ژانویه 22, 2021

پایان نامه درباره شهر کرمان، روش پژوهش، دانشگاه تهران

1 min read
<![CDATA[]]>

نيکولز132 و استوارت (1995) مشکل را بيشتر ناشي از وضعيت دشوار تقابل عشق و قدرت مي دانند. با اين ديدگاه مشکلات خانوادگي به چهار دسته اصلي تقسيم مي شوند: ميل به تملک و کنترل، تمايل به مورد عشق قرار گرفتن، تمايل به عشق ورزيدن و حمايت از ديگران و در آخر بخشش و عذرخواهي. مطالعه اي که توسط ليندال و مالک133 (1999) انجام شد نشان داد که عدم تعادل قدرت بين همسران با خشنودي زناشويي و پرخاشگري همراه است.
بيچ ( 2001) در پژوهشي يک رابطه نيرومند ميان عاطفه افسرده و آشفتگي زناشويي را نشان داده است .
طبق نظر اسپنس (1997 به نقل از هالفورد، 1384) رابطه جنسي کم و ناخوشايند، منشأ تعارضاتي در زوجين مشکل دار است و از سوي ديگر، بنا بر نظر مسترز و جانسون(1970) مشکلات جنسي اغلب به خاطر ارتباط ضعيف در زندگي زناشويي است.
در ميان اختلالات روان شناختي عمده، افسردگي به طور وسيع تري مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده شده است که ارتباطي قوي با آشفتگي زناشويي دارد (ميرزولاندزبرگر، 2002).
در پژوهشي 34 زن و مرد ژاپني 18-24 سال که به اختلال افسردگي و تنيدگي مبتلا بودند در دوگروه 17 نفري قرار داده شدند، در يک گروه به افراد مهارتهاي حل مسئله را آموزش دادند و گروه ديگر هيچگونه درماني دريافت نکرد، نتايج نشان داد که گروه دريافت کننده مهارت حل مسئله نسبت به گروه بدون درمان در افسردگي و تنيدگي کاهش زيادي نشان دادند(سانو، 2009).
هامامسي134 (2006) نيز در پژوهش خود تحت باورهاي ارتباطي مختل در تعارض زناشويي، نشان داد که عقايد ارتباطي مخرب همبستگي منفي با فراواني تعارضات زناشويي و سطح تنش در اين تعارضات دارد.
ليک و والدر135 (2010) به روي مشکلات اقتصادي و روابط زناشويي در آمريکا تحقياتي انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند که نبايد مشاجره را با مشکلات و اختلافاتي که به علت عواملي چون تنگناهاي اقتصادي خانواده يا مواجهه شدن با مشکلات مادي غير قابل انتظار ايجاد مي شود اشتباه گرفت زيرا خود اين عوامل باعث مشاجره و تغيير روابط زناشويي مي شوند. مشکلات اقتصادي باعث عصبي شدن و تحريک پذير شدن مي گردد که اين رفتار به خودي خود مي تواند باعث دعوا و مشاجره گردد.
رايت136 (2009)عواملي را که در ارتباط با کنش متقابل زناشويي مي باشد را بررسي کرد به اين نتيجه دست يافت که درگيري زن و شوهر در کار پر مشغله، تعداد بچه ها و تقسيم بندي کارهاي مشترک همگي نسبت زماني را که زوجها در فعاليت هاي مشترک صرف مي کردند را کاهش مي دهد و به نظر ايشان کنش متقابل زوجين در کار به نظر وايت عبارتند از: ساعات کار شوهر، کار تمام وقت زن، ساعت کار خارج از خانه زن، بي نظمي هاي کار زن و شوهر، تعداد کودکان، تقسيم کار سنتي خانه، درآمد خانواده، تحصيلات، وجد کودکان قبل از مدرسه، ارزشهاي نقش . وي همچنين متذکر مي شود که عوامل تعيين کننده نقش متقابل زناشويي درگروه هاي نژادي يا قومي تا حد قابل توجهي متفاوت مي باشد.
فصل سوم
روش پژوهش
3-1 پيش درآمد
در اين فصل ابتدا به نوع پژوهش با توجه به نوع تحقيق اشاره مي‌شود. آنگاه روش پژوهش که شامل جامعه آماري، نمونه پژوهش و روش نمونه گيري است، مورد بحث قرار خواهد گرفت. سپس ابزارهاي اندازه گيري به همراه روايي و پايايي آنها توضيح داده خواهد شد ودر ادامه نيز شيوه ي اجرا و روش گردآوري داده‌ها تشريح مي‌شوند. در انتها به شيوه آماري و روش تجزيه و تحليل داده‌ها اشاره خواهد شد.
3-2 روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردي وشيوه ي اجرا از نوع همبستگي است.
3-3 معرفي متغيرها
* متغير پيش بين : اضطراب و افسردگي
* متغير ملاک : تعارضات زناشويي
* متغير کنترل : مراجعيني که به مراکز مشاوره ومددکاري مراجعه کرده اند.
* متغير تعديل کننده : جنسيت
3-4 جامعه آماري
جامعه آماري پژوهش شامل کليه افراديست که در سال 1393 براي بررسي و رفع تعارضات زناشويي واختلافات خانوادگي خود به دواير مشاوره ومددکاري نيروي انتظامي درسطح شهر کرمانشاه مراجعه کرده اند، تشکيل شده است.
3-5 جامعه نمونه وروش نمونه گيري
در اين پژوهش تعداد 100 نفر زن و مرد شامل افرادي که باتوجه به داشتن تعارضات زناشويي، به صورت خود معرف يا از طريق دادسرا به دواير مشاوره ومددکاري ناجا در سطح شهر کرمانشاه ارجاع گرديده بودند با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ودر دسترس انتخاب گرديده اند . معيار ورود به اين پژوهش داشتن حداکثر سن 50 سال ، داشتن حداقل سواد خواندن ونوشتن ، توانايي گوش دادن عادي و رضايت آگاهانه براي شرکت در پژوهش وتوانايي تکميل پرسشنامه بوده است.
3-6 ابزار پژوهش
الف – پرسشنامه اضطراب کتل
اين پرسشنامه توسط کتل تدوين شده و امروزه کاربردهاي پژوهشي و تشخيصي فراواني دارد. مقياس حاضر بر پايه تحقيقات گسترده استوار است و احتمالاً يکي از معتبرترين وسيله هايي است که به صورت پرسشنامه کوتاه ارايه مي شود و مي تواند تشخيصهاي باليني را تکميل کند. در اين تست 40 پرسش درباره مشکلاتي که غالباً افراد گاه به گاه در زندگي خوداحساس مي کنند،آورده شده است. روش نمره گذاري آزمون: پس از تعيين نمرات پاسخهاي پرسشنامه، بايد به جدول هنجار گزيني آزمون مراجعه کرده و نمرات خام را به نمرات تراز شده تبديل مي کنيم تا نمره اضطراب کلي شخص را تعيين کنيم.
روايي137 وپايايي138 پرسشنامه:
اين مقياس بر اساس پژوهشهاي گسترده اي مورد بررسي قرار گرفته واحتمالا مؤثرترين ابزاري است که به صورت يک پرسشنامه کوتاه وبراي سنجش اضطراب ، فراهم آمده است. اين پرسشنامه در حيطه ي تست هاي عيني جاي مي گيرد وداراي اعتبار است. همچنين ، پرسشنامه فوق داراي نرم (هنجار) مي باشد که مي تواند در تفسير نمرات ،آزمونگر را ياري دهد. ضريب اعتبار اين پرسشنامه را 72/0 گزارش داده اند. اين پرسشنامه به طور دقيق مي تواند جنبه هاي فيزيولوژيک اضطراب را بر طبق عوارض مشهودآن، اندازه گيري کند. اين پرسشنامه از آغاز سال 1367 با همکاري گروهي از دانشجويان روانشناسي دانشگاه تهران ، هنجاريابي شده است.
ب – پرسشنامه افسردگي بک
پرسشنامه افسردگي بک 21 سال دارد وبراي سنجش شدت افسردگي در نوجوانان وبزرگسالان ، طراحي شده است. سئوالات شامل: خلق، بدبيني، احساس شکست ، خود شناسي، گناه، تنبيه، ازخودبيزاري، خود مقصر بيني، افکار خودکشي، گريه، تحريک پذيري، کناره گيري، تهديد، تفسيروپنداشتن، دشواري کار ، بيخوابي، خستگي ناپذيري، فقدان اشتها، کاهش وزن، اشتغال ذهني نسبت به تن وکاهش ميل جنسي مي باشد. روش نمره گذاري پرسشنامه: مشاهدات باليني جهت توصيف بيماران در اصل متشکل از 2 حالت يا طرز تلقي مي باشد که براي درجه شدت افسردگي وبا يک طيف چهار درجه اي ( از 0 تا 3) مشخص مي شود. اين مورد نه به خاطر انعکاس يک نظريه مشخص در افسردگي، بلکه فقط به منظور ارزيابي درجه افسردگي، انتخاب شده است. هر سؤال روي يک مقياس 4 امتيازي، از 0 تا 3 درجه بندي مي شود. حداکثر کل نمرات 63 و حداقل صفر است. اگر آزمودني در يک سئوال بيش از يک جمله را انتخاب کرده باشد، در آن صورت، بالاترين درجه بندي براي محاسبه نمرات وي، منظور مي شود. درجات وسطوح افسردگي مربوط به 21 سوال در زير آمده است:
جدول شماره(3-1): درجات وسطوح افسردگي درپرسشنامه افسردگي بک
درجات
سطوح افسردگي
10 – 1
طبيعي
16 – 11
کمي افسرده
20 – 17
نيازمند به مشورت با روانپزشک
30 – 21
به نسبت افسرده
40 – 31
افسرده شديد
40 به بالا
بيش از حد افسرده
روايي و پايايي پرسشنامه:
پوليت( 1865) وکوپن( 1971) نتايج مطالعات خود درباره افسردگي را تشريح کردند وتشريح آنها از افسردگي کاملاً قابل مقايسه با 21 علامت يا نشانه اي بود که در پرسشنامه بک مشخص شده بود. متکاف وکلومن ( 1965) با بررسي پرسشنامه بک و ارزيابي باليني آن دريافتند که مزيت پرسشنامه بک بر آزمون هنيلته( 1960) اين است که به مهارت يا دانش آزمونگر بستگي ندارد. زيلي وهمکاران ( 1970) پرسشنامه بک را از بهترين ابزارهاي سنجش افسردگي دانستند. اين پرسشنامه در سال 1961 بر روي جمعيت آمريکا وسپس بر روي جمعيت انگليس ودر سال 1972 نيز بر روي جمعيت ايران مورد مطالعه قرار گرفت واجرا کنندگان اين پرسشنامه آنرا داراي اعتبار کافي به منظور تشخيص وپيش بيني افسردگي دانستند.
منصور ودادستان (1368) فرم کوتاه آزمون افسردگي بک را بر روي جمعيت ايران هنجار گزيني کردند. در اين فرم،13 ماده وجود داشت ومجموع نمرات 39 مي شد. در سال 1963 متکاف ، پرسشنامه بک را در مورد افرادي که افسرده شديد شناخته شده بودند اجرا کرد ونمرات به دست آمده را با نمراتي که بر اساس ارزيابي يک روانپزشک به دست آمده بود، مقايسه کرد. نتيجه اين مطالعه آن بود که پرسشنامه بک وسيله ي مناسبي براي تفکيک افراد مشکوک به افسردگي از افراد سالم است.
نتايج مطالعات وهاب زاده که در سال 1352 وبه منظور چگونگي ارزش تشخيصي پرسشنامه افسردگي بک در تفکيک بيماران افسرده از افراد سالم انجام گرفت ، نشان داد که اين ابزار سنجشي داراي ارزش تشخيصي است وقادر به تشخيص افراد سالم از بيمار مي باشد. نتايج بررسي پرتويي در سال 1353 ودر رابطه با شيوع افسردگي در دانشجويان دانشکده هاي مختلف دانشگاه تهران نشان داد که پرسشنامه بک از ثبات اعتبار بر خوردار است. وي همچنين اين پرسشنامه را در سال 1354 بر روي جمعيت ايران استاندارد نمود.
پ – پرسشنامه تعارض‌هاي زناشويي (MCQ)
پرسشنامه تعارض‌هاي زناشويي كه داراي 42 سؤال است كه هفت حيطه تعارض‌ زوجين را بررسي مي كند. دامنه نمرات سؤالها بين 1 تا 5 است و دامنه نمرات پرسشنامه بين 42 تا 210 مي باشد.
پايايي اين ابزار توسط براتي (1375) برابر با 52/0، توسط فرحبخش (1384) برابر با69/0 و در مطالعه حاضر80/. بدست آمد. نمره گذاري سؤالات به روش ليكرت 139 است. نمره پايين حاكي از تعارض طبيعي و نمره بالاتر نشانه شدت تعارض است.
3-7 شيوه اجرا
با توجه به اينکه نگارنده اين پژوهش در يکي از مراکز مشاوره ومددکاري ناجا در شهر کرمانشاه مشغول به خدمت است ، طي هماهنگي با ساير مراکز مشاوره هم رده خود در شهر، نسبت به گزينش نمونه ها اقدام نموده، که ابتدا اطلاعات مختصري راجع به طرح پژوهش ، اهداف وشيوه ي اجراي آن در اختيار نمونه ها قرار داده شد در ادامه به افرادي که تمايل به شرکت در اين پژوهش را داشتند ، سه پرسشنامه داده شد تا نسبت به تکميل آن اقدام نمايندکه پس از تکميل و جمع آوري از طريق نرم افزار SPSS نسبت به تجزيه وتحليل داده ها اقدام شد .
3-8 روش تجزيه وتحليل داده ها
براي پاسخگويي به پرسش هاي پژوهش حاضر، داده هاي جمع آوري شده به وسيله نرم افزار آماري SPSS از دو جنبه توصيفي و استنباطي مورد تحليل قرار گرفت. در بُعد توصيفي، شاخص هاي آماري که محاسبه شدند، عبارتند از: فراواني ها، درصدها، ميانگين ها و انحراف معيار ها که در قالب جدول ارائه شده است و در بُعد استنباطي داده ها از آزمون هاي t ، ضريب همبستگي پيرسون وتحليل رگرسيون استفاده گرديد.
فصل چهارم
يافته هاي پژوهش
4-1 پيش درآمد
محقق پس از تعيين روش تحقيق، با استفاده از ابزارهاي مناسب، داده هاي مرتبط با فرضيه هاي خود را جمع آوري کرده است . اينک زمان آن فرا رسيده که با بهره گيري از تکنيک هاي آماري مناسب که متناسب با روش تحقيق، نوع متغيرها اتخاذ مي شود، داده هاي جمع آوري شده را دسته بندي و مورد تجزيه و تحليل قرار داده و در نهايت فرضيه هايي را که تا اين مرحله او را در تحقيق هدايت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد تا بتواند راه حل و پاسخي براي پرسشهاي]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.