مارس 3, 2021

پایان نامه با کلمات کلیدی سلامت روان، استاندارد، حل مسئله

1 min read
<![CDATA[]]>

در اين پژوهش از فرم 28 سئوالي آن استفاده گرديده که سئوالات آن در برگيرنده چهار خرده مقياس ميباشد که هر يک از آنها خود شامل هفت سئوال ميباشند. سئوالات (7-1) مربوط به مقياس علائم جسماني و وضعيت سلامت عمومي ميباشد. سئوالات (14-8) مربوط به مقياس اضطراب و سئوالات(21-15) مربوط به مقياس اختلال عملکرد اجتماعي وسئوالات (28-22) هم نيز مربوط به مقياس افسردگي ميباشند.
شيوهي نمرهگذاري به روش ليکرت است که بصورت (0-1-2-3) است و حداکثر نمره به دست آمده 84 است. هر چه نمره فرد در پرسشنامه کمتر باشد بيانگر سلامت رواني بهتر است. در پژوهش حاضر نيز از شيوه نمره گذاري ليکرت استفاده گرديد.
هومن (1377)، در پژوهشي تحت عنوان “استاندارد سازي پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ)” بر روي دانشجويان دختر و پسر دورههاي کارشناسي دانشگاه تربيت معلم در سال تحصيلي 76-1375 بر روي گروه 751 نفري، ضريب آلفاي کرونباخ که نشان دهندهي هماهنگي دروني است براي مقياسهاي فرعي علائم جسماني 85%، علائم اضطراب 87%، اختلال در کنش اجتماعي 79% و علائم افسردگي اساسي برابر 91% و براي کل مقياس که نشاندهنده سلامت عمومي است برابر با 83% به دست آمده است و همچنين مقدار ضريب روايي اين آزمون برابر با 82% بوده است (حدادي و همکاران، 1386).
3-6- روايي و پايايي پرسشنامه
3-6-1- روايي
روايي در اين تحقيق از نوع محتوايي ميباشد، در روش محتوايي چند صاحبنظر بيان ميکنند که آيا پرسشنامه موضوع مورد نظر را پوشش ميدهد يا خير. جهت تعيين روايي پرسشنامه ? نسخه از پرسشنامه در اختيار متخصصين رشته روانشناسي قرار گرفت و مورد تأييد آن‌ها واقع شد.
3-6-2- پايايي
براي برآورد پايايي ابتدا 30 نسخه از پرسشنامه در اختيار آزمودنيها قرار گرفت که نتايج آن برحسب ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه هوش هيجاني 83/0، سلامت روان 78/0 و رضايت شغلي89/0 برآورد گرديد. جدول 3-1 و 3-2 نتايج آلفاي کرونباخ هوش هيجاني و ابعاد آن، سلامت روان و ابعاد آن را نشان ميدهند.
جدول3-1: مقدار آلفاي کرونباخ هوش هيجاني و ابعاد آن
ابعاد هوش هيجاني
آلفاي کرونباخ
خودآگاهي
78/0
خودتنظيمي
77/0
خودانگيزي
83/0
همدلي
91/0
مهارتهاي اجتماعي
87/0
روابط بين فردي
82/0
واقع گرايي
81/0
انعطاف پذيري
93/0
حل مسئله
88/0
هوش هيجاني (کل)
83/0
جدول3-2: مقدار آلفاي کرونباخ سلامت روان و ابعاد آن
ابعاد سلامت روان
آلفاي کرونباخ
جسماني
78/0
اضطراب
77/0
عملكرد اجتماعي
83/0
افسردگي
91/0
سلامت روان (کل)
78/0
3-7- تكنيك هاي آماري مورد استفاده
براي تجزيه و تحليل داده از دو آمار توصيفي و استنباطي استفاده خواهد شد که در آمار توصيفي از جداول فراواني، ميانگين و انحراف معيار و در سطح آمار استنباطي از آزمون متناسب با فرضيههاي تحقيق همچون ضريب همبستگي پيرسون آزمونt مستقل و آزمون تحليل واريانس يکراهه استفاده خواهد شد.لازم به ذكر است تمامي محاسبات آماري توسط نرم افزار SPSSنسخه21 انجام پذيرفته است.
فصل چهارم
تجزيه و تحليل يافتهها
4-1- مقدمه
دادهها شامل ارقام و مشخصاتي هستند که براي معنيدار کردن بايد از روشهاي آماري يا غيرآماري به منظور دستيابي به هدف تحقيقات يا پژوهش استفاده کرد. پيوند دادن موضوع تحقيق به رشتهاي از اطلاعات موجود مستلزم انديشهاي خلاق است. معمولاً موضوعي به ذهن محقق خطور ميکند که يافتن منابع دادهاي موجود براي بررسي آن مستلزم خلاقيت ذهني محقق است. آرايش و تنظيم دادهها نيز مستلزم خلاقيت است طرح دستچين کردن مطالب خاصي، کدگذاري داده ها، استخراج دادههايي از ميان کدها همگي مستلزم خلاقيتاند. نقد و بررسي نيز در تحليل دادههاي موجود حائز اهميت بيشتري است. تحليل دادههاي موجود غالباً مستلزم اعمال و هنجارهاي علمي است ( بيکر، 1377، 306). تجزيه و تحليل به عنوان مرحلهاي علمي از پايههاي اساسي هر تحقيق ميباشد که به وسيله آن کليه فعاليتهاي تحقيق تا رسيدن به نتيجه کنترل هدايت ميشوند به عبارت ديگر تجزيه و تحليل نتايج عبارت از روشي است که به وسيله آن کل فرآيند و پژوهش از انتخاب مسئله تا رسيدن به يک نتيجه مورد کنترل قرار ميگيرد.
4-2- تجزيه و تحليل يافتهها
4-2-1- آمار توصيفي اطلاعات جمعيت شناختي
جدول فراواني جنسيت پاسخ دهندگان
جدول4-1:توزيع فراواني جنسيت پاسخ دهندگان
جنسيت
فراواني
درصد
زن
98
6/45
مرد
117
4/54
جمع کل
215
100
همانطور که يافته هاي جدول فوق در زمينه جنسيت آزمودنيها نشان ميدهد 6/45 درصد آنها زن(98 نفر) و 4/54 درصد آنها مرد (117 نفر) مي باشد.
جدول فراواني وضعيت تحصيلات پاسخ دهندگان
جدول4-2: توزيع فراواني وضعيت تحصيلات پاسخ دهندگان
وضعيت تحصيلات
فراواني
درصد
زير ديپلم
58
27
ديپلم
139
7/64
فوق ديپلم
17
9/7
ليسانس
1
5/0
جمع کل
215
100
هماطور که يافته هاي جدول(4-2) در زمينه تحصيلات آزمودنيها نشان ميدهد 27 درصد (58 نفر) درصد آنها تحصيلاتشان زيرديپلم، 7/64 درصد آنها داراي تحصيلات ديپلم( 139 نفر)، 9/7 درصد داراي تحصيلات فوق ديپلم (17 نفر) و 5/0 درصد آنها نيز داراي تحصيلات ليسانس (1 نفر) مي باشند.
جدول فراواني سن پاسخ دهندگان
جدول4-3: توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان
سن
فراواني
درصد
20-30 سال
73
34
31-40 سال
86
40
41-50 سال
56
26
جمع کل
215
100
همانطور که يافتههاي جدول فوق در زمينه سن آزمودنيها نشان ميدهد 34 درصد آنها در دامنه سني20-30 سال(73 نفر)،40 درصد در دامنه سني31-40 سال(86 نفر) و 26درصد در دامنه سني 41-50 سال (56 نفر) بودهاند.
جدول فراواني سابقه كار پاسخ دهندگان
جدول4-4: توزيع فراواني سابقه كار پاسخدهندگان
سابقه كار
فراواني
درصد
1-5 سال
60
9/27
6-10 سال
52
2/24
11-15 سال
3
4/14
16-20 سال
36
7/16
21-25 سال
27
6/12
26-30 سال
9
2/4
همانطور که يافتههاي جدول فوق در زمينه سابقه كار آزمودنيها نشان ميدهد 9/27درصد آنها در داراي سابقه كار1-5 سال(60 نفر)،52 درصد در داراي سابقه كاري 6-10 سال(2/24 نفر)، 4/14 درصد داراي سابقه كار11-15 سال (3 نفر)، 7/16 درصد(36 نفر) آنها 16-20 سال، 6/12 درصد آنها 21-25 سال (27 نفر) و 2/4درصد 26-30 سال (9 نفر) سابقه كار داشتهاند.
4-2-2- تحليل فرضيات
فرضيه اول: بين هوش هيجاني و سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان رابطه وجود دارد.
براي تحليل اين فرضيه از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي استفاده شده است كه در جدول 4-5 آمده است.
جدول4-5: نتايج آمار توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون هوش هيجاني و سلامت روان
متغيرها
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
r
R2 تعديل شده
B استاندارد
T
sig
هوش هيجاني
215
46/319
09/37
**16/0
021/0
16/0
30/2
02/0
سلامت روان
215
28/24
14/15
يافتههاي جدول (4-5) نشان ميدهد بهورزان در زمينه هوش هيجاني داراي ميانگين (46/319) و انحراف معيار (09/37) و در زمينه سلامت روان داراي ميانگين (28/24) و انحراف معيار (14/15) ميباشند. جدول فوق نيز بيانگر اين است که ضريب همبستگي هوش هيجاني و سلامت روان برابر با 16/0 r= که در سطح اطمينان 95 درصد معني دار است (05/0 P). لذا به لحاظ آماري ميتوان نتيجه گرفت بين هوش هيجاني و سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان رابطه وجود دارد. همچنين نتايج رگرسيون بيانگر اينست كه هوش هيجاني بر سلامت روان با مقدار R2 تعديل شده (021/0) تاثير بگذارد و آن را پيش بيني كند.
فرضيه دوم: بين رضايت شغلي و سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان رابطه وجود دارد.
براي تحليل اين فرضيه از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي استفاده شده است كه در جدول 4-6 نشان داده شده است.
جدول4-6: نتايج آمار توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون رضايت شغلي و سلامت روان
متغيرها
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
r
R2 تعديل شده
B استاندارد
T
sig
رضايت شغلي
215
69/238
73/46
**14/0
016/0
14/0
10/2
03/0
سلامت روان
215
28/24
14/15
يافتههاي جدول (4-6) نشان ميدهد بهورزان در زمينه رضايت شغلي داراي ميانگين (69/238) و انحراف معيار (73/46) و در زمينه سلامت روان داراي ميانگين (28/24) و انحراف معيار (14/15) ميباشند. جدول فوق نيز بيانگر اين است که ضريب همبستگي رضايت شغلي و سلامت روان برابر با 14/0 r= که در سطح اطمينان 95 درصد معني دار است (05/0 P). لذا به لحاظ آماري ميتوان نتيجه گرفت بين رضايت شغلي و سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان رابطه وجود دارد. همچنين نتايج رگرسيون بيانگر اينست كه رضايت شغلي بر سلامت روان با مقدار R2 تعديل شده (016/0) تاثير بگذارد و آن را پيش بيني كند.
فرضيه سوم: بين هوش هيجاني و رضايت شغلي بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان رابطه وجود دارد.
براي تحليل اين فرضيه از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي استفاده شده است كه در جدول 4-7 آمده است.
جدول4-7: نتايج آمار توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون هوش هيجاني و رضايت شغلي
متغيرها
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
r
R2 تعديل شده
B استاندارد
T
sig
هوش هيجاني
215
46/319
09/37
**55/0
30/0
55/0
52/9
000/0
رضايت شغلي
215
69/238
73/46
يافتههاي جدول (4-7) نشان ميدهد بهورزان در زمينه هوش هيجاني داراي ميانگين (46/319) و انحراف معيار (09/37) و در زمينه رضايت شغلي داراي ميانگين (69/238) و انحراف معيار (73/46) ميباشند. جدول فوق نيز بيانگر اين است که ضريب همبستگي هوش هيجاني و رضايت شغلي برابر با 16/0 r= که در سطح اطمينان 99 درصد معني دار است (01/0 P). لذا به لحاظ آماري ميتوان نتيجه گرفت بين هوش هيجاني و رضايت شغلي بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان رابطه وجود دارد. همچنين نتايج رگرسيون بيانگر اينست كه هوش هيجاني بر رضايت شغلي با مقدار R2 تعديل شده (30/0) تاثير بگذارد و آن را پيش بيني كند.
فرضيه چهارم: بين ابعاد هوش هيجاني و رضايت شغلي بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان رابطه وجود دارد.
براي تحليل اين فرضيه نيز از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي استفاده شده است.
جدول4-8: نتايج آمار توصيفي ابعاد هوش هيجاني
ابعاد هوش هيجاني
ميانگين
انحراف معيار
خودآگاهي
38/36
49/4
خودتنظيمي
38/31
73/5
خودانگيزي
63/37
66/5
همدلي
43/35
58/6
مهارتهاي اجتماعي
79/35
26/6
روابط بين فردي
20/35
99/4
واقع گرايي
17/36
80/4
انعطاف پذيري
03/35
62/4
حل مسئله
65/36
64/5
يافته هاي جدول 4-8 در زمينه آمار توصيفي ابعاد هوش هيجاني بيانگر اين است كه بهورزان در مولفه خودآگاهي به ترتيب داراي ميانگين و انحراف معيار (38/36 و 49/4)، مولفه خودتنظيمي به ترتيب داراي ميانگين و انحراف معيار (38/31 و 73/5)، مولفه خودانگيزي به ترتيب داراي ميانگين و انحراف معيار (63/37 و 66/5)، مولفه همدلي به ترتيب داراي ميانگين و انحراف معيار (43/35 و 58/6)، مولفه مهارتهاي اجتماعي به ترتيب داراي ميانگين و انحراف معيار (79/35 و 26/6)، مولفه روابط بين فردي به ترتيب داراي ميانگين و انحراف معيار (20/35 و 99/4)، مولفه واقعگرايي به ترتيب داراي ميانگين و]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.