آوریل 14, 2021

پایان نامه رایگان درمورد کارشناسان

1 min read
<![CDATA[]]>

انواع جراحيها و تعداد هرکدام از جراحيها که بايد انجام شوند و تعداد تيمهاي جراحي و بيهوشي در حوزه هر تخصص در جدول زير آمده است.
جدول 5-2 جراحيهاي درنظر گرفته شده در فاز طراحي و تعداد تيم موجود در هر حوزه
تعداد تيمهاي بيهوشي در حوزه تخصص مورد نظر
تعداد تيمهاي جراحي در حوزه تخصص مورد نظر
نوع تخصص
تعداد جراحي عمل مورد نظر
جراحيهاي درنظر گرفته شده در فاز طراحي
8 (مشترک با همه جراحي ها)
5
عمومي
2
آپاندکتومي
1
1
هرني اينگويال
2
1
رزکشن سينوس پينوئيدال
3
3
کانسر برست
4
3
توراکس
1
کانسر ريه
5
2
آبسه ريه
6
1
تيمومکتومي(رزکشن تيموس)
7
5
3
قلب
2
باي پس شريان کرونر
8
1
ديسکشن آئورت
9
1
تعويض دريچه ميترال
10
5
4
اطفال
1
اصلاح تنگي مادرزادي حالب
11
1
هرني ديافراگماتيک
12
2
شکاف کام
13
3
عروق
1
آنوريسم آئورت شکمي
14
2
آندارکتومي کاروتيد
15
داده ديگري که براي حل اين مسأله در فاز يک مورد نياز است مربوط به هزينه بکارگيري تيمها ميباشد. اين دادهها با توجه به هزينههاي دريافتي هر تيم براي هر جراحي و همچنين نظر کارشناسان بهدست آمده است. براي ساده کردن دادههاي مربوط به هزينه، هزينه مربوط به تيم اول بيهوشي را به عنوان هزينه واحد در نظر گرفته و باقي هزينهها به عنوان با توجه به اين واحد سنجيده ميشود. هزينه هاي نسبي در جدول() زير آمده است.
جدول 5-3 هزينههاي بکارگيري هر تيم با واحد قرار دادن هزينه تيم اول بيهوشي
1
2
1
1
7.386944
2
2.098178
4.604179
3
1.110939
4.917363
4
1.745598
4.275983
5
2.001035
3.56497
6
1.100478
8.279515
7
1.520042
8.609927
8
1.970666
10.2169
9
3.53765
11.63281
10
3.895547
10.92924
11
3.964017
10.02276
12
2.476475
4.324114
13
2.82698
8.777432
14
3.014639
4.537901
15
2.415967
8.624976
16
1.116233
11.38519
17
1.57094
8.982199
18
2.101711
8.240244
با استفاده از دادههاي بيان شده مدل فاز يک با استفاده از نرمافزار GAMS و با رويکرد ?-constraint حل شده است. در ادامه مرز پارتوي حاصل از حل مدل توسط نرم‌افزار GAMS نشان داده شده است که در آن محور افقي نشان‌دهنده تابع هدف اول (هزينه کل) و محور عمودي نشان‌دهنده تابع هدف دوم (ميانگين و واريانس مجموع زمان در جريان کارها) است.
شکل 5-1 مرز پارتو با استفاده از حل دقيق دو هدفه فاز يک
همان طور که در شکل (4-1) مشخص است براي تشکيل مرز پارتو از هفت نقطه گريد124 استفاده شده است. نقاط ابتدا و انتهاي مرز پارتو، نشان‌دهنده حالت افراط و تفريط است. به عنوان مثال در اين مساله نقطه‌اي که داراي کم‌ترين هزينه و بالاترين ميانگين و واريانس مجموع زمان در جريان کارها است، بدين معنا است که از نظر تصميم‌گيرنده عامل زمان اهميت زيادي ندارد و تنها به کمينه‌سازي تابع هدف هزينه توجه مي‌شود. همين طور نقطه با بيش‌ترين هزينه و کم‌ترين زمان نشان‌دهنده حالتي است که تصميم‌گيرنده با محدوديت هزينه مواجه نبوده و تنها به دنبال کاهش ميانگين و واريانس مجموع زمان در جريان کارها است. نقاط مياني مرز پارتوي نيز نشانگر موازنه‌اي بين توابع هدف هزينه وزمان بوده که با توجه به اولويت‌هاي تصميم‌گيرنده قابل اتخاب هستند. نقاط مرز پارتو به سه دسته کلي تقسيم‌بندي مي‌شوند که در ادامه به آن‌ها پرداخته مي‌شود:
نقاط که جابجايي کمي در محور افقي نسبت به هم دارند اما در محور عمودي جهش زيادي بين آن‌ها مشاهده مي‌شود. در شکل (4-1) چهار نقطه داراي چنين ويژگي هستند که اين امر نشان‌دهنده آن است که با افزايش اندک هزينه مي‌توان زمان را به طور قابل توجهي بهبود داد.
نقاط که جابجايي کمي در محور عمودي نسبت به هم دارند اما در محور افقي جهش زيادي بين آن‌ها مشاهده مي‌شود. در شکل (4-1) سه نقطه داراي چنين ويژگي هستند که اين امر نشان‌دهنده آن است که با کاهش اندک زمان، هزينه به طور قابل توجهي زياد مي‌شود (در واقع اين حالت براي تصميم‌گيرندگاني که به زمان بسيار اهميت مي‌دهند قابل توجه است. اين تصميم‌گيرندگان افرادي هستند که حاضرند يا صرف هزينه‌هاي هنگفت انباشته مورد نظر را حتي الامکان در زمان کم‌تري ولو ناچيز تحويل دهند.)
حالتي که افزايش هزينه منجر به کاهش زمان به صورت نسبتاً خطي مي گردد و بر عکس. در اين نقاط روابط نسبتاً خطي و منطقي بين توابع هدف هزينه و زمان برقرار است. بدين معنا که با صرف مقداري هزينه مي‌توان انتظار داشت که زمان نيز متناظراً کاهش يابد و بر عکس.
همانطور که در شکل(4-2) مشخص است با افزايش هزينه ميانگين و واريانس مجموع زمان در جريان کارها کاهش ميبايد که امري واضح است. زيرا با افزايش هزينه و بکارگيري تيمهاي بيشتر در سيستم مورد نظر مسلما مجموع زمانانجام کارها کاهش پيدا ميکند. با توجه به شکل(4-2) که مرز پارتو را نشان داده است فرض ميشود که تصميم گيرنده نقطه (85.6; 5537.88) را به عنوان تصميم بهينه انتخاب کرده است زيرا با صرف مقداري هزينه در تابع هدف مربوط به زمان به شدت کاهش يافته است و نقاط بعدي اين نقطه نيز با صرف هزينههاي بيشتر مقدا تابع هدف مربوط به زمان به طور چشمگيري کاهش نمييابد. پس فرض ميشود که تصميم گيرنده نقطه (85.6; 5537.88) را به عنوان تصميم نهايي انتخاب ميکند.
با توجه به نتايج بدست آمده از حل نرمافزار GAMS که در جداول بالا آورده شده است توالي بدست آمده عملها بر روي هر تيم به شکل زير است.
شماره تيم بيهوشي
توالي عملها بر روي هر تيم بيهوشي
شماره تيم جراحي
توالي عملها بر روي هر تيم جراحي
1
4
3
5
4
6
11
7
13
10
16
11
18
12
14
17
18
شکل 5-2 توالي انجام هر کار بر روي هر تيم جراحي و بيهوشي بعد از حل فاز اول (طراحي)
با توجه به نتايج بدست آمده در نقطه انتخابي تصميم گيرنده مشاهده ميشود که تعداد هفت تيم بيهوشي و ده تيم جراحي انتخاب شده است. تعداد تيمهاي انتخاب شده با توجه به تخصص مربوطه در جدول زير آورده شده است.
جدول 5-4 تعداد تيمهاي انتخاب شده با توجه به تخصص مربوطه
تيم جراحي
تيم بيهوشي
تخصص
تيمهاي انتخاب شده
تخصص
تيمهاي انتخاب شده
عمومي
4و5
عمومي
1و3و4
توراکس
6و7
توراکس
1و3و4
قلب
10و11
قلب
11و13
اطفال
12و14
اطفال
16و18
عروق
17و18
عروق
1و3و4
جدول 5-5 نحوه شمارهگذاري تيمها در مرحله بعد(فاز عملياتي) به صورت جدول زير ميباشد.
تيم جراحي
تيم بيهوشي
شماره تيمهاي انتنخاب شده در فاز يک
نامگذاري تيمهاي انتخاب شده در فاز يک در فاز جديد
تخصص
شماره تيمهاي انتنخاب شده در فاز يک
نامگذاري تيمهاي انتخاب شده در فاز يک در فاز جديد
تخصص
4
M1
عمومي
1
N1
عمومي
توراکس
عروق
5
M2
3
N2
6
M3
توراکس
4
N3
7
M4
11
N4
قلب
10
M5
قلب
13
N5
11
M6
16
N6
اطفال
12
M7
اطفال
18
N7
14
M8
17
M9
عروق
18
M10
تيمهاي انتخاب شده در شرايط وجود بيشترين تعداد عملهاي جراحي که بهطور معمول اتفاق ميافتد براي يک روز کاري ميباشند. اما ممکن است روزهايي نيز وجود داشته باشد که تعداد عملهاي جاحي بيش از اين تعداد شوند اما از آنجايي که اين روزها به ندرت اتفاق ميافتند پس در نظر گرفتن آنها در فاز طراحي ممکن است به جواب نادرست و فزايش بيمورد هزينه منجر شود. پس در اين صورت براي برنامه ريزي براي عملهاي موجود ممکن است از تعداد تيمهاي کمتري استفاده شود.
در اين قسمت فاز يک به طور کامل انجام شد و طراحي براي يک مرکز جراحي صورت گرفته است. در ادامه به حل فاز دوم پرداخته ميشود و در شرايط توصيف شده در فاز دوم به مسألههايي توايد شده و به حل آنها پرداخته ميشود.
5-3 نتايج بدست آمده از فاز دوم: فاز عملياتي
بعد از حل مسأله مورد نظر در فاز يک، سيستم جراحي طراحي ميشود و تعداد تيمها در مرحله يک و دو سيستم جريان کارگاهي انعطافپذير معلوم ميشود. همانطور که قبلا بيان شد فاز يک مربوط به طراحي است و حل آن فقط يک بار نياز است. مسأله جريان کارگاهي انعطاف پذير يک مسأله NP-hard است و حل آن در ابعاد نسبتا بزرگ نسبتا وقت گير است. در اين تحقيق فاز يک با 22 کار توسط نرمافزار GAMS حل شده است ک زمان حل آن تقريبا 4 ساعت به طول انجاميده است که براي فاز طراحي مشکلي ايجاد نميکند. اما در فاز عملياتي زمانبندي براي کارها بايد در هر روز انجام گيرد که اين زمان پردازش براي آنها نسبتا زياد است به همين دليل در اين تحقيق 3 روش فرا ابتکاري بيان شده است و نتايج حاصل از آنها با هم مقايسه شده است.
به منظور اعتبارسنجي مدل تحقيق در عمليات و الگوريتمهاي فرا ابتکاري، کد تهيهشده در نرمافزار GAMS IDE/Cplex جهت حل دقيق مدل و الگوريتمهاي فراابتکاري جهت حل مسائل با ابعاد واقعي لازم است تا از مسائل نمونهاي با ابعاد متنوع از کوچک تا بزرگ با توجه به دادههاي واقعي استفاده گردند.
جدول 5-6 ميانگين زمان انجام عملهاي جراحي و بيهوشي
مانگين مدت زمان فرآيند جراحي
ميانگين مدت زمان فرآيند بيهوشي
نوع عمل
(نام اختصاري)
نام عمل جراحي
شماره جراحي
45
20
عمومي
آپاندکتومي
1
45
20
هرني اينگويال
2
60
20
کله سيستکتومي
3
45
20
رزکشن سينوس پيلونيدال
4
120
20
کانسر برست
5
180
25
توراکس
کانسر ريه
6
120
25
آبسه ريه
7
180
25
توده مدياستن
8
120
25
تيمومکتومي(رزکشن تيموس)
9
150
50
قلب
باي پس شريان کرونر
10
240
50
ديسکشن آئورت
11
300
50
تعويض دريچه ميترال
12
70
30
اطفال
اصلاح تنگي مادرزادي حالب
13
120
30
فيستول مادرزادي تراشه به مري
14
150
30
هرني ديافراگماتيک
15
60
30
هيپوسباديازيس
16
120
30
شکاف کام
17
240
40
عروق
آنوريسم آئورت شکمي
18
100
40
آمبلکتومي شريان فمورال
19
210
40
آندارکتومي کاروتيد
20
لازم به ذکر است که الگوريتمها، نرمافزارها و کدهاي مورداستفاده در اين پژوهش بر روي سيستمي با مشخصات Intel(r) Corei5 CPU T9300 @ 2.67 GHz و RAM 4.00 GB اجرا گرديدهاند.
جراحيها و زمان پردازش آنها که در فاز دوم درنظر گرفته ميشود و ممکن است در يک روز اتفاق بيافتد در جدول(4-8) زير آمده است. زمانپردازش اين جراحيها در اين مرحله قطعي و ميانگين زمانپردازش جراحي در نظر گرفته شده است. در اين قيمت براي بدست آوردن وزنهاي هر معيار با مدير و متخصص در اين زمينه مصاحبه شده و وزنها به ترتيب 0.3 و0.3 و 0.4 در نظر گرفته شده است.
همانظور که در جدول (4-8) مشاهده ميشود جراحيهاي شماره 3،8،14،16،19 در فاز يک درنظر گرفته نشدهاند. دليل آن هم اين است که اين جراحيها به ندرت رخ ميدهند و در نظر گرفتن آنها در فاز طراحي ممکن بود جواب درستي ارائه ندهد. اما در فاز عملياتي با اينکه احتمال وقوع اين جراحيها بسيار اندک ميباشد اما بايد در نظر گرفته شوند و فرض شود که در گاهي اوقات اتفاق بيافتند.
توليد مسألهها با مطالعه و بررسي عملهاي جراحي انجام شده در چند وقت اخير در يک مرکز جراحي صورت گرفته است. براي در نظر گرفتن اندازه مسأله (کوچک و متوسط و بزرگ) از تغيير در تعداد تيمها و عملهاي جراحي که در يک روز بايد انجام شوند استفاده شده است.
مدلسازي رياضي مساله تنها با استفاده از]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.