آوریل 14, 2021

خرید فایل پایان نامه : دانلود پایان نامه ارشد: چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس -پایان نامه مقطع ارشد

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه فهرست


فصل اول : کلیات تحقیق


1-1)مقدمه…………. 1


1-2)بیان مسئله…………. 3


1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق…………. 6


1-4)هدف و سؤالات تحقیق…………. 7


1-5)فرضیه های پژوهش…………. 8


1-6)روش انجام پژوهش…………. 9


1-6-1)روش تحقیق…………. 9


1-6-2)روش های گردآوری اطلاعات…………. 10


1-6-3)روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………. 10


1-7)قلمرو تحقیق…………. 11


1-7-1)قلمرو موضوعی…………. 11


1-7-2)قلمرو زمانی…………. 11


1-7-3)قلمرو مکانی…………. 11


1-8)جامعه ی آماری ، نمونه ی آماری و روش نمونه گیری…………. 12


1-9)تعریف عملیاتی متغیرها…………. 12


1-10)متغیرهای پژوهش…………. 13


 


 


1-10-1)متغیرهای مستقل…………. 13


1-10-2)متغیرهای وابسته…………. 14


1-11)استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه…………. 14


1-12)ساختار تحقیق…………. 15


فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش


2-1)مقدمه…………. 16


2-2)انواع سیستم های هزینه یابی…………. 20


2-2-1)سیستم های هزینه یابی سنتی…………. 21


2-2-2)سیستم های هزینه یابی نوین…………. 22


2-2-2-1)سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف…………. 22


2-2-2-2)سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت…………. 23


2-3)طبقه بندی هزینه ها…………. 25


2-3-1)ارتباط هزینه با حسابرسی…………. 26


2-3-2)نقش مدیریتی هزینه ها…………. 26


2-3-2-1)هزینه های تولیدی…………. 26


2-3-2-2)هزینه های غیرتولیدی…………. 27


2-3-3)سهولت در ردیابی هزینه ها…………. 27


2-3-3-1)هزینه های مستقیم(بدون واسطه)…………. 27


2-3-3-2)هزینه های غیرمستقیم(با واسطه)…………. 27


2-3-4)زمان بندی مسئولیتی هزینه هادر برابردرآمدهای فروش…………. 28


2-3-4-1)هزینه های محصولی…………. 28


2-3-4-2)هزینه های دوره ای…………. 28


2-3-5)شیوه ی هزینه ها براساس تغییرات فعالیتی…………. 29


2-4)هزینه ی حسابرسی(حق الزحمه ی حسابرسی)…………. 29


2-5)نرخ تورم…………. 32


2-5-1)نظریه های تورم…………. 33


2-5-2)انواع تورم از نظر شدت…………. 34


2-6)علل چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری…………. 36


2-6-1)تصمیمات سنجیده ی مدیران…………. 36


2-6-2)انگیزه ی شخصی مدیران…………. 37


2-6-3)علل چسبندگی هزینه ی حسابرسی…………. 37


2-7)عوامل مؤثربر چسبندگی هزینه…………. 39


2-8)پیشینه ی پژوهش…………. 40


2-8-1)پیشینه ی پژوهش در مورد چسبندگی هزینه ی حسابرسی…………. 40


2-8-2) پیشینه ی پژوهش در مورد چسبندگی هزینه ی حسابداری…………. 41


فصل سوم : روش پژوهش


3-1)مقدمه…………. 44


3-2)روش پژوهش…………. 44


3-3)قلمرو تحقیق…………. 46


3-4)جامعه ی آماری…………. 46


3-5)نمونه ی آماری…………. 47


3-6)فرضیه های پژوهش…………. 51


3-7)مدل و متغیرهای پژوهش…………. 52


3-7-1)مدل های پژوهش…………. 52


3-7-2)متغیرهای پژوهش…………. 55


3-8)روش آماری و نحوه ی تجزیه و تحلیل داده ها…………. 57


3-8-1)روش پانل دیتا(داده های پانل)…………. 57


3-8-1-1)مدل اثرات مشترک…………. 60


3-8-1-2)مدل اثرات ثابت…………. 61


3-8-1-3)مدل اثرات تصادفی…………. 63


3-8-1-4)آزمون F لیمر(F مقّید)…………. 64


3-8-1-5)آزمون هاسمن…………. 65


3-8-2)آزمون معنی دار بودن کل مدل…………. 66


3-8-3)آزمون معنی داربودن متغیرهای تحقیق…………. 67


3-8-4)آزمونهای مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی…………. 68


3-8-4-1)آزمون فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها…………. 69


3-8-4-2)آزمون فرض مستقل بودن باقیمانده ها…………. 70


3-8-4-3)آزمون فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل…………. 71


3-8-5) تحلیل همبستگی…………. 72


3-9)تصمیم گیری نهایی جهت پذیرش یا رد فرضیه ها…………. 72


فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها


4-1)مقدمه…………. 74


4-2)آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………. 74


4-3)آزمون نرمال بودن متغیر وابسته…………. 81


4-4)آزمون عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل و میزان همبستگی بین متغیرها…………. 83


4-5)آزمون فرضیات…………. 85


4-5-1)آزمون فرضیه ی اول…………. 86


4-5-1-1)تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی اول…………. 87


4-5-2) آزمون فرضیه ی دوم…………. 89


4-5-2-1) تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی دوم…………. 90


4-5-3) آزمون فرضیه ی سوم…………. 92


4-5-3-1) تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی سوم…………. 93


4-5-4)آزمون فرضیه ی چهارم…………. 96


4-5-4-1) تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی چهارم…………. 97


4-5-5) آزمون فرضیه ی پنجم…………. 99


4-5-5-1) تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی پنجم…………. 100


4-6)تحلیل همبستگی…………. 103


فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات


5-1)مقدمه…………. 105


5-2)نتایج تحقیق…………. 106


5-2-1)نتایج فرضیه ی اول…………. 107


5-2-2)نتایج فرضیه ی دوم…………. 108


5-2-3)نتایج فرضیه ی سوم…………. 109


5-2-4) نتایج فرضیه ی چهارم…………. 110


5-2-5) نتایج فرضیه ی پنجم…………. 111


5-3)نتیجه گیری کلی فرضیات…………. 112


5-4)پیشنهادات…………. 113


5-4-1)پیشنهادی در مورد استفاده از مدل ، متغیر و نرم افزار آماری…………. 113


5-4-2)پیشنهادات کاربردی پژوهش…………. 114


5-4-3)پیشنهاداتی جهت پژوهش های آتی…………. 114


5-5)محدودیتهای تحقیق…………. 115


پیوست آماری…………. 117


منابع و مآخذ…………. 125


 


متن کامل :


 دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران -دانلود پایان نامه ارشد


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.