آوریل 14, 2021

پایان نامه رایگان درمورد واژه نامه، اظهارنامه، شخص ثالث

1 min read
<![CDATA[]]>

دکتر سعيده غلامي
پايان نامه براي دريافت مدرک کارشناسي ارشد
رشته مهندسي صنايع گرايش صنايع-صنايع
دي 93
ماحصل آموخته هايم را تقديم مي کنم به آنان که مهر آسماني شان آرام بخش آلام زميني ام است
به استوارترين تکيه گاهم،دستان پرمهر پدرم
به سبزترين نگاه زندگيم،چشمان سبز مادرم
که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطره اي از درياي بي کران مهربانيتان را سپاس نتوانم بگويم.
امروز هستي ام به اميد شماست و فردا کليد باغ بهشتم رضاي شما
راه آوردي گران سنگ تر از اين ارزان نداشتم تا به خاک پايتان نثار کنم،باشد که حاصل تلاشم نسيم گونه غبار خستگيتان را بزدايد
بوسه بر دستان پرمهرتان
تاسيس 1307
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
تأييديه هيأت داوران
شماره:
تاريخ:
هيأت داوران پس از مطالعه پايان‌نامه و شرکت در جلسه دفاع از پايان نامه تهيه شده تحت عنوان :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..توسط آقاي / خانم ……………………………………………….. ، صحت و کفايت تحقيق انجام شده را براي اخذ درجه کارشناسي ارشد در رشته …………………………… گرايش …………………………. در تاريخ ……../ ………/ ………13 مورد تأييد قرار مي‌دهند.
1- استاد راهنما
سركار خانم دکتر سعيده غلامي
امضاء
2- استاد مشاور
جناب آقاي / سركار خانم دکتر ……………………………………
امضاء
3- ممتحن داخلي
جناب آقاي دکتر رسول شفايي
امضاء
4- ممتحن خارجي
سركار خانم دکتر فرناز برزين پور
امضاء
5- معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشکده
جناب آقاي دکتر ياسر صميمي
امضاء
تاسيس 1307
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
اظهارنامه دانشجو
شماره:
تاريخ:
اينجانب شهرام انتظاري دانشجوي کارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش صنايع دانشکده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي گواهي مي‌نمايم که تحقيقات ارائه شده در پايان‌نامه با عنوان
مدلسازي رياضي و بهينه سازي مسأله زمانبندي جريان کارگاهي انعطاف پذير در شرايط عدم قطعيت
با راهنمايي استاد محترم سركار خانم دكتر سعيده غلامي توسط شخص اينجانب انجام شده و صحت واصالت مطالب نگارش شده در اين پايان‌نامه مورد تأييد مي‌باشد، و در مورد استفاده از کار ديگر محققان به مرجع مورد استفاده اشاره شده است. بعلاوه گواهي مي‌نمايم که مطالب مندرج در پايان نامه تا کنون براي دريافت هيچ نوع مدرک يا امتيازي توسط اينجانب يا فرد ديگري در هيچ جا ارائه نشده است و در تدوين متن پايان‌نامه چارچوب (فرمت) مصوب دانشكده مهندسي صنايع را بطور کامل رعايت کرده‌ام. چنانچه در هر زمان خلاف آنچه گواهي نموده‌ام مشاهده گردد خود را از آثار حقيقي و حقوقي ناشي از دريافت مدرك کارشناسي ارشد محروم مي‌دانم و هيچگونه ادعائي نخواهم داشت.
امضاء دانشجو:
تاريخ:
تاسيس 1307
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
حق طبع و نشر و مالکيت نتايج
شماره:
تاريخ:
1- حق چاپ و تکثير اين پايان‌نامه متعلق به نويسنده آن مي‌باشد. هرگونه کپي برداري بصورت کل پايان‌نامه يا بخشي از آن تنها با موافقت نويسنده يا کتابخانه دانشکده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مجاز مي‌باشد.
ضمناً متن اين صفحه نيز بايد در نسخه تکثير شده وجود داشته باشد.
2- کليه حقوق معنوي اين اثر متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي‌باشد و بدون اجازه کتبي دانشگاه به شخص ثالث قابل واگذاري نيست.
همچنين استفاده از اطلاعات و نتايج موجود در پايان نامه بدون ذکر مراجع مجاز نمي‌باشد.
* توجه:
اين فرم مي‌بايست پس از تكميل، در نسخ تكثير شده قرار داده شود.
از استاد گراميم سرکار خانم دکتر سيعده غلامي بسيار سپاسگذارم چرا که بدون راهنماييهاي ايشان تامين اين پايان نامه بسيار مشکل مينمود.
چکيده
زمانبندي جريان کارگاهي انعطاف پذير يکي از مسائلي است که به شرايط دنياي واقعي بسيار نزديک است و در دهه گذشته مطالعات زيادي را به خود اختصاص داده است. در اين تحقيق هدف استفاده از يک سيستم جريان کارگاهي انعطاف پذير براي طراحي يک مکانيزم عمل جراحي و همچنين تعين توالي بيماران استفاده شده است. اين تحقيق شامل دو فاز است که فاز اول با نام فاز استراتژيک يا طراحي و فاز دوم با نام فاز عملياتي يا برنامهريزي عنوان شده اند. در مرحله اول هدف انتخاب تيمهاي مناسب براي سيستمي که قرار است پياده سازي شود و مرحله دوم با استفاده از اطلاعات و نتايج بدست آمده در فاز اول به برنامهريزي بيماراني که قرار است جراحي شوند ميپردازد. فاز اول که يک مدل برنامهريزي عدد صحيح مختلط دو هدفه است در يکي از دو معيار پارامتر زمان، غير قطعي در نظر گرفته ميشود و به همين خاطر از زمانبندي استوار براي فرموله کردن تابع هدف مربوط به زمان استفاده شده است. حل مدل دوهدفه فاز اول با استفاده از رويکرد ?-محدوديت صورت پذيرفته است.. در فاز دوم نيز از رويکردي بر مبناي قابليت اطمينان استفاده شده است که براي نيل به اين به اين هدف سه معيار در تابع هدف بکار برده شده است. براي حل فاز دوم چون مسأله حالت NP-hard دارد براي مسائل بزرگ دو الگوريتم فرا ابتکاري معرفي شده است. در ابتدا نتايج حاصل از حل دقيق مسائل کوچک و متوسط با استفاده از نرمافزار GAMS و الگوريتمهاي فرا ابتکاري معرفي شده با هم مقايسه شده است. نتايج حاصله نشان ميدهد که که نتايج حاصل از اعتبار سنجي آنها رضايت بخش است به اين صورت که الگوريتمهاي فرا ابتکاري در کمتر از نصف زمان حل دقيق به جواب بالاتر از 90 درصد نزديک به جواب بهينه ميرسند. همچنين الگوريتم جستجوي فاخته نيز نسبت به الگوريتم ژنتيک از کارايي بيشتري در اين مسائل برخوردار است.
کليد واژه: زمانبندي جريان کارگاهي انعطاف پذير دو مرحلهاي، زمانبندي استوار، مدلسازي چند هدفه، الگوريتم جستجوي فاخته، الگوريتم ژنتيک
فهرست مطالب صفحه
فصل 1 مقدمه و کليات تحقيق 1
1-1 مقدمه 2
1-2 مطالعه موردي 4
1-3 اهداف تحقيق 6
1-4 جمع بندي 6
فصل 2 مرور بر تحقيقات پيشين 2
2-1 مقدمه 9
2-2 زمانبندي و برنامه ريزي اتاق عمل 10
2-3 ضرورت توجه به زمانبندي 12
2-4 تعريف انواع زمانبندي 14
2-5 ادبيات مرتبط با مسائل جريان کارگاهي انعطاف پذير 15
2-2-2 دسته بندي جريان کارگاهي انعطاف پذير 19
2-6 طبقه بندي عدم قطعيت 22
2-6-1 توصيف عدم قطعيت 23
2-6-2 زمانبندي جريان کارگاهي انعطاف پذير تحت عدم قطعيت 24
2-7 رويکردهاي اساسي زمانبندي تحت عدم قطعيت 27
2-7-1 رويکرد کاملا واکنشي 28
2-7-2 رويکرد استوار 28
2-7-3 رويکرد پيشگويانه واکنشي 31
2-8 زمانبندي برخط 33
2-9 مروري بر ادبيات زمانبندي عملهاي جراحي 35
2-9-1 برنامه ريزي رياضي 36
2-9-2 شبيه سازي 41
2-9-3-الگوريتم هاي فرا ابتکاري 42
2-9-4 الگوريتم هاي ابتکاري 43
2-10 جمعبندي 49
فصل 3 مدلسازي و تعريف مسأله 30
3-1 مقدمه 51
3-2 بيان مسأله 51
3-3 رويکرداستراتژيک-عملياتي 52
3-3-1 فاز اول: فاز استراتژيک(طراحي) 53
3-3-1-3 مدل پيشنهادي براي فاز استراتژيک(طراحي) 58
3-4 فازدوم: فاز عملياتي 62
3-5 روش پيشنهادي براي اجراي فاز عملياتي 63
3-5-1 قابليت اطمينان 64
3-5-2 مدلسازي رياضي براي فاز عملياتي 69
فصل 4 رويکردهاي حل 72
4-1 مقدمه 73
4-2 روش حل فاز استراتژيک(برنامه ريزي دوهدفه) 73
4-2-1 روش ?-محدوديت 75
4-3 روشهاي تکاملي 76
4-3-1 ساختار جواب براي الگوريتم ژنتيک 76
4-3-2 الگوريتم ژنتيک 80
4-3-3 الگوريتم جستجوي فاخته 86
4-4 تنظيم پارامترها براي الگوريتمهاي فراابتکاري با استفاده از روش تاگوچي 91
4-5 جمعبندي 93
فصل 5 تحليل نتايج 95
5-1 مقدمه 96
5-2 نتايج بدست آمده از فاز اول: فاز استراتژيک(طراحي) 96
5-2-1 تخمين سناريو زمان انجام عمل جراحي 98
5-2-2 حل دقيق با رويکرد ?-محدوديت و استفاده از نرمافزار GAMS IDE/Cplex 99
5-3 نتايج بدست آمده از فاز دوم: فاز عملياتي 106
5-4 تنظيم پارامترهاي الگوريتم ژنتيک با استفاده از روش تاگوچي 109
5-5 مسائل با ابعاد کوچک 112
5-5-1 نتايج حاصل از حل دقيق مسائل کوچک و تحليل آن 116
5-5-2 نتايج حاصل از حل مسائل کوچک با الگوريتم هاي فرا ابتکاري و مقايسه آن با حل دقيق 119
5-6 مسائل با ابعاد متوسط 125
5-6-1 نتايج حاصل از حل دقيق مسائل متوسط و تحليل آن 127
5-6-2 نتايج حاصل از حل مسائل متوسط با الگوريتم هاي فرا ابتکاري و مقايسه آن با حل دقيق 130
5-7 نتايج حاصل از حل مسائل بزرگ با الگوريتم هاي فرا ابتکاري و مقايسه آن با حل دقيق 135
5-8 جمعبندي 136
فصل 6 نتيجهگيري و پيشنهاد براي تحقيقات آتي 109
6-1مقدمه 138
6-2 نتيجهگيري 139
6-3 پيشنهاد براي تحقيقات آتي 140
فهرست منابع 142
پيوست الف دادههاي استفاده شده در اين تحقيق 148
واژه نامه فارسي به انگليسي 156
واژه نامه انگليسي به فارسي 157
فهرست جدولها صفحه
جدول 2-1 برخي از مسائل زمانبندي جريان کارگاهي انعطاف پذير 13
جدول 2-2 دسته بندي مطالعات بر روي زمانبندي FFS تحت عدم قطعيت 21
جدول 5-1 زمان انجام يک عمل جراحي خاص توسط تيم اول در يک ماه گذشته مرتب شده به صورت صعودي 78
جدول 5-2 جراحيهاي درنظر گرفته شده در فاز طراحي و تعداد تيم موجود در هر حوزه 80
جدول 5-3 هزينههاي بکارگيري هر تيم با واحد قرار دادن هزينه تيم اول بيهوشي 81
جدول 5-4 تعداد تيمهاي انتخاب شده با توجه به تخصص مربوطه 85
جدول 5-5 نحوه شمارهگذاري تيمها در مرحله بعد(فاز عملياتي) به صورت جدول زير ميباشد 85
جدول 5-6 ميانگين زمان انجام عملهاي جراحي و بيهوشي 87
جدول 5-7 سطحهاي درنظر گرفته شده براي پارامترهاي الگوريتم ژنتيک 90
جدول 5-8 حالت هاي پيشنهادي روش تاگوچي 91
جدول 5-9 ابعاد مسائل نمونه با سايز کوچک 94
جدول 5-10 ابعاد مسائل نمونه با سايز کوچک تعداد جراحيهايي که در يک روز بايد انجام شود 95
جدول 5-11 نتايج بهدست آمده از حل دقيق مسائل در ابعاد کوچک 96
جدول 5-12 نتايج حل مسائل نمونه با سايز کوچک توسط الگوريتمهاي فرا ابتکاري و مقايسه آن با نتايج حل دقيق 100
جدول 5-13 ابعاد مسائل نمونه با سايز متوسط 105
جدول 5-14 ابعاد مسائل نمونه با سايز متوسط تعداد جراحيهايي که در يک روز بايد انجام شود 106
جدول 5-15 نتايج حاصل از حل مسائل معرفي شده در ابعاد متوسط 107
جدول 5-16 نتايج حل مسائل نمونه با سايز متوسط توسط الگوريتمهاي فراابتکاري و مقايسه آن با نتايج حل دقيق 111
جدول5-17 مقايسه عملکرد الگوريتم فراابتکاري با روش حل دقيق در راستاي بهينگي جوابها و زمان حل مسائل با سايز بزرگ 116
فهرست شکلها صفحه
شکل 1-1 نمودار جريان بيماران 6
شکل 2-1 ساختار کلي مسأله جريان کارگاهي]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.