ژانویه 17, 2021

پایان نامه رایگان درمورد واژه نامه

2 min read
<![CDATA[]]>

200
140
120
هرني ديافراگماتيک
170
130
90
شکاف کام
تيم جراحي شماره 13
سناريو هاي زمانهاي انجام جراحي
نوع جراحي
حداکثر
محتمل
خوشبينانه
100
69
60
اصلاح تنگي مادرزادي حالب
200
146
114
هرني ديافراگماتيک
170
120
90
شکاف کام
تيم جراحي شماره 14
سناريو هاي زمانهاي انجام جراحي
نوع جراحي
حداکثر
محتمل
خوشبينانه
100
70
60
اصلاح تنگي مادرزادي حالب
200
141
122
هرني ديافراگماتيک
170
118
92
شکاف کام
تيم جراحي شماره 15
سناريو هاي زمانهاي انجام جراحي
نوع جراحي
حداکثر
محتمل
خوشبينانه
100
69
63
اصلاح تنگي مادرزادي حالب
هرني ديافراگماتيک
170
112
100
شکاف کام
تيم جراحي شماره 16
سناريو هاي زمانهاي انجام جراحي
نوع جراحي
حداکثر
محتمل
خوشبينانه
320
232
199
آنوريسم آئورت شکمي
230
205
174
آندارکتومي کاروتيد
تيم جراحي شماره 17
سناريو هاي زمانهاي انجام جراحي
نوع جراحي
حداکثر
محتمل
خوشبينانه
320
230
200
آنوريسم آئورت شکمي
شکل الف-1 (ادامه) زمانانجام هر عمل جراحي بر روي هر ماشين که توانايي آن عمل را دارد
230
212
169
آندارکتومي کاروتيد
تيم جراحي شماره 18
سناريو هاي زمانهاي انجام جراحي
نوع جراحي
حداکثر
محتمل
خوشبينانه
320
227
190
آنوريسم آئورت شکمي
230
210
170
آندارکتومي کاروتيد
تيم بيهوشي شماره 1
سناريو هاي زمانهاي انجام جراحي
نوع جراحي
حداکثر
محتمل
خوشبينانه
16
20
32
آپاندکتومي
16
21
28
هرني اينگويال
14
22
31
رزکشن سينوس پينوئيدال
16
19
27
کانسر برست
14
19
30
کانسر ريه
15
19
33
آبسه ريه
15
21
31
تيمومکتومي(رزکشن تيموس)
14
19
30
آنوريسم آئورت شکمي
14
19
29
آندارکتومي کاروتيد
تيم بيهوشي شماره 2
سناريو هاي زمانهاي انجام جراحي
نوع جراحي
حداکثر
محتمل
خوشبينانه
16
19
32
آپاندکتومي
14
22
31
هرني اينگويال
15
18
32
رزکشن سينوس پينوئيدال
14
22
29
کانسر برست
15
21
32
کانسر ريه
14
19
30
آبسه ريه
14
19
33
تيمومکتومي(رزکشن تيموس)
16
19
32
آنوريسم آئورت شکمي
15
18
33
آندارکتومي کاروتيد
تيم بيهوشي شماره 3
سناريو هاي زمانهاي انجام جراحي
نوع جراحي
حداکثر
محتمل
خوشبينانه
14
19
31
آپاندکتومي
16
19
30
هرني اينگويال
16
20
30
رزکشن سينوس پينوئيدال
16
19
32
کانسر برست
14
21
31
کانسر ريه
14
20
28
آبسه ريه
16
21
28
تيمومکتومي(رزکشن تيموس)
شکل الف-1 (ادامه) زمانانجام هر عمل جراحي بر روي هر ماشين که توانايي آن عمل را دارد
14
22
31
آنوريسم آئورت شکمي
16
20
28
آندارکتومي کاروتيد
تيم بيهوشي شماره 4
سناريو هاي زمانهاي انجام جراحي
نوع جراحي
حداکثر
محتمل
خوشبينانه
16
19
27
آپاندکتومي
14
21
28
هرني اينگويال
15
20
31
رزکشن سينوس پينوئيدال
15
21
31
کانسر برست
16
21
29
کانسر ريه
14
19
32
آبسه ريه
14
22
33
تيمومکتومي(رزکشن تيموس)
15
18
28
آنوريسم آئورت شکمي
16
21
31
آندارکتومي کاروتيد
تيم بيهوشي شماره 5
سناريو هاي زمانهاي انجام جراحي
نوع جراحي
حداکثر
محتمل
خوشبينانه
15
20
27
آپاندکتومي
15
19
32
هرني اينگويال
15
20
28
رزکشن سينوس پينوئيدال
14
19
28
کانسر برست
15
22
29
کانسر ريه
14
18
32
آبسه ريه
16
20
32
تيمومکتومي(رزکشن تيموس)
15
19
29
آنوريسم آئورت شکمي
14
21
31
آندارکتومي کاروتيد
تيم بيهوشي شماره 6
سناريو هاي زمانهاي انجام جراحي
نوع جراحي
حداکثر
محتمل
خوشبينانه
14
18
28
آپاندکتومي
15
21
28
هرني اينگويال
14
21
33
رزکشن سينوس پينوئيدال
14
19
28
کانسر برست
16
22
30
کانسر ريه
14
21
31
آبسه ريه
14
22
30
تيمومکتومي(رزکشن تيموس)
16
18
27
آنوريسم آئورت شکمي
15
18
32
آندارکتومي کاروتيد
تيم بيهوشي شماره 7
شکل الف-1 (ادامه) زمانانجام هر عمل جراحي بر روي هر ماشين که توانايي آن عمل را دارد
سناريو هاي زمانهاي انجام جراحي
نوع جراحي
حداکثر
محتمل
خوشبينانه
14
20
32
آپاندکتومي
16
21
29
هرني اينگويال
16
19
28
رزکشن سينوس پينوئيدال
15
18
28
کانسر برست
14
19
30
کانسر ريه
15
19
31
آبسه ريه
15
20
30
تيمومکتومي(رزکشن تيموس)
15
20
30
آنوريسم آئورت شکمي
15
19
29
آندارکتومي کاروتيد
تيم بيهوشي شماره 8
سناريو هاي زمانهاي انجام جراحي
نوع جراحي
حداکثر
محتمل
خوشبينانه
15
20
33
آپاندکتومي
16
18
28
هرني اينگويال
14
21
29
رزکشن سينوس پينوئيدال
15
20
27
کانسر برست
14
19
29
کانسر ريه
14
20
28
آبسه ريه
15
19
29
تيمومکتومي(رزکشن تيموس)
16
18
30
آنوريسم آئورت شکمي
16
21
31
آندارکتومي کاروتيد
تيم بيهوشي شماره 9
سناريو هاي زمانهاي انجام جراحي
نوع جراحي
حداکثر
محتمل
خوشبينانه
43
54
55
باي پس شريان کرونر
42
53
63
ديسکشن آئورت
36
52
65
تعويض دريچه ميترال
تيم بيهوشي شماره 10
سناريو هاي زمانهاي انجام جراحي
نوع جراحي
حداکثر
محتمل
خوشبينانه
40
52
64
باي پس شريان کرونر
36
47
64
ديسکشن آئورت
43
50
54
تعويض دريچه ميترال
تيم بيهوشي شماره 11
سناريو هاي زمانهاي انجام جراحي
نوع جراحي
حداکثر
محتمل
خوشبينانه
41
51
62
باي پس شريان کرونر
شکل الف-1 (ادامه) زمانانجام هر عمل جراحي بر روي هر ماشين که توانايي آن عمل را دارد
43
51
59
ديسکشن آئورت
43
50
62
تعويض دريچه ميترال
تيم بيهوشي شماره 12
سناريو هاي زمانهاي انجام جراحي
نوع جراحي
حداکثر
محتمل
خوشبينانه
41
53
58
باي پس شريان کرونر
42
51
61
ديسکشن آئورت
42
49
63
تعويض دريچه ميترال
تيم بيهوشي شماره 13
سناريو هاي زمانهاي انجام جراحي
نوع جراحي
حداکثر
محتمل
خوشبينانه
38
54
66
باي پس شريان کرونر
40
45
61
ديسکشن آئورت
37
46
60
تعويض دريچه ميترال
تيم بيهوشي شماره 14
سناريو هاي زمانهاي انجام جراحي
نوع جراحي
حداکثر
محتمل
خوشبينانه
20
26
36
اصلاح تنگي مادرزادي حالب
21
26
38
هرني ديافراگماتيک
19
25
33
شکاف کام
تيم بيهوشي شماره 15
سناريو هاي زمانهاي انجام جراحي
نوع جراحي
حداکثر
محتمل
خوشبينانه
22
26
33
اصلاح تنگي مادرزادي حالب
18
23
35
هرني ديافراگماتيک
19
25
36
شکاف کام
تيم بيهوشي شماره 16
سناريو هاي زمانهاي انجام جراحي
نوع جراحي
حداکثر
محتمل
خوشبينانه
20
23
34
اصلاح تنگي مادرزادي حالب
18
27
34
هرني ديافراگماتيک
20
26
35
شکاف کام
تيم بيهوشي شماره 17
سناريو هاي زمانهاي انجام جراحي
نوع جراحي
حداکثر
محتمل
خوشبينانه
20
27
36
اصلاح تنگي مادرزادي حالب
20
25
33
هرني ديافراگماتيک
21
27
36
شکاف کام
تيم بيهوشي شماره 18
شکل الف-1 (ادامه) زمانانجام هر عمل جراحي بر روي هر ماشين که توانايي آن عمل را دارد
سناريو هاي زمانهاي انجام جراحي
نوع جراحي
حداکثر
محتمل
خوشبينانه
21
27
35
اصلاح تنگي مادرزادي حالب
18
27
32
هرني ديافراگماتيک
21
23
33
شکاف کام
واژه نامه فارسي به انگليسي
الگوريتم جستجوي فاخته
Cukoo search algorithm
جريان کارگاهي انعطاف پذير
Flexible ?ow shop
الگوريتم ژنتيک
Genetic algorithm
جريان کارگاهي ترکيبي
Hybrid ?ow shop
ابتکاري
Heuristic
ماشينهاي موازي يکسان
Identical parallel machines
کار
Job
دامنه عماليات
Makespan
فرا ابتکاري
Metaheuristic
کمينه سازي
Minimization
چند هدفه
Multi-objective
تابع هدف
Objective function
بهينه سازي
Optimization
زمان پردازش
Processing Time
زمانبندي استوار
Robust Scheduling
زمانبندي
Scheduling
مرحله
Stage
دو مرحلهاي
Tow stage
مجموع زمان در جريان
Total ?owtime
عدم قطعيت
Uncertainty
ماشينهاي موازي يکنواخت
Uniform parallel machines
ماشينهاي موازي غير وابسته
Unrelated parallel machines
واژه نامه انگليسي به فارسي
ابتکاري
Heuristic
الگوريتم جستجوي فاخته
Cukoo search algorithm
الگوريتم ژنتيک
Genetic algorithm
بهينه سازي
Optimization
تابع هدف
Objective function
جريان کارگاهي انعطاف پذير
Flexible ?ow shop
جريان کارگاهي ترکيبي
Hybrid ?ow shop
چند هدفه
Multi-objective
دو مرحلهاي
Tow stage
زمانبندي
Scheduling
زمانبندي استوار
Robust Scheduling
زمان پردازش
Processing Time
عدم قطعيت
Uncertainty
فرا ابتکاري
Metaheuristic
کار
Job
کمينه سازي
Minimization
ماشينهاي موازي يکنواخت
Uniform parallel machines
ماشينهاي موازي غير وابسته
Unrelated parallel machines
ماشينهاي موازي يکسان
Identical parallel machines
Abstract
Flexible flow shop scheduling is one of the problem that is very close to real-word conditions in the past decade. The purpose of this study is to design a flexible flow shop system, a mechanism that determines of surgery and patients the sequence. This study consisted of two phases. The first phase is called the design phase and the second phase called operational phase. The purpose of the first step is the selecting of appropriate team and two step is concern to scheduling of the patients using the results of the first step. The first phase is a bi-objective mixed integer programing model that the one of the criteria that contain time have a robust form because time considered under uncertainty. The bi-objective of the first phase is solved using ?-constrait approach. In the second phase is based on reliability approach. To solve of the problem of operational phase for large scale problem two algorithm is proposed because this problem have NP-hard mode.
Keywords: Scheduling, Two Stage Flexible Flow Shop, Robust Scheduling, Bi-objective, Cukoo Search Algorithm, Genetic Algorithm
K. N. Toosi university of technology
Department of Industrial Engineering
Mathematcial Modeling and Optimization of Flexible Flow Shop Scheduling Problem Under Uncertainty
Shahram Entezari
Supervisor:
Dr. Saeedeh Gholami
A Thesis Presented in Partial Fulfilment of the Requirments For the Degree of Master of Science in Industrial Engineering
December 2014
K. N. Toosi university of technology
Department of Industrial Engineering
Mathematcial Modeling and Optimization of Flexible Flow Shop Scheduling Problem Under Uncertainty
Shahram Entezari
Supervisor:
Dr. Saeedeh Gholami
A Thesis Presented in Partial Fulfilment of the Requirments For the Degree of Master of Science in Industrial Engineering
December 2014
1 Flexible Flow shop Scheduling
2 Unrelated and uniorm parallel machine
1 Pinedo
2 Allahverdi and soroush
3 Zobolas
4]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.