ژانویه 20, 2021

پایان نامه درباره عملکرد خانواده، سلامت روان، خانواده ها

1 min read
<![CDATA[]]>

سؤال سوم ، مبتني براين است که آيا اضطراب و افسردگي پيش بيني کننده تعارضات زناشويي در مراجعين است؟ که نتايج يافته ها نشان داد پيش بيني تعارضات زناشويي از روي افسردگي واضطراب معنا دار است (01/0 P?). در تجزيه وتحليل جداول مربوط به رگرسيون ، متغير اضطراب و متغير افسردگي مي توانند تعارضات زناشويي را پيش بيني کنند، همچنين 70 درصد از تعارضات زناشويي توسط افسردگي واضطراب پيش بيني مي شود.
5-3 مقايسه نتايج سؤالات باپژوهش هاي قبلي
نتايج حاصل از اين پژوهش با نتايج پژوهش سالاري (1380) همسو است که بين کارکرد خانواده و علائم افسردگي ارتباط مستقيمي را گزارش نموده است. نتايج پژوهش همچنين با يافته هاي حيدرقلي قرقاني(1381) هماهنگ است که هر اندازه تعارضات زناشويي والدين بيشتر باشد،‌ باعث مي‌شود كه كارايي خانواده كاهش يافته و علائم اختلال افسردگي شامل بي علاقگي نسبت به لذات زندگي،‌ نداشتن انگيزه و از دست دادن انرژي حياتي، ‌احساس نااميدي،‌ افكار خودكشي و ديگر جنبه‌هاي شناختي و جسماني اين اختلال، ‌شيوع بيشتري پيدا مي‌كند. اديب راد (1388) نيز به بررسي مقايسه بين تعارض زناشويي وابعاد آن در مراجعين زن به مرکز خدمات مشاوره اي و زنان عادي پرداخته ، که در نتايج خود به اين نتيجه رسيده که بين ابعاد تعارض زناشويي در مراجعين زن با برخي ويژگي هاي شخصي از جمله: سن زن، شغل زن، شغل همسر، مدت ازدواج و سطح درآمد خانواده رابطه معني داري وجود دارد. در مقايسه نتايج پژوهش زرگر، عاشوري، اصغري پور، عاقبتي(1386)که بين عملکرد ضعيف خانواده و ابتلاي فرزندان به علايم جسمي،اضطراب، اختلال خواب، افسردگي و اختلال در کارکرد اجتماعي رابطه معناداري وجوددارد با يافته هاي اين پژوهش هماهنگي وهمسوي وجود دارد.
گرين هاوس وهمکاران (1989) تعارض هاي مبتني بر زمان و فشار رواني را مورد مطالعه قرار دادند ودريافتند که زنان ومردان سطوح مشابهي از تعارض ها ي مبتني بر فشار رواني را به شيوه هاي مختلف تجربه مي کنند که با يافته هاي اين پژوهش همسو است. بيچ ( 2001)نيز در پژوهشي يک رابطه نيرومند ميان عاطفه افسرده و آشفتگي زناشويي را نشان داده است . نتايج پژوهش ميرزولاندزبرگر(2002) که با نتايج اين پژوهش هماهنگ است، مشخص نموده در ميان اختلالات روان شناختي عمده، افسردگي به طور وسيع تري مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده شده است که ارتباطي قوي با آشفتگي زناشويي دارد .
لذا با توجه به شواهد مذکور مي توان نتيجه گرفت که باعنايت به ارتباط مستقيم اضطراب وافسردگي با تعارضات زناشويي ، ارتقاء بهداشت رواني وافزايش سطح مهارت هاي زندگي در کنترل وکاهش اضطراب ،افسردگي و استرس در خانواده ها مي تواند در پيشگيري از هرگونه تعارض خانوادگي مفيد واقع شود. در ضمن تنش ها ، اضطراب ها ، افسردگي ها واسترس ها مي توانند به روابط افراد آسيب وارد کنند حتي مهم ترين عامل در بروز بسياري از اختلالات يادگيري و رشدي در فرزندان هستند. لذا هر گونه تنش مي تواند به عملکرد خانواده ها آسيب وارد کند وسلامت روابط زناشويي وروابط ساير اعضاي خانواده را تحت الشعاع قرار دهد.
5-4 نتيجه گيري از نظر نگارنده
خانواده در اين حال که کوچکترين واحد اجتماعي است ، بن وپايه هراجتماع بزرگتر است ومحيطي به شمار مي رود که کودک در آن چشم به دنيا مي گشايد، رشد خود را آغاز مي کند و شخصيت در آنجا پي ريزي مي شود وسعادت وشقاوت وي ريشه در آن دارد. با اين وصف خانواده اولين نهادي است که پايه هاي اوليه شخصيت افراد از دوره کودکي در آن شکل مي گيرد لذا از اهميت خاصي برخوردار است. از طرفي با توجه به نتايج اين پژوهش افسردگي واضطراب نقش اساسي و مهمي در تعارضات زناشويي دارندو برعکس نيز تعارضات زناشويي در شکل گيري و تشديد دو مقوله مذکور نقش دارد که اين مهم در کاهش کيفيت زندگي زناشويي مؤثراست و کيفيت زندگي ساير اعضاي خانواده را تحت تأثير قرار خواهد داد به ويژه در کاهش سلامت رواني فرزندان بسيار نقش داردو عدم توجه به اين موضوع خانواده را به سمت وسوي فروپاشي سوق مي دهد وفشارهاي رواني را تشديد وتأثيرهاي مخربي برعواطف وهيجان هاي بين فردي مي گذارد وآسيب هاي اجتماعي ديگري گريبانگير افراد خانواده مي شود که در اين شرايط زوجين بايد بلافاصله به افراد متخصص مراجعه کنندتا بابررسي وارزيابي دقيق روابط بين فردي ، علل مشکلات آنها شناسايي ودر نهايت با ارائه درمان وراهکار هاي آموزشي کوتاه مدت و تفسير سبک هاي ارتباط ناسالم از طريق مشاوره وساير مداخله هاي درماني زمينه ارتقا کيفيت زندگي زوجين رادر فضايي توأم با آرامش و اعتمادفراهم نمايند.
5-5 محدوديت‌هاي پژوهش
پژوهش حاضر از محدوديت‌هايي برخوردار بود كه در ذيل به آن‌ها اشاره مي‌كنيم:
1- اين پژوهش بر روي گروه محدودي از زوجين در دوره زماني خاصي انجام گرديده است، بنابراين تعميم نتايج به جوامع ديگر با خصوصيات متفاوت، بايد با احتياط صورت گيرد.
2- به دليل معايب پرسشنامه در جمع آوري اطلاعات (خود سانسوري)، با توجه به اين مسئله بايد در هنگام تفسير نتايج به اين نكته توجه شود.
3- باتوجه به اينکه پاسخگويي به پرسشنامه ها، از طريق خود نمونه ها انجام گرفت، لذا افراد بي سواد در اين پژوهش شرکت داده نشده اند.
5-6 پيشنهادهاي پژوهشي
1- با توجه به اهميت موضوع خانواده ونقش والدين در سلامت رواني فرزندان ودر جهت تعميم پذيري بيشترمي توان اين پژوهش را دربين قوميت‌ها با گرايش‌هاي فرهنگي و اجتماعي مختلف انجام داد.
2- نقش وتأثير مسائل اقتصادي ومالي بر تعارضات خانوادگي در پژوهش هاي آتي در نظر گرفته شود.
3- انجام تحقيقات طولي در رابطه با موضوع پژوهش.
4- باتوجه به محدوديت هاي اين پژوهش ، اجراي پژوهش هاي مشابهي با استفاده از گروه هاي نمونه وسيع تر ومتنوع تر براي افزايش قابليت تعميم پذيري انجام گردد.
5- پژوهشي با موضوع مشابه برروي ديگر خانواده ها که فاقد سواد هستند، به منظورتعميم يافته هاي پژوهش حاضر انجام گيرد.
5-7 پيشنهادهاي كاربردي
1- ارتقاي فرهنگ پژوهشي و استقرار نظام تحقيق، رونق انجمنها و نهادهاي علمي، لازمه الگوي مطلوب توسعه مي باشد.
2- بايد جهت گيري اصلي تحقيقات عمدتاً به سمت فعاليتهاي کاربردي و تقويت کيفيت پژوهشهاي کاربردي و ايجاد زمينه براي استفاده از نتايج آن در روانشناسي باشد.
3- جهت دستيابي به جديدترين مطالعات و نتايج تحقيقات دنيا ارتباط هر چه بيشتر مابين مراکز علمي- پژوهشي داخل و خارج از کشورها صورت پذيرد.
4- تکرار اين پژوهش و تاييد نتايج آن مي تواند به تدوين قوانين ارزشمندي در زمينه رابطه کارايي خانواده وسلامت روان فرزندان بي انجامد.
5- دولت بودجه اي را به منظور آموزش و درمان به موقع پيرامون تعارضات زناشويي اختصاص دهد تا از گسترش آسيب هاي پياپي آن جلو گيري به عمل آيد.
6- در نظر گرفتن اين مقوله ها و آموزش آن به زوجين به عنوان بخشي از مهارت هاي زندگي مي تواند به عنوان پيشگيري از پيشرفت تعارضات زوجين مثمر ثمر باشد.
7- مشاوران، روان پزشکان و روان شناسان باليني براي جلوگيري از تعارضات زناشويي رويکرد آموزش مثبت انديشي راانتخاب کرده و آموزش دهند
منابع وماخذ
1- آذربايجاني، محمد ( 1385 ). بررسي مقايسه تعارضات زناشويي و سلامت ازدواج هاي بين فرهنگي و تک فرهنگي در دانشجويان زن دانشگاه اصفهان، پايان نامه کارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه اصفهان.
2- اتکينسون ، ريتال؛اتکينسون ، ريچاردسي ؛اسميت ، ادوارداي(1378).زمينه روانشناسي هيلگارد،ترجمه براهني،محمد نقي وهمکاران،تهران:رشد
3- افخمي، ايمانه؛ بهرامي ،فاطمه ؛فاتحي زاده ،مريم (1386). بررسي رابطه بين ميزان بخشودگي وتعارض زناشويي زوجين در استان يزد.فصلنامه خانوادن پژوهي، سال سوم، شماره 9، بهار 1386.
4-براتي،طاهره(????).تأثيرتعارضات زناشويي برروابط متقابل زن وشوهر، پايان‏نامه کارشناسي ارشدمشاوره (چاپ نشده).دانشگاه آزاداسلامي رودهن.
5-پاوول،ليندزي،جي،ائ(1379).”تشخيص درمان اختلالهاي رواني بزرگسالان در روانشناسي باليني”،ترجمه نيکوخو،محمدرضا،تهران: انتشارات سخن،چاپ اول.
6- پروچاسكا، جيمز ؛ نوركراس، جان (2007). نظريه‌هاي روان درماني. ترجمه يحيي سيدمحمدي (1389). تهران: نشرروان.
7- ثنايي ذاکر، باقر(1387).سنجش خانواده و ازدواج .تهران : انتشارات بعثت. چاپ دوم.
8 – ثنايي ، باقر و همکاران (1387). مقياس هاي سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت .
9- جورج، ريکي ال ؛ کريستياني، ترزاس (1374). روانشناسي مشاوره. مترجمين، رضا فلاحي و محسن حاجي‌لو، تهران: انتشارات رشد.
10- حيدري،حسن(1389) .مقايسه اثر بخشي برنامه مشاوره انگيزشي نظام مند گروهي وگفتگوي موثر زوجين در کاهش تعارضات زناشويي . پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علوم تحقيقات.
11- دبليو، جيمز ؛ وندر ، زندن(1376).روانشناسي رشد، ترجمه حمزه گنجي،تهران: بعثت.
12 – دلاور، علي(1378). احتمالات وآمار کاربردي در روانشناسي وعلوم تربيتي،تهران : رشد.
13 – دلاور ، علي(1380). مباني نظري علمي پژوهشي در علوم انساني واجتماعي، تهران : رشد.
14- دهقان، فاطمه (1380) “مقايسه تعارضات زناشويي زنان متقاضي طلاق با زنان مراجعه کننده براي مشاوره زناشويي”،پايان نامه کارشناسي ارشد مشاوره،دانشگاه تربيت معلم.
15- درکه ، محسن(1390).اثر بخشي ملوديهاي موسيقي کردي بر کاهش افسردگي دانشجويان خوابگاهي، پايان‏نامه کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي،دانشگاه رازي کرمانشاه.
16- رنجبر، فرحدخت ؛ اشك‌تراب، طاهره ؛ دادگري، آتنا (1386). بررسي اثربخشي درمان شناختي رفتاري به شيوه گروهي بر ميزان افسردگي زنان يزد، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد.
17 – ساروخاني، باقر (1385). مقدمه اي بر جامعه شناسي خانواده ، تهران : سروش.
18 – سالاري، راضيه سادات (1380). مقايسه کارکرد خانواده در نوجوانان افسرده و بهنجار ، پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي.
19- سادوك، بنجامين؛ سادوك، ويرجينيا (2007). خلاصه روانپژشكي كاپلان و سادوك.ترجمه فرزين رضايي (1390). تهران: انتشارات ارجمند.
20- شفيع‌آبادي، عبدالله؛ ناصري، غلام رضا (1380)، نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني، تهران: مرکز نشر دانشگاهي.
21- طحانيان نظري، سميه(1391).کارشناسي ارشد رشته مشاوره وراهنمايي / دانشگاه الزهرا .
22- طهماسبي ، مهتاب(1391). رابطه معنويت وتاب آوري با اضطراب و افسردگي در بين داشجويان]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.