ژانویه 16, 2021

پایان نامه با کلمات کلیدی سلامت روان، بهداشت روان، استاندارد

1 min read
<![CDATA[]]>

عنوان:
رابطه هوش هيجاني ورضايت شغلي باسلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
نگارنده:
حمزه چپاتي گرگيج
از اين پايان نامه در تاريخ 92/06/18با حضور استاد راهنما، استاد مشاور و هيات داوران در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات سيستان وبلوچستان با موفقيت دفاع به عمل آمد و مورد تائيد قرار گرفت.
هيات داوران
استاد راهنما: دکتر حسين جناآبادي
استاد مشاور: دکتر مهوش رقيبي
داور: دکتر محمود شيرازي
مديرگروه کارشناسي ارشد: دکتر محمود شيرازي معاونت پژوهشي واحد: دكتر احمد مجوزي
تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب حمزه چپاتي گرگيج دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته تخصصي در رشته روانشناسي که در تاريخ92/06/18 از پايان نامه / رساله خود تحت عنوان ” رابطه هوش هيجاني ورضايت شغلي باسلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکي زاهدان ” با کسب نمره 18و درجه………….دفاع نموده ام، بدينوسيله متعهد ميشوم:
1) اين پايان نامه/ رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران(اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و…..) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
2) اين پايان نامه/ رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي( هم سطح، پايينتر يا بالاتر) در ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از اين پايان نامه را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد، مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4) چنانچه در هر مقطعي زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را ميپذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيليام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
.
نام و نام خانوادگي:
تاريخ و امضاء
سپاسگزاري:
تقدير و تشکر مي نمايم از همه اساتيد گرانقدرم که مرا تا رسيدن به اين مرحله از علم و دانش راهنمايي نمودند، خصوصاً از جناب دکتر جناآبادي که افتخار شاگردي ايشان را در دوره کارشناسي نيز داشته ام، از سرکار خانم دکتر رقيبي و جناب آقاي عليرضا گنجعلي استاد و همکار گراميم، از همه دوستان و همکاران بهورزم که در تکميل پرسشنامه ها وقت گذاشتند و مسئولين محترم مراکز بهداشت، شهرهاي ايرانشهر، خاش و زاهدان، وهمه کساني که در اين پژوهش مرا کمک و ياري نمودند.
تقديم به:
پدر ومادرم، که در همه مراحل زندگيم دعاي خيرشان راهگشاي مشکلاتم بوده وخواهد بود،
به همسرم، که در تمام طول تحصيلم صبوري نموده ومرا در رسيدن به اين مرحله تشويق نمود.
به همکاران بهورزم، که اين پژوهش با مساعدت و همکاري آنان، و به اميد حل مشکلاتشان
با استفاده از نتايج اين پژوهش انجام گرديد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده 1
فصل اول: کليات تحقيق
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسئله 4
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق 6
1-4- اهداف تحقيق 8
1-5- فرضيه هاي تحقيق 9
1-5-1- فرضيه اصلي 9
1-5-2- فرضيات فرعي 9
1-6- تعريف مفاهيم 9
1-6-1- تعريف نظري متغيرهاي پژوهش 9
1-6-2- تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش 11
فصل دوم: مباني نظري تحقيق
2-1- مقدمه 13
2-2- هوش هيجاني 14
2-2-1- هوش و هيجان 15
2-2-2- تعريف و مفهوم هوش هيجاني 16
2-2-3- اهميت و ضرورت هوش هيجاني 18
2-2-4- پيشينه هوش هيجاني 21
2-2-5- ابعاد هوش هيجاني 23
2-2-6- آيا مي‌توان هوش هيجاني را افزايش داد؟ 26
2-3- رضايت شغلي 28
2-3-1- تعريف و مفهوم رضايت شغلي 29
2-3-2- اهميت رضايت شغلي در سازمان 31
2-3-3- انواع رضايت شغلي و ابعاد آن 32
2-3-4- عوامل مؤثر بر رضايت شغلي 33
2-3-5- پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي 36
2-3-6- رضايت شغلي و عملكرد 38
2-4- سلامت روان 40
2-4-1- تاريخچه بهداشت روان 41
2-4-2- سلامت رواني در اسلام 41
2-4-3- سلامت رواني قرن 21 42
2-4-4- تحولات و گسترش اختلالات رواني 42
2-4-5- تعريف و مفهوم سلامت روان 43
2-4-6- اهداف بهداشت رواني 47
2-4-7- سلامت روان از ديدگاه مکاتب مختلف 49
2-4-8- عوامل موثر بر بهداشت روان 50
2-4-9- ملاكهاي سلامت روان 50
2-4-10- فرصتها و موانع برنامهريزي براي بهبود بهداشت روان 51
2-4-11- پيشگيريهاي سلامت روان 52
2-4-12- بهداشت رواني در دوران نوجواني 52
2-4-13- بهداشت رواني در خانواده 53
2-5- تحقيقات داخلي 53
2-6- تحقيقات خارج از ايران 58
2-7- مدل مفهومي تحقيق 60
فصل سوم: روش شناسي تحقيق
3-1- مقدمه 62
3-2- نوع و روش تحقيق 62
3-3- جامعه آماري 62
3-4- روش نمونه گيري و حجم نمونه 62
3-5- ابزار گردآوري اطلاعات 63
3-6- روايي و پايايي پرسشنامه 65
3-6-1- روايي 65
3-6-2- پايايي 66
3-7- تكنيك هاي آماري مورد استفاده 67
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافتهها
4-1- مقدمه 69
4-2- تجزيه و تحليل يافتهها 69
4-2-1- آمار توصيفي اطلاعات جمعيت شناختي 69
4-2-2- تحليل فرضيات 71
فصل پنجم: بحث و نتيجهگيري
5-1- مقدمه 82
5-2- بحث و نتيجه گيري 82
5-3- پيشنهادات كاربردي 87
5-4- پيشنهاداتي براي محققين آينده 88
5-5- محدوديت هاي تحقيق 88
منابع 90
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول3-1: مقدار آلفاي کرونباخ هوش هيجاني و ابعاد آن 66
جدول3-2: مقدار آلفاي کرونباخ سلامت روان و ابعاد آن 66
جدول4-1:توزيع فراواني جنسيت پاسخ دهندگان 69
جدول4-2: توزيع فراواني وضعيت تحصيلات پاسخ دهندگان 70
جدول4-3: توزيع فراواني سن پاسخ دهندگان 70
جدول4-4: توزيع فراواني سابقه كار پاسخدهندگان 71
جدول4-5: نتايج آمار توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون هوش هيجاني و سلامت روان 71
جدول4-6: نتايج آمار توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون رضايت شغلي و سلامت روان 72
جدول4-7: نتايج آمار توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون هوش هيجاني و رضايت شغلي 72
جدول4-8: نتايج آمار توصيفي ابعاد هوش هيجاني 73
جدول4-9: نتايج ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي بين رضايت شغلي و مولفههاي هوش هيجاني 74
جدول4-10: نتايج ضريب همبستگي پيرسون بين سلامت روان و مولفههاي هوش هيجاني 75
جدول4-11: نتايج آمار توصيفي ابعاد سلامت روان 76
جدول4-12: نتايج ضريب همبستگي پيرسون بين رضايت شغلي و ابعاد سلامت روان 76
جدول4-13: نتايج آزمون t مستقل در ارتباط با تفاوت هوش هيجاني بهورزان زن و مرد 77
جدول4-14: نتايج آمار توصيفي هوش هيجاني برحسب تحصيلات 77
جدول4-15: نتايج آزمون تحليل واريانس يکراهه هوش هيجاني بر حسب تحصيلات 78
جدول4-16: نتايج آزمون t مستقل در ارتباط با تفاوت رضايت شغلي بهورزان زن و مرد 78
جدول4-17: نتايج آمار توصيفي رضايت شغلي برحسب تحصيلات 79
جدول4-18: نتايج آزمون تحليل واريانس يکراهه رضايت شغلي بر حسب تحصيلات 79
جدول4-19: نتايج آزمون t مستقل در ارتباط با تفاوت سلامت روان بهورزان زن و مرد 79
جدول4-20: نتايج آمار توصيفي سلامت روان برحسب تحصيلات 80
جدول4-21: نتايج آزمون تحليل واريانس يکراهه سلامت روان بر حسب تحصيلات 80
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل2-1: چهارچوب مطالعات رضايت شغلي 33
شکل2-2: ارتباط رضايت شغلي و عملكرد 39
شکل2-3: مدل كيز 47
شکل2-4: مدل مفهومي تحقيق 60
چکيده:
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايت شغلي با سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکي شهرستان زاهدان انجام گرفت. روش انجام تحقيق توصيفي- همبستگي بوده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه بهورزان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان(550 نفر) كه حجم نمونه برابر با 215 نفر مي باشد. روش نمونهگيري تصادفي ساده بوده و ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد (هوش هيجاني بار-آن، رضايت شغليJDI) و سلامت روان گلدبرگ ميباشد. روايي اين تحقيق از نوع محتوايي و پايايي كلي پرسشنامه هوش هيجاني 83/0، رضايت شغلي 89/0 و سلامت روان 78/0 برآورد گرديد. براي تحليل آماري داده ها از شاخص هاي آماري جدول توزيع فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد و همچنين از آزمون ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون خطي، آزمون t مستقل و تحليل واريانس يك راهه براي آزمون فرضيات تحقيق استفاده شده است که با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 تجزيه و تحليل آماري بر روي دادهها انجام پذيرفت. بطور کلي يافته هاي اين پژوهش حاکي از اين بود که بين هوش هيجاني و رضايت شغلي با سلامت روان رابطه مثبت و معناداري وجود داشت. همچنين بين رضايت شغلي و سلامت روان نيز رابطه معناداري مشاهده گرديد. يافته ها نيز بيانگر اين بود که بين ابعاد هوش هيجاني و رضايت شغلي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. در زمينه ارتباط بين ابعاد هوش هيجاني و سلامت روان نتايج از اين قرار بود که فقط بين سلامت روان و خودتنظيمي، انعطاف پذيري و حل مسئله رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. اما بين سلامت روان و مؤلفه خودآگاهي، همدلي و مهارتهاي اجتماعي، و واقعگرايي رابطه معناداري مشاهده نگرديد. در زمينه ارتباط ابعاد سلامت روان و رضايت شغلي نيز يافته ها نشان داد که فقط بين بعد عملكرد اجتماعي سلامت روان و عملکرد اجتماعي و بعد افسردگي رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. اما بين رضايت شغلي و بعد جسماني و بعد اضطراب رابطه معناداري وجود ندارد.نتايج آزمون t مستقل و تحليل واريانس يک راهه نشان داد که بين هوش هيجاني برحسب جنسيت و تحصيلات و بين سلامت روان برحسب جنسيت و تحصيلات و بين رضايت شغلي برحسب جنسيت و تحصيلات تفاوت معناداري وجود ندارد.
کلمات کليدي: هوش هيجاني، رضايت شغلي، سلامت روان، بهورزان، دانشگاه علوم پزشکي.
فصل اول
کليات تحقيق
1-1- مقدمه
در جهان امروز، سلامت رواني1 اهميت بسياري دارد، زيرا در عصري زندگي مي‌کنيم که به موازات پيشرفتهاي تکنولوژيکي، صنعتي، اقتصادي و اجتماعي، نابساماني‌هاي رواني، در حال گسترش است. بسياري از افراد از مشکلات رواني به شدت رنج مي‌برند و نه تنها خود در رنج هستند، خانواده و جامعه را نيز دچار چالش ميکنند. سلامت رواني، علمي است در جهت بهزيستي، رفاه اجتماعي و سلامت زندگي که با تمامي دورههاي زندگي (پيش از تولد تا مرگ) و با تمامي زواياي زندگي (محيط‌هاي خانواده، مدرسه، دانشگاه، کار و جامعه) ارتباط دارد. انسان در کنار نيازهاي فيزيولوژيک، داراي نيازهاي عاطفي، اخلاقي، مذهبي، آموزشي و هدايتي است که زندگي سالم، در پرتو برآورده شدن اين نيازها و ايجاد تعادل ميان آنها به وجود ميآيد (پناهي، 1389).
يکي از پديدههايي که در دهه اخير، مورد استقبال فراواني قرار گرفته، پديده هوش هيجاني2 است. دليل اين امر توانايي بالاي هوش هيجاني در حل بهتر مسايل و کاستن از ميزان تعارضات بين دريافت‌هاي فکري و احساسي است. پژوهشهاي متعددي نشان داده‌اند که هوش هيجاني ميتواند سبب افزايش ميزان سلامتي، رفاه، ثروت، موفقيت، عشق و شادي گردد (سالوي و ماير3، 1990).]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.