آوریل 14, 2021

دانلود تحقیق در مورد مسئله پژوهش، ساختار صنعت، انتقال دانش

1 min read
<![CDATA[]]>

3-1- ضرورت واهميت انجام پژوهش
با توجه به تغييرات محتوايي و کيفي بسيار زيادي که از چند دهه اخير در بازارهاي جهاني رخ داده و حرکت به سوي جهاني شدن بازارها شروع و به موازات آن دوره توليدمحوري در انتهاي حيات خود و مشتري‌محوري در حال نضج گرفتن است، توليدکنندگان صنعتي با هدف استفاده بهينه از امکانات و جلوگيري از هدر رفتن منابع باارزش به تمهيداتي متوسل شده‌اند که نتيجه آن تغيير ساختار صنعتي است. از مشخصات اصلي اين تغيير ساختار، ترويج بيش از پيش صنايع کوچک است. در سالهاي اخير توجه فزاينده‌اي به کوچک‌سازي شده و روند توسعه بنگاههاي کوچک و متوسط به طور بالايي افزايش يافته است. اين بنگاهها داراي مزاياي زيادي نسبت به صنايع بزرگ هستند که از آن جمله مي‌توان از ارزش افزوده، نوآوري، اشتغال‌آفريني و انعطاف‌پذيري بيشتر نسبت به صنايع بزرگ نام برد. بنابراين لزوم توجه به اين بخش از اقتصاد ضروري است. از طرف ديگر کوچک بودن اين بنگاهها و حجم پايين منابع در دسترس موجب ايجاد محدوديتهايي براي اين بنگاهها مي‌شود که از آن جمله محدوديت¬هاي مالي، تحقيق و توسعه، بازاريابي و غيره هستند. بنابراين، مي‌توان گفت که بازاريابي يکي از مشکلات اساسي اين بنگاه¬هاست که دلايل آن، هزينه بالاي تحقيقات بازاريابي، نداشتن کادر مجرب و در کل نداشتن امکان انجام فعاليتهاي بازاريابي گسترده به دليل هزينه‌هاي بالاي آن است (ناطق و محترم قلاتي،1385).
يکي از راهکارهاي اساسي که در محافل علمي براي ساماندهي به بحث صنايع کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفته است تجميع اين بنگاهها و سازماندهي آنها در قالب خوشه‌هاي صنعتي است. بدين ترتيب، تمرکز تعدادي از بنگاههاي کوچک و متوسط در يک حوزه جغرافيايي، موجب ايجاد مزايايي براي بنگاههاي درون خوشه مي‌شود. به عبارت ديگر، با تجميع شرکتهايي که در زمينه‌هاي مشابه يا مرتبطي فعاليت مي‌کنند، اين شرکتها مي‌توانند از مزايايي از قبيل صرفه‌جوئيهاي ناشي از مقياس و تنوع، انتقال دانش و فناوري، افزايش رقابت‌پذيري و … برخوردار شوند که از کارايي جمعي حاصل مي‌شوند. کارآيي جمعي دو جنبه دارد: يکي صرفه‌جويي بيروني که به علت تجمع در يک مکان نصيب شرکتهاي عضو خوشه مي‌شود و ديگري مزاياي اقدام اشتراکي که از همکاري آگاهانه محلي حاصل مي‌شود. ارتقاء کارآيي جمعي به صورت سرمايه‌گذاري براي تأمين ماشين‌ابزار و دستيابي به بازار و خدمات (مانند طراحي، بازاريابي، تبليغات، فروش و توزيع، تأمين مالي، آموزش نيروي انساني و …) ميسر است.
با توجه به اهميت يافتن نگاه خوشه محور طي سال هاي اخير در کشور، خوشه صنعتي برنج به عنوان يکي از مهمترين خوشههاي صنعتي استان گيلان مي تواند گزينه مناسبي براي پژوهش و بررسي بيشتر با شد. بخش زيادي از زمينهاي کشاورزي استان و جمعت قابل توجهي از روستاييان اين استان در امر کاشت و توليد محصول برنج اشتغال دارند. طبيعي است بهبود شرايط خوشه صنعتي برنج مي تواند تاثير بسزايي در زندگي آنها و همچنن ديگر افراد شاغل در هر يک از حلقههاي اشتغال وابسته به اين خوشه فرآهم آورد.
بدون شک عواملي چون سابقه زياد حضور اين خوشه صنعتي در استان گيلان و آشنايي کامل نيروي انساني با شرايط آن، وجود مرکزيت سازمانهاي تخصصي پژوهشي حوزه برنج در استان گيلان و استفاده از نيروهاي کار بومي مي تواند مزيت هاي قابل اتکايي براي لزوم پژوهش و شناخت هر چه بيشتر اين خوشه به شمار آيد. همچنين ورود لجام گسيخته برنجهاي وارداتي با برندهاي متنوع، عدم بروز رساني ماشين آلات بدليل افزايش هزينه ارزي واردات مي توانند تهديدهاي بالفعل و بالقوه خوشه صنعتي برنج استان گيلان در نظر گرفته شوند.
4-1- اهداف تحقيق
اهداف علمي:
بررسي و مطالعه زمينه ها و سوابق تاريخي خوشه هاي صنعتي
ارائه ابزار تحليلي براي يک مطالعه شناختي
اهداف کاربردي:
بررسي ساختاري و کارکرد خوشه برنج در وضعيت موجود و مطلوب
شناخت عوامل محيطي موثر بر خوشه برنج
مطالعه وضعيت دروني خوشه برنج و تعريف نقاط قوت و ضعف
ارائه استراتژي هاي پيشنهادي کلي براي خوشه برنج استان گيلان
5-1- سوالات تحقيق
با توجه به اينکه در مطالعه شناختي خوشه بايستي ابعادي چون وضعيت دروني خوشه، وضعيت بيروني خوشه، وضعيت نهادي و روابط ميان
واحد هاي خوشه مورد مطالعه قرار گيرد، موارد زير مفروض مي باشد:
خوشه برنج در استان گيلان از بعد وضعيت دروني ( دسترسي به نيروي انساني ماهر، تکنولوژي توليد، دسترسي به بازار، وضعيت مالي واحدهاي توليدي، کيفيت و نوآوري) در چه سطح قرار دارد؟
خوشه برنج در استان گيلان از بعد وضعيت بيروني ( تامين‎کنندگان مواد اوليه، تامين کنندگان ماشين آلات و تجهيزات، وضعيت ورود تازه واردان به صنعت، کالاهاي جايگزين ) در چه سطح قرار دارد؟
خوشه برنج در استان گيلان از بعد وضعيت نهادي ( وضعيت ارائه خدمات توسط نهادهاي غير دولتي، حمايت و مشارکت دولت، خدمات مراکز آموزشي و پژوهشي ) در چه سطح قرار دارد؟
خوشه برنج در استان گيلان از بعد روابط ميان واحدهاي خوشه در چه سطح قرار دارد؟ 6-1- تعريف اصطلاحات و متغيرهاي تحقيق
مفاهيم و اصطلاحات تخصصي موجود در پژوهش به همراه تعاريف عملياتي آن به شرح زير مي باشد:
خوشه صنعتي: ترجمه “اينداستريال كلاستر”1 و اين كلمه برگردان انگليسي كلمه ايتاليايي “ديسترتو اينداستريال”2 است (اشميتز،1381). بنا به تعريف مايکل پورتر که يکي از سردمداران خوشه هاي صنعتي در جهان است، خوشه عبارت است از تمركز جغرافيايي نهادها و شركتهاي مرتبط با يكديگر در يك حوزه خاص ( Porter, 1998).
يونيدو (UNIDO)3: سازمان توسعه صنعتي ملل متحد مي باشد که برنامه هايي را اغلب در کشور هاي در حال توسعه در جهت پويايي صنعتي به اجرا در مي آورد (اشميتز، 1381).
صنايع کوچک و متوسط (SMEs)4 : در ايران وزارتخانه ها و موسسات تعاريف يکساني از بنگاه هاي کوچک و متوسط ندارند و مرکز آمار ايران مطابف کتاب آمار سال 1385، کسب و کار در بخش صنعت را در سه گروه طبقه بندي کرده است، صنايع با 10-49 نفر کارکن(کوچک)، صنايع با 50-99 نفر کارکن(متوسط)، و صنايع با بيش از 100 نفر کارکن (بزرگ). ( مرکز آمار ايران).
خدمات توسعه کسب و کار(BDS)5 : هر نوع خدمت ( غير مالي ) به واحد هاي کسب و کار ارائه شده به صورت رسمي و يا غير رسمي، شامل آموزش، بازاريابي، اطلاع رساني، توسعه و انتقال تکنولوژي، بهبود وضعيت زنجيره کسب و کار و خدمات مشاوره اي (منصوري، 1384).
شبکه هاي صنعتي:
به گروهي از واحد ها اطلاق مي شود که براي انجام يک پروژه خاص با هم در ارتباط بوده، همديگر را تکميل مي کنند و براي مواجهه با مشکلي مشترک و يا استفاده از فرصتي مشترک با يکديگر همکاري مي کنند.
فصل اول : کليات تحقيق
1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1
2-1- بيان مسئله پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2
3-1- ضرورت واهميت انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….
4
4-1- اهداف تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6
5-1- سوالات تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7
6-1- تعريف اصطلاحات و متغيرهاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………..
7 فصل دوم : ادبيات و پيشينة تحقيق
1-2- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8
2-2- تاريخچه فعاليت هاي صنعتي در ايران …………………………………………………………………………………………………………………..
11
3-2- مفاهيم مربوط به خوشههاي نعتي……………………………………………………………………………………………………………………………
13
1-3-2- تاريخچه و سير تكاملي خوشه هاي صنعتي………………………………………………………………………………………………………..
13
2-3-2- سابقه تئوري خوشه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
16
3-3-2- بنگاههاي کوچک و متوسط ………………………………………………………………………………………………………………………………..
21
4-3-2- مفهوم و تعريف خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
23
5-3-2- خوشه سازي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
31
6-3-2- شبكه ها و خوشه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
33
1-6-3-2- شبكه هاي عمودي …………………………………………………………………………………………………………………………………………
33
2-6-3-2- شبكه هاي افقي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
34
3-6-3-2- خوشه هاي رشتهاي ………………………………………………………………………………………………………………………………………
35
7-3-2- اهميت خوشه]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.