آوریل 14, 2021

پایان نامه رایگان درمورد منابع محدود، طلاق

1 min read
<![CDATA[]]>

شکل 2-2 توزيع معيارهاي بکار گرفته شده در زمانبندي جريان کارگاهي انعطاف پذير 15
شکل 4-1 ساختار کلي جواب 57
شکل 4-2 ساختار جواب براي سه تيم بيهوشي و پنج تيم جراحي 58
شکل 4-3 مثالي عددي ساختار جواب براي سه تيم بيهوشي و پنج تيم جراحي 58
شکل 4-4 تعداد جوابهاي مشابه براي سطر مربوط به بيهوشي براي حالت سه تيم بيهوشي 59
شکل 4-5 ساختارجواب براي سطر مربوط به بيهوشي براي حالت چهار تيم بيهوشي 59
شکل 4-6 تعداد جوابهاي مشابه براي سطر مربوط به بيهوشي براي حالت چهار تيم بيهوشي 60
شکل 4-7 شبه کد ارائه شده براي الگوريتم ژنتيک 61
شکل 4-8 مثالي براي نشان دادن نحوه عملکرد عملگرها 62
شکل 4-9 نحوه کارکرد عملگر تقاطع الگوريتم ژنتيک و جواب بدست آمده از عملگر تقاطع 62
شکل 4-10 فرزندهاي حاصله و عمل موجه سازي 64
شکل 4-11 نحوه عملکرد عملگر جهش 65
شکل 4-12 شبه کد ارائه شده در براي الگوريتم جستجوي فاخته 68
شکل 4-13 يک جواب اوليه براي نمايش نحوه عملکرد عملگرها 69
شکل 4-14 نحوه عملگر پرواز لووي 69
شکل 4-15 فرآيند موجه سازي جواب 70
شکل 5-1 مرز پارتو با استفاده از حل دقيق دو هدفه فاز يک 82
شکل 5-2 توالي انجام هر کار بر روي هر تيم جراحي و بيهوشي بعد از حل فاز اول (طراحي) 84
شکل 5-3 فاکتورهاي کنترلي بر پايه نرخ (S/N) 92
شکل 5-4 ترکيب بهينه سطوح پارامترها 92
شکل 5-5 نمودار تغيرات f1* با حل دقيق مسائل با اندازه کوچک 97
شکل 5-6 نمودار تغيراتf2* با حل دقيق مسائل با اندازه کوچک 97
شکل 5-7 نمودار تغيراتf3* با حل دقيق مسائل با اندازه کوچک 98
شکل 5-8 نمودار تغيراتz* با حل دقيق مسائل با اندازه کوچک 98
شکل 5-9 نمودار تغيرات زمان اجرا با حل دقيق مسائل با اندازه کوچک 99
شکل 5-10 تغيرات تابع هدف با استفاده از روش هاي مختلف 101
شکل 5-11 نمودار تغييرات زمان اجرا با در نظر گرفتن روش هاي مختلف 101
شکل 5-12 روند بهينگي نسبي جوابهاي به دست آمده و زمان حل 102
شکل 5-13 نمودار تغيرات f1* با حل دقيق مسائل با اندازه متوسط 108
شکل 5-14 نمودار تغيرات f2* با حل دقيق مسائل با اندازه متوسط 108
شکل 5-15 نمودار تغيرات f3* با حل دقيق مسائل با اندازه متوسط 109
شکل 5-16 نمودار تغيراتz* با حل دقيق مسائل با اندازه متوسط 109
شکل 5-17 نمودار تغيرات زمان اجرا با حل دقيق مسائل با اندازه متوسط 110
شکل 5-18 تغيرات تابع هدف با استفاده از روش هاي مختلف 112
شکل 5-19 نمودار تغييرات زمان اجرا با در نظر گرفتن روش هاي مختلف 113
شکل 5-20 مقايسه عملکرد الگوريتمهاي فراابتکاري و حل دقيق 114
شکل 5-21 نمودار تابع هدف-زمان الگوريتم جستجوي فاخته براي مسأله m43 115
فهرست علائم و نشانهها
دامنه عمليات
Cmax
حداکثر زمان در جريان
Fmax
حداکثر ديرکرد
Lmax
تعداد کارهاي ديرکرد
U
فصل 1
مقدمه و کليات تحقيق
1-1 مقدمه
در دنياي امروز با توجه به پيشرفت سريع تکنولوژي، سازمان ها از حالت انحصاري بيرون آمده و نياز به رقابت در آن ها شديدا احساس مي شود. در اين ميان يکي از عواملي که مي تواند يک سازمان را در عرصه رقابت مطرح سازد، توانايي آن در فراهم کردن محصولي با کيفيت، در کوتاه ترين زمان و با کمترين هزينهي ممکن است. براي باقي ماندن در بازارهاي بسيار رقابتي جهاني که به سرعت در حال تغيير و پيشرفت است، شرکتهاي توليدي بايد براي دستيابي به سيستم هوشمندتر و چابک بسيار تلاش کنند. بنابراين ،با توجه به عواملي چون رقابت و نوسانات تقاضا، چگونگي آماده کردن محصول داراي اهميت ويژهاي است. محصولات يک کارخانه با توجه به سيستم برنامهريزي توليد آن، يا به شيوه ي مستقيم درون کارخانه توليد ميشوند و يا برون سپاري ميشوند. در اين سيستم، برنامه ريزي در شرايط عدم قطعيت، مانند خرابي دستگاهها و زمان پردازش تصادفي، حياتي و کارا به نظر مي رسد. توليدات داخلي کارخانه ،با توجه به نيازهاي متنوع مشتريان، عموما داراي مسير هاي کاري متفاوت هستند و در واقع مسأله جريان کارگاهي انعطاف پذير1 در حالت عدم قطعيت بيشتر به شرايط واقعي دنياي امروزه شباهت دارد و حل بهينه ي اين مسأله از ديدگاه کمينه سازي معيارهايي چون دامنه عمليات، ميزان تأخير کارها و بيشترين استفاده از ماشين آلات، بسيار حائز اهميت است.
زمانبندي محصول يک فرآيند تصميم گيري براي تخصيص منابع محدود مانند ماشين ها، تجهيزات حمل مواد، اپراتور ها، و ابزارها به کار ها براي رسيدن به يک هدف معين مي باشد. مطالعات گذشته در اين زمينه عموما در فضاي ايستا با تعداد کارهاي ثابت، زمان پردازش قطعي، در نظر نگرفتن حوادث غير مترقبه که ميتواند بر روي انجام کار ها تاثير بگذارد، ميباشد. در شرايط واقعي توليد، فضا پويا است و حالت هاي غير قطعي و احتمالي مانند خرابي ماشين، زمانهاي پردازش احتمالي، هجوم سفارشات و غيره وجود دارد. بنابراين زمانبندي محصول تحت عدم قطعيت در سال هاي اخير توجه زيادي را به خود جلب کرده است. مسأله زمان بندي جريان کارگاهي در مطالعات گذشته به صورت تک هدفه در حالت قطعي در نظر گرفته مي شد. در حالي که اين مسائل در ذات خود به صورت چند هدفه مي باشد و محدوده وسيعي از عدم قطعيت را در بر ميگيرد. مسأله جريان کارگاهي انعطاف پذير نيز مانند جريان کارگاهي بايد به صورت چند هدفه و در حالت عدم قطعيت در نظر گرفته شود.
برنامه ريزي مسأله جريان کارگاهي انعطاف پذير به دليل کاربرد گسترده اي در انواع صنايع در دنياي واقعي از اهميت زيادي برخوردار است. برنامه ريزي جريان کارگاهي انعطاف پذير يک مسأله بهينه سازي NP-hard مي باشد. در نظر گرفتن عدم قطعيت باعث پيچيده تر شدن اين مسأله خواهد شد.در اين مطالعه ابتدا به مدلسازي مسأله زمانبندي جريان گارگاهي انعطاف پذير در شرايط عدم قطعيت مي پردازيم سپس با توجه به NP-hard بودن مسأله با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتکاري به حل آن خواهيم پرداخت.
کاربرد رويکرد استوار در شرايط عدم قطعيت است. اين رويکرد در مطالعات گذشته در مسائل زمانبندي نيز جايگاهي براي خود يافته است. با استفاده از رويکرد زمانبندي استوار ميتوان زمانبندي اوليه را به نحوي ايجاد کرد که تغيير دادهها در زمان اجراي برنامه، کمترين تغييرات و اثرات را در زمانبندي اوليه منجر شود.
مفهوم استواري به توانايي يک سيستم در خوب عمل کردن تحت موقعيتهاي مختلف اطلاق ميگردد. توانايي کنترل صحيح جنبههاي تصادفي زمانبندي در سيستمهاي زمانبندي واقعي بسيار مهم است. اين توانايي تنها به معني کنترل اختلالاتي که رخ ميدهد نيست بلکه سيستم زمانبندي خوب بايد توانايي ايجاد زمانبندي مناسب در مقابله با اختلالات را داشته باشد. زمانبندي استوار يکي ز رويکردهايي است که ميتواند اين قابليت را براي سيستم زمانبندي به وجود آورد. در اين تحقيق از زمانبندي اسوار سناريو محور استفاده شده است.
در زمينهي رويکرد استوار، سابونکو اقلو و گورن(2009) از معيارهاي استواري در مسائل زمانبندي نام برده اند که عبارت اند از:
کمينهسازي عملکرد واقعي مورد انتظار
کمينه سازي عملکرد بدترين حالت
کمينهسازي عملکرد بدترين سناريو با مشخص بودن بدترين سناريو
کمينه سازي عملکرد سناريو با بيشترين احتمال
کمينه سازي انحراف عملکرد زمانبندي واقعي مورد انتظار از عملکرد قطعي اوليه
کمينه سازي واريانس معيار عملکرد واقعي
کمينه سازي ترکيب محدب معيارهاي ديگر
معيارهاي استواري براساس تاسف
1-2 مطالعه موردي
مدلهاي ارائه شده در اين تحقيق مطابق با يک مسأله دنياي واقعي و مربوط به حوزهي سلامت ميباشد. در اين تحقيق هدف بررسي و طراحي يک سيستم اتاق عمل با تيمهاي مناسب در ابتدا و سپس زمانبندي بيماران با توجه به معيارهاي معرفي شده براي جراحي ميباشد.
دادههاي مورد نياز اين تحقيق از طريق مطالعه ميداني و همچنين از بخش جراحي يک مرکز درماني استخراج شده است و در بعضي مواقع براي دستيابي به برخي دادههاي کيفي از مصاحبه و نظر خبرگان و متخصصين حوزه مورد نظر استفاده شده است.
دادههاي مورد نياز اين تحقيق عبارت اند از: زمان انجام هر عمل بر روي هر تيم، توانايي انجام هرعمل توسط هر تيم، اولويت معيارهاي استفاده شده در تابع هدف فاز دوم، سناريوهاي استفاده شده در فاز اول و احتمال رخداد هر سناريو.
بيماران براي انجام عمل جراحي بايد از دو مرحله بيهوشي و جراحي بگذرند. در واقع بيماران ابتدا به مرحله بيهوشي وارد ميشوند و پس از انجام فرايند بيهوشي، وارد مرحله جراحي ميشوند و توسط تيم جراحي مربوط به خود عمل ميشوند. فرآيند عمل مطالعه موردي اين تحقيق در شکل (1-1) نشان داده شده است. در اين تحقيق تيمهاي جراحي متفاوت از هم در نظر گرفته شده است. يعني هر تيم به صورت تخصصي قادر به انجام فعاليتهاي مربوط به حوزه خود ميباشد. با اين توضيحات مسأله مورد نظر در اين تحقيق يک مسأله زمانبندي جريان کارگاهي انعطاف پذير با ماشين هاي موازي غير مرتبط2 و يکنواخت است.
شکل 1-1 نمودار جريان بيماران
1-3 اهداف تحقيق
در اين تحقيق در گام اول هدف طراحي يک مسئله زمانبندي و انتخاب ماشينهاي مورد نياز از ماشينهاي موجود است. و در گام دوم توالي کارهاي موجود را براي ماشينهاي انتخاب شده از مرحله اول بدست خواهد آمد. مسأله مورد نظر يک مسئله زمانبندي جريان کارگاهي انعطاف پذير دو مرحله اي است.
اهدافي که اين تحقيق به دنبال آن است در فاز اول دستيابي به يک گروه از تيمهاي جراحي و بيهوشي است به طوري که با توجه به عدم قطعيت هاي موجود بتواند معيار مجموع زماندرجريان کار را به طوري در نظر بگيرد که هزينه استفاده از اين تيمها نيز براي سيستم به صرفه باشد. به همين دليل در فاز اول يک مدل دو هدفه معرفي خواهد شد که معيار اول با توجه به عدم قطعي بودن زمانانجام عملها به صورت استوار تعريف شده است و معيار دوم نيز مربوط به هزينه بکارگيري از هر تيم ميباشد.خروجي مرحله اول يک گروه از تيمها ميباشد که براي بيهوشي و جراح انتخاب خواهند شد.
پس از حل مدل فاز يک حال يک مجموعه از تيمها در دسترس است که عملهاي جراحي بايد بر روي آنها انجام شوند. در اين مرحله مدلي معرفي خواهد شد تا با توجه به مسأله دنياي واقعي و معيارهاي مهم موجود در اين مسأله زمانبندي مناسب را براي بيماراني که بايد جراحي روي آنها انجام شوند.
1-4 جمع بندي
مسألهاي که در اين تحقيق در نظر گرفته شده است يک مسأله زمانبندي جريان کارگاهي دو مرحلهاي است که در دو فاز استراتژيک و عملياتي در نظر گرفته شده است.
همانطور که در قبل به آن اشاره شد حوزه سلامت يکي از مهم ترين موضوعاتي مي باشد که در حال حضر نظر دنيا را به خود جلب کرده است. با توجه به اينکه در سيستم هاي مراقبت هاي بهداشتي هميشه خدمت دهنده و بيمار وجود دارند پس مي توان آن را به صورت يک مسأله زمانبندي در نظر گرفت. آنچه در اين بخش مطرح شده است شماي کلي از مسأله موجود و کارهايي که در قسمتهاي بعد به آن پرداخته شده است ميباشد.
در قسمتهاي بعد ابتدا به مرور کلي بر ادبيات موضوع پرداخته ميشود سپس مدلهاي مسأله دنياي واقعي مطرح شده و بعد از آن نيز توجه به حل اين مدلها جلب خواهد شد. در قسمت آخر نيز نتيجه گيري و پيشنهادات آتي براي تحقيقات آينده بيان شده است.
فصل2
مرور بر تحقيقات پيشين
2-1 مقدمه
زمانبندي توليد عبارت است از تخصيص منابع محدود توليد، از جمله نيروي انساني، تجهيزات و ابزار، براي انجام مجموعه اي از وظايف با بهينه سازي يک يا چند هدف (پيندو1 1995). درواقع يک فرآيند تصميم گيري است که نق]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.