می 14, 2021

پایان نامه ارشد درمورد درآمد سرانه

1 min read
<![CDATA[]]>

مقدمه 22
1-1 ساختار فرماندهي نيروهاي مسلح پادشاهي عربستان سعودي 24
1-2 استعداد نيروهاي مسلح عربستان سعودي 25
1-3 بودجه نظامي عربستان سعودي 27
1-4 درجات نيروهاي مسلح عربستان سعودي 28
1-5 نيروي زميني عربستان سعودي 29
1-6 نيروي هوايي عربستان سعودي 33
1-7 نيروي دريايي عربستان سعودي 43
1-8 نيروي پدافند هوايي عربستان سعودي 47
1-9 گارد ملي عربستان سعودي 49
فصل دوم ساختار و سازمان نيروهاي مسلح امارات عربي متحده 52
مقدمه 53
2-1ساختار فرماندهي نيروهاي مسلح در امارات عربي متحده 56
2-2 استعداد نيروهاي مسلح امارات 57
2-3 بودجه نظامي امارات عربي متحده 59
2-4 نيروي زميني امارات عربي متحده 60
2-5 نيروي هوايي امارات عربي متحده 65
2-6 نيروي دريايي امارات عربي متحده 76
فصل سوم ساختار و سازمان نيروهاي مسلح کويت 79
مقدمه 80
3-1 ساختار فرماندهي نيروهاي مسلح کويت 81
3-2 استعداد نيروهاي مسلح کويت 83
3-3 بودجه نظامي کويت 83
3-4 نيروي زميني کويت 84
3-5 نيروي هوايي کويت 88
3-6 نيروي دريايي کويت 95
فصل چهارم ساختار و سازمان نيروهاي مسلح عمان 99
مقدمه 100
4-1 ساختار فرماندهي نيروهاي مسلح عمان 102
4-2 استعداد نيروهاي مسلح عمان 103
4-3 بودجه نظامي عمان 103
4-4 نيروي زميني عمان 104
4-5 نيروي هوايي عمان 108
4-6 نيروي دريايي عمان 117
فصل پنجم ساختار و سازمان نيروهاي مسلح قطر 122
مقدمه 123
5-1 ساختار فرماندهي نيروهاي مسلح قطر 125
5-2 استعداد نيروهاي مسلح قطر 126
5-3 بودجه نظامي قطر 126
5-4 نيروي زميني قطر 128
5-5 نيروي هوايي قطر 131
5-6 نيروي دريايي قطر 137
فصل ششم ساختار و سازمان نيروهاي مسلح بحرين 141
مقدمه 142
6-1 ساختار فرماندهي نيروهاي مسلح بحرين 144
6-2 استعداد نيروهاي مسلح بحرين 145
6-3 بودجه نظامي بحرين 145
6-4 نيروي زميني بحرين 146
6-5 نيروي هوايي بحرين 150
6-6 نيروي دريايي بحرين 155
بخش سوم اقدامات نظامي کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس از سال 2003 الي 2013 158
مقدمه 159
فصل اول همکاري هاي نظامي بين کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس 160
مقدمه 161
1-1 مباني همکاري هاي نظامي اعضاء شوراي همکاري خليج فارس 162
2-1 نيروي سپر جزيره 167
3- 1 برگزاري رزمايش هاي مشترک 170
4 -1 برگزاري نمايشگاه و کنفرانس هاي نظامي – امنيتي 171
5 -1 ايجاد نيروهاي نظامي مشترک نظامي 173
6 – 1 سامانه دفاع موشکي يکپارچه 174
فصل دوم روابط نظامي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس با کشورهاي غربي 175
مقدمه 176
2- 1 روابط کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس با آمريکا 177
2 – 2 واگذاري پايگاه هاي نظامي به کشورهاي غربي 180
2-2-1 پايگاه هاي نظامي آمريکا در منطقه خليج فارس 181
2-2-2 پايگاه نظامي فرانسه در خليج فارس 187
2-2-3 پايگاه نظامي انگلستان در خليج فارس 188
2- 3 روابط کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس با ناتو 188
2-4 برگزاري رزمايش هاي مشترک 191
2-5 حضور نظامي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس در ماموريت هاي بين المللي 193
2-6 خريدهاي تسليحاتي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس 195
بخش چهارم تاثير اقدامات نظامي شوراي همکاري خليج فارس بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران 201
مقدمه 202
فصل اول مفهوم شناسي تهديدات امنيت ملي 203
1 -1 مفهوم شناسي 204
1-1- 1 تهديد 204
1-1-2 امنيت ملي 207
1-1-3 تهديدات امنيت ملي 208
فصل دوم بررسي چگونگي تاثير اقدامات نظامي کشورهاي عضو شوراي همکاري بر امنيت ملي ايران 209
مقدمه 210
2-1 بررسي نوع روابط حاکم بر جمهوري اسلامي ايران و کشورهاي عضو شوراي همکاري 211
2-2 بررسي تاثير اقدامات نظامي کشورهاي شوراي همکاري بر امنيت ملي ايران ( بعد نظامي ) 214
2-3 بررسي تاثير اقدامات کشورهاي شوراي همکاري بر امنيت ملي ايران ( بعد سياسي و اقتصادي ) 225
2-4 بررسي ميزان بالفعل بودن تهديدات عليه جمهوري اسلامي ايران 226
نتيجه و پيشنهادات 229
نتيجه 230
چشم انداز آينده 232
پيشنهادات 233
منابع پايان نامه 234 فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1 استعداد پرسنلي نيروهاي مسلح عربستان سعودي 26
جدول 2 بودجه نظامي عربلستان سعودي از سال 2003 الي 2012(ميليارد دلار ) 27
جدول 3 مقايسه درآمد سرانه کشورهاي عضو شورا با بودجه نظامي 28
جدول 4 تانک هاي نيروي زميني عربستان 31
جدول 5 خودروهاي زرهي نيروي زميني عربستان سعودي 31
جدول 6 ادوات توپخانه اي نيروي زميني عربستان سعودي 32
جدول 7 تجهيزات ضدتانک نيروي زميني عربستان 33
جدول 8 هواپيماهاي جنگنده عربستان سعودي 39
جدول 9 هواپيماهاي شناسايي عربستان سعودي 40
جدول 10هواپيماهاي ترابري عربستان سعودي 41
جدول 11هواپيماهاي آموزشي عربستان سعودي 41
جدول 12بالگردهاي عربستان سعودي 42
جدول 13شناورهاي رزمي عربستان سعودي 46
جدول 14شناورهاي گشتي عربستان 47
جدول 15 سامانه هاي راداري عربستان 49
جدول 16 استعداد پرسنلي نيروهاي مسلح اماراتاز سال 2003 الي 2013 57
جدول 17 بودجه نامي امارات از سال 2003 الي 2011 (ميليارد دلار ) 59
جدول 18مقايسه درآمد سرانه امارات با بودجه نظامي اين کشور 60
جدول 19 تانک هاي نيروي زميني امارات 62
جدول 20 خودروهاي زرهي امارات 63
جدول 21 ادوات توپخانه اي امارات 64
جدول 22 تجهيزات ضدتانک ا
مارات 65
جدول 23 هواپيماهاي جنگنده امارات 70
جدول 24 هواپيماهاي ترابري امارات 71
جدول 25 هواپيماهاي آموزشي امارات 72
جدول 26 بالگردهاي امارات 72
جدول 27 شناورهاي رزمي امارات 77
جدول 28 شناورهاي گشتي امارات 78
جدول 29 استعداد پرسنلي نيروهاي ميلح کويت از سال 2003 الي 2013 83
جدول 30 بودجه نظامي کويت ازسال 2003 الي 2012 (ميليارد دلار ) 84
جدول 31 تانک هاي کويت 86
جدول 32 خودروهاي زرهي کويت 86
جدول 33 ادوات توپخانه اي کويت 87
جدول 34 تجهيزات ضد تانک کويت 88
جدول 35 هواپيماهاي جنگنده کويت 91
جدول 36 هواپيماهاي ترابري کويت 92
جدول 37 هواپيماهاي آموزشي کويت 93
جدول 38 بالگردهاي کويت 93
جدول 39 سامانه هاي راداري کويت 95
جدول 40 شناورهاي رزمي کويت 97
جدول 41 شناورهاي گشتي کويت 98
جدول 42 شناورهاي آبي – خاکي کويت 98
جدول 43 استعداد پرسنلي نيروهاي مسلح عمان از سال 2003 الي 2013 103
جدول 44 بودجه نظامي عمان از سال 2003 الي 2012 ( ميليارد دلار ) 104
جدول 45 تانک هاي نيروي زميني عمان 106
جدول 46 خودروهاي زرهي عمان 107
جدول 47 ادوات توپخانه اي عمان 107
جدول 48 تجهيزات ضدتانک عمان 108
جدول 49 هواپيماهاي جنگنده عمان 113
جدول 50 هواپيماهاي ترابري عمان 114
جدول 51 هواپيماهاي آموزشي عمان 115
جدول 52 بالگردهاي عمان 115
جدول 53 سامانه هاي راداري عمان 116
جدول 54 سامانه هاي راداري پدافندي عمان 117
جدول 55 شناورهاي رزمي عمان 119
جدول 56 شناورهاي گشتي عمان 120
جدول 57 شناورهاي آبي – خاکي عمان 121
جدول 58 استعداد پرسنلي نيروهاي مسلح قطر از سال 2003 الي 2013 126
جدول 59 بودجه نظامي قطر از سال 2003 الي 2012 ( ميليارد دلار ) 127
جدول 60 تانک هاي نيروي زميني قطر 129
جدول 61 خودروهاي زرهي قطر 130
جدول 62 ادوات توپخانه اي قطر 130
جدول 63 تجهيزات ضد تانک قطر 131
جدول 64 هواپيماهاي جنگنده قطر 134
جدول 65 هواپيماهاي ترابري قطر 134
جدول 66 هواپيماهاي آموزشي قطر 135
جدول 67 بالگردهاي قطر 136
جدول 68 سامانه هاي موشکي قطر 137
جدول 69 شناورهاي رزمي قطر 138
جدول 70 شناورهاي گشتي قطر 139
جدول 71 شناورهاي آبي- خاکي قطر 140
جدول 72 استعداد پرسنلي نيروهاي مسلح بحرين از سال 2003 الي 2013 145
جدول 73 بودجه نظامي بحرين از سال 2003 الي 2012 ( ميليون دلار ) 146
جدول 74 تانک هاي نيروي زميني بحرين 148
جدول 75 خودروهاي زرهي بحرين 148
جدول 76 ادوات توپخانه اي بحرين 149
جدول 77 تجهيزات ضدتانک بحرين 149
جدول 78 هواپيماهاي جنگنده بحرين 152
جدول 79 هواپيماهاي ترابري بحرين 153
جدول 80 هواپيماهاي آموزشي بحرين 153
جدول 81 بالگردهاي بحرين 153
جدول 82 سامانه هاي موشکي بحرين 154
جدول 83 سامانه هاي راداري بحرين 155
جدول 84 شناورهاي رزمي بحرين 156
جدول 85 شناورهاي گشتي بحرين 157
جدول 86 خريدهاي نظامي عربستان 196
جدول 87 خريدهاي نظامي امارات 197
جدول 88 خريدهاي نظامي کويت 198
جدول 89 خريدهاي نظامي عمان 198
جدول 90 خريدهاي نظامي قطر 199
جدول 91 خريدهاي نظامي بحرين 200
جدول 92 جدول مقايسه اي ادوات توپخانه اي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس 217
فهرست تصاوير
عنوان صفحه
شکل 1 درجات نيروهاي مسلح عربستان سعودي 28
شکل 2 تانک آبرامز M1A2 31
شکل 3 موقعيت چهار پايگاه هوايي راهبردي عربستان 38
شکل 4 هواپيماي بمب افکن تورنادو نيروي هوايي عربستان 39
شکل 5 جنگنده F.15 نيروي هوايي عربستان 40
شکل 6 پايگاه هاي دريايي عربستان سعودي 44
شکل 7 ناو رزمي ليتورال 45
شکل 8 تانک لکرلک نيروي زميني امارات global military review 62
شکل 9 جنگنده F.16 نيروي هوايي امارات 67
شکل 10 هواپيماي ترابري c 17 امارات 69
شکل 11 جنگنده F.16 مسلح امارات 70
شکل 12 هواپيماي بدون سرنشين امارات 73
شکل 13 اولين زن خلبان عرب در نيروي هوايي امارات 76
شکل 14خودرو زرهي رزمي BMP-3 نيروي زميني کويت 87
شکل 15 موقعيت پايگاه هاي هوايي کويت 90
شکل 16جنگنده هاي F.18 کويت 91
شکل 17هواپيماي ترابري بوئينگ c-17 نيروي هوايي کويت 92
شکل 18 ناوچه رزمي سنبوک کويت 97
شکل 19 تانک Challenger-2 نيروي زميني عمان 106
شکل 20 موقعيت پايگاه هاي هواي هوايي راهبردي عمان 112
شکل 21 هواپيماي جنگنده F-16 C نيروي هوايي عمان 113
شکل 22 هواپيماي ترابري سبک CASA 295M نيروي هوايي عمان 114
شکل 23 تانک AMX- 30 نيروي زميني قطر 129
شکل 24 پايگاه هاي هوايي قطر 133
شکل 25 هواپيماي ترابري راهبردي C-17 نيروي هوايي قطر 135
شکل 26 شناور رزمي بارزان نيروي دريايي قطر 139
شکل 27 موقعيت پايگاه هاي هوايي بحرين 151
شکل 28 هواپيماي F.16 نيروي هوايي بحرين واقع در پايگاه هوايي شيخ عيسي 152
شکل 29 ناو هواپيمابر CVN75 نيروي دريايي آمريکا 183
شکل 30 رزمايش مشترک امارات و فرانسه در سال 2012 191
شکل 31 برد نيروي هوايي کشورهاي عضو شوراي همکاري 220
شکل 32 برد شناسايي هواپيماهاي آواکس 221
شکل 33 مسير مشارکت نيروي هوايي قطر در عمليات ليبي 223 فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1 استعداد پرسنلي نيروهاي مسلح کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس 26
نمودار 2 مقايسه استعداد نيروهاي مسلح کشورهاي عضو شوراي همکاري به تفکيک نيرو 58
نمودار 3 بودجه نظامي کويت 84
نمودار 4 بودجه نظامي عمان از سال 2001 الي 2012 104
نمودار 5 بودجه نظامي قطر از سال 2001 الي 2012 127
نمودار 6 بودجه نظامي بحرين از سال 2001 الي 2012 146
نمودار 7 نيروهاي مسلح کشورهاي عضو شو
راي همکاري 216
نمودار 8 نمودار مقايسه اي تجهيزات زرهي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس 217
نمودار 9 نمودار مقايسه اي بودجه نظامي ايران و کشورهاي عضو شوراي همکاري 218 فهرست چارت هاي سازماني
عنوان صفحه
چارت سازماني 1 ساختار نيروهاي مسلح عربستان سعودي 25
چارت سازماني 2 ساختار نيروي زميني عرستان سعودي 30
چارت سازماني 3 ساختار نيروهاي مسلح امارات عربي متحده 56
چارت سازماني 4 ساختار سازماني نيروي زميني امارات 61
چارت سازماني 5 ساختار سازماني نيروي هوايي امارات 66
چارت سازماني 6]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.