in organization: a Conoceptualization. Genetic,Social and General Psychology monographs http:// www. Sixseconds.org/hom / Press.htML.
90. Alnajjar, A. (1996). “Relationship between job satisfaction and organizational commitment among employees in the united state”. Psychological Reports.1996. 79:315-17.
91. Ashkanasy, N. Peter, j. charmine, E .Gregory, S. (2000). Workgroup emotional Iintelligence: scale development and relationship to team process effectivess and goal focus.http://www.google.com/pergamon press.
92. Bar-on, R .(1997). The Emotional Quotient Inventory (EQ-I), A measure of Emotional Intelligence. (2 thed) Canada: multi-Health systems.
93. Bar-on, R. and Parker, D.A .(2000). The hand book of Emotional Intelligence: Theory, Development, Assessment, and application at home, School and Work place. Sanfran cisco.
94. Bateman, TS. (1984). Strasser. “A longitudinal analysis of antecedents of organizational commitment”. Academy of management journal. vol. 44. No.1.1-13.
95. ‌Carson, k. Carson, P. Birken meier, B .(2000). measuring Emotional Intelligence: Development and Validiation of an Instrument. the Journal of behavioral and Applied management Review. VOL 12, 237- 268.
96. Ciarrochi, V. Joseph, Dean. P.Frank, K. Anderson, S .(2000). Emotional Intelligence Moderates the relationship between stress and mental health. Joumal of personality and individual differencess. VOL 32. 197-209.
97. Cohen, A. (2006). The Relationship Between Multiple Commitments and Organizational Citizenship Behavior in Arab and Jewish Culture, Jornal of Vocational Behavior, Vol. 69, No. 1. pp: 105-118.
98. Cooper L early. and lake , A. Edwin .(2000). Indastrial and organizational psychology, 3 ed, prentice Hall.
99. Dong. and Howard, T. (2006). Emotional in telligence Trust and Job satisfaction. Competition forum. Vol 4, Issue 2. p381.
100. Gardner, L. and stough, C. (2003). Assessing the relationship between workplace emotional intelligence, Job satisfaction and organizational commitment. Austvalian Journal of psychology. Vol 55, P 124, 1/5 P.
101. Goldberg, D.P .(1973), Manual of the General Health Questionaire Windsor, England: nfer Publishing.
102. Goleman, D .(1998). Working with emotional Intelligence. Newyork: Bantam Books.
103. Guleryaz, G. Guney, S. Miski Aydin, E. Asan .(2008). The mediating effect of Job satisfaction between emotional intell igence and organizational commitment of nurses: A questionnaire survey. International Journal of nursing studies. Ns: 1304, No of pages 11.,
104. Hosseinian, S. Monavar yazdi, S. Zahraie, sh. Fatehi- Ashtiani, A. (2008). Emotion intelligence and Job satisfaction. Journal of Applied sciences, and (5): 903-906.
105. Hoye, R. (2007). Commitment, involvement and performance of voluntary sport organization board members. European Sport Management Quarerty,7 (1), 109-121.
106. Katzell, RA. Thampson, DE. Guzzo, RA.(1992). “How job satisfaction and job performance are and are not linked”. Job Satisfaction. New York. Lexington books. 195-217.
107. Maslach, C. and Jakson, S .(1981). the measurment of exsperienced burnout. Journal of occupational behavior. 2 (2).
108. Mayer, D. John caruso, R. David, S. Peter. (2000). Emational Intelligence meet traditional Standards for an Intelligence. Intelligence, Vol 27, 267- 298.
109. Mayer, J.D, salovey, P and Caruso, D.R. (2000).”Emotional intelligence as zeitgeist, as personality, and as a mental ability”. In R, Bar- on. and J.D.A, Parker. The handbook of emotional intelligence: theory, development, assessment, and application at home, school and in the work place, PP: 92-117.
110. Meyer, Allen ,N.J .(1990-1991). Three -component of organizational commitment. Human Resource Manangement Review. 63, 1-18.
111. Mowday, R. R. Steers, R. M. and Porter, L. W. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal ofVocational Behavior, 14, 224-247.
112. Oshagbemi, T. et al. (1999) “Academic and their managers: A comparative study in job satisfaction”. Personnel review. 28:108-118.
113. Ozturk, A. Deniz, M. (2008). Analysis of Emotional intelligence Job satisfaction and Burnout Levels of preschool Teachers According to some variables. Elementary Education online, 7 (3), 578-599.
114. Porter, L.W. Steers, R.M. Mowday, R.T. and Boulian, p.v (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians, journal ofapplied psuchology, vol 59 , no 5,603-9.
115. Salovey, P. and Mayer J. D. (1990). “Emotional intelligence”. Imagination, cognition]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.