ژانویه 18, 2021

تحقیق رایگان با موضوع عوامل بازدارنده

2 min read
<![CDATA[]]>

از استاد ارجمند جناب آقاي مهندس شاپور باروتي که در شناسايي گونه ها مرا ياري دادند و با رهنمودهاي ارزشمند خويش بر من منت نهادند, سپاسگزارم.
از جناب آقاي دکتر رامين حيدري, که با رهنمودهاي ارزشمند خويش بر من منت نهاده، زحمت بازخواني پايان نامه را متحمل شدند و با ارائه نظرات مفيد و سازنده، اين حقير را مشمول مراحم خويش ساختند، سپاسگزارم.
از سرکار خانم مهندس فرحناز جهانشاهي که همواره از مساعدت و همکاري بي دريغ ايشان برخوردار بودم و صميمانه تجربيات خود را در اختيار اين حقير قرار دادند، کمال تشکر را دارم.
از کارکنان مديريت جهاد کشاورزي استان قم, خصوصاٌ آقايان مهندس پويافر, مهندس محمد فيروزپور و مهندس عليرضا فقيهي که صميمانه با اينجانب همکاري داشته و بدون همکاري و راهنمايي هاي ايشان پيمودن اين مسير سخت ممکن نبود, کمال تشکر و قدرداني را دارم.
از كليه دوستان و سروراني كه در اين پژوهش از همراهي آنها بهره مند بوده و لحظات زيستن و آموختن در كنارشان به زيباترين خاطرات بدل شد و ممكن است نامشان از قلم افتاده باشد پوزش خواسته و سپاسگزاري مي كنم.
درپايان ازخداوند متعال توفيق روزافزون يكايك اين عزيزان را درتمامي شئونات زندگي مسئلت مي نمايم.
مريم مولائي
بهمن ماه 89
تقديم به:
پدر و مادر عزيزم
به پاس قلبهاي بزرگشان که فريادرس است و سرگرداني و ترس در پناهشان به شجاعت مي گرايد
و به پاس محبت هاي بي دريغشان
به:
برادرانم
دکتر امير مولائي و مهندس مجيد مولائي
که وجودشان برايم همه مهر بوده و هست
و تقديم به:
همسر عزيزم دکتر بهراد بندار
به پاس گذشت و حمايت هاي بيدريغش.
عنوان پايان نامه:
شناسايي نماتدهاي انگل گياهي در باغات پسته و انگور استان قم
استاد راهنما: دکتر زهرا تنها معافي استاد مشاور: دکتر علي اسکندري
ارائه کننده: مريم مولائي
چكيده
نماتدهاي انگل گياهي همه ساله با صدمه زدن به گياهان، باعث کاهش کمي و کيفي قابل توجه محصولات کشاورزي در سراسر دنيا ميشوند. نظر به اهميت اين گروه از جانوران، به منظور شناسايي فون نماتدهاي انگل گياهي در باغات ميوه استان قم، طي سالهاي 1387 و 1388، تعداد 130 نمونه خاك و ريشه از درختان پسته و تاکستانهاي استان جمع‌‌آوري گرديد. پس از انتقال نمونه‌‌ها به آزمايشگاه، عمليات شستشو و استخراج نماتدها با استفاده از روش سري الك و سانتريفوژ (Jenkins, 1964)، و تثبيت و انتقال آنها به گليسيرين با استفاده از روش دگريس (De Grisse, 1969) انجام گرفت. سپس از نماتدهاي جدا شده به تفكيك جنس، اسلايدهاي ميكروسكوپي دائمي تهيه شد. پس از بررسي مشخصات مرفولوژي و اندازهگيري شاخصهاي مرفومتري، با استفاده از منابع و كليدهاي معتبر علمي شناسايي گونهها انجام گرفت و در مجموع تعداد18 گونه نماتد متعلق به 12 جنس به شرح زير شناسايي گرديد.
Tylenchorhynchus ebriensis
Merlinius brevidens
Scutylenchus rugosus
Helicotylenchus psudorobustus
Rotylenchus glabratus
Pratylenchus neglectus
P. thornei
Zygotylenchus guevarai
Meloidogyne incognita
M. javanica
Criconema mutabile
Paratylenchus arculatus
Longidorus africanus
Longidorus sp.
Xiphinema basilgoodeyi
X. diversicaudatum
X. index
Paratrichodorus sp
در بين گونه هاي شناخته شده دو گونه (Xiphinema basilgoodeyi و X. diversicaudatum) براي دومين بار از ايران گزارش مي‌‌شوند و جنسXiphinema با سه گونه شناسائي شده داراي بيشترين تنوع مي باشد. همچنين جنسهايXiphinema ،Longidorus Criconema ، Merlinius و Pratylenchus به ترتيب داراي بيشترين پراكندگي و گسترش در سطح استان مي باشند.
واژه‌‌هايكليدي: ايران-تاکستان-درختان پسته-شناسايي-قم-نماتد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 3
فصل اول: کليات
1-1- استان قم 6
1-1-1- موقعيت جغرافيايي استان 6
1-1-2- آب و هوا و وضعيت جوي 7
1-1-3- منابع آب استان 7
1-1-4- وضعيت کشاورزي و سطوح زير کشت و ميزان توليد 9
1-2- انگور 10
1-2-1- مقدمه 10
1-2-2- ارزش اقتصادي انگور 11
1-2-3- سطح زير کشت ،‌ ميزان توليد و عملکرد انگور ايران 11
1-2-4- ارزش غذايي انگور 12
1-2-5- ارقام انگور و مشخصات آن 15
1-3- پسته 17
1-3-1- تاريخچه و مبدأ 17
1-3-2- اظهارنظر متأخران در مورد منشأ درختان پسته 17
1-3-3- طبقه بندي گياهي 18
1-3-4- گونه هاي جنس پسته 20
1-3-5- پسته در قم کهن 21
1-3-6- سطح زير کشت پسته 21
1-4-6- ارزش غذايي 23
1-4-7- ويژگيهاي گياهشناسي و گونههاي مهم پسته 24
1-4-8- ارقام پسته 26
فصل دوم: مروري بر مطالعات انجام شده
2-1- تاريخچه نماتد شناسي 28
2-1-1 تاريخچه نماتدشناسي گياهي در دنيا: 28
2-1-2- تاريخچه نماتدشناسي گياهي در ايران : 30
فصل سوم: وسايل و روش ها
3-1- نمونه برداري 38
3-2- استخراج نماتدها 38
3-2-1- استخراج نماتدها از خاک 38
3-2-2- استخراج نماتدها از بافتهاي گياهي 39
3-2-3- جداکردن توده تخم و نماتدهاي ريشهگرهاي Meloidogyneاز ريشه هاي آلوده 39
3-2-3-1- شبکه کوتيکولي انتهايي بدن نماتد ماده: 40
3-2-3-2- تهيه برش از شبکه کوتيکولي انتهاي بدن ماده هاي بالغ جنس Meloidogyne 40
3-3- کشتن، تثبيت و انتقال نماتدها به گلسيرين: 41
3-4- تهيه اسلايد ميکروسکوپي 41
3-4-1- تهيه اسلايدهاي موقت: 41
3-4-2- تهيه اسلايد ميکروسکوپي دائم : 42
3-5- روش و اساس طبقه بندي نماتدها 42
3-5-1- مشخصات مرفولوژيك و آناتوميك مورداستفاده در تشخيص گونه ها 43
3-5-2-شاخصها و كلمات اختصاري مرفومتري استفاده شده در پايان نامه 45
6-3- اندازه گيري مشخصات و رسم تصاوير : 50
فصل چهارم: بحث و نتيجه گيري
مشخصات راسته Tylenchida (Orley, 1880) Thorne, 1949 52
طبقهبندي راسته Tylenchidaو جايگاه گونههاي شناسايي شده 53
4-1- جنس Tylenchorhynchus Cobb, 1913 55
4-1-1-گونه Tylenchorhynchus ebriensis Seinhorst, 1963 56
4-2- جنس Merlinius Thorne and Malek, 1968 58
4-2-1. گونه ( Merlinius brevidens (Allen, 1955 :Siddiqi, 1970 61
جنس Scutylenchus Jairajpuri, 1971
4-2-2-گونه S. rugosus (Siddiqi, 1963) Siddiqi, 1979 65
4-3- جنس Helicotylenchus Steiner, 1945 69
4-3-1-گونه Helicotylenchus pseudorobustus (Steiner, 1914) Golden, 1956 70
4-4- جنس Rotylenchus Fillipjev, 1936 74
4-4-1-گونه Rotylenchus glabratus kankina & Teben’kova, 1980 75
4-5- جنسPratylenchus Filipjev, 1936 77
4-5-1-گونه Pratylenchus neglectus (Rensch, 1924) Stechoven & Filipjev, 1941 78
4-5-2- گونه Pratylenchus thornei Sher and Allen, 1953 82
4-6- جنسZygotylenchus Siddiqi, 1963 86
4-6-1-گونه Zygotylenchus guevarai (Tobar Jimenez, 1963) Braun & Loof, 1966 87
مشخصات کلي نماتد ريشهگرهاي Meloidogyne : 90
4-7 – جنس Meloidogyne Goeldi, 1892: 90
4-7-1- نماتد ) Chifwood 1949 M. incognita (Kofoid & white1919 92
4-7-2-گونه Meloidogyne javanica (Treub , 1885) Chitwood, 1949 95
4-8- جنسCriconema Hofm?nner & Menzel, 1914 98
4-9- جنس Paratylenchus Micoletzky, 1922 101
4-9-1-گونه Paratylenchus nainianus Edward and Misra, 1963 102
4-10- جنس 1934 Longidorus (Micoletzky,1922) filipjez, 108
4-10-1-گونهlongidorus africanus Merny; 1966 110
4-10-2-گونه Longidorus sp. 114
4-11- جنس Xiphinema 118
4-11-1- گونه Xiphinema basilgoodeyi Coomans , 1964 121
4-11-2- گونه 1939 ، X. diversicaudatum (Micoletzky,1927) Thorne 123
4-11-3- گونه 1951 ،X. index Thorne & Allen 130
4-12-جنس Paratrichodorus 136
4-12-1-گونه Paratrichodorus sp. 137
فهرست منابع 142
چکيده انگليسي 154
مقدمه:
با افزايش جمعيت جهان،‌ به ويژه در کشورهاي در حال توسعه، نياز به محصولات کشاورزي و
فرآورده هاي آنها روز به روز فزوني مي يابد. همه ساله قسمت قابل توجهي از اين محصولات توسط عوامل بيماري زاي گياهي از بين رفته و يا مورد خسارت قرار مي گيرند. نماتدهاي انگل گياهي از جمله اين عوامل بوده که بر اساس تحقيقات و بررسي هاي جامع انجام شده خسارت ناشي از اين موجودات بر روي محصولات کشاورزي در جهان در سال 1985 حدود صد بيليون دلار بوده است.
علاوه بر خسارت مستقيم ناشي از نماتدها که باعث ايجاد علايمي چون گال روي ريشه، پژمردگي گياه،‌ کوتولگي، زردي، پيچيدگي برگ و ديگر علايم بر روي گياهان مي شوند، نقش آنها در ايجاد بيماري هاي ترکيبي به کمک ساير عوامل بيماري زاي گياهي از جمله قارچ ها و باکتري ها و تشديد خسارت ناشي از آنها و نيز انتقال ويروس ها به وسيله گونه هايي از آنها، لزوم تحقيقات گسترده در زمينه شناسائي و مديريت اين گروه از عوامل بازدارنده توليد محصولات كشاورزي را به اثبات مي رساند.
براساس نوشته ي مورخين و دانشمندان، آلودگي شديد خاک به انواع نماتدها، در طول قرون و اعصار، موجب توقف کشاورزي و نابودي پاره اي از تمدنهاي مهم گرديده است. از جمله ويتني (Whitney, 1961) با توجه به کاوشهاي خود دريافت که رومي ها با اينکه از دانش کشاورزي، تناوب زراعي، تغذيه و کوددهي خاک و حتي استفاده از کودهاي سبز آگاهي داشتند، اما کشاورزي آنها در 2500 سال پيش در اثر مشکلات ناشي از پاتوژنهاي خاکزي، بخصوص نماتدها به شدت آسيب ديده و نهايتاً موجب افول تمدنشان گرديده است. نکته قابل توجه اين است که تنها کشاورزي تمدنهاي قديمي در معرض آسيب نماتدها نبوده بلکه کشاورزي مدرن قرن بيستم نيز در معرض آسيب نماتدها قرار دارد.
نماتدها از نظر شکل ظاهري باريک و نخي، دوکي، کيسه اي يا سوسيسي شکل مي باشند. نماتدها بعد از حشرات، بزرگترين گروه جانوران را تشکيل مي دهند، سازگاري مناسبي با شرايط اقليمي مختلف دارند و به صورت آزاد يا انگل (حيوانات، گياهان و قارچها و غيره) زندگي مي کنند.
خسارت ناشي از حمله نماتدها، نقش آنها در بهم زدن فيزيولوژي گياه ميزبان خود، تسريع و تشديد بعضي بيماريهاي گياهي مخصوصاً بيماري هاي پوسيدگي ريشه با همکاري ساير عوامل بيماري زا، انتقال تعدادي از ويروس هاي مهم گياهي، توانايي آنها در از بين بردن حشرات مضر و حشرات مفيدي که در کنترل آفات نقش مهمي دارند و بالاخره اهميت نماتدها به عنوان قسمت مهمي از فون خاک در مطالعات اکولوژيکي، مجموعه دلايلي هستند که ضرورت انجام تحقيقات مداوم و گسترده درباره ي نماتدهاي گياهي را نشان مي دهند (پورجم، 1378). طبق آخرين برآوردهاي موجود، ميانگين کل خسارت سالانه نماتدها اعم از کاهش ميزان محصول و هزينه هاي مربوط به کنترل آن ها در سطح جهان حدود 12 درصد مي باشد(Stirling et al., 2002) . در حقيقت عدم شناخت و مطالعه کافي در مورد اين موجودات، ما را از اثرات تخريبي و نيز اهميت آنها در ايجاد بيماريهاي مهم و خطرناک گياهي غافل ساخته است.
با توجه به اهميت اقتصادي درختان ميوه به عنوان محصولات دائمي در تأمين نيازهاي غذائي و سلامت انسان از ابتداي خلقت تاکنون، نماتدهاي انگل گياهي يکي از عوامل مهم بيماري زا بر روي اين گونه محصولات محسوب مي شوند که در صورت استقرار در داخل خاک و ريشه درختان کنترل آنها مشکل است. با توجه به عدم اطلاع کافي از وضعيت نماتدهاي موجود در استان قم با در نظر گرفتن وسعت منطقه و وضعيت کشاورزي آن لازم بود تا به]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.