می 14, 2021

پایان نامه رایگان درمورد نرم افزار

2 min read
<![CDATA[]]>

مسأله جريان کارگاهي انعطافپذير يک مسأله NP-hard است(هوگيون و همکاران 1996). با توجه به NP-hard بودن مسأله زمانبندي جريان کارگاهي انعطاف پذير با دو مرحله و تابع هدف مجموع زمان در جريان کار، مسأله مورد بررسي در اين تحقيق در فاز دو نيز با توجه به اينکه يکي از سه تابع هدفهاي آن مجموع زمان در جريان کار است، يک مسأله NP-hard است. در فصل قبل دو الگوريتم فرا ابتکاري نيز براي حل مدل اين تحقيق معرفي شده است.
مسائلي که زمان حل آنها کمتر از 300 ثانيه است، در اين تحقيق در حوزه مسائل کوچک و مسائل با زمان حل بين 300 تا 1200 ثانيه در حوزه مسائل متوسط در نظر گرفته ميشوند و ديگر مسائل که زمان حل آنها بيشتر از 1200 ثانيه است در حوزه مسائل بزرگ در نظر گرفته ميشود.
5-4 تنظيم پارامترهاي الگوريتم ژنتيک با استفاده از روش تاگوچي
زماني که از الگوريتمهاي فرا ابتکاري استفاده ميشود بهتر است براي تعيين مقادير پارامترها از روشهاي طراحي آزمايشها استفاده شود. اين روش را تنظيمپارامترها براي الگوريتم هاي فرا ابتکاري نيز مينامند. الگوريتم ژنتيکي که در اين تحقيق استفاده شده است داراي 9 پارامتر ميباشد که براي تنظيم پارامترهاي اين الگوريتم از روش طراحي آزمايش تاگوچي استفاده شده است.
براي تنظيم پارامترهاي الگوريتم ژنتيک، براي هر پارامتر 3 سطح در نظر گرفته شده است. اين سه سطح براي هر پارامتر در جدول (4-9) نمايش داده شده است.
جدول 5-7 سطحهاي درنظر گرفته شده براي پارامترهاي الگوريتم ژنتيک
Item
factor
Echelon
Value
Item
factor
Echelon
Value
1
Population size
1
200
6
Mutation rate 1
1
0.2
2
150
2
0.4
3
100
3
0.6
2
Crossover %
1
40
7
Break Point 2
1
0.4
2
50
2
0.6
3
60
3
0.8
3
Keep %
1
10
8
Mutation rate 2
1
0.2
2
15
2
0.4
3
20
3
0.6
4
Mutation %
1
20
9
Chance for selecting elite chromosome as a parent
1
30
2
25
2
40
3
30
3
50
5
Break Point 1
1
0.4
10
Chance for selecting the elite chromosome for mutation
1
30
2
0.6
2
40
3
0.8
3
50
تعدا آزمايشهاي موجود با در توجه به فاکتورها و سطح هاي موجود برابر 310 ميباشد که انجام اين تعداد آزمايش بسيار وقت گير است و غير ممکن به نظر ميرسد. با استفاده از روش تاگوچي تعداد آزمايشها به 27 کاهش مييابد. اين 27 آزمايش و نتايج حاصل از انجام اين روش در جدول (4-10) نشان داده شده است. در اين تحقيق براي هر طرح آزمايشي 5 تکرار انجام شده است. اين تحليل براساس روش نسبت (S/N) انجام شده است.
جدول 5-8 حالت هاي پيشنهادي روش تاگوچي
Item
Factor 1
Factor2
Factor 3
Factor 4
Factor 5
Factor 6
Factor 7
Factor 8
Factor 9
Test 1
Test 2
Test 3
Test 4
Test 5
S/N
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
490.52
344.85
144.35
374.03
413.64
51.41
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
149.97
250.32
215.52
155.94
327.00
47.21
3
1
1
1
1
3
3
3
3
3
362.38
149.12
181.75
257.89
252.11
48.02
4
1
2
2
2
1
1
1
2
2
320.53
275.21
189.77
214.78
284.51
48.35
5
1
2
2
2
2
2
2
3
3
120.97
372.74
103.46
353.30
220.62
48.30
6
1
2
2
2
3
3
3
1
1
144.77
186.89
171.66
312.70
159.40
46.20
7
1
3
3
3
1
1
1
3
3
381.88
206.26
238.57
305.54
251.27
49.05
8
1
3
3
3
2
2
2
1
1
364.28
198.94
142.25
192.95
241.03
47.60
9
1
3
3
3
3
3
3
2
2
197.40
318.12
212.74
104.33
141.77
46.36
10
2
1
2
3
1
2
3
1
2
238.97
309.51
235.78
197.07
240.33
47.85
11
2
1
2
3
2
3
1
2
3
315.35
183.63
258.05
324.87
243.99
48.63
12
2
1
2
3
3
1
2
3
1
228.53
360.15
265.42
166.96
112.65
47.68
13
2
2
3
1
1
2
3
2
3
260.78
125.59
199.71
386.61
127.39
47.62
14
2
2
3
1
2
3
1
3
1
385.09
120.49
164.49
104.67
195.52
46.80
15
2
2
3
1
3
1
2
1
2
249.41
390.48
144.74
343.72
398.61
50.11
16
2
3
1
2
1
2
3
3
1
345.25
287.52
268.14
159.14
285.51
48.82
17
2
3
1
2
2
3
1
1
2
320.72
331.05
198.59
176.18
326.73
48.92
18
2
3
1
2
3
1
2
2
3
147.46
143.62
296.10
234.90
182.84
46.41
19
3
1
3
2
1
3
2
1
3
337.49
194.16
337.42
274.80
260.19
49.12
20
3
1
3
2
2
1
3
2
1
104.11
100.20
343.27
278.11
106.78
46.58
21
3
1
3
2
3
2
1
3
2
317.05
267.84
304.88
390.10
347.05
50.32
22
3
2
1
3
1
3
2
2
1
247.73
376.64
184.77
242.82
172.29
48.14
23
3
2
1
3
2
1
3
3
2
201.22
233.60
256.20
286.55
295.63
48.20
24
3
2
1
3
3
2
1
1
3
326.45
204.78
265.54
285.16
288.67
48.85
25
3
3
2
1
1
3
2
3
2
311.95
253.92
244.49
285.27
147.90
48.13
26
3
3
2
1
2
1
3
1
3
232.77
126.78
142.72
212.21
327.13
46.86
27
3
3
2
1
3
2
1
2
1
346.48
329.14
202.56
308.37
199.55
49.08
شکل 5-3 فاکتورهاي کنترلي بر پايه نرخ (S/N)
شکل 5-4 ترکيب بهينه سطوح پارامترها
شکل (5-3) نتايج حاصل از محاسبات توسط نرم افزار MINITAB بر پايه نرخ S/N نشان ميدهد که که با توجه به اين نتايج ترکيب بهينه سطح هاي انتخاب شده براي هر سطح به ترتيب برابر 2،2،3،3،1،3،1،1،3،1 ميباشد. نتيجه حاصل از تنظيم پارامتر ها به روش تاگوچي و ترکيب بهينه سطوح پارامترها در شکل (5-4) خلاصه شده است.
5-5 مسائل با ابعاد کوچک
براي شروع حل، ابتدا بايد مسائلي در نظر گرفته شوند. مسائلي که در اين تحقيق در نظر گرفته ميشوند مسائل مربوط به مطالعه موردي و دنياي واقعي است. براي ساخت مسائل مختلف ابتدا بايد پارامترهاي متغير معلوم شوند. پارامترهايي که در اين تحقيق متغير در نظر گرفته ميشوند عبارتاند از : تعداد هر نوع عملهاي جراحي در يک روز که در واقع معلوم کنندهي تعداد کل عملهايي که در يک روز انجام خواهند شد نيز ميباشد، زمانانجام هر نوع عمل بر روي هر تيمي که تخصص مورد نظر را دارند که از قبل مشخص است، تيمهاي جراحي و بيهوشي مورد استفاده در هر مسأله.
مسائلي که در اين تحقيق در نظر گرفته ميشود همانطور که گفته شد مربوط به مسائل دنياي واقعي و مربوط به مرکز خدمات درماني ميباشد که با توجه به دادههاي مربوط به دو ماه گذشته استخراج شده است. تعداد عملهايي که در يک روز در دو ماه گذشته انجام شده مورد نظر است و سپس براي هر تعداد کار در هر روز سه زير مسأله در نظر گرفته شده است که در هر يک از اين سه زير مسأله تعداد تيمهاي جراحي و بيهوشي متغير در نظر گرفته شده است.
مسائلي که نرمافزار حل دقيق GAMS IDE/Cplex قادر به حل آنها در کمتر از 300 ثانيه بوده است در زمره مسائل کوچک دستهبندي شدهاند.
جدول 5-9 ابعاد مسائل نمونه با سايز کوچک
تيمهاي انتخابي در هر مرحله
تعداد جراحيهايي در حوزه هر تخصص
تعداد عمل
مسأله
عروق
اطفال
قلب
توراکس
عمومي
جراحي
بيهوشي
جراحي
بيهوشي
جراحي
بيهوشي
جراحي
بيهوشي
جراحي
بيهوشي
عروق
اطفال
قلب
توراکس
عمومي


M4
N1, N2, N3
M1, M2
N1, N2, N3
4
3
7
S11


M7
N6
M5
N4


M1, M2
N1, N2
3
2
2
7
S12
M9
N2, N3
M8
N7


M4
N2, N3
M1, M2
N2, N3
2
2
2
1
7
S13
M9
N1, N2
M7
N6
M6
N5
M3
N1, N2
M1, M2
N1, N2
1
1
1
2
3
8
S21


M8
N6
M6
N4
M4
N2, N3
M1, M2
N2, N3
1
2
2
3
8
S22
M10
N1, N2
M7
N7
M5
N4
M3, M4
N1, N2
M1, M2
N1, N2
1
1
1
3
2
8
S23


M7
N6
M5
N5
M3, M4
N2, N3
M1, M2
N2, N3
2
1
3
3
9
S31
M10
N2, N3
M7
N7
M6
N5
M3
N2, N3
M1, M2
N2, N3
2
2
1
1
3
9
S32
M9
N1, N2
M7, M8
N7


M4
N1, N2
M1, M2
N1, N2
1
4
2
2
9
S33
M9
N1, N3
M7, M8
N6, N7
M6
N4


M1, M2
N1, N3
1
4
2
3
10
S41
M10
N1, N3


M5
N4
M3
N1, N2, N3
M1, M2
N1, N2, N3
3
1
2
4
10
S42
M9, M10
N1, N3
M7, M8
N6
M5
N4
M3
N1, N3
M1, M2
N1, N3
3
1
3
3
10
S43
جدول 5-10 ابعاد مسائل نمونه با سايز کوچک تعداد جراحيهايي که در يک روز بايد انجام شود
S4
S3
S2
S1
مشئله با 10 کار
مشئله با 9 کار
مشئله با 8 کار
مشئله با 7 کار
S43
S42
S41
S33
S32
S31
S23
S22
S21
S13
S12
S11
1
1
1
1
1
2
1
1
آپاندکتومي
1
1
1
2
1
1
1
هرني اينگويال
کله سيستکتومي
1
1
1
1
2
1
1
رزکشن سينوس پينوئيدال
1
2
1
1
1
1
کانسر برست
2
1
1
2
1
2
1
کانسر ريه
1
1
1
2
آبسه ريه
توده مدياستن
1
1
1
2
1
2
1
تيمومکتومي(رزکشن تيموس)
1
1
1
1
1
باي پس شريان کرونر
1
ديسکشن آئورت
1
1
1
1
1
1
تعويض دريچه ميترال
1
2
2
2
1
1
1
2
اصلاح تنگي مادرزادي حالب
فيستول مادرزادي تراشه به مري
1
1
1
1
1
هرني ديافراگماتيک
هيپوسباديازيس
2
1
1
1
1
شکاف کام
2
2
1
1
آنوريسم آئورت شکمي
آمبلکتومي شريان فمورال
1
1
1
1
1
آندارکتومي کاروتيد
5-5-1 نتايج حاصل از حل دقيق مسائل کوچک و تحليل آن
مسائل با ابعاد کوچک که در جدول (4-9) کاملا شرح داده شده است با استفاده از کد تهيهشده در نرمافزار GAMS IDE/Cplex جهت حل دقيق مدل و الگوريتمهاي فرا ابتکاري معرفي شده در فصل قبل، حل شده اند و نتايج حاصل از حل در جدول (4-11) خلاصه شده است.
جدول 5-11 نتايج بهدست آمده از حل دقيق مسائل در ابعاد]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.