ژانویه 18, 2021

پایان نامه رشته تربیت بدنی : بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


تکه ای از متن پایان نامه :


زنان والیبالیست و آسیب کشککی آن‌ها نیافتند [82 ].  مکلاتچی[1] و همکاران (2006) تحقیقی با عنوان مطالعه عوامل خطر آسیب روی 169 نفر فوتبالیست دبیرستانی انجام دادند. در این پژوهش قد، وزن و سابقه آسیب قبلی ورزشکاران ثبت گردید. ورزشکاران دارای وزن اضافی بیشتر دچار آسیب شده بودند. غمگین (1382) در پژوهش خود با عنوان مطالعه ارتباط ناهنجاری‌های وضعیتی با بعضی از ویژگی‌های آنتروپومتریکی در دانش‌آموزان به این نتیجه رسید که عوامل آنتروپومتریکی مانند طول قد نشسته و طول کف پا نمی‌توانند در ایجاد ناهنجاری‌های بدنی نقشی داشته باشند. اما عواملی زیرا وزن بدن، طول قد ایستاده و طول ارتفاع پایین‌تنه در ایجاد بعضی ناهنجاری‌های بدنی دخالت دارند [19].  خواب‌نما (1388) در پژوهش خود به مطالعه ارتباط بین ویژگی‌های انتروپومتریک و بروز انواع آسیب‌های ورزشی در 34 جودوکار مرد نخبه ایران پرداخت. نتایج نشان داد، بین اندازه قطر آرنج و بروز آسیب مفصلی-لیگامانی در مردان جودوکار نخبه ارتباط معنی‌داری هست. همچنین بین شاخص توده بدن و بروز آسیب پوستی و مفصلی-لیگامانی و نیز بین توده بافت چربی و آسیب مفصلی ارتباط معنی‌داری هست [7].  رفیعی شهرکی (1388) در تحقیقی بر  روی کاراته‌کاران لیگ برتر به این نتیجه رسید که بین عوامل دموگرافیکی آزمودنی‌های مورد مطالعه در پژوهش خود مانند سن، وزن و سطح مهارت و میزان بروز آسیب ارتباط معنی‌داری وجود ندارد [13].


1-1-1.                       مطالعات انجام‌شده در زمینه ارتباط ویژگی‌های آنتروپومتریکی با ناهنجاری


ون بروم و همکاران (1998) در پژوهش خود گزارش کردند که عامل اصلی که باعث ایجاد کف پای صاف اکتسابی می‌گردد اضافه‌وزن و اختلال در رباط‌های طرفداری‌کننده کف پا می‌باشد.  جروش و همکاران (1998) در تحقیقی تحت عنوان ناهنجاری‌های دانش‌آموزان که بر روی 345 دانش‌آموز آلمانی انجام دادند ارتباط معنی‌داری بین صافی کف پا با قد و وزن به دست نیاوردند.


بوردین و همکاران (2001) در پژوهشی تحت عنوان پای چنگالی و شاخص‌های چاقی و اضافه‌وزن در دانش‌آموزان ابتدایی با دامنه ضربدری در هر دو گروه ارتباط معنی‌داری هست.بین قد با ناهنجاری زانوی پرانتزی در پسران ارتباط معنی‌داری هست. ایشان همچنین بین قد و زانوی ضربدری در دختران ارتباط معنی‌داری مشاهده نمود [3].   غمگین (1382) در پژوهش خود با عنوان مطالعه ارتباط ناهنجاری‌های وضعیتی با بعضی از ویژگی‌های آنتروپومتریکی در دانش‌آموزان به این نتیجه رسید که بین وزن بدن با ناهنجاری زانوی ضربدری و کف پای صاف ارتباط معنی‌داری هست. همچنین بین طول قد و طول اندام تحتانی با زانوی پرانتزی ارتباط معنی هست. [19].


[1] Mc latchie مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی: مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.