ژانویه 16, 2021

پایان نامه رایگان درمورد استاندارد، نرم افزار

1 min read
<![CDATA[]]>

3
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
13
12
11
8.15
-0.41
1.31
3.03
7.66
-3.65
11.22
15.71
5.28
7.3
13
32.99
9.06
-14.63
11.01
-0.82
-2.49
24.29
8.68
9.94
0.74
13.44
4.18
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
13
12
11
8
2
3
4
7
1
9
10
5
6
13
12
7
1
9
3
2
11
6
8
4
10
5
شکل 4-15 فرآيند موجه سازي جواب
4-4 تنظيم پارامترها براي الگوريتمهاي فراابتکاري با استفاده از روش تاگوچي
روش تعريف و بررسي تمامي شرايط ممکن در يک آزمايش شامل چند فاکتور، طراحي آزمايشات ناميده ميشود. اين روش در برخي منابع طراحي فاکتوريلي ناميده ميشود. در طراحي فاکتوريلي تعداد کامل آزمايشات ممکن N عبارت است از که در آنL تعداد سطوح انتخاب شده در هر فاکتور و m تعداد فاکتورهاي تحت بررسي است. در اينگونه آزمايشات دقت آزمايش با استفاده از تحليل آماري (ANOVA) تعيين ميشود. اگر فرض کنيم در يک آزمايش داراي 15 جز مختلف(فاکتور) و هرکدام تنها در دو سطح قابل تغيير باشند در اين حالت 32768 آزمايش ميبايست انجام گيرد تا بهترين کيفيت را بدست آورد. از ديدگاه هزينه و زمان، برنامه تحقيق و بهينه سازي با اين حجم گزاف بوده و صرفه اقتصادي ندارد. در اينگونه موارد از آزمايشات فاکتوريلي جزئي استفاده ميشود که منجر به کاهش تعداد آزمايشات ميگردد. اين قبيل آزمايشات مستلزم محاسبات رياضي زياد در مراحل طراحي آزمايشات و تحليل نتايج است. تاگوچي اين نوع طراحي را ساده و استاندارد کرد بطوريکه دو مهندس به يک نتيجه برسند.
در روش تاگوچي نتايج آزمايشات به منظور رسيدن به اهداف زير مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرند.
ايجاد شرايط بهينه در توليد يک محصول يا يک فرايند.
ارزيابي سهم هر فاکتور به صورت مجزا.(تحليل واريانس عمليات آماري و معمولي است که براي تعيين درصد سهم هر فاکتور بر روي نتايج اعمال ميشود. مطالعه و بررسي جدول ANOVA براي تحليل معين در تعيين اينکه کدام يک از فاکتورها نياز به کنترل دارند و يا ندارند کمک زيادي ميکند.)
ارزيابي پاسخ بدست آمده تحت شرايط بهينه( به محض تعيين شدن حالت بهينه معمولا انجام يک آزمايش تأييد در شرايط بهينه مفيد است.)
تاگوچي دو روش متفاوت براي انجام و کامل کردن تحليل پيشنهاد ميکند:
روش استاندارد، که در آن يک موقعيت آزمايش و يا ميانگين نتيجه بدست آمده از تکرار يک موقعيت آزمايش به واسطه اثر عمده و ANOVA پردازش ميشود.
روش دوم که تاگوچي شديدا براي آزمايشات همراه با تکرار توصيه ميکند استفاده از نسبت سيگنال به نويز يا پيام به بينظمي(S/N) براي مراحل يکسان در تحليل است. اين تحليل با استفاده از تغييرات نتايج، بهترين و قويترين شرايط کاري را تعيين ميکند.
در اين پژوهش از روش دوم يعني نسبت سيگنال به نويز يا پيام به بينظمي(S/N) براي تنظيم پارامترهاي الگوريتم هاي فرا ابتکاري استفاده ميشود.
فاکتورهاي کنترل که سهم مهمي در کاهش تغييرها (بهبود کيفيت) دارند از طريق مقدار تغييرهايي که در متغير پاسخ ايجاد ميکنند به راحتي قابل تشخيص هستند. روش تاگوچي با تبديل داده هاي تکراري به يک مقدار ديگر که بيانگر اندازه تغييرها ميباشد روش نسبت (S/N) را ارائه ميدهد.
دکتر تاگوچي با استفاده از نسبت (S/N) که در آن ميانگين مجذور مربع ها به کمک يک مقياس لگاريتمي بيان ميشود، ادعا ميکند که نتايج به کمک نسبت (S/N) خطي تر رفتار مينمايند. وي اذعان ميکند که رفتار خطي نتايج، يک فرض لازم براي نتيجه نهايي در شرايط بهينه ميباشد.
نسبتهاي (S/N) به دستههاي زير تقسيم ميشوند:
نسبت اسمي-بهتر: از اين نسبت در صورتي استفاده مينماييم که منظور کاهش تغييرپذيري پيرامون مقدار خاصي در تابع هدف باشد. بايد در طراحي بهينه اين نسبت بيشينه شود. رويکرد تاگوچي در اين نسبت، کاهش واريانس و سپس منطبق کردن ميانگين بر مقدار هدف است.
نسبت کوچکتر-بهتر: از اين نسبت درصورتي استفاده مينماييم که وقتي بخواهيم تا حد ممکن پاسخ را کمينه نماييم.
نسبت بزرگتر-بهتر: از اين نسبت در صورتي استفاده مينماييم که وقتي بخواهيم تا حد ممکن متغير پاسخ را بيشينه نماييم.
در اين تحقيق از معيار دوم يعني نسبت کوچکتر-بهتر باتوجه به ماهيت مسأله استفاده خواهد شد.
4-5 جمعبندي
آنچه در اين بخش مطرح شد يک رويکرد دو فازي براي زمانبندي عملهاي جراحي در اتاق عمل ميباشد. فاز اول با نام فاز استراتژيک مربوط به مرحله طراحي ميباشد و فاز دوم با نام فاز عملياتي مربوط به مرحله به کارگيري از نتايج حاصله از فاز اول ميباشد. هدف اصلي اين بخش ارائه مدلها و روشهاي حل براي مدلهاي اين دو فاز است. در فاز اول بايد تعداد تيمهاي مورد نياز از بين تيمهاي در دسترس با توجه به اهداف مورد نظر انتخاب شوند و سپس با توجه به تيمهاي انتخاب شده بايد براي جراحيهاي موجود در هر روز در فاز دوم، زمانبندي بهينه انتخاب شود.
در اين فصل ابتدا فاز اول معرفي شده که از يک مدل دو هدفه براي مدلسازي آن استفاده شده است. در اين قسمت زمانهاي انجام عمل جراحي به صورت غير قطعي در نظر گرفته شده است. اما دادههاي کافي براي تخمين توزيع زمان انجام عمل جراحي وجود نداشته و به همين خاطر از زمانبندي استوار براي مدلسازي فاز اول در تابع هدف اول که مربو ط به مجموع زمان در جريان کارهاست استفاده شده است. تابع هدف دوم مربوط به هزينه بکارگيري تيمها ميباشد. سپس رويکرد ?-محدوديت براي حل اين مدل دو هدفه معرفي شده است. در فاز دوم از يک رويکرد بر پايه قابليت اطمينان براي مدلسازي اين قسمت استفاده شده است که هدفهاي آن عبارت است : مجموع زماندرجريانکارها، بيکار نگه داشتن يک تيم و متعادل کردن بار کاري بر روي هر تيم. در انتهاي اين فصل نيز دو الگوريتم فرا ابتکاري براي حل مدلهاي بزرگ که در زمان منطقي به جواب مناسب نميرسند نيز معرفي شده است.
فصل 5
تحليل نتايج
5-1 مقدمه
در بخشهاي پيشين، صورت مساله به شکل مشروح بيان گرديد. رويکرد مورد استفاده در اين تحقيق يک ويکرد دو فازي است. که فاز اول مربوط به طراحي و فاز دوم مربوط به برنامهريزي(فاز عملياتي) ميباشد. در ادامه ابتدا به حل فاز يک يعني فاز طراحي پرداخته ميشود و پس از رسيدن به جواب، فاز عملياتي شروع به کار خواهد کرد. حل فاز اول که مربوز به حل يک مدل برنامه ريزي خطي به صورت حل دقيق و با رويکرد ?-محدوديت با استفاده از نرمافزار GAMS انجام شده است.
براي فاز دوم نيز مسائل کوچک و متوسط توسط نرم افزار GAMS و به صورت دقيق حل شده است و براي مسائل بزرگ نيز زمان حل توسط اين نرمافزار در زمان منطقي جوابگو نميباشد به همين دليل با استفاده از الگوريتمهاي فرا ابتکاري معرفي شده در فصل قبل به حل آنها پرداخته شده است.
5-2 نتايج بدست آمده از فاز اول: فاز استراتژيک(طراحي)
فاز يک مربوط به مرحله طراحي اتاقهاي عمل يک بيمارستان ميباشد. آنچه که در اين مرحله حائز اهميت ميباشد انتخاب تيمهاي بيهوشي و جراحي با توجه به قابليت و هزينههايي که دارند ميباشد. در واقع فرض بر اين است که در فاز طراحي تعدادي از تيمها در دسترس ميباشند که از ميان آنها بايد انتخاب صورت گيرد. در اين فاز حداکثر تعداد عملهايي که مرکز جراحي که قرار است طراحي شود در نظر گرفته شده است.
براي اين فاز با توجه به توضيحاتي که در فصلهاي قبل آمده است اطلاعات مورد نياز مدت زمان انجام هر عمل جراحي و هزينه به کار گيري هر تيمجراحي با توجه به قابليت آنها است. تيمهاي جراحي نيز تخصص خاص خود را دارند. مثلا تيمهاي جراحي قلب و اطفال با توجه به تخصص مربوطه فقط ميتوانند جراحيهاي مربوط به خود را انجام دهند. براي تيمهايي با تخصص يکسان نيز ممکن است بعضي تيمها از مهارت بالاتري برخوردار باشند و بتوانند چند نوع جراحي را در حوزه تخصص خود انجا دهند و برخي ديگر که داراي تخصص پايينتري هستند تعداد جراحيهايي که ميتوانند انجام دهند نيز کمتر است. به طبع براي بهکار گيري تيمهايي با مهارت بالا بايد هزينه بيشتري نيز پرداخت. هدف اين فاز انتخاب بهترين تيمها با توجه به معيارهاي هزينه و زمان در جريان کارها انتخاب بهترين تيمها و تعيين توالي کارها بر روي اين تيمها ميباشد.
با توجه به مسأله فاز يک که يک مدل رياضي عدد صحيح مختلط دو هدفه ميباشد بايد از روشهاي تصميمگيري چند هدفه براي حل آن استفاده کرد. رويکرد که در اين تحقيق از آن استفاده ميشود يکي از جديدترين روشهاي تصميمگيري چند هدفه ميباشد که ?-محدوديتنام دارد. روش ?-محدوديت يکي از جديدترين و بهترين روشهاي تصميمگيري چندهدفه است که در سالهاي اخير توجه زيادي را به خود جلب کرده است. شرح مفصل اين روش و مزيتهاي آن نسبت به ساير روشها در فصل قبل بيان شده است.
زمان انجام عملهاي جراحي به صورت قطعي نميباشد. همانطور که در بخش قبل گفته شد از آنجا که زمان عملهاي جراحي از اهميت بالايي برخوردار است پس لازم است زمانبندي در شرايط عدم قطعيت انجام گيرد که براي اينکار از زمانبندي استوار استفاده شده است. براي اين کار بايد سناريوهاي زمان انجام عملهاي جراحي تخمين زده شوند.
5-2-1 تخمين سناريو زمان انجام عمل جراحي
دادههاي مورد نظر از يم مرکز خدمات درماني گرفته شده است. براي اين تحقيق 3 سناريو خوشبينانه و محتمل و بدترين حالت در نظر گرفته شده است.. براي تخمين زمان محتمل، خوشبينانه و بدترين از دادههاي موجود زمانهاي جراحي هر عمل توسط هر تيم استفاده مي شود.
بعد از مشخص شدن زمان انجام عملهاي جراحي در اين تحقيق ابتدا زمانهاي جراحي به صورت صعودي مرتب ميشود و سپس فرض ميشود که 20 درصد ابتداي بازه براي زمانهاي عمل مربوط به زمان خوشبينانه و 60 درصد مياني مربوط به زمان محتمل و 20 درصد انتهايي بازه مربوط به بدترين حالت باشد.
فرض کنيد دادههاي مربوط به تيم جراحي 1 براي يک عمل خاص به شکل جدول (4-1) است. ابتدا زمانهاي پردازش عملها بايد به صورت صعودي مرتب شود.
جدول 5-1 زمان انجام يک عمل جراحي خاص توسط تيم اول در يک ماه گذشته مرتب شده به صورت صعودي
60
55
55
50
50
50
50
45
45
40
بيشترين زمان و کمترين زمان به ترتيب برابر است با 60و40 که تعداد کل جراحيها برابر 10 ميباشد که 20 درصد تعداد کل برابر 2 است. دراين صورت دو عدد کوچک اول حالت خوشبينانه و 60 درصد تعداد کل 6 ميشود که در اين صورت 6 عدد دوم بعد از دو عدد اول در حالت محتمل قرار ميگيرند و 20 درصد انتهايي مربوط به بدترين حالت است که دو عدد آخر بازه ميباشد.. براي محاسبه سناريوها از اعداد موجود در هر بازه ميانگين گرفته ميشود. سناريو اول و دوم بهصورت زير محاسبه ميشوند.
با توجه به محاسبات فوق و سناريوهاي بدست آمده احتمال وقوع سنارو 1و2و3 به ترتيب برابر 20و60و20 درصد است.
5-2-2 حل دقيق با رويکرد ?-محدوديت و استفاده از نرمافزار GAMS IDE/Cplex
به منظور حل مدل مدل ارائه شده در بخش قبل، از نرم افزار GAMS IDE/Cplex استفاده شده است. براي حل اين مدل در فاز يک از دادههايي استفاده شده است که مشروح آنها را ميتوان در پيوست الف مشاهده کرد.
در پيوست الف جدول — زمان انجام عملهاي جراحي بر روي تيمهاي مختلف داده شده است. داده ورودي ديگري که به آن نياز است ميباشد که در صورتي که کار i بتواند در مرحله يک بر روي ماشين k پردازش شود يک و در غير اين صورت مقدار صفر را به خود ميگيرد. اين مقادير در جداول زمانهاي عمل جراحي بر روي تيمهاي خود مشخص ميشوند. يعني براي تيمي که قادر به پردازش عمل جراحي نيست زماني در نظر گرفته نشده است و سطر مورد نظر با رنگ تيره مشخص شده است يعني ]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.