ژانویه 16, 2021

مقاله درباره زبان احساسات، دانش آموز، دانش آموزان

1 min read
<![CDATA[]]>

تقديم به :
ماه همسرم
مهر مادرم
يگانه فرزندم برديا
پيشگفتار
اينترنت در عصر اطلاعات به عنوان مهمترين پديده ارتباطي قرن حاضر و به عنوان يکي از کاراترين ابزارهاي ارتباطي مورد استفاده مردم جهان به خصوص قشر دانشجو قرار گرفته است. با ظهور اينترنت در امر آموزش و پيدايش موقعيت هاي نوين ارتباطي ،ترديدي نمي ماند که نظام هاي آموزشي، شاهد دگرگوني هاي عظيمي در امر يادگيري مهارت هاي ارتباطي باشند. اينترنت در چنين عصري امکان ايجاد تعامل با ثبات و دوطرفه را بين فراگيران ايجاد کرده و امکان استفاده از منابع و يادگيري انواع مهارت هاي ارتباطي را هموار مي سازد. با توجه به اهميت موضوع تحقيق حاضر به بررسي سطح و نوع استفاده از اينترنت در يادگيري مهارت ارتباطي از ديدگاه دانشجويان مي پردازد. فصل اول کليات پژوهش است که شامل: مقدمه، بيان مسئله، ضرورت تحقيق، اهداف ، فرضيه ها و سوالات تحقيق و تعاريف نظري و عملياتي است. فصل دوم ادبيات پژوهش است که شامل: تعاريف ارتباط و انواع آن، مهارت ارتباطي و انواع آن، نقش اينترنت در يادگيري مهارت هاي ارتباطي و … است. و سپس پژوهش هاي انجام شده در داخل و خارج از کشور بررسي مي شود.فصل سوم روش شناسي است که شامل: روش تحقيق، جامعه، نمونه آماري، روايي و اعتبار، ابزارهاي جمع آوري اطلاعات، متغيرها و روش هاي آماري است. فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها است که داده هاي بدست آمده با استفاده از آزمون خي دو مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. فصل پنجم نتيجه گيري و بحث است که شامل: جمع بندي يافته هاي پژوهش و تفسير آنهاست در پايان پيشنهادات کاربردي و پژوهشي ارائه خواهد شد.
از آنجا که اين پژوهش عاري از نقص نمي باشد از کليه صاحب نظران و کارشناسان مهارت هاي ارتباطي خواستارم که با رهنمودها و پيشنهادات خود را جهت بهبود و اصلاح اين پژوهش و پژوهش هاي بعدي مشوق نگارنده باشند.
آزاده باواخاني
بهار1388
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کليات پژوهش
مقدمه 1
بيان مسئله 3
ضرورت تحقيق 5
اهداف تحقيق 6
فرضيه هاي تحقيق 6
سوالات تحقيق 7
تعاريف نظري 8
تعاريف عملياتي 9
فصل دوم: ادبيات پژوهش
مقدمه فصل دوم 11
ارتباط 12
اجزاي فرايند ارتباط 13
ارتباط به عنوان رفتارهاي آموختني 14
چه عواملي رفتار ارتباطي ما را نقش مي دهند؟ 15
مهارت ارتباطي 16
ويژگي ارتباطات کلامي وغيرکلامي 17
مولفه هاي کلامي وغيرکلامي 18
ممولفه پيام هاي غير کلامي از ديدگاه ريچموند 19
انواع مهارت کلامي از ديدگاه برلو 21
مهارت ارتباط کلامي از ديدگاه بولتون 25
مهارت ارتباط غير کلامي 27
مهارت ارتباطي گوش دادن موثر 28
مهارت زبان احساسات 33
فناوري اطلاعات و ارتباطات 35
زمان استفاده از اينترنت 40
مزاياي استفاده از اينترنت در يادگيري مهارت ارتباطي 45
موانع ارتباطي 46
تمدن اطلاعاتي و نقش آن بر مهارت هاي ارتباطي 47
ارتباط انساني در عصر ديجيتالي 48
سابقه تحقيق 49
نتيجه گيري فصل دوم 52
فصل سوم: روش شناسي
مقدمه فصل سوم 54
روش تحقيق 55
روش نمونه گيري و حجم نمونه 56
ابزار جمع آوري اطلاعات و چگونگي تهيه آن 57
روايي و اعتبار ابزار اندازه گيري 60
روش آماري تجزيه و تحليل اطلاعات 62
فصل چهارم ارائه و تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه فصل چهارم 64
بخش آمار توصيفي 65
بخش آمار استنباطي 74
تجزيه و تحليل فرضيه اول پژوهش 76
تجزيه و تحليل فرضيه دوم پژوهش 77
تجزيه و تحليل فرضيه سوم پژوهش 78
تجزيه و تحليل فرضيه چهارم پژوهش 79
تجزيه و تحليل فرضيه پنجم پژوهش 80
تجزيه و تحليل فرضيه ششم پژوهش 81
تجزيه و تحليل فرضيه هفتم پژوهش 82
نتيجه گيري فصل چهارم 95
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
مقدمه فصل پنجم 97
خلاصه تحقيق 98
جمع بندي يافته هاي پژوهش 99
تفسير يافته هاي پژوهش 103
مقايسه نتايج پژوهش حاضر با پژوهش هاي پيشين 106
پژوهش هاي انجام شده در داخل کشور 106
پژوهش هاي انجام شده در خارج کشور 107
محدوديت هاي تحقيق 108
پيشنهاد هاي کاربردي 109
پيشنهادهاي پژوهشي 114
منابع و ماخذ 116
ضمائم
نمونه پرسشنامه
خروجي SPSS
چکيده انگليسي
عنوان انگليسي
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-2: ويژگي زبان احساسات از ديدگاه لن اسپري 34
جدول 2-2: رابطه فناوري اطلاعات و ارتباطات با مهارت ارتباطي 44
جدول 4-1-1: جدول توزيع فراواني و درصد جنسيت دانشجويان 65
جدول 4-1-2: جدول توزيع فراواني و درصد رشته تحصيلي دانشجويان بر حسب جنسيت 66
جدول 4-1-3: جدول توزيع فراواني و درصدميزان استفاده از اينترنت توسط دانشجويان بر حسب جنسيت آنها 68
جدول 4-1-4: جدول توزيع فراواني و درصد نوع استفاده از اينترنت 70
جدول 4-1-5: جدول توزيع فراواني و درصد پاسخ به سوالات پرسشنامه 71
جدول 4-1-6: جدول آمار توصيفي کل سوالات 73
جدول 4-2-1: جدول ضريب همبستگي اسپيرمن 76
جدول 4-2-2: جدول ضريب همبستگي اسپيرمن 77
جدول 4-2-3: جدول ضريب همبستگي اسپيرمن 78
جدول 4-2-4: جدول ضريب همبستگي اسپيرمن 79
جدول 4-2-5: جدول ضريب همبستگي اسپيرمن 80
جدول 4-2-6: جدول ضريب همبستگي اسپيرمن 81
جدول 4-2-7-1: جدول فراواني مشاهده شده و فراواني قابل انتظار 82
جدول 4-2-7-2: جدول آزمون خي دو 82
جدول 4-2-8-1: جدول فراواني مشاهده شده و فراواني قابل انتظار 83
جدول 4-2-8-2: جدول آزمون خي دو 84
جدول 4-2-9-1: جدول فراواني مشاهده شده و فراواني قابل انتظار 85
جدول 4-2-9-2: جدول آزمون خي دو 86
جدول 4-2-10-1: جدول فراواني مشاهده شده و فراواني قابل انتظار 87
جدول 4-2-10-2: جدول آزمون خي دو 88
جدول 4-2-11-1: جدول فراواني مشاهده شده و فراواني قابل انتظار 89
جدول 4-2-11-2: جدول آزمون خي دو 90
جدول 4-2-12-1: جدول فراواني مشاهده شده و فراواني قابل انتظار 91
جدول 4-2-12-2: جدول آزمون خي دو 92
جدول 4-2-13-1: جدول فراواني مشاهده شده و فراواني قابل انتظار 93
جدول 4-2-13-2: جدول آزمون خي دو 94
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 4-1-1: نمودار دايره اي جنسيت دانشجويان 65
نمودار 4-1-2: نمودار توزيع فراواني رشته تحصيلي دانشجويان برحسب جنسيت آنها 67
نمودار 4-1-3: نمودار توزيع فراواني ميزان استفاده از اينترنت در هفته توسط دانشجويان بر حسب جنسيت آنها 69
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1-2: مدل ارتباط از ديدگاه مارک نب 15
چکيده
با ظهور فناوري جديد خصوصاً اينترنت ترديدي باقي نمانده است که دنيا شاهد تحولي گسترده در آموزش خواهد بود . اينترنت در عصر اطلاعات به عنوان يکي از گسترده ترين و بهترين وسايل ارتباطي در سطح جهان مطرح است که عرصه نظام آموزش عالي را متحول ساخته است. ظهور اين پديده دورنماي روشني را براي ايجاد ارتباطات جهاني بين دانشجويان و دانشگاه ها نويد مي دهد.روند گسترش فناوري و نقش آن در همه جنبه هاي زندگي ضرورت استفاده از فناوري را به منظور بهبود فعاليت يادگيري و کسب مهارت هاي ارتباطي امري اجتناب ناپذير مي کند ،زيرا در هزاره سوم ميلادي که هزاره تبادل اطلاعات است، داشتن مهارت هاي زندگي به خصوص مهارت هاي ارتباطي براي همه افراد به خصوص قشر دانشجو امري ضروري است .با توجه به اهميت موضوع،تحقيق حاضر با هدف بررسي سطح و نوع استفاده از اينترنت و نقش آن در يادگيري مهارت هاي ارتباطي، ديدگاه دانشجويان را در اين زمينه مورد بررسي قرار مي دهد. جامعه مورد نظر در اين پژوهش کليه دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه در نيم سال اول سال 1388است که از سايت اينترنت استفاده مي کنند. حجم جامعه 450نفر است که به روش تصادفي ساده 207 نفر از اين دانشجويان گزينش شدند.پرسشنامه اي به صورت محقق ساخته در 28 گويه با دو مولفه ارتباط کلامي و غير کلامي در 5طيف ،در مقياس ليکرت تدوين شده است. اعتبار پرسشنامه از طريق آلفاي کرونباخ با 92/0تعيين گرديد.روشهاي پژوهشي در اين تحقيق ،آمار توصيفي و استنباطي( آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن وآزمون خي دو)مي باشند که با اشتفاده از نرم افزارspss محاسبه گرديده است.براي پاسخگويي به فرضيه هاي اول تا ششم پژوهش به منظور بررسي رابطه سطح استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت هاي ارتباطي ،از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن و براي بررسي رابطه نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت هاي ارتباطي در فرضيه هاي اول تا ششم پژوهش وهمچنين بررسي رابطه بين جنسيت و ميزان يادگيري مهارت هاي ارتباطي از آزمون خي دو استفاده گرديد.از تجزيه وتحليل داده ها، مشخص گرديد؛ بين سطح استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزگذاري با 252 هزارم و يادگيري مهارت ابرازوجود با 200 هزارم ويادگيري مهارت گوش دادن با 198 هزارم و يادگيري مهارت تعقل با 182 هزارم و يادگيري مهارت رمزخواني با 170 هزارم رابطه معني دار از نوع مثبت و کامل وجود دارد و فرض H0 رد و فرض H1پذيرفته شد.همچنين مشخص گرديد؛ بين ميزان استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت زبان احساسات با 41 هزارم ،جنسيت و ميزان يادگيري مهارت هاي ارتباطي با خي دو 029/6 رابطه معني دار وجود ندارد و فرض H0پذيرفته شد .از طرفي بين نوع استفاده از اينترنت با يادگيري مهارت رمزگذاري ، رمزخواني ، تعقل ، ابرازوجود و زبان احساسات رابطه وجود نداشت. در پايان پيشنهاد هاي کاربردي و پژوهشي ارائه گرديد.
کليدواژه ها: ارتباط، مهارت ارتباطي، مهارت ارتباط کلامي، مهارت ارتباط غيرکلامي ، اينترنت.
مقدمه
قرن بيست و يکم، در واقع دنياي استيلاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و دنياي شتابزدگي تاريخ به لحاظ تغييرات شتاب آميز علمي، فرهنگي و اقتصادي خواهد بود. سيستم آموزشي در يک جامعه و به تبع آن آموزش و پرورش قادر نخواهد بود، همچون جزيره اي خود را منفک از نهادهاي اجتماعي ، ملي و فعل و انفعالات گسترده بين المللي در دهکده جهاني بداند، زيرا جامعه آموزشي مرکز ثقل اين تحولات خواهد بود. (حمزه بيگي، 1383، ص36)
در چنين عصري که به انفجار دانش و اطلاعات لقب گرفته است، توسعه علم و فناوري (اينترنت) رشد شتابنده اي داشته است. قرن بيست و يکم، گذر از جامعه صنعتي به سوي جامعه اطلاعاتي است که از مهمترين عوامل اين رشد، حجم گسترده و عظيم دانش ، معلومات و آگاهي مي باشد. بنابراين روند گسترش فناوري و تاثيرگذاري آن در همه شئونات زندگي، ضرورت استفاده از فناوري را به منظور بهبود فعاليت يادگيري و کسب مهارت هاي ارتباطي اجتناب ناپذير مي کند.
تحقيقات اساتيد دانشگاه هاي لاول و چک کيل (1996) در زمينه “نقش فناوري نو (اينترنت) در يادگيري و آموزش مهارت هاي ارتباطي دانش آموزان راهنمايي” نشان داد که دانش آموزاني که به شبکه جهاني اينترنت دسترسي داشته اند از عملکرد بهتري برخوردار بوده اند و دانش آموزان با کمک اينترنت مي توانند برنامه هاي آموزشي خود]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.