می 14, 2021

پایان نامه رایگان درمورد سلسله مراتب، کوتاه مدت

1 min read
<![CDATA[]]>

(
حل دقيق
مدلسازي ريياضي
استفده بهينه از منابع مصرفي
ويزرس و همکاران (2005)
مدت زمان
(
روش بهينه سازي مونت کارلو
مدلسازي رياضي براي دوره هفنگي
کمينه سازي هزينه جراحي هر بيمار و اضافه کاري اتاق هاي عمل
لاميري و همکاران (a 2008)
(
ابتکاري
مدلسازي رياضي
کمينه سازي زمان بيکاري کارکنان
جبلي و همکاران (2006)
مدت زمان
(
سه نوع روش ابتکاري
برنامه ريزي احتمالي
تعيين زمان شروع عمل
دنتون و همکاران (2007)
(
شبيه سازي
رويکرد سه مرحله اي سلسله مراتبي
حداکثر کردن اولويت جراحان
تستي و همکاران (2007)
ورود بيمار، مدت زمان
(
حل دقيق
مدلسازي رياضي
کمينه سازي هزينه عمل جراحي هر بيمار و اضافي کاري هاي اتاق عمل
لاميري و همکاران (2007)
مدت زمان
(
روش هاي مختلف قطعي، ابتکاري و فرا ابتکاري
مدل برنامه‌ريزي اعداد صحيح مختلط
کمينه سازي هزينه عمل جراحي هر بيمار و اضافي کاري هاي اتاق عمل
لاميري و همکاران (2009)
جدول 2-3 (ادامه) خلاصه مطالعات انجام شده در زمينه زمان بندي اتاق عمل
(
مدل رياضي چند هدفه
کمينه سازي هزينه هاي اتاق عمل و زمان بيکاري
تن و همکاران (2007)
(
الگوريتم ابتکاري جديد
مدلسازي رياضي
هزينه اتاق عمل
في و همکاران1(2008)
(
شبيه سازي
مدل شبيه سازي
مدت زمان انجام عمل ها
پرسون و همکاران (2007)
(
فرا ابتکاري
زمانبندي روزانه بيماران را در حالتي که بازيابي مي تواند هم در اتاق عمل هم در اتاق بازيابي صورت گيرد
دامنه عمليات
اگوستو و همکاران (2009)
(
فرا ابتکاري
برنامه ريزي رياضي عدد صحيح
کمينه سازي اضافه کاري
مارکوس و همکاران (2009)
(
تکنيک شاخه و هزينه
زمان بندي روزانه چندهدفه
کمينه سازي زمان بيکاري اتاق عمل
کاردون و همکاران (2009)
(
فرا ابتکاري
برنامه ريزي و زمان بندي عملهاي جراحي را به صورت يک مسأله 2RCPS
اضافه کاري و کم کاري اتاق عمل به حداقل ممکن برسد
رولندو همکاران (2010)
(
حل دقيق
يک مدل زمان بندي روزانه براي ترتيب دهي
کمينه سازي زمان بيکاري اتاق عمل
في و همکاران (2010)
مدت زمان و و رود بيمار
(
حل دقيق
مدل برنامه ريزي پوياي تصادفي
زمان انتظار
مين و هي (2010)
(
فرا ابتکاري
رويکرد برنامه ريزي عدد صحيح
اختصاص موثر منابع به جراحي ها
ماکوس و همکاران (2011)
جدول 2-3 (ادامه) خلاصه مطالعات انجام شده در زمينه زمان بندي اتاق عمل
(
ابتکاري
برنامه ريزي عدد صحيح مختلط
کمينه سازي دامنه عمليات و زمان بيکاري
قزلباش و همکاران (2012)
(
ابتکاري
مدل چند هدفه براي زمان بندي اتاق عمل در حالت جراحان انتخابي
ماکزيمم سازي ارجحيت جراحان
مسکنز و همکاران (2013)
ورود بيمار
(
حل دقيق
مدلسازي رياضي
زمان انتظار، زمان بيکاري، و هزينه هاي بالاسري
منکيلا و همکاران(2013)
(
فرا ابتکاري
مدلسازي رياضي
زمان بيکاري
ژيانگ و همکاران (2014)
(
حل دقيق
مدلسازي رياضي
اضافه کاري
مارتينلي (2014)
(
فرا ابتکاري دو سطحي
مدلسازي رياضي
بهره گيري از اتاق عمل
آرينقيري و همکاران (2014)
(
حل دقيق
روش CP3
زمان انتظار
هاشمي و همکاران (2014)
(
رويکرد برنامه ريزي محدوديت
مدل رياضي
زمان بيکاري
ژائو و همکاران (2014)
(
شبيه سازي
شبيه سازي
بهره گيري از اتاق عمل
حلاح و رومي (2014)
(
شبيه سازي
رويکرد بهينه سازي احتمالي و شبيه سازي
زمان بيکاري
سادولي و همکاران (2015)
مدت زمان
(
فرا ابتکاري
يک مدل برنامه‌ريزي اعداد صحيح مختلط تحت عدم‌قطعيت
دامنه عمليات
ژيانگ و همکاران (2015)
(
شبيه سازي
برنامه ريزي رياضي عدد صحيح مختلط
زمان بيکاري
مولينا و همکاران (2015)
2-10 جمعبندي
آنچه که در اين بخش بيان شد مرور کاي بر ادبيات موضوع زمانبندي جريان کارگاهي انعطافپذير است. در اين تحقيق معلوم شد که زمانبندي در حالت عدم قطعيت يک منطفه نو ظهور تحقيقاتي است که توجهات زيادي را اخيرا به خود جلب کرده است. شکاف تحقيقاتي مشاهده شده در اين تحقيق زمانبندي جريان کارگاهي انعطافپذير در حالت عدم قطعيت است که در ادامه به طور کامل معرفي و روشهايي براي مقابله با آن ارائه خواهدشد.
فصل 3
مدلسازي و تعريف مسأله
3-1 مقدمه
دنياي واقعي مملو از عدم قطعيتهاست. براي به واقعت نزديک شدن مسائل در حوزههاي مختلف که مربوط به دنياي واقعي ميشوند بايد عدم قطعيتها درنظر گرفته شوند. مسائل زمانبندي عمليات نيز از اين قاعده مستثنا نخواهد بود. در مسائل زمانبندي عمليات عدمقطعيتهاي مختلفي مانند زمان تصادفي کارها، ورود تصادفي کار جديد، خرابي ماشينآلات و غيره ميتواند اتفاق بيافتد. در برخي شرايط ميتوان از اين عدم قطعيتها چشمپوشي کرد. اما در مواقعي که فرآيندهاي بحراني موردنظر است کوچکترين لغزشي ميتواند با هزينهي زيادي همراه شود.
اين تحقيق بر پايهي يک مطاله موردي براي طراحي و زمانبندي بهينه عملهاي جراحي براي اتاقهاي عمل بنا شده است. آنچه که مورد نظر اين تحقيق است در نظر گرفتن يک مسأله دنياي واقعي زمانبندي عمليات تحت عدم قطعيت است که داراي شرايط بحراني ميباشد و در نظر گرفتن عدم قطعيت از اهميت زيادي برخوردار است. مسألهاي که حالت مطالعه موردي را بهطور کامل بيان ميکند يک مسأله زمانبندي جريان کارگاهي انعطافپذير دو مرحلهاي در حالت عدم قطعيت است.
3-2 بيان مسأله
مسأله جريان کارگاهي انعطافپذير، توسعه يافته يافته مسأله جريان کارگاهي است. شکل(3-1) حالت کلي مسأله زمانبندي جريان کارگاهي انعطافپذير را نشان ميدهد که شامل m مرحله ميباشد و در هر محله تعداد مختلفي ماشينهاي موازي وجود دارد. مسأله جريان کارگاهي انعطافپذير يک مسأله NP-hard است(هوگيون و همکاران 1996). واضح است که با در نظر گرفتن عدم قطعيت بر شدت NP-hard بودن مسأله افزوده ميشود.
در اين تحقيق هدف بررسي و مدلسازي يک مسئل دنياي واقعي است. مطالعه موردي که در اين تحقيق در نظر گرفته شده است مربوط به زمانبندي بيماران براي عمل جراحي بر روي آنها است. مسأله دنياي واقعي به اين صورت است که بيماران که بايد جراحي به روي آنها انجام شود از قبل معلوم است و بايد با توجه به اهداف و معيارهاي مورد نظر اين مطالعه موردي خاص، زمانبندي براي آنها بايد انجام شود.
در ادامه يک مسأله زمان بندي جريان کارگاهي انعطافپذير دو مرحلهاي در نظر گرفته شده است. رويکرد مورد استفاده يک رويکرد دو مرحلهاي است. در فاز اول با توجه به عدم قطعيت موجود در زمانهاي پردازش کارها، زمانبندي در حالت عدم قطعيت درنظر گرفته ميشود که رويکرد مورد استفاده در اين تحقيق يک مدلسازي دو هدفه که در معيار اول از يک رويکرد استوار استفاده شده است که مربوط به مجموع زماندر جريان کار و معيار دوم هزينه است. در فاز اول زمان پردازش کارها غير قطعي در نظر گرفته ميشود. اين عدم قطعيت با سناريوهاي مختلف وقوع پيدا ميکند. در انتهاي فاز اول سيستم مورد نظر براي مسأله مورد نظر طراحي ميشود. در فاز دوم با توجه به مسألههاي پيش رو و با توجه به سيستم موجود زمانبندي با در نظر گرفتن معيارهاي مورد نظر انجام ميگيرد.
آنچه که در ادامه از آن استفاده ميشود يک رويکرد جديد دو مرحلهاي براي طراحي و زمانبندي مجدد کارها در زمانبندي جريان کارگاهي انعطافپذير براي زمانبندي اتاقهاي عمل است.
3-3 رويکرداستراتژيک-عملياتي
رويکرد کلي اين تحقيق در دو مرحله خلاصه ميشود که مرحله اول يا فاز اول با نام مرحله تصميمات استراتژيک و مرحله دوم با نام تصميمات عملياتي شناخته خواهد شد. مرحله اول همانطور که از نامش پيداست مربوط به تصميمات استراتژيک براي سازمان است که مربوط به برنامه ريزي بلند مدت است. اين مرحله را ميتوان مرحله طراحي نيز نامگذاري کرد. در اين مرحله با توجه به دادهها و اطلاعاتي که از قبل وجود دارد يک تصميم استراتژيک براي سازمان بايد ساخته شود تا طراحي سيستمهاي انجام گيرد. مرحله دوم يا فاز عملياتي نيز مربوط به زماني ميشود که طراحي براي سازمان انجام گرفته باشد و با توجه به تجهيزات موجود براي کارهاي موجود در آينده بهترين برنامهريزي صورت گيرد که در اين حالت برنامه ريزي کوتاه مدت مدنظر است. شرح کامل اين دو فاز در ادامه توضيح داده خواهد شد.
3-3-1 فاز اول: فاز استراتژيک(طراحي)
در اين مرحله ابتدا فرض ميشود که سازمان ميخواهد براي راهاندازي يک واحد، يک تصميم استراتژيک براي طراحي آن بسازد. باتوجه به مطالعه موردي، هدف ايجاد يک واحد جراحي براي يک بيمارستان است. فرض براين است که حداکثر تعداد انواع جراحيهاي قابل انجام براي اين واحد در يک روز مشخص است. و همچنين فرض ميشود تعدادي تيم با تخصصهاي مختلف براي ايجاد اين واحد جراحي در دسترس هستند. هدف انتخاب تعداد مناسبي از اين تيمها و همچنين پيدا کردن توالي بهينه براي انجام جراحيها بر روي تيمهاي انتخاب شده است. براي رسيدن به اين اهداف بايد معيارهاي زير در نظر گرفته شوند.
همانطور که در قسمتهاي قبل بيان شد در اين تحقيق از يک مسأله زمانبندي جريان کارگاهي انعطاف پذير دو مرحلهاي، که مرحله اول مربوط به مرحله بيهوشي و مرحله دوم مربوط به مرحله جراحي براي زمانبندي بيماران براي عمل جراحي است، استفاده شده است.
در ادامه ابتدا به معرفي نمادهاي استفاده شده در اين تحقيق پرداخته شده و مدل زمانبندي استوار دو هدفه براي مسأله جريان کارگاه انعطاف پذير دو مرحلهاي تحت زمان پردازش غير قطعي ارائه شده است.
شاخصها:
شاخص مربوط به کارها
i, j,h
شاخص مربوط به ماشينها
k
شاخص مربوط به مرحله
L
پارامترها:
تعداد ماشين هاي موازي در مرحله l
m_l
زمان پردازش کار j در مرحله l بر روي ماشين k تحت سناريو s
t_jkl^s
احتمال وقوع سناريو s
? p?^s
اگر ماشين k در مرحله l بتواند کار i را انجام دهد
درغير اين ضورت
هزينه ماشين k در مرحله l
?Co?_kl
يک مقدار خيلي بزرگ
M
متغيرها:
ا گر کار jدقيقا بعد از کار i بر روي ماشين k در مرحله l بيايد
درغير اين صورت
ا گر کار j اولين کار بر روي ماشين k در مرحله l باشد
درغير اين ضورت
اگر کار i آخرين کار پردازش شده بر روي ماشين k در مرحله l باشد
درغير اين ضورت
اگر ماشين k در مرحله l فعال باشد
درغير اين ضورت
زمان تکميل کار j در مرحله l
c_jl
دامنه عمليات
C_max
3-3-1-1 معيار اول: مجموع زمان در جريان کار استوار
زمانبندي استوار سناريو محور زماني مورد استفاده قرار ميگيرد که داده هاي موجود از پارامتري که داراي عدم قطعيت است به اندازه کافي در دسترس نباشد. در اين تحقيق زمان پردازش کارها غير قطعي است. همانطور که در قسمتهاي قبل نيز به آن اشاره شد مسأله مورد نظر بک مسأله زمانبندي جريان کارگاهي انعطاف پذير تحت عدم قطعيت است.
معيار مناسبي که براي زمانبندي جريان عمل ميتوان در نظر گرفت مجموع زمان در جريان کارها ميباشد.
از آنجا که زمان انجامکارها بر روي تيمها به طور قطعي مشخص نيست، بايد يک زمانبندي در حالت عدم قطعيت براي اين مورد در نظر گرفت. براي درنظر گرفتن عدم قطعيت زمانپردازش کارها ميتوان از رويکرد استوار سناريو محور1 استفاده کرد.
مدل استوار مولوِي
ابتدا ساختار کلي مدل برنامه ريزي خطي بيان ميشود. در اين مدل قسمتهايي که عدم قطعيت در آنها وجود دارد از ساير قسمتها جدا شده است. ساختار کلي مدل برنامهريزي خطي به صورت زير ميباشد.
(3-1)
(3-2)
(3-3)
(3-4)
رابطه شماره (3-2)]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.