ژانویه 16, 2021

پایان نامه با کلید واژگان تجزیه واریانس، عملکرد اقتصادی

1 min read
<![CDATA[]]>

4-7- سطح برگ پرچم
نتایج حاصل از تجزیه واریانس(جدول4-3) نشان داد که اختلاف معنی‌داری در سطح یک درصد بین تیمارهای مختلف کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست وجود دارد. بین سطوح مختلف کاربرد بارور2 و اثرات متقابل کاربرد کود و بارور 2 اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید. بین سطوح مختلف کاربرد بارور 2 اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای مورد بررسی مشاهده نگردید. همچنین بر اساس نتایج (جدول4-3) در بین اثرات متقابل کاربرد کود و تلقیح بذور با بارور 2 نیز اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید
با توجه به معنی دار شدن اثر کود نیتروژنه و کمپوست بر سطح برگ پرچم بیشترین مقدار را تیمار 25 درصد ازت+کمپوست با متوسط 27/139 به خود اختصاص داد که در گروه آماری a قرار گرفت(جدول4-4)(شکل4-6).
لذا با توجه به نتایج حاصله در این آزمایش می‌توان چنین استدلال نمود که تلفیق کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست و همچنین کاربرد بارور 2 تأثیر چندانی بر افزایش سطح برگ پرچم ندارد.
تربتی‌نژاد و همکاران (1381) به این نتیجه رسید که اثر سطوح مختلف نیتروژن بر روی ارقام مختلف ذرت معنی‌دار شده همچنین شاخص سطح برگ در ارقام مختلف تحت تأثیر نیتروژن معنی‌دار شد.
شکل 4-6 تأثیر کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست بر سطح پرچم
4-8- ارتفاع بوته
نتایج حاصل از تجزیه واریانس(جدول4-3) نشان داد که اختلاف معنی‌داری در سطح آماری یک درصد بین سطوح مختلف تلفیق کود و کاربرد بارور 2 بر ارتفاع بوته وجود داشت. همچنین بین اثرات متقابل بر این صفت اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد به‌دست آمد.
با توجه به معنی دار شدن اثر متقابل کود و بارور 2 بر این صفت نتایج حاکی از این بود که بیشترین ارتفاع بوته را تیمار تلفیق 75% کمپوست با 25% کود نیتروژن با ارتفاع بوته 25/237 سانتی‌متر به‌دست آمد و در گروه آماری (a) قرار گرفت. کمترین ارتفاع بوته نیز در تیمار کاربرد 100% کمپوست بدون کاربرد کود اوره با ارتفاع 75/194 سانتی‌متر به‌دست آمد و در گروه آماری (c) قرار گرفت(شکل4-7) .
با توجه به نتایج به‌دست آمده در این آزمایش مشخص گردید که کاربرد کود نیتروژن از طریق تأثیر بر افزایش رشد سلولی گیاه، تأثیر مثبتی بر افزایش ارتفاع بوته داشته است. همچنین تلقیح بذور با بارور 2 نیز اثر مثبتی بر افزایش رشد طولی بوته داشته است. در این رابطه ضعیفی‌زاده و همکاران (1998) طی آزمایشی اعلام کردند کود آهن تأثیر معنی‌داری بر ارتفاع بوته نداشت، در صورتی که مصرف فسفر بارور 2 همراه محلول پاشی سولفات آهن اثر معنی‌داری بر ارتفاع بوته داشته است.
شکل 4-7 اثرات متقابل کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست و بارور 2 بر ارتفاع بوته
4-9- تعداد برگ
نتایج حاصل از تجزیه واریانس(جدول4-3) نشان داد که اثر سطوح مختلف تلفیق کودهای نیتروژنه وکمپوست بر تعداد برگ در سطح آماری پنج درصد اختلاف معنی دار گردید. همچنین بین تیمارهای کاربرد بارور 2 و تیمار شاهد نیز اختلاف معنی‌داری در سطح یک درصد مشاهده گردید. بین اثرات متقابل نیزاختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید.
نتایج حاکی از این بود که بیشترین تعداد برگ را تیمار تلفیق 75% کمپوست با 25% کود نیتروژن با تعداد 75/21 برگ به خود اختصاص داد و در گروه آماری (a) قرار گرفت. کمترین تعداد برگ نیز تیمار کاربرد 100% کمپوست بدون کاربرد کود اوره با تعداد 5/18 برگ به خود اختصاص داد و در گروه آماری (b) قرار گرفت(جدول4-4)(شکل4-8).
با اسنتاد به نتایج(جدول4-4) مشاهده گردید که اختلاط بذور با بارور 2 تأثیر مثبتی بر افزایش تعداد برگ نسبت به تیمار شاهد بدون کاربرد بارور 2 داشت به‌طوری‌که این تیمار با داشتن 85/20 برگ (85/1 برگ بیشتر از تیمار شاهد)در گروه آماری (a) قرار گرفت(شکل4-9).
با توجه به نتایج به‌دست آمده در این آزمایش مشخص گردید که کاربرد کود نیتروژن از طریق تأثیر بر افزایش تعداد برگ در بوته، تأثیر مثبتی بر افزایش تعداد برگ بوته داشته است. همچنین تلقیح بذور با بارور 2 نیز اثر مثبتی بر افزایش تعداد برگ در بوته داشته است.
شارما و سان‌وال (1994) اعلام کردند که عنصر آهن در تشکیل کلروفیل گیاه نقش اساسی دارد و در حالت کمبود آهن مقدار فتوسنتز و رشد گیاه کاهش یافته و در اثر آن سطح برگ و تعداد برگ‌ها در گیاه کاهش می‌یابد. قربانلی و بابالار (2003) اعلام کردند در شرایط کمبود فسفر توسعه سطح برگ‌ها و تعداد برگ‌ها کاهش می‌یابد زیرا گستردگی سطح برگ‌ها تحت تأثیر توسعه سلول‌های اپیدرمی بوده که این فرایند در گیاهان مواجه شده با کمبود فسفر به دلایل مختلفی دچار اختلال می‌شود.
شکل 4-8 تأثیر کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست بر تعداد برگ
شکل 4-9 تأثیر کاربرد بارور 2 بر تعداد برگ
4-10- وزن کاه و کلش
نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول 4-3) نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای مختلف کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست وجود ندارد. همچنین بین تیمارهای اختلاط با بارور 2 و عدم کاربرد آن نیز اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید. در بررسی اثرات متقابل کاربرد کود و بارور 2 نیز اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد.
جدول 4-4- خلاصه نتايج تجزيه واريانس برخي از صفات مورد بررسي
در بررسی اثرات متقابل تیمارهای مختلف کاربرد کود و بارور 2 اختلاف معنی‌داری در رابطه با صفت وزن کاه و کلش مشاهده نشد. لذا با توجه به نتایج حاصله می‌توان چنین استدلال نمود که کاربرد سطوح مختلف کودهای نیتروژنه وکمپوست و نیز تلقیح بذور با بارور 2 تأثیری بر افزایش و یا کاهش وزن کاه و کلش ندارد.
جدول4-5- مقایسه میانگین برخی از صفات مورد بررسی
4-11- وزن بلال
نتایج حاصل از تجزیه واریانس(جدول4-3) نشان داد که اثر تیمارهای کاربرد کود نیتروژنه و کمپوست بر وزن بلال در سطح احتمال پنج درصد معنی دار گردید و همچنین اثر کود زیستی بارور 2 بر این صفت در سطح احتمال یک درصد معنی دار گردید اما اثر متقابل بین آنها معنی دار نگردید.
با استناد به نتایج جدول(4-4) بیشترین وزن بلال را تیمار تلفیق 25% کمپوست با 75% کود نیتروژن با متوسط41/344 گرم به خود اختصاص داد و در گروه آماری (a) قرار گرفت. کمترین وزن بلال نیز تیمار کاربرد 50% کمپوست + 50 کود نیتروژن با وزن 91/298 گرم به خود اختصاص داد و در گروه آماری (b) قرار گرفت(شکل4-10).
همان‌طورکه در شکل 4-11 مشاهده می‌گردد اختلاط بذور با بارور 2 تأثیر مثبتی بر افزایش وزن بلال نسبت به تیمار شاهد بدون کاربرد بارور 2 داشت به‌طوری‌که این تیمار با داشتن وزنی معادل 78/326 گرم در گروه آماری (a) قرار گرفت.
با توجه به نتایج به‌دست آمده در این آزمایش مشخص گردید که کاربرد کود نیتروژن از طریق تأثیر بر افزایش وزن بلال، تأثیر مثبتی بر افزایش وزن بلال داشته است. همچنین تلقیح بذور با بارور 2 نیز اثر مثبتی بر افزایش وزن بلال و در نهایت عملکرد اقتصادی داشته است.
شکل 4-10 تأثیر کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست بر وزن بلال
شکل 4-11 تأثیر کاربرد بارور 2 بر وزن بلال
4-12- وزن چوب بلال
نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول 4-3) نشان داد که اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد بین اثر تیمارهای مختلف کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست بر وزن چوب بلال وجود دارد. همچنین بین تیمارهای اختلاط با بارور 2 و عدم کاربرد آن نیز اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید. در بررسی اثرات متقابل کاربرد کود و بارور 2 نیز اختلاف معنی‌داری در رابطه با صفت وزن چوب بلال مشاهده نشد.
با استناد به نتایج(جدول4-4) بیشترین وزن چوب بلال را تیمار کاربرد 25% کمپوست + 75% کود نیتروژن با متوسط 5/33 گرم به خود اختصاص داد و کمترین وزن چوب بلال را تیمار کاربرد 75% کود کمپوست + 25% کود نیتروژن با متوسط62/30 گرم به خود اختصاص داد(شکل4-12).
شکل 4-12 تأثیر کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست بر وزن چوب بلال]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.