می 10, 2021

پایان نامه درباره شهر کرمان، دانشگاه تهران، آموزش مهارت

3 min read
<![CDATA[]]>

23- عباسيان ،حميد رضا(1388) . بررسي تأثير خانواده درماني رويكرد سيستمي ميلان بر كاهش تعارضات. پايان نامه کارشناسي ارشد.
24- عزيزي، پريسا (1386). بررسي اثر بخشي درمان گروهي با رويكرد تحليل ارتباط محاوره اي برن بركاهش تعارضات زناشويي زنان. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علوم تحقيقات .
25- قرقاني ، حيدرقلي(1383). مقايسه ميزان تعارضات زناشويي والدين با سلامت رواني دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان شهرضا، پايان‌نامه كارشناسي ارشد مشاوره، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي .
26- فتحعلي خاني، مونا (1388).رابطه شيوه هاي ابراز محبت به همسر با تعارضات زناشويي. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه الزهراء عليها السلام.
27- فرحبخش، ك ( 1383 ). مقايسه ميزان اثربخشي مشاوره زناشويي به شيوه شناختي اليس، واقعيت درماني گلاسر و اختلاطي از آن دو در كاهش تعارضات زناشويي . رساله دكتري، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران.
28- قليلي ، زهره ؛ احمدي ، احمد ؛ فاتحي زاده ، مريم (1385) .زوج درماني گفتگوي زوجين در حل تعارضات . فصلنامه تازه هاي روان درماني،سال يازدهم شماره 39و40.
29- قرباني، ك ( 1384 ). تأثير زوج درماني به شيوه درمان عقلاني هيجاني رفتاري بر تعارض ها و افكار غيرمنطقي زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر اصفها ن. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان.
30- کلانتري خانداني، صديقه (1379). بررسي ارتباط بين باورهاي غيرمنطقي و تفاهم زناشويي در زنان دانشجوي رشته علوم انساني دانشگاه تهران. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه الزهرا.
31- کرمي، جهانگير؛ زکي يي، علي؛ عليخاني، مصطفي؛ خدادادي، کامران ( 1390 ). رابطه مهارتهاي زندگي و تعارضات زناشويي با بهداشت رواني در زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره کلانتري هاي شهر کرمانشاه . فصلنامه مشاوره و روان درماني خانواده، 1، 472-461.
32-گرجي ،هاجر(1387). بررسي اثر بخشي مشاوره گروهي به شيوه حل تعارض بر کاهش تعارضات زناشويي. پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشگاه علوم تحقيقات .
24- مهري‌نژاد، سيد ابوالقاسم (1373). بررسي رابطه بين اضطراب و افکار غيرمنطقي. پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.
33- ميلر ، ش ؛ ميلر ؛ ف ؛ ناتالي آبا واکمن ، ب (1999).آموزش مهارت هاي ارتباطي زناشويي،حرف زدن و گوش دادن به همديگر.ترجم? بهاري، فرشاد (1388). تهران : انتشارات رشد چاپ سوم.
34- مؤمني، خدا مراد ؛ عليخاني، مصطفي(1392).رابطه عملکرد خانواده ، تمايز يافتگي خود وتاب آوري با استرس ، اضطراب و افسردگي در زنان متأهل شهر کرمانشاه. فصلنامه مشاوره و روان درماني خانواده،سال سوم شماره 2 ، تابستان 92.
35- هومن ، حيدر علي (1374).راهنماي تدوين گزارش پژوهشي ، رساله وپايان نامه تحصيلي ، تهران : اميرکبير.
36- هالجين، ريچاردپي ؛ ويتبورن، سوزان كراس (2007). آسيب‌شناسي رواني. ترجمه يحيي سيدمحمدي (1389). نشر روان.
37- هنرپروران،نازنين؛ قادري ، زهرا ؛ قبادي ، کبري(1390). مقايسه ي الگوهاي ارتباط و تعارضات زناشويي در زنان متاهل شاغل در بانكهاي دولتي و زنان خانه دار شهر شيراز. فصلنامه ي علمي – پژوهشي جامعه شناسي زنان، سال دوم، شماره ي سوم، پاييز90 .
38- ياسينيان ، اعظم(1377). بررسي بين تعارض والدين و مشکلات رفتاري پسران 10-12 ساله دبستان هاي شهرستان دماوند ، پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد رودهن.
39- شکوهي يکتا،محسن؛ زماني،نيره. فصل نامه علمي- تخصصي آرامش. شماره 28
1-Ateah,C.A.,Secco,K.L.,&Woodgate,R.L.(2003).Therisks and alternatives to physical punishment use with children .gournal of pediatric healthcare,23,123-132.
2-Abramson. L.; Alloy.; L.; Hankin, B.; Clements. C: Zhu,l: Hogan, M. & Whitehouse. W. (2009),.Optimism cognitive style in vulnerability to depersson.In J. Gillham (ed) The science of Optimism andHope(7?-98). Philadelphia. PA: Tempelton Foundation press
3-Amato, P.R. & Rogers, S.J. (1997). A longitudinal study of marital problem and subsequent divorce.Journal of Marriage and Family, 59, 612-624.
4- Abdollahi, A. (2005). F amily conflict,Sepand magazine,38(5). {in persion}
5-Ahmadi, KH. (2000). The efficacy of change of family on decrising maritalconflict . The first cogress of family pathology in Iran . {in persion}
6-Akhavi, M. (2003). The relationship between polyroles in marital communication in women.M.A thesis . {in persion}
7-Baghban, A. Moradi, M. (2003).The efficacy of family therapy on maritalconflict in divorce request .Qartely of science & research :16,32-47. {inpersion}
8-Barnet, L.J. (1993). Fire and ice in marital communication :hostile and distancing behaviors as predictors of marital distress.Journal of marriage and the family.62,693-707
9-Baskin, T. Enrght, R. (2004). Intervention studies on forgiveness: A meta analysis. Journal of Counseling and Development, 84, 12-79.
10-Browns, & Taylor, S(2009). Positive illusions and well-being revisited:separating fact for fiction.Bulletin 11?: 7-21.
11-Bronfenbrenner,U.,&Ceci,S.(1994).Nature-nurturereconceptualized: Abioecological model.Psychological Review,101,568-586.
12- Christensen, A., & Heavey, C. L. (1999). Interventions for couples. Annual Review ofPsychology, 50, 90-165.
13-Christensen, A. & Salavy, R.J. (1991). Communication, conflict, and psychological distance in nondisteresed,clinic and divorcing coples.Journal of consulting and clinical Psychology, 59, 458-463.
14- Ezedi, Z. (2006). Marriage & marital adaptation .Happiness Magazine,5(32). {in persion}
15- Fatehzadeh,M.Ahmadi,A,2005.The relationship between communication pattern and marital satisfaction in employed couple . Qartely of family research ,1(2):26-34. {in persion}
16-Fincham, F. (2003). Marital conflict: Correlates, structure and context. Americanpsychological society, 12, 10.
17- Fincham, F., & Beach, S. (1999). Conflict in marriage: implications for working with couples. Annual Review psychology, 50, 47-77.
18- Fincham, F., & Beach, S. (2002). Forgiveness in marriage: Implications for psychological agnation and constructive communication. Perssonal Relationship, 9,239 – 257
19- Jackson, S. M. (1998). The influence of forgiveness on intimacy and trust in marital and committed relationship. dissertation Abstracts International Sciences B: The Sciences & Engineering, 58 -69.
20-Lim ,T & ,Wong, S.(2009), Hope versus optimism in Singaporean adolescent Contribution to depression and life satisfaction. Psychological Studies Academic Group, National Institute of Education Nan Yang Technologica University, 1 Nan Yang Walk, Singapore , ?37?1?Republic of Singapore.
21- Miller, J. F. & Powers. M (2010), Development of an instrument to measure hope. Nursing Cousins Research, V.37, 1988.
22- Mc Nulty , J.K.,& Karney , B.R.(2004).Positive expectations in theearly yerrs of marriage:shoud couples expect the best or brace for the west.
23- Nasaji, Z. (2006). W omen, employed, family , Afarinesh magazine , 235{in
persion}
24- Nazari, A. Soleimani, A. (2005). A comprehention of marital satisfaction indual & uni employed, Qartely of counseling ,research & developments,6(24):97-108. {in persion}
25-Navabinezhad, Sh. Nazari, A. (2006). The efficacy of progressive communication program in marital satisfaction in dual employed . Qartely of counseling, research & developments 4(25):78-85. {in persion}
26- Spiegel, D.(201)0, et al ,.Family environment as of predictor of adjustment to metastatic breast carcinoma ,Journal of psychology10? , 103,102.
27- S.F & .Ho, M. Y., Cheung F. M.(2010). Cheung, ,The role of meaning in life and optimism in promoting well-being .The Chinese University of Hong Kong:Shatin ,University of Macau, China.
28-Tahmasbi, S. (2006). A comparison between employed and housewife women of marital satisfaction Qartely of nursing Hamedan university. {inpersion}.
29-Taghvaee, P. (2006). A comparison between familiar & non familiarmarriage of marital conflict, M.A thesis of Tehran university . {in persion}.
30-Warner, D. (2003). Work family balance:A gender analysis.Journal of family and economice.20(2):191-215
31- Wille, S.T. (2000). Marital intraction and satissfation:A longitudinal view. Journal of consulting and clinical Psychology, 57(1).47-5
32-Yong, E.M. & Long, L. (1998).Counseling and therapy for couples.NewYork international.thomsn publitioning company .
33- Zahedani, Z. Iranmahbub, J. (1992). Aresearch on facilities & problems of women in Shiraz, Aproject research in Shiraz university.
پيوست ها
پرسشنامه تعارضات زناشويي
Marital Conflict Questionnaire (MCQ)
پاسخگوي عزيز ، لطفا هريک از جملات زير را به دقت بخوانيد و به تمام آن ها پاسخ دهيد . براي هر جمله پاسخ هاي “هميشه” ، “اکثرا” ، “گاهي اوقات” ، ” بندرت” ، و “هرگز” در نظر گرفته شده است . لطفا با توجه به رابطه زناشويي خود ، براي هر عبارت ، آن را که متناسب است ، را انتخاب کنيد .
1-هنگام مرافعه با همسرم، رابطه من با خانواده پدر و مادري او قطع مي شود.
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
2) من و همسرم حساب هاي مالي جداگانه داريم.
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
3) همسرم هرکاري از من بخواهد فراموش مي کنم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
4) هنگام دلخوري من و همسرم، هيچ کدام براي رابطه جنسي پيش قدم نمي شويم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
5) من و همسرم کتک کاري مي کنيم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
6) هنگام دلخوري ، رابطه من با خانواده پدرو مادري خودم قطع مي شود.
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
7) براي فرزند(يا فرزندانم) حاضرم انتظارات نامعقول او(يا آنان) را برآورده کنم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
8) بدون اطلاع همسرم، براي خود پس انداز شخصي دارم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
9) وقتي همسرم از من تقاضايي دارد،خودم را به کارهاي ديگر مشغول مي کنم .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
10)رابطه جنسي من با همسرم ارضا کننده نيست .
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
11) وقتي با همسرم مرافعه دارم، اتاق يا خانه را ترک مي کنم.
هميشه
اکثرا
گاهي
بندرت
هرگز
12) به تنهايي با خانواده پدر و مادري خود و خواهر و برادرانم رابطه]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.