پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

پایان نامه حقوق

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نمود جلوه‌های پیوند بشر با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

تکه ای از متن پایان نامه :

تو را با حق آن آشنایی دهد   که از دست خویشت رهایی دهد
که تو با خودی درخودت راه نیست   وز این نکته غیر از بی خود آگاه نیست

1904-1903/111

عاشق واقعی و از خودبی خودشده صدای پای چهار پایان هم برایش آواز و آهنگ می باشد و او را به رقص و سماع وا می‌دارد.

نه مطرب که آواز پای ستور   سماع می باشد اگر عشق داری و شور

1905/111

هم چنین برای آشفتگان عشق الهی آواز پر مگس هم نظیر سماع می باشد و از آن شور و حالی به دست می آورند.

مگس پیش شوریده دل پر نزد   که او زیرا مگس دست بر سر نزد

1906/111

آشفته حال از محبت خدا با آواز مرغی هم به وجد می‌آید.

نه بم داند آشفته سامان نه زیر   به آواز مرغی بنالد فقیر

1907/111

مست عشق خداوند با صدای دولاب و چرخ چاه هم از خود بی خود می‌گردد و به رقص و آواز در می‌آیند.

چو شوریده گان می پرستی کنند   بر آواز دولاب مستی کنند
به چرخ اندر آیند دولاب وار   چو دولاب برخود بگریند زار

1910-1909/112

عاشقان معبود به مقدرات او گردن می نهند و زیرا بی تاب شوند جامه خود را می‌درند و شوریده حال می‌گردند.

نمود جلوه‌های پیوند بشر با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات : نمود جلوه‌های پیوند بشر با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

]]>