مارس 2, 2021

پایان نامه با کلمات کلیدی سلامت روان، حل مسئله، استاندارد

1 min read
<![CDATA[]]>

جدول4-9: نتايج ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي بين رضايت شغلي و مولفههاي هوش هيجاني
مؤلفه‌ها
خودآگاهي
خودتنظيمي
خودانگيزي
همدلي
مهارتهاي اجتماعي
روابط بين فردي
واقع گرايي
انعطاف پذيري
حل مسئله
رضايت شغلي
r
*15/0
**25/0
**44/0
**68/0
**65/0
**19/0
**42/0
**38/0
**42/0
R2 تعديل شده
018/0
062/0
019/0
463/0
428/0
034/0
175/0
147/0
172/0
t
24/2
89/3
18/7
61/13
64/12
90/2
81/6
13/6
73/6
Sig
02/0
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0
همان‌طور كه در جدول (4-9) آمده است بين رضيات شغلي و مؤلفه خودآگاهي با مقدار همبستگي (15/0 =r‌)، بين رضايت شغلي و خودتنظيمي با مقدار همبستگي (25/0 =r‌)، بين رضايت شغلي و خودانگيزي با مقدار همبستگي (44/0 =r)، بين رضايت شغلي و همدلي با مقدار همبستگي (68/0 =r‌)، بين رضايت شغلي و مهارتهاي اجتماعي با مقدار همبستگي(25/0 =r‌)، بين رضايت شغلي و روابط بين فردي با مقدار همبستگي(19/0 =r‌)، بين رضايت شغلي و واقعگرايي با مقدار همبستگي(42/0 =r‌)، بين رضايت شغلي و انعطاف پذيري با مقدار همبستگي(38/0 =r‌) و بين رضايت شغلي و حل مسئله با مقدار همبستگي(42/0 =r‌)، در سطح اطمينان 99 درصد رابطه مثبت و معني دار وجود دارد(01/0P‌). بنابراين ميتوان نتيجه گرفت بين ابعاد هوش هيجاني و رضايت شغلي بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان رابطه وجود دارد. همچنين نتايج رگرسيون بيانگر اينست كه مولفههاي هوش هيجاني بر رضايت شغلي با مقدار R2 تعديل شده (خودآگاهي018/0، خودتنظيمي 062/0، خودانگيزي 019/0، همدلي 463/0، مهارتهاي اجتماعي 428/0، روابط بين فردي 034/0، واقعگرايي 175/0، انعطافپذيري 147/0 و حل مسئله 172/0) ميتوانند تأثير بگذارند و آن را پيش بيني كند.
فرضيه پنجم: بين ابعاد هوش هيجاني و سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان رابطه وجود دارد.
براي تحليل اين فرضيه از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي استفاده شده است.
جدول4-10: نتايج ضريب همبستگي پيرسون بين سلامت روان و مولفههاي هوش هيجاني
مؤلفه‌ها
خودآگاهي
خودتنظيمي
خودانگيزي
همدلي
مهارتهاي اجتماعي
روابط بين فردي
واقع گرايي
انعطاف پذيري
حل مسئله
سلامت روان
r
07/0-
**38/0
**16/0
01/0
03/0
04/0
03/0-
**25/0
**20/0
R2 تعديل شده
001/0
141/0
022/0
005/0
003/0
003/0
003/0
059/0
039/0
t
06/1
97/5
41/2
191/0
535/0
663/0
534/0
79/3
10/3
Sig
28/0
000/0
01/0
84/0
59/0
50/0
59/0
000/0
000/0
همان‌طور كه در جدول (4-10) آمده است فقط بين سلامت روان و خودتنظيمي با مقدار همبستگي (25/0 =r‌)، بين سلامت روان و خودانگيزي با مقدار همبستگي (16/0 =r)، بين سلامت روان و انعطاف پذيري با مقدار همبستگي(38/0 =r‌) و بين سلامت روان و حل مسئله با مقدار همبستگي(42/0 =r‌).در سطح اطمينان 99 درصد رابطه مثبت و معني دار وجود دارد(01/0P‌). اما بين سلامت روان و مؤلفه خودآگاهي با مقدار همبستگي (07/0- =r‌)، بين سلامت روان و همدلي با مقدار همبستگي (01/0 =r‌)، بين سلامت روان و مهارتهاي اجتماعي با مقدار همبستگي(03/0 =r‌)، بين سلامت روان و روابط بين فردي با مقدار همبستگي(04/0 =r‌)، بين سلامت روان و واقعگرايي با مقدار همبستگي(03/0- =r‌) در سطح اطمينان 99 درصد رابطه معناداري وجود ندارد.(05/0P). نتايج رگرسيون خطي نشان مي دهد که فقط مولفه هاي خود تنظيمي با مقدار R2 تعديل شده(141/0)، خودانگيزي با مقدار R2 تعديل شده (022/0)، انعطاف پذيري با مقدار R2 تعديل شده (059/0) و حل مسئله با مقدار R2 تعديل شده (039/0) مي توانند سلامت روان را پيش بيني کنند.
فرضيه ششم: بين رضايت شغلي وابعاد سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان رابطه وجود دارد.
براي تحليل اين فرضيه نيز از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي استفاده شده است.
جدول4-11: نتايج آمار توصيفي ابعاد سلامت روان
ابعاد سلامت روان
ميانگين
انحراف معيار
جسماني
73/6
23/1
اضطراب
97/5
36/2
عملكرد اجتماعي
65/6
78/1
افسردگي
03/5
04/1
يافتههاي جدول 4-11 در زمينه آمار توصيفي ابعاد سلامت روان بيانگر اين است كه بهورزان در بعد جسماني به ترتيب داراي ميانگين و انحراف معيار (73/6 و 23/1)، بعد اضطراب به ترتيب داراي ميانگين و انحراف معيار (97/5 و 36/2)، بعد عملكرد اجتماعي به ترتيب داراي ميانگين و انحراف معيار (65/6 و 78/1) و بعد افسردگي به ترتيب داراي ميانگين و انحراف معيار (03/5 و 04/1)، مي باشند.
جدول4-12: نتايج ضريب همبستگي پيرسون بين رضايت شغلي و ابعاد سلامت روان
ابعاد
جسماني
اضطراب
عملكرد اجتماعي
افسردگي
رضايت شغلي
r
112/0
116/0-
**174/0
**172/0-
R2 تعديل شده
008/0
009/0
026/0
025/0
t
68/1
70/1
57/2
55/2
sig
10/0
09/0
01/0
01/0
همانطور كه در جدول (4-12) آمده است فقط بين بعد عملكرد اجتماعي سلامت روان و رضايت شغلي با مقدار همبستگي (174/0 =r‌)، و بين رضايت شغلي و بعد افسردگي با مقدار همبستگي(172/0- =r) در سطح اطمينان 99 درصد رابطه مثبت و معني دار وجود دارد(01/0P‌). اما بين رضايت شغلي و بعد جسماني سلامت روان با مقدار همبستگي (112/0 =r‌)، و بين رضايت شغلي و بعد اضطراب با مقدار همبستگي (116/0 =r‌) در سطح اطمينان 99 درصد رابطه معناداري وجود ندارد.(05/0P). نتايج رگرسيون خطي نشان مي دهد که فقط مولفه هاي عملکرد اجتماعي با مقدار R2 تعديل شده(026/0)، و افسردگي با مقدار R2 تعديل شده (025/0) مي توانند رضايت شغلي را پيش بيني کنند.
فرضيه هفتم: بين هوش هيجاني بهورزان شاغل برحسب جنسيت و تحصيلات دانشگاه علوم پزشکي زاهدان تفاوت وجود دارد.
جدول 4-13 نشان دهنده نتايج آزمون t مستقل درارتباط با تفاوت هوش هيجاني باتوجه به جنسيت است.
جدول4-13: نتايج آزمون t مستقل در ارتباط با تفاوت هوش هيجاني بهورزان زن و مرد
متغيرها
جنس
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
t
df
Sig
هوش هيجاني
زن
98
54/318
11/38
334/0-
213
73/0
مرد
117
02/184
38/38
يافتههاي جدول(4-13) حاکي از آن است که بهورزان زن در زمينه هوش هيجاني داراي ميانگين 54/318 و انحراف معيار 11/38 و بهورزان مرد داراي ميانگين 02/184 و انحراف معيار 38/38 ميباشند. همچنين، يافتهها نشان ميدهد که t محاسبه شده 334/0- با درجه آزادي 213 در سطح 95 درصد معنادار نمي‌باشد(05/0 جدول 4-14 و 4-15 نشان دهنده نتايج آزمون تحليل واريانس يكراهه (f) در ارتباط با هوش هيجاني باتوجه به مدرك تحصيلي مي باشد:
جدول4-14: نتايج آمار توصيفي هوش هيجاني برحسب تحصيلات
تحصيلات
ميانگين
انحراف معيار
زير ديپلم
87/325
23/33
ديپلم
76/315
90/38
فوق ديپلم
35/325
26/34
ليسانس
333
004/0
يافته هاي جدول فوق در نشان ميدهد در زمينه هوش هيجاني بهورزان با تحصيلات زير ديپلم به ترتيب داراي ميانگين و انحراف معيار (87/325 و 23/33)، بهورزان با تحصيلات ديپلم به ترتيب داراي ميانگين و انحراف معيار 76/315 و 90/38)، بهورزان با تحصيلات فوق ديپلم به ترتيب داراي ميانگين و انحراف معيار (35/325 و 26/34) و بهورزان با تحصيلات ليسانس داراي ميانگين 333 مي باشند.
جدول4-15: نتايج آزمون تحليل واريانس يکراهه هوش هيجاني بر حسب تحصيلات
متغير
گروه
درجه آزادي
مجموع مجذورات
ميانگين مجذورات
F
Sig
هوش هيجاني
بين گروهي
3
844/4953
281/1651
20/1
31/0
درون گروهي
211
702/278539
117/1372
جدول (4-15) نتايج آزمون تحليل واريانس يكراهه در ارتباط با هوش هيجاني بر حسب تحصيلات، نشان مي‌دهد كه f محاسبه شده برابر با (20/1) با درجه آزادي 3 و 211 در سطح 99 درصد تفاوت معنيداري وجود ندارد (01/ P>‌). يعني ميزان هوش هيجاني در بين بهورزان باتوجه به تحصيلات يكسان مي‌باشد.
فرضيه هشتم: بين رضايت شغلي بهورزان شاغل برحسب جنسيت و تحصيلات دانشگاه علوم پزشکي زاهدان تفاوت وجود دارد.
جدول 4-16 نشان دهنده نتايج آزمون t مستقل در ارتباط با تفاوت رضايت شغلي با توجه به جنسيت است.
جدول4-16: نتايج آزمون t مستقل در ارتباط با تفاوت رضايت شغلي بهورزان زن و مرد
متغيرها
جنس
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
t
df
sig
رضايت شغلي
زن
98
58/238
93/45
330/0-
213
71/0
مرد
117
79/238
59/47
يافتههاي جدول(4-16)حاکي از آن است که بهورزان زن در زمينه رضايت شغلي داراي ميانگين 58/238 و انحراف معيار 93/45 و بهورزان مرد داراي ميانگين 79/238 و انحراف معيار 59/47 ميباشند. همچنين، يافتهها نشان ميدهد که t محاسبه شده 330/0- با درجه آزادي 213 در سطح 99 درصد معنادار نمي‌باشد(01/0 جدول 4-17 و 4-18 نشان دهنده نتايج آزمون تحليل واريانس يكراهه (f) درارتباط با رضايت شغلي باتوجه به مدرك تحصيلي مي باشد:
جدول4-17: نتايج آمار توصيفي رضايت شغلي برحسب تحصيلات
تحصيلات
ميانگين
انحراف معيار
زير ديپلم
29/240
75/43
ديپلم
56/237
38/48
فوق ديپلم
58/240
93/45
ليسانس
271
004/0
يافته هاي جدول فوق در نشان ميدهد در زمينه رضايت شغلي بهورزان با تحصيلات زير ديپلم به ترتيب داراي ميانگين و انحراف معيار (29/240 و 75/43)، بهورزان با تحصيلات ديپلم به ترتيب داراي ميانگين و انحراف معيار (56/237 و 38/48)، بهورزان با تحصيلات فوق ديپلم به ترتيب داراي ميانگين و انحراف معيار (58/240 و 93/45) و بهورزان با تحصيلات ليسانس داراي ميانگين 271 مي باشند.
جدول4-18: نتايج آزمون تحليل واريانس يکراهه رضايت شغلي بر حسب تحصيلات
متغير
گروه
درجه آزادي
مجموع مجذورات
ميانگين مجذورات
f
Sig
رضايت شغلي
بين گروهي
3
113/1429
371/476
216/0
88/0
درون گروهي
211
236/465956
323/2208
جدول (4-18) نتايج آزمون تحليل واريانس يكراهه در ارتباط با رضايت شغلي بر حسب تحصيلات، نشان مي‌دهد كه f محاسبه شده برابر با (216/0) با درجه آزادي 3 و 211 در سطح 95 درصد تفاوت معنيداري وجود ندارد (05/ P>‌). يعني ميزان رضايت شغلي در بين بهورزان باتوجه به تحصيلات يكسان مي‌باشد.
فرضيه نهم: بين سلامت روان بهورزان شاغل برحسب جنسيت و تحصيلات دانشگاه علوم پزشکي زاهدان تفاوت وجود دارد.
جدول 4-19 نشان دهنده نتايج آزمون t مستقل در ارتباط با تفاوت سلامت روان با توجه به جنسيت است.
جدول4-19: نتايج آزمون t مستقل در ارتباط با تفاوت سلامت روان بهورزان زن و مرد
متغيرها
جنس
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
t
df
sig
سلامت روان
زن
98
90/25
15
42/1
213
15/0
مرد
117
94/22
32/14
يافتههاي جدول(4-19)حاکي از آن است که بهورزان زن در زمينه سلامت روان داراي ميانگين 90/25 و انحراف معيار 15 و بهورزان مرد داراي ميانگين 94/22 و انحراف معيار 32/14 ميباشند. همچنين، يافتهها نشان ميدهد که t محاسبه شده 42/1 با درجه آزادي 213 در سطح 99 درصد معنادار نمي‌باشد (01/0 جدول 4-20 و 4-21 نشان دهنده نتايج آزمون تحليل واريانس يكراهه (f) در ارتباط با سلامت روان با توجه به مدرك تحصيلي مي باشد:
جدول4-20: نتايج آمار توصيفي سلامت روان برحسب تحصيلات
تحصيلات
ميانگين
انحراف معيار
زير ديپلم
05/26
90/14
ديپلم
60/23
65/15
فوق ديپلم
93/24
11
ليسانس
7
004/0
يافته هاي جدول فوق در نشان ميدهد در زمينه سلامت روان بهورزان با تحصيلات زير ديپلم به ترتيب داراي ميانگين و انحراف معيار (05/26 و 90/14)، بهورزان با تحصيلات ديپلم به ترتيب داراي ميانگين و انحراف معيار (60/23 و 65/15)، بهورزان با تحصيلات فوق ديپلم به ترتيب داراي ميانگين و انحراف معيار (93/24 و 11) و بهورزان با تحصيلات ليسانس داراي ميانگين 7 مي باشند.
جدول4-21: نتايج آزمون تحليل واريانس يکراهه سلامت روان بر حسب تحصيلات
متغير
گروه
درجه آزادي
مجموع مجذورات
ميانگين مجذورات
f
Sig
سلامت روان
بين گروهي
3
08/551
673/183
799/0
49/0
درون گروهي
211
020/48295
976/229
جدول (4-21) نتايج آزمون تحليل واريانس يكراهه در ارتباط با سلامت روان بر حسب تحصيلات، نشان مي‌دهد كه f محاسبه شده برابر با (799/0) با درجه آزادي 3 و 211 در سطح 95 درصد تفاوت معنيداري وجود ندارد(05/ P>‌). يعني ميزان سلامت روان در بين بهورزان باتوجه به تحصيلات يكسان مي‌باشد.
فصل پنجم
بحث و نتيجهگيري
5-1- مقدمه
يکي از قسمتهاي مهم هر پروژه علمي، بحث و تفسير و نتيجهگيري از يافتهها است که در اين فصل به اين امر پرداخته ميشود.
اين تحقيق با هدف بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايت شغلي با سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکي شهر زاهدان انجام گرفت. روش انجام تحقيق توصيفي- همبستگي بوده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه بهورزان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (550 نفر) كه حجم نمونه برابر با 215 نفر مي باشد. روش نمونهگيري تصادفي ساده بوده و ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد (هوش هيجاني بار-آن، سلامت روان گلدبرگ و رضايت شغليJDI) ميباشد. روايي اين تحقيق از نوع محتوايي و پايايي كلي پرسشنامه هوش هيجاني 83/0، سلامت روان 78/0 و رضايت شغلي 89/0 برآورد گرديد. براي تحليل آماري دادهها از شاخصهاي آماري جدول توزيع فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد و همچنين از آزمون ضريب همبستگس پيرسون، آزمونt مستقل و تحليل واريانس يكراهه براي آزمون فرضيات تحقيق استفاده شده است که با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 تجزيه و تحليل آماري بر روي دادهها انجام پذيرفت.
5-2- بحث و نتيجه گيري
فرضيه اول: بين هوش هيجاني و سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان رابطه وجود دارد.
براي تحليل اين فرضيه از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي استفاده شده است كه در جدول 4-5 آمده است. يافتههاي جدول نشان ميدهد بين هوش هيجاني و سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان رابطه وجود دارد. همچنين نتايج رگرسيون بيانگر اينست كه هوش هيجاني بر سلامت روان با مقدار R2 تعديل شده (021/0) تاثير بگذارد و آن را پيش بيني كند.
اين يافته با نتايج مرادي و همکاران(1380)، شعاع کاظمي و مومني(1388)، خسروجردي و همکاران(1386)، زهراکار(1386)، اکبري زاده و همکاران (1390)، رقيبي، معلمي و سالاري(1390)، زارعان و همکاران (1386)، ميري و اکبري (1386)، محمد اميني و همکاران (1387)، نيکولا و همکاران (2007)، ويليام و هرز به نقل از بيدختي(1386)، هاياشي (2005)، گولريوز و همکاران (2008)، کوزترک و دنيز (2008)، گاردنر و استوگ (2003)، حسينيان و همکاران (2008)، ونگ و لاو (2002)، کياروچي و همکاران(2000)، و دانگ و هوارد (2006) همسويي و مطابقت دارد. زيرا اين محققان نيز به رابطه هوش هيجاني و سلامت روان اشاره کرده بودند. همانطور که پيش بيني ميشد بين هوش هيجاني و سلامت روان رابطه وجود دارد که با افزايش هوش هيجاني بايد شاهد افزايش سلامت روان بود.(و برعکس).
فرضيه دوم: بين رضايت شغلي و سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان رابطه وجود دارد.
براي تحليل اين فرضيه از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي استفاده

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.