آوریل 14, 2021

پایان نامه ارشد درباره استرس، روش پژوهش، شهر کرمان

1 min read
<![CDATA[]]>

تقديم به:
مادرم، پدرم
همسر
و
پسرم امير رضا
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده 1
فصل يکم: مقدمه پژوهش
1-1 مقدمه 3
1-2 بيان مسأله 6
1-3 اهميت و ضرورت پژوهش 8
1-4 اهداف پژوهش 11
1-4-1 هدف اصلي 11
1-4-2 اهداف فرعي 11
1-5 سؤالات پژوهش 11
1-6 تعاريف اصطلاحات ومفاهيم 12
1-6-1 تعاريف نظري 12
1-6-2 تعاريف عملياتي 13
فصل دوم: پيشينه تحقيق
2-1 پيش درآمد 15
2-2 اضطراب 15
2-2-1 ماهيت اختلال هاي اضطرابي 16
2-2-2 اختلال وحشتزدگي 17
2-2-3 آگورافوبي 17
2-2-3-1 فوبي خاص 18
2-2-3-2 فوبي اجتماعي 18
2-2-4 اختلال اضطراب فراگير 18
2-2-5 اختلال وسواس فکري-عملي 19
2-2-6 اختلال استرس حاد و استرس پس از آسيب 20
2-2-7 نظريه هاي روانشناختي در مورد اضطراب 21
2-2-7-1 نظريه هاي روان پويايي 21
2-2-7-2 نظريه رفتاري 22
2-2-7-3 نظريه فيزيولوژيک 22
2-2-7-4 نظريه پديدار شناختي و وجودي 23
2-3 افسردگي 23
2-3-1 افسردگي چيست 26
2-3-2 حالات افسردگي 27
2-3-3 تاريخچه افسردگي 28
2-3-4 طبقه بندي افسردگي 28
2-3-4-1 اختلال هاي خلقي يک قطبي 28
2-3-4-2 اختلال افسردگي اساسي 29
2-3-4-3 اختلال افسرده خويي(ديس تايمي) 29
2-3-4-4 اختلال خلق ادواري 29
2-3-4-5 اختلال دوقطبي 30
2-3-5 شيوع افسردگي 32
2-3-6 افسردگي درون زاد در مقابل افسردگي واکنشي 33
2-3-7 افسردگي فصلي 33
2-3-8 تشخيص افتراقي براي افسردگي 34
2-3-9 منظور از افسردگي حاد يا گذرا چيست 35
2-3-10 حملات افسردگي 36
2-3-11 ملاک هاي تشخيص براي انواع افسردگي 37
2-3-12 ديدگاههاي موجود در مورد افسردگي 41
2-3-12-1 ديدگاه زيست شناختي 41
2-3-12-2 ديدگاه روان پويشي 41
2-3-12-3 ديدگاه رفتاري 42
2-3-12-4 ديدگاه شناختي 43
2-4 تعارضات زناشويي 45
2-4-1 ابعاد تعارض 49
2-4-2 تعارضات خانوادگي چرا؟ 50
2-4-3 مفهوم تعارض 51
2-4-4 تعاريف تخصصي متعددي از تعارض 52
2-4-5 تعارض زناشويي از نظر وايل 52
2-4-6 ديدگاههاي تعارض 52
2-4-6-1 ديدگاه سنتي 53
2-4-6-2 ديدگاه روابط انساني 53
2-4-6-3 ديدگاه تعاملي 53
2-4-7 عقايد مثبت ومنفي نسبت به تعارض ازنظر ويلموت وهاکر 53
2-4-8 هشت کارکرد مثبت تعارض از نظر ترنر 54
2-4-9 عوامل تعارض 54
2-4-10 زمينه هاي تعارضات زناشويي 55
2-4-11 مراحل تشديد تعارض زناشويي 56
2-5 الگوهاي ارتباطي 57
2-6تجزيه وتحليل تعارض 58
2-7 روش هاي حل تعارض 58
2-8 سبک ها و استراتژي هاي حل تعارض 59
2-9 چهار سوال اساسي در حل تعارضات 60
2-10تأثير اضطراب بر روابط و تعارضات زناشويي 62
2-11 پيشينه تحقيق 65
2-11-1 پژوهش هاي داخلي 65
2-11-2 پژوهش هاي خارجي 71
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 پيش درآمد 76
3-2 روش پژوهش 76
3-3 معرفي متغيرها 76
3-4 جامعه آماري 76
3-5 جامعه نمونه و روش نمونه گيري 76
3- 6 ابزار پژوهش 77
3-7 شيوه اجرا 79
3-8 روش تجزيه وتحليل داده ها 79
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش
4-1 پيش درآمد 81
4-2 آمار توصيفي 81
4-3 جداول ونمودارها 82
4-3-1 جداول ونمودارهاي فراواني جمعيت شناختي پاسخ دهندگان به پرسشنامه 82
4-4 آماراستنباطي 86
4-5 روش آزمون سؤالات پژوهش 86
4-6 تجزيه وتحليل سؤالات پژوهش 87
4-7 خلاصه تجزيه وتحليل ها و آزمون، به تفکيک هر سؤال 87
4-7-1 آزمون سؤال اول 87
4-7-2 آزمون سؤال دوم 89
4-7-3 آزمون سؤال سوم 91
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1 پيش درآمد 93
5-2 بررسي سؤال ها 93
5-3 مقايسه نتايج سؤالات باپژوهش هاي قبلي 95
5-4 نتيجه گيري از نظر نگارنده 96
5-5 محدوديت‌هاي پژوهش 96
5-6 پيشنهادهاي پژوهشي 97
5-6 پيشنهادهاي كاربردي 97
منابع و ماخذ 98
پيوست‌ها 104
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1): فهرست نشانه هاي باليني افسردگي 31
جدول (2-2): ملاک تشخيصيDSM-IV-IR براي دوره افسردگي 37
جدول (2-3): ملاک تشخيصيDSM-IV-IR براي دوره ماني 39
جدول (2-4): تفاوت هاي باليني ميان افسردگي وشيدايي 40
جدول (2-5): خطاهاي شناختي بک 44
جدول (3-1): درجات وسطوح افسردگي در پرسشنامه افسردگي بک 78
جدول (4-1): جنسيت پاسخ گويان 82
جدول (4-2): وضعيت تأهل پاسخ گويان 82
جدول (4-3): سن پاسخ گويان 83
جدول (4-4): تحصيلات پاسخ گويان 83
جدول (4-5): فراواني متغيرهاي افسردگي،اضطراب وتعارضات زناشويي 84
جدول (4-6): ضريب همبستگي وسطح معني داري وتعداد داده ها بين دو متغير اضطراب وتعارضات 88
جدول (4-7): ضريب همبستگي ، ضريب تعيين و ميزانT وسطح معني داري اضطراب وتعارضات 89
جدول (4-8): ضريب همبستگي وسطح معني داري وتعداد داده ها بين دو متغير افسردگي وتعارضات 90
جدول (4-9): ضريب همبستگي ، ضريب تعيين و ميزانT وسطح معني داري افسردگي وتعارضات 90
جدول (4-10): رگرسيون جهت پيش بيني تعارضات زناشويي براساس افسردگي و اضطراب 91
جدول (4-11):ضرايب رگرسيون مرتبط با پيش بيني تعارضات زناشويي براساس افسردگي و اضطراب… 91
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4-1): نمودار منحني طبيعي 87
چکيده
خانواده ، کانون مهر ، محبت و تربيت ومبناي شکل گيري زندگي اجتماعي است. وبنيادي ترين و اصلي ترين شکل و جزء اجتماعي است. جامعه سالم در گرو سلامت خانواده و تحقق سلامت آن مشروط به برخورداري اعضاي آن از سلامت رواني است و هر جامعه اي براي تداوم و بقاي خود نياز به حفظ و بسط ارزش هاي خود در قالب خانواده دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي رابطه بين اضطراب و افسردگي با تعارضات زناشويي در مراجعين به مراکز مشاوره و مددكاري ناجا در شهر کرمانشاه مي باشد. جامعه آماري پژوهش شامل کليه افراديست که در سال 1393 براي بررسي و رفع تعارضات زناشويي واختلافات خانوادگي خود به دواير مشاوره ومددکاري نيروي انتظامي درسطح شهر کرمانشاه مراجعه کرده بودند. از ميان آنها تعداد 100 نفر به روش نمونه گيري تصادفي ودر دسترس انتخاب شده اند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه اضطراب کتل، مقياس افسردگي بک و پرسشنامه تعارضات زناشويي(MCQ) استفاده گرديده است . طرح پژوهش از نوع همبستگي است و براي تجزيه وتحليل داده ها از شاخص هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون ، تحليل رگرسيون وآزمون T استفاده شده است. نتايج تجزيه وتحليل يافته ها نشان داد که بين اضطراب وافسردگي با تعارضات زناشويي همبستگي مثبت معنا داري وجود دارد(P?0/01). و افسردگي واضطراب ،تعارضات زناشويي را پيش بيني مي کنند. ازنتايج پژوهش مي توان نتيجه گرفت که تعارضات زناشويي عامل افزايش افسردگي واضطراب در بين زوجين است.
واژه هاي کليدي : تعارضات زناشويي- اضطراب – افسردگي
فصل يکم
مقدمه پژوهش
1-1مقدمه
خانواده ، کانون مهر ، محبت و تربيت ومبناي شکلگيري زندگي اجتماعي انسانها است . سنگ بناي خانواده با ازدواج گذاشته ميشود. ازدواج در کنار تولد ومرگ ، يکي از سه حادثه مهم زندگي است. تولد بدون اطلاع و اراده مولود اتفاق مي افتد . مرگ هم تا حد زيادي خارج از کنترل افراد است . اما ازدواج وتشکيل خانواده در اين ميان تنها حادثه اي است که امکان انتخاب در آن وجود دارد . ازدواج را از دو جنبه اصلي آن يعني کيفيت وپايداري بررسي مي کنند. کيفيت ازدواج ناظر بر چگونگي شکل گيري رابطه زوجي است و پايداري بيانگر حفظ رابطه زوجي در گذر زمان است . ازدواج حتي اگر با عالي ترين کيفيت شکل بگيرد نمي تواند تضمين کننده حفظ پايداري و سازگاري آن در گذر زمان باشد(بني اسدي،1381).
آنچه در خانواده ويگانگي زن ومرد نقش بيشتري به عهده دارد سازگاري زنا شويي است . به همين دليل بررسي مسأله تعارضات زناشويي از جهات گوناگون چه ابعاد فردي وچه ابعاد اجتماعي امري مهم است. در بعد فردي اين مسأله مهم است چرا که اگر يک زوج در روابطشان با يگديگر نتوانند به يک توافق نسبي و در نتيجه سازگاري دست يابند ، کارکردهاي خانواده مختل مي شود و شايد تنها راه حل آن جدايي باشد که اين راه حل نيز پيامد هاي منفي بسياري براي هر يک از زوج ها و فرزندان آنها در پي خواهد داشت . در بعد اجتماعي اين مسأله اهميتي ويژه دارد ، زيرا اگر خانواده که کوچکترين واحد اجتماعي است دچار دگرگوني وآسيب شود بر کل جامعه تأثير مي گذارد و سلامت جامعه را با مخاطره روبه رو مي سازد(معين ، غياثي و مسموعي ،1390).
هر جامعه اي براي تداوم وبقاي خود نياز به حفظ و بسط ارزش هاي خود در قالب خانواده دارد . در اين بين مشکلات خانواده وبه ويژه تعارض بين زن ومرد مي تواند باعث ناسازگاري هاي در زندگي افراد شود وبه اعضاي خانواده آسيب برساند ، فرايند سازگاري ونا سازگاري زناشويي رامي توان خطي پيوسته ، طولاني ومدرج تصور کرد که هر نقطه از آن، منعکس کننده درجه خاصي از سازگاري است . فضاي عاطفي ، ارزش هاي اساسي و چگونگي ارتباط هاي حاکم در خانواده بر نحوه شکل گيري استوانه هاي شخصيتي اعضاي آن تاثير هاي ژرف وپايدار دارد. خانواده ضمن آنکه به عنوان يک نظام کنشي بسته از استقلال نسبي در برابر محيط پيراموني برخوردار است از ارتباط دايم و تاثير پذيري متقابل با آن نيز بسر مي برد. در دوران گذشته تشکيل يک خانواده نوبنياد ، حلقه اي از دايره ارتباطي فراگير ، يعني خانواده گسترده به شمار مي رفت، اما خانواده هسته اي امروز بر محور رابطه زوج ها استوار گرديده است و اين زوج ها هستند که بايد راهکارهاي غلبه بر بحران را در فرآيند گفتگو و ارايه راهکارهاي عملي بيابند(پير مرادي،1379).
توجه به عدم تعارض بين افراد، زمينه را براي رشد وتوسعه جامعه فراهم مي آورد(موسوي اشرفي ،1386). براي بهره گيري هرچه بهتر از جامعه سالم و با نشاط تر، آموزش به عنوان مؤثر ترين اهرم همواره از اهميت خاصي برخوردار است، البته بايد اذغان کرد آموزش نمي تواند مشکل گشاي تمام نارسايي هاي جامعه باشد. ولي بدون ترديد يکي از مهم ترين تدابير و عوامل براي بهبود امور جامعه بشمار مي رود. از طرف ديگر خانواده به عنوان بافت اصلي جامعه مي تواند نقش اساسي را در پيشرفت کشور ايفا نمايد. رکن اساسي تمام جوامع را خانواده ها تشکيل مي دهند. بي شک اين بافت با آفات و خطرهايي رو در رو است، که براي حفظ و پايداري اين کانون مهم بايد راهکارهاي مهمي انديشيد. يکي ازاين راهکارها کاهش تعارضات بين زن و شوهر در خانواده است.
يکي از مهم ترين عواملي که بربقا ورشد خانواده تأثير مي گذارد ، روابط سالم وتفاهم بين اعضاي آن بخصوص زن وشوهر است . سازگاري زناشويي زيربناي عملکرد خوب خانوادگي ، رضايت بيشتر از زندگي وتسهيل نقش والديني مي شود . از سوي ديگر وجود ناسازگاري وتعارضات]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.