ژانویه 27, 2021

پایان نامه سنجش رابطه میان مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد آن بر توسعه توان رقابتی

1 min read
<![CDATA[]]>

رابطه میان یکپارچه­سازی سیستم­ها در سازمان با توسعه توان رقابتی


اگرچه رویکرد بازاریابی ارتباط تا حدودی موجب یکپارچگی و ادغام پروسه معامله مشتری و شرکت می­شود، اما در بالاترین سطوح، نیاز به رویکرد همکاری خواهیم داشت. ارتباط با مشتری استراتژی جامع کسب و کار و بازار یابی است که فناوری ، فرایندها و تمام فعالیت­های کسب و کار را حول محور مشتری یکپارچه می­سازد تا به ایجاد و حفظ ارتباطات بلند مدت و سود آور با مشتریان منجر شود (سیگالا[1]، 2006).


1-6- مدل مفهومی تحقیق


مدل مفهومی زیر برگفته از پژوهش وظیفه­دوست و همکاران (2012) و کوتا و وادلامانی (1995) می­باشد. در واقع، برای سنجش مدیریت ارتباط با مشتری از مدل وظیفه­دوست و برای سنجش مزیت رقابتی نیز از مدل کوتا و وادلامانی استفاده خواهد شد. بنابراین در این تحقیق، مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد آن شامل (مدیریت دانش، تکنولوژی، مدیریت ارشد، پرسنل، شخصی­سازی خدمات و یکپارچگی سیستم­ها در سازمان) به عنوان متغیرهای مستقل و توان رقابتی نیز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته خواهد شد.


[1] . Sigala


[caption id="attachment_10030" align="alignnone" width="1330"]نمودار 1-1- مدل مفهومی پژوهش (وظیفه دوست و همکاران، 2012؛ سعیدی و همکاران، 2012) نمودار 1-1- مدل مفهومی پژوهش (وظیفه دوست و همکاران، 2012؛ سعیدی و همکاران، 2012)[/caption]

متن کامل : پایان نامه سنجش رابطه میان مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد آن بر توسعه توان رقابتی


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.