ژانویه 25, 2021

پایان نامه هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه-دانلود

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه


تکه ای از متن پایان نامه :


اگر رفتار افراد جامعه با هنجارها، ارزش‌ها و عقاید اجتماعی جامعه در تعارض و تضاد باشد، در این صورت رفتار اجتماعی، رفتار نابهنجاری خواهد بود زیرا که بین خواسته‌ها، نیازها و آرمان اجتماعی سیستم موجود و افراد جامعه هماهنگی دیده نمی‌گردد ، و در این حالت روابط اجتماعی تنش‌زا و ستیزآمیز می باشد . وجود چنین روابط نابهنجار در جامعه، سبب پیدایش مسائل و معضلات اجتماعی شده و حرکت جامعه را ناموزون و نامتعادل می‌سازد. جامعه‌شناسی چنین مسائل و معضلات اجتماعی را کهrtb$uŠóÁÏèø9$#ur4y7Í´¯»s9’ré&ãNèdšcr߉ϩº§9$#؛[1] خداوند ، ایمان را محبوب شما قرار داد و آن را در دلهایتان زینت بخشید و در مقابل کفر و گناه و سرکشی را منفور شما قرار داده می باشد ، اینها اهل رشد هستند.»


حضرت علی علیه السلام، دربیان عدم نقض سنتهادر نامه ای به مالک اشتر، می فرمایند:«و لا تنقض سنه صالحه اقدام بها صدور هذه ا لامه و اجتمعت بها الالفه، و صلحت علیها الرعیه و لا تحدثن سنه تضربشی ء من ماضی تلک السنن فیکون الاجر لمن سنها و الوزر علیک بما نقضت منها؛[2]آداب پسندیده ای را که بزرگان این امت به آن اقدام کردند، وملت اسلام با آن پیوند خورده، ورعیت با آن اصلاح شده را بر هم مزن، وآدابی که به سنتهای خوب گذشته زیان وارد می کند پدید نیاور،که پاداش برای آورنده سنت، وکیفر آن برای تو باشد که آنها در هم شکستی.»


به عبارتی هنجارگریزی در معنای ترک سنتهای پسندیده، بدعت ایجاد کردن به عنوان بدترین کارها مطرح    می گردد:  «هیچ بدعتی در دین ایجاد نمی گردد مگر آنکه سنتی ترک گردد ، پس از بدعت ها بپرهیزید و با راه راست و جاده آشکار حق باشید.»[3]  نیکوترین کارها سنتی می باشد که سالیانی بر آن گذشته و درستی آن ثابت شده باشد و بدترین کارها آن می باشد که تازه پیدا شده و آینده آن روشن نیست.»[4]


یکی از مصادیق  هنجارگریزی در قرآن، ضایع کردن نماز می باشد. خداونددر علت این هنجار گریزی وعدم پایبندی به آن می فرماید : «      y#n=sƒm.`ÏBöNÏdω÷èt/ì#ù=yz(#qãã$|Êr&no4qn=¢Á9$#(#qãèt7¨?$#urÏNºuqpk¤¶9$#(….؛[5] اگر مردمانی، ستون خیمه ی دین(نماز)  را می شکنند به دلیل تمایل به شهوات می باشد.»


همچنین می توان به چگونگی پذیرش اسلام از ناحیه  منافقان( طلحه، زبیرومعاویه و…)اشاره نمود.آنها به دلیل میل ورغبت  به دنیا ومقام ومنصب ویا ترس از مجازات به جهت جنایات سابقشان، در صفوف مسلمانان نفوذ کرده و برجای پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم تکیه زدند،[6]اما بالاخره دوام نیاورند جنگ به پا کنند و ناهنجاری کنند.به عبارتی هنجارگریزی یعنی بدعت گذاری و فهم نادرست ازهنجارهای دینی با آگاهی ویا بدون آگاهی، به طوری که بشر را از سبک زندگی متعادل دینی و وضع طبیعی خویش(زهد) خارج  کند  ومنجر به لگد مال شدن  گوهر ارزشمند كرامت بشر گردد. در یک جمله  هنجارگریزی از دیدگاه امام علی علیه السلام یعنی زوال حکومت و جامعه به چهار نشانه :« ضایع کردن اصول، روی آوردن به فروع، مقدم داشتن فرومایگان، و به حاشیه راندن متفکران  .»[7]


[1] حجرات، آیه 7


[2] نهج البلاغه دشتی، نامه 53


[3] نهج البلاغه دشتی، خطبه 145


[4] نهج البلاغه دشتی، خطبه 145


[5] مریم ،آیه 59


[6] ر.ک: نهج البلاغه دشتی،نامه 17


[7] قزوینی، عبدالکریم، «بقا و زوال دولت یا نظم الغرر و نصب الدرر»، ص 67: « استدل علی ادبار الدول باربع: تضییع الاوصل و التمسک بالفروع و تقدیم الاراذل و تاخیر الافاضل. »


هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه91برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.