نوامبر 28, 2020

پایان نامه درباره وجود رابطه، نرم افزار، وجود رابط

1 min read
<![CDATA[]]>

تجزيه و تحليل اطلاعات به عنوان مرحله اي علمي از پايه هاي اساسي هر پژوهش علمي به شمار مي رود که به وسيله آن کليه فعاليتهاي پژوهش تا رسيدن به نتيجه، کنترل و هدايت مي شود. در اين فصل نيز به توصيف داده هاي پژوهشي و تجزيه و تحليل داده هايي که به وسيله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوري شده اند، پرداخته خواهد شد و سپس به هر يک از سؤالات پاسخ داده مي شود.
4-2 آمار توصيفي
به منظور شناخت بهتر ماهيت جامعه اي که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنايي بيشتر با متغيرهاي پژوهش، قبل از تجزيه و تحليل داده هاي آماري، لازم است اين داده ها توصيف شوند. همچنين توصيف آماري داده ها، گامي در جهت تشخيص الگوي حاکم بر آنها و پايه اي براي تبيين روابط بين متغيرهايي است که در پژوهش به کار مي رود.
همانطور که در فصل قبل بيان شد، تحقيق حاضرسه پرسشنامه دارد که تاثير دو متغيير اضطراب و افسردگي را برمتغيير تعارضات زناشويي مي سنجد. در ابتداي پرسشنامه تعدادي سوالات جمعيت شناختي در رابطه با “جنسيت” ، ” وضعيت تاهل “، “ميزان تحصيلات”، مراجعين مطرح شده است.
4-3 جداول و نمودارها
4-3-1 جداول و نمودارهاي فراواني جمعيت شناختي پاسخ دهندگان پرسشنامه
* جنسيت پاسخ گويان
جدول (4-1): جنسيت پاسخ گويان
متغير
کميت
فراواني
(درصد)
جنسيت
مرد
(50)
50
زن
(50)
50
جمع
(???)
100
همان طور که در جدول و نمودار ?-? ملاحظه مي‌کنيد، در مجموع 100پاسخ دهنده به پرسشنامه‌ پاسخ دادند که 50 نفر زن و 50 نفر مرد پاسخ دهندگان را تشکيل مي دادند.
* وضعيت تاهل پاسخ گويان
جدول (4-2): وضعيت تاهل پاسخ گويان
متغير
کميت
فراواني
(درصد)
وضعيت تاهل
متاهل
(100)
100
مجرد
(0)
جمع
(???)
100
همان طور که در جدول ?-? و نمودار 4-2 مشاهده مي‌کنيد، 100نفر پاسخ دهندگان را افراد متاهل تشکيل مي دهند.
* وضعيت سن پاسخ گويان
جدول(4-3): سن پاسخ گويان
متغير
کميت
فراواني
درصد
سن
10 تا 19 سال
9
9
20 تا 29 سال
36
36
30 تا 39 سال
37
37
40 تا 49 سال
16
16
بيش از 50 سال
2
2
جمع
100
100
همانطور که در جدول ?-3 و نمودار 4-3 مشاهده مي‌کنيد، بيشترين حجم نمونه از دسته سني 39-?? سال مي‌باشند. از ميان 100 پاسخ دهنده، تعداد 9 نفر از پاسخ گويان يعني 9 درصد از آن‌ها در رده سني 10 تا 19 سال ، تعداد 36 نفر از پاسخ گويان يعني 36 درصد از آن‌ها در رده سني 20 تا 29 سال ، تعداد 37 نفر از پاسخ گويان يعني 37 درصد از آن‌ها در رده 30 تا 39 ، تعداد 16 نفر از پاسخ گويان يعني 16درصد از آن‌ها در رده سني 40 تا 49 سال و تعداد 2 نفر از پاسخ گويان يعني 2 درصد از آنها در رده سني بيش از 50 سال قرار داشتند.
* تحصيلات پاسخ گويان
جدول (4-4):تحصيلات پاسخ گويان
متغير
کميت
فراواني
درصد
تحصيلات
سيکل
15
15
متوسطه
22
22
ديپلم
29
29
فوق ديپلم
11
11
کارشناسي
16
16
کارشناسي ارشد و بالاتر
7
7
جمع
100
100
همان طور که در جدول ?-4 و نمودار 4-4مشاهده مي‌کنيد، بيشتر پاسخ گويان از نظر تحصيلات در مقطع ديپلم قرار داشتند. 15 نفر از پاسخ گويان، يعني 15 درصد از آن‌ها در سطح سيکل و 22 نفر از پاسخ گويان، يعني22 درصد در سطح متوسطه، 29 نفر از پاسخ گويان، يعني 29 درصد در سطح ديپلم ، 11نفر از پاسخ گويان، يعني 11 درصد در سطح فوق ديپلم ، 16نفر از پاسخ گويان، يعني 16 درصد در سطح کارشناسي و 7 نفر از پاسخ گويان، يعني 7درصد در سطح کارشناسي ارشد و بالاتر قرار داشتند.
جدول(4-5): فراواني متغيرهاي اضطراب ، افسردگي و تعارضات زناشويي
متغير
عنوان
فراواني
فراواني نسبي
درصد فراواني نسبي
فراواني تجمعي
افسردگي
هيچ يا کمترين حد
10
1/0
10
10
خفيف
24
24/0
24
34
متوسط
57
57/0
57
91
شديد
6
06/0
6
97
بيش ازحد
3
03/0
3
100
جمع
100
100
100
اضطراب
هيچ يا کمترين حد
12
12/0
12
12
خفيف
13
13/0
13
25
متوسط
23
23/0
23
48
شديد
34
34/0
34
82
بيش ازحد
18
18/0
18
100
جمع
100
100
100
تعارضات زناشويي
خفيف
11
11/0
11
11
متوسط
39
39/0
39
50
شديد
32
32/0
32
82
بيش ازحد
18
18/0
18
100
جمع
100
100
100
وضعيت افسردگي پاسخ گويان
وضعيت افسردگي پاسخ گويان در اين تحقيق با توجه به ميزان پاسخ هاي اذعان شده در پرسشنامه افسردگي که مربوط به ميزان افسردگي پاسخ گويان شرکت کننده در طرح است حاکي از اين است که بيشترين فراواني افسردگي پاسخ دهندگان در رديف سه که همان متوسط است ،مي باشد.
با توجه به جدول فراواني بدست آمده براي اين متغير از تحقيق مشاهده مي شود که 10 درصد(10نفر) افراد ميزان افسردگي شان هيچي يا کمترين حد ، 24درصد(24 نفر) افراد ميزان افسردگي شان خفيف ، 57 درصد(57 نفر) افراد ميزان افسردگي شان متوسط ، 6 درصد(6 نفر) افراد ميزان افسردگي شان شديد ، 3درصد(3 نفر) افراد ميزان افسردگي شان بيش از حد مي باشد. بيشترين فراواني با 57 درصد مربوط به گروه متوسط بوده و همچنين کمترين فراواني با 3 درصد مربوط به گروه افسردگي بيش از حد مي باشد. يعني تعداد 90 درصد از مراجعين که داراي اختلاف وتعارض هستند به درجاتي از افسردگي مبتلا مي باشند.
وضعيت اضطراب پاسخ گويان
وضعيت اضطراب پاسخ گويان در اين تحقيق با توجه به ميزان پاسخ هاي اذعان شده در پرسشنامه اضطراب که مربوط به ميزان اضطراب پاسخ گويان شرکت کننده در طرح است حاکي از اين است که بيشترين فراواني اضطراب پاسخ دهندگان در رديف چهار که همان شديد است ، مي باشد.
با توجه به جدول فراواني بدست آمده براي اين متغير از تحقيق مشاهده مي شود که 11درصد(11نفر) افراد ميزان تعارضات شان هيچي يا کمترين حد، 13درصد(13 نفر) افراد ميزان اضطراب شان خفيف، 23درصد(23 نفر) افراد ميزان اضطراب شان متوسط، 34 درصد(34 نفر) افراد ميزان اضطراب شان شديد ، 18درصد(18 نفر) افراد ميزان اضطراب شان بيش از حد مي باشد. بيشترين فراواني با 34 درصد مربوط به گروه اضطراب شديد بوده و همچنين کمترين فراواني با 12درصد مربوط به گروه اضطراب هيچي يا کمترين حد مي باشد. يعني تعداد 88 درصد از مراجعين که داراي اختلاف وتعارض هستند به درجاتي از اضطراب مبتلا مي باشند.
وضعيت تعارضات پاسخ گويان
وضعيت تعارضات پاسخ گويان در اين تحقيق با توجه به ميزان پاسخ هاي اذعان شده در پرسشنامه تعارضات که مربوط به ميزان تعارضات پاسخ گويان شرکت کننده در طرح است حاکي از اين است که بيشترين فراواني تعارضات پاسخ دهندگان در رديف دوم که همان متوسط است ، مي باشد.
با توجه به جدول فراواني بدست آمده براي اين متغير از تحقيق مشاهده مي شود که 11درصد(11نفر) افراد ميزان تعارضات شان خفيف ، 39 درصد(39 نفر) افراد ميزان تعارضات شان متوسط ، 32 درصد(32 نفر) افراد ميزان تعارضات شان شديد، 18درصد(18 نفر) افراد ميزان تعارضات شان بيش از حد مي باشد. بيشترين فراواني با 39 درصد مربوط به گروه تعارضات متوسط بوده و همچنين کمترين فراواني با 12درصد مربوط به گروه تعارضات خفيف مي باشد. يعني تعداد 89 درصد از مراجعين به درجاتي از تعارض و اختلاف مبتلا مي باشند.
4-4 آمار استنباطي
به مجموعه روشهاي که با استفاده از داده هاي حاصل از نمونه ، ويژگي ها وخصوصيات گروه بزرگ يا جامعه را استنباط مي کنيم ، آمار استنباطي مي گويند. از آنجا که اندازه گيري و مشاهده ويژگي تمام جامعه امکان پذير نيست، آمار استنباطي اين امکان را به ما مي دهد تا با مطالعه ي گروهي کوچک تر (نمونه) ويژگي هاي جامعه را برآورد کنيم .هدف آمار استنباطي پي بردن به ويژگي هاي يک جامعه از راه بررسي ويژگي هاي يک نمونه آماري است .فرآيند استدلال ((جزء)) به ((کل)) را استنباط گويند. اعتبار استنباط بستگي به اين دارد که ((جزء)) انتخاب شده تا چه حد نماينده ((کل)) است. در علوم رفتاري معمولاً مشاهده کليه افراد جامعه غير ممکن (به علت بزرگ بودن حجم جامعه )و غير عملي (به علت بالا بودن هزينه وزمان) است. در نتيجه محقق بايد به صورت استقرايي عمل کند و خصوصيات جامعه مورد نظر را از طريق مطالعه ي داده هاي جمع آوري شده از گروه نمونه آن جامعه استنباط نمايد.
4-5 روش آزمون سؤالات پژوهش
جهت آزمون سؤالات اين پژوهش ، گامهاي زير برداشته شده است:
1- اخذ نمره هاي کسب شده با استفاده ازکليد پرسشنامه ها از هر سه پرسشنامه ، که توسط نمونه ها تکميل وپاسخ داده شده است.
2- استفاده از نرم افزار Spss براي آزمون سؤالات و انجام ساير تجزيه وتحليل ها با به کارگيري روش هاي آماري همچون آمار توصيفي، همبستگي (ضريب همبستگي، ضريب تعيين)؛ آناليز همبستگي و آزمون ضرائب آن وآزمون برابري معناداري چند ضريب همبستگي. همانگونه که در تحقيق مطرح شد براي آزمون سؤالات از ضريب همبستگي پيرسون و ضريب تعيين به منظور توصيف و بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقيق نسبت به يکديگر استفاده مي گردد و براي تعيين استفاده از معادله خط رگرسيون و نيز امکان تعميم نتايج نمونه به جامعه؛ بايد معني دار بودن ضريب همبستگي مورد آزمون قرار گيرد که براي اين منظور از آزمون T استفاده مي گردد. اگر T محاسبه شده، از جدول در سطح اطمينان 95 تا 99 درصد باشد به اين معني است که ضريب همبستگي به دست آمده آن قدر قابل توجه است که احتمال ناشي شدن آن ، از تغييرات تصادفي اندک است و مي توان نتيجه آن را به جامعه تعميم داد.
ناحيه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمينان 95% در منحني طبيعي:
نمودار(4-5): نمودار منحني طبيعي
05/0 = ? ? 95% = 96/1 ±}
و اگر منحني بين 58/2 ± قرار بگيرد سطح معني داري ( 01/0 = ?) خواهد بود.
01/0 = ? ? 99% = 58/2 ±}
4-6 تجزيه و تحليل سؤالات اين پژوهش
با توجه به مستندات و ادبيات اشاره شده در فصل دوم و همچنين خلاصه چهارچوب نظري تحقيق در فصل اول، پس از تعيين و محاسبه متغيرهاي مستقل و وابسته به آزمون سؤالات تحقيق و تجزيه و تحليل آنها مي پردازد. ابتدا وجود رابطه همبستگي بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از رگرسيون جهت تعيين رابطه رياضي بين متغيرهاي مستقل و وابسته استفاده گرديد. در واقع تجزيه وتحليل رگرسيون کمک مي کند تا رابطه خطي بين متغيرها را در صورت وجود چنين رابطه اي پيدا کنيم.
4-7 خلاصه تجزيه وتحليل ها و آزمون به تفکيک هر سؤال
4-7-1 آزمون سؤال اول:
آيا بين اضطراب با تعارضات زناشويي در مراجعين رابطه وجود]]>

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه ارشد دربارهEducation، حل اختلاف، طلاق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.