ژانویه 20, 2021

منبع مقاله درباره بازده سهام، نرخ رشد، اندازه شرکت

1 min read
<![CDATA[]]>

فهرست
عنوان صفحه
چکيده 1
فصل اول : کليات تحقيق
1ـ1)مقدمه 3
1-2)بيان مساله 4
1-3)ضرورت و اهميت موضوع تحقيق 6
1-4 )اهداف تحقيق 7
1-5 )چهارچوب نظري تحقيق 7
1-6) فرضيه ها 8
1-7) تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق 9
1-8) قلمروتحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….12
فصل دوم:مروري بر ادبيات موضوعي تحقيق(بررسي متون)
بخش اول:فن آوري اطلاعات 14
2-1-1) مقدمه 15
2-1-2) تاريخچة فن آوري اطلاعات 16
2-1-3) تشريح مفهوم فن آوري اطلاعات 17
2-1-4)ويژگي هاي اطلاعات 22
2-1-5) انواع اطلاعات 23
2-1-6) سيستم هاي اطلاعاتي 24
2-1-6-1)عوامل انساني موثر بر استقرار سيستم هاي اطلاعات مديريت 25
2-1-7) انواع سيستم ها ي اطلاعاتي 26
2-1-8) سيستم هاي اطلاعاتي ارتباطات الکترونيکي 28
2-1-8-1)آشنايي با اينترنت 28
2-1-9)شبکه هاي ارتباطي 30
2-1-9-1)کاربردهاي شبکه 31
2-1-9-2)توپولوژي شبکه 31
2-1-9-3)شبکه ها از لحاظ جغرافيايي 32
2-1-10) کاربرد فن آوري اطلاعات 35
2-1-11) اهميت فن آوري اطلاعات 36
2-1-12) مزاياي فن آوري اطلاعات 37
2-1-13) اثرات به کارگيري فن آوري اطلاعات در سازمان 39
2-1-14) پياده سازي فن آوري اطلاعات در سازمان ها 40
2-1-14-1) ديدگاه هاي اساسي در اجراي فن آوري اطلاعات 40
2-1-15) برنامه جامع توسعه فن آوري اطلاعات 42
2-1-15-1) گام هاي مورد نياز براي توسعه کاربري هاي فن آوري اطلاعات در سازمان ها 43
2-1-15-2) موضوعات مهم برنامه جامع توسعه فن آوري اطلاعات 43
2-1-16) برنامه ريزي فن آوري اطلاعات 44
2-1-16-1)سطوح برنامه ريزي فن آوري اطلاعات 45
2-1-17) مدل هاي سنجش فن آوري اطلاعات 46
2-1-17-1)مراحل رشد “نولان” 46
2-1-17-2)استراتژي ارتباط “پارسونز” 46
2-1-18) محدوديت هاي فن آوري اطلاعات 50
2-1-18-1)موانع به کارگيري فن آوري اطلاعات در سازمان ها 50
2-1-18-2)مشکلات برنامه ريزي فن آوري اطلاعات 51
2-1-19) مديران و فن آوري اطلاعات 53
2-1-20) تصميم گيري در مورد فن آوري اطلاعات 55
2-1-20-1)انواع تصميمات از نظر سايمن 56
2-1-20-2)تصميم گيري و سطوح مديريت 56
2-1-21) وضعيت فن آوري اطلاعات در ايران و جهان 57
2-1-22) سياست ها و برنامه هاي فن آوري اطلاعات در ايران 58
بخش دوم:عملکرد مالي 61
2-2-1) مقدمه 62
2-2-2)تشريح مفهوم عملکرد مالي 62
2-2-3) اندازه گيري عملکرد 63
2-2-4) فرآيند ارزيابي عملکرد 65
2-2-5 ) عملکرد شرکت از ديدگاه بازارهاي عوامل 68
2-2-6) عملکرد مالي 71
2-2-7) الگوهاي تبيين عملکرد مالي 72
بخش سوم:پيشينه تحقيق 75
2-3-1)مقدمه 76
2-3-1-1)تحقيقات خارجي 76
2-3-1-2)تحقيقات داخلي 81
فصل سوم:روش تحقيق
3-1)مقدمه 86
3-2)روش تحقيق 86
3-3) جامعه و نمونه آماري 87
3 -4)روش ها وابزار گردآوري داده ها 88
3-4-1)کتابخانه اي 88
3-4-2)پرسشنامه 89
3-5) روايي وپايايي پرسشنامه 90
3-5-1) روايي 90
3-5-2) پايايي 91
3-6)روش ها و ابزار تجزيه وتحليل داده ها 92
فصل چهارم:تجزيه تحليل وبيان نتايج حاصل از تحقيق
4-1)مقدمه 95
4-2 )توصيف متغيرهاي تحقيق 95
4-3) بررسي مدل تحقيق و آزمون فرضيات 104
فصل پنجم: بحث نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1) مقدمه 111
5 ـ2) نتيجه گيري 111
5ـ2ـ1) نتايج آمار توصيفي 111
5ـ2ـ2)نتايج آمار استنباطي 115
5-3) پيشنهادهاي تحقيق 119
5 ـ4) پيشنهادهايي براي تحقيق هاي آينده 122
5-5)محدوديت هاي تحقيق 122
منابع 123
پيوست الف) پرسشنامه 129
پيوست ب)پايايي پرسش هاي مربوط به متغيرها 134
پيوست ج)توصيف متغيرها 138
پيوست د)توصيف فضاي تعريف متغيرها 141
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1) استراتژي هاي عمومي فن آوري اطلاعات 49
جدول (2-2) ادراک مديران از فن آوري اطلاعات 55
جدول(2-3) شاخص هاي اندازه‌گيري عملکرد مالي 74
جدول(3-1)طيف پاسخي پرسشنامه 90
جدول 3-2) ضريب آلفاي کرونباخ مربوط به پايايي سوالات پرسشنامه 92
جدول(4-1) توصيف متغير زيرساخت 96
جدول(4-2) توصيف متغير اتوماسيون اداري 97
جدول (4ـ3) توصيف متغير شبکه و امکانات ارتباطي 98
جدول(4ـ4)توصيف متغير سيستم گزارشات مديريت 99
جدول(4-5)توصيف متغير منابع انساني پشتيبان 100
جدول (4-6) توصيف متغير رشد فروش 101
جدول(4- 7 ) توصيف متغير رشد سودآوري 102
جدول(4-8) توصيف متغير بازده سهام 103
جدول(4- 9 ) بررسي مدل تحقيق بدون در نظر گرفتن اندازه شرکت 106
جدول(4- 10 ) بررسي مدل تحقيق با درنظر گرفتن اندازه شرکت 109
جدول(5-1) توصيف نظام اندازه گيري مربوط به متغير زيرساخت 111
جدول(5-2) توصيف نظام اندازه گيري مربوط به متغير اتوماسيون اداري 112
جدول(5-3) توصيف نظام اندازه گيري مربوط به متغير شبکه و امکانات ارتباطي 113
جدول(5-4) توصيف نظام اندازه گيري مربوط به متغير سيستم گزارشات مديريت 113
جدول(5-5) توصيف نظام اندازه گيري مربوط به متغير منابع انساني پشتيبان 114
جدول(5-6) نرخ رشد فروش ساليانه 114
جدول(5-7) نرخ رشد سود ساليانه 115
جدول(5-8) نرخ رشد بازده سهام ساليانه 115
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل(3-1) مدل ارايه شده در تحقيق مينينگ فانگ و ريچارد ايي 76
شکل(3-2) مدل کلي تحقيق اسرايرام واستامپ 77
شکل(3-3)مدل کلي تحقيق روبرت، ريچاردسون و ليم 78
شکل(3-4) مدل کلي تحقيق مان زانگ و جيمزمک کلوگ 79
شکل(3-5) مدل کلي تحقيق مان بروس لويس وآنتوني 79
شکل(3-6) مدل کلي تحقيق فوجان لاي، زنداي زاو و کواينگ وانگ 80
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(1-1) مدل طراحي شده تحقيق 8
نمودار (2-1) فن آوري اطلاعات وچهارچوب آن 36
نمودار (2- 2 ) بلوغ سازماني برحسب برنامه ريزي IT /IS 41
نمودار (2- 3 ) ارتباط ميان استراتژي هاي کسب و کار و فن آوري اطلاعات 45
نمودار (2- 4 ) نمودار کلي فرآيند عملکرد 67
نمودار(4-1) هيستوگرام متغير زيرساخت 96
نمودار(4-2) هيستوگرام متغير اتوماسيون ادري 97
نمودار(4ـ3)هيستوگرام متغير شبکه و امکانات ارتباطي 98
نمودار(4ـ4)هيستوگرام متغير سيستم گزارشات مديريت 99
نمودار(4-5) هيستوگرام متغير منابع انساني پشتيبان 100
نمودار (4-6) هيستوگرام متغير رشد فروش 101
نمودار (4- 7 ) هيستوگرام متغير رشد سودآوري 102
نمودار (4-8) هيستوگرام متغير بازده سهام 103
نمودار (4- 9 ) آزمون مدل تحقيق ( حالت استاندارد) 104
نمودار (4- 10) آزمون مدل تحقيق ( حالت اعداد معني داري) 105
نمودار (4- 11 ) آزمون مدل تحقيق براي شرکت هاي کوچک 107
نمودار (4-12) آزمون مدل تحقيق براي شرکت هاي بزرگ 108
چکيده:
فن آوري اطلاعات با به ميدان آوردن تجارت الکترونيک1 باعث بروز نوعي تحول اساسي در مبادله کمي اطلاعات بازرگاني و محصولات و خدمات مورد نياز شده است.از اهدافي که فن آوري اطلاعات دنبال مي کند،کاهش هزينه ها، هوشمندي رقابتي2، پاسخگويي سريع نسبت به محيط و رقبا و توانايي اين که مشاغل مختص يک شغل را به يکديگر مرتبط نمايد. فن آوري اطلاعات اخيراً به عنوان يکي از منابع توليد در تابع بهره وري قرار گرفته و نقش آن درعملکرد مالي بنگاه ها و صنايع مورد بررسي قرار مي گيرد. امروزه شرکت ها تلاش هاي بسياري براي ارايه عملکرد بهتر در بازار از خود نشان داده و مي کوشند تا با استفاده از تکنيک ها و ابزارهاي متعددي به اين مهم دست يابند در اين تحقيق سعي شده است رابطه بين سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات وعملکرد مالي شرکت ها نشان داده شود. جامعه مورد بررسي در اين تحقيق ،کليه شرکت هايي است که عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده اند و سال مالي آن ها منتهي به اسفند هر سال باشد.روش نمونه گيري در اين تحقيق ،از نوع تصادفي ساده مي باشد به طوري که تعداد 135 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند.در تحقيق حاضر براي جمع آوري اطلاعات از روش ميداني(پرسشنامه) و مطالعه اسناد موجود در کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است .جهت آزمون فرضيه ها نيز از روش معادلات ساختاري استفاده شده است. پس از انجام آزمون ها از بين دوازده فرضيه، تنها روابط بين سيستم گزارشات مديريت با رشد سودآوري شرکت و منابع انساني پشتيبان با رشد فروش شرکت تاييد نشدند. پس از اعمال اندازه شرکت در مدل تحقيق شرکت هاي مورد مطالعه به دو دسته شرکت هاي بزرگ و کوچک تقسيم شدند که نهايتا در شرکت هاي کوچک روابط بين اتوماسيون اداري با رشد فروش، اتوماسيون اداري با رشد سود آوري، سيستم گزارشات مديريت با رشد فروش، منابع انساني پشتيبان با رشد فروش ، رشد فروش با بازده سهام و رشد سودآوري با بازده سهام شرکت تاييد شدند اما در شرکت هاي بزرگ روابط بين زيرساخت و رشد فروش، زيرساخت و رشد سودآوري، اتوماسيون بارشد فروش،شبکه با رشد فروش، شبکه با رشد سودآوري، منابع انساني با رشد فروش، رشد فروش با بازده سهام و هم چنين رشد سودآوري با بازده سهام پذيرفته شدند.
کلمات کليدي : فن آوري اطلاعات ، زير ساخت، شبکه، اتوماسيون اداري، منابع انساني، عملکرد مالي
فصل اول
کليات تحقيق
1ـ1)مقدمه
امروزه جهان شاهد تحولاتي دراقتصاد جهاني3 است و با سرعت بالايي رو به جلوست.اين تحولات نا شي از تغيير اقتصاد مبتني بر توليد به اقتصاد مبتني بر اطلاعات4 است.ازسوي ديگر جهاني شدن تجارت در بين کشورها به سرعت در حال گسترش است. بازارهاي ملي کشورها توسط شرکت هاي خارجي و بين المللي (چند مليتي )5تحت نفوذ در آمده است. شرکت هاي تجاري که در تلاش براي حفظ بقا و رقابت با ساير کشورها و شرکت ها هستند، بايد تفکرات و ابزارهاي تجاري خود را جهاني کنند. يکي از اين عرصه هاي رقابت استفاده از فن آوري اطلاعات6 است. بي شک مديران در سرنوشت سازمان ها و شرکت ها نقش اساسي ايفا مي کنند،در اين امر اطلاعات تاثير بسزايي در موفقيت امور مديران و عملکرد سازمان ها7 دارد. اطلاعاتي که صحيح به موقع و به روز باشد، توسعه جهاني اينترنت8 اين اطلاعات را قابل دسترس ساخته است،و فن آوري را براي گرد آوري و انتشار اطلاعات بکار مي برد. فن آوري شامل تمام ابزارهاي پيشرفته براي اصلاح بهبود وبهينه سازي9،تحول عملکرد امور مي گردد. فن آوري بايستي به عنوان بخش مهم سازمان ها براي به روز بودن تفکرمديران در جهت پيشرفت عملکرد سازمان ها در نظر گرفته شود. در جهان امروز اطلاعات عامل اصلي و زيربناي توسعه اقتصادي و اجتماعي10 کشورها محسوب شده و زندگي انسان و روابط بين آن ها دچار دگرگوني اساسي شده است. فن آوري يکي از عوامل کليدي تاثيرگذار بر بهره وري11 است و فن آوري اطلاعات به عنوان يکي از فن آوري هاي نوين تاثير تعيين کننده اي در اين خصوص دارد. از عمر فن آوري اطلاعات در جهان شايد بيش از سه دهه نمي گذرد و هرچه آشنايي وتسلط ملت ها نسبت به اين پديده بيشتر مي شود، درجه اهميت آن بيشتر هويدا]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.