ژانویه 21, 2021

منبع مقاله درباره ابزار پژوهش، قصد استفاده، گروه همسالان

1 min read
<![CDATA[]]>

دکتر نام و نام خانوادگي (استاد مشاور) …………………………………………………………………استاديار
دکتر نام و نام خانوادگي (استاد مدعو)…………………………………………………………………….استاديار
تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب …………………………… دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته / دکتراي حرفه اي / دکتراي تخصصي در رشته………………………………..که در تاريخ ………….. از پايان نامه/رساله خود تحت عنوان “…………………………………………………………………………………………………………………………………….”
با کسب نمره………………. و درجه …………….دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم :
1 ) اين پايان نامه / رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که ازدستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران ( اعم از پايان نامه ، کتاب ، مقاله و ….) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود ،نام منبع مورد استفاده و سايرمشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2 )اين پايان نامه / رساله قبلاَ براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي (هم سطح ،پايين تر يا بالا تر ) در ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3 ) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل ،قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب ،ثبت اختراع و…….از اين پايان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4 ) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي تاريخ و امضا:
تقديم به
تقديم به خدايي که
تنها روزنه اميدي است که هيچ گاه بسته نمي شود …
تنها کسي ايست که با دهان بسته هم مي توان صدايش کرد …
با پاي شکسته هم مي توان سراغش رفت …
تنها خريداري است که اجناس شکسته را بهتر بر مي دارد …
تنها کسي است که وقتي همه رفتند ميماند …
وقتي همه پشت کردند آغوش مي گشايد …
وقتي همه تنهايت گذاشتند محرمت مي شود …
و تنها سلطاني است که دلش با بخشيدن آرام مي گيرد نه با تنبيه کردن …
خدايا …
با تو که باشم تمام دورها نزديکند و نا ممکن ها ممکن …
تقدير وتشکر
به پاس تعبير عظيم و انساني شان از کلمه ايثار و از خودگذشتگان
به پاس عاطفه سرشار و گرماي اميدبخش وجودشان که در اين سردترين روزگاران بهترين پشتيبان است
به پاس قلب هاي بزرگشان که فرياد رس است و سرگرداني و ترس در پناهشان به شجاعت مي گرايد
و به پاس محبت هاي بي دريغشان که هرگز فروکش نمي کند
اين مجموعه را به پدر و مادر عزيزم تقديم مي کنم با سپاس ازسه وجود مقدس:
آنان که ناتوان شدند تا ما به توانايي برسيم…
موهايشان سپيد شد تا ماروسفيد شويم…
و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند…
پدرانمان
مادرانمان
استادانمان
چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطة بين سبك هاي هويت و انگيزه پيشرفت تحصيلي در دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير انجام شد. پژوهش از نوع همبستگي است و جامعة آماري اين پژوهش كلية دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير مي باشد . نمونه گيري اين پژوهش خوشه اي چندمرحله اي بوده و در نهايت از هر گروه از دانشجويان دختر و پسر 100نفر به تصادف انتخاب شدند.ابزارهاي مورد اسـتفاده در ايـن پـژوهش عبـارت بودنـد از پرسش نامة سبك هاي هويت برزونوسكي وپرسشنامه انگيزه پيشرفت تحصيلي . به منظور تحليل داده ها از آزمون همبستگي ورگرسيون استفاده شد يافته هاي پژوهش نشان داد بين سبک هاي هويتي با انگيزه پيـشرفت تحـصيلي دانشجويان رابطه وجود دارد. بين سبکهاي هويت پيشرفته ، مهلت خواه و زود هنگام و هويت علمي با انگيزه پيشرفت دانشجويان رابطه مثبت معنا داري مشاهده مي شود، همچنين بين سبک هويت آشفته با انگيزه پيشرفت دانشجويان رابطه منفي معنا داري مشاهده مي شود.
كليد واژه ها : سبک هاي هويتي، دورة جوان ي؛ پيشرفت تحصيلي؛
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول
مقدمه 2
بيان مساله 4
اهداف پژوهش 7
1-تعيين رابطه بين سبک هاي هويتي و انگيزه ي پيشرفت تحصيلي 7
2- تعيين رابطه بين سبک هاي هويتي و هويت علمي 7
فرضيه هاي پژوهش 7
سوالات پژوهش 8
مدل مفهومي 9
تعريف عملياتي متغيرها 9
فصل دوم
مقدّمه 12
هويت فردى و اجتماعى 19
بحران هويت 20
علل بحران هويت فردى 23
الف. عوامل درونى 23
ب. عوامل بيرونى 24
عوامل بحران هويت اجتماعى 27
تصميم سازان 27
گروه هاى الگو 28
فردگرايى 30
سكولاريسم 30
تساهل و تسامح اخلاقى 32
اخلاق سكولار 33
تهاجم فرهنگى 34
سبک ها و نظريه هاي هويت 37
نظريه اريکسون 37
نظريه مارسيا 38
ديدگاه کگان 42
تعهد هويت 45
هويت و خويشتن 48
مشكلات هويت يابي: 49
هويت يابي زودرس 49
نقش خانواده در هويت يابي 50
عامل فرهنگي ـ اجتماعي 51
عامل فرهنگي ـ ديني 52
هويت يابي و بحران هويت نوجوانان 53
رشد هويت 53
هويت يابي زودرس 55
سردرگمي درهويت يابي 56
پراکندگي هويت 56
تسليم طلبي 56
وقفه 56
پيشرفت هويت 57
عوامل موثر برشکل گيري هويت 57
شخصيت 57
ترتيب تولد وفاصله سني فرزندان در خانواده 57
عوامل اجتماعي و فرهنگي 58
نقش والدين در هويت يابي فرزندان 58
مشکلات ناشي ازناتواني درهويت يابي 59
عزت نفس و رابطه آن با بحران هويت 61
گروه همسالان (Peer group) 62
نقش ” خود” در اجتماعي شدن 63
نقش ديگران مهم و تعميم يافته در هويت يابي 64
ويژگيهاي افراد داراي انگيزه پيشرفت 68
پايداري در افراد با انگيزش پيشرفت بالا 68
رفتارهاي بازرگاني در افرادي با انگيزش پيشرفت بالا 69
زمينه اجتماعي انگيزه پيشرفت 69
روشهاي اندازه گيري انگيزه پيشرفت 70
جنيست و انگيزش پيشرفت: 71
ويژگيهاي رفتار پيشرفت‌گرا: 71
دسي و ديگران: 73
فصل سوم
مقدمه 97
نوع پژوهش: 97
روش تحقيق: 98
جامعه آماري؛ 99
ابزار پژوهش؛ 99
روايي و پايايي آزمون؛ 99
تجزيه و تحليل داده ها 100
آمار توصيفي 100
ابزار مورد نياز پژوهش 101
نمونه گيري 101
جامعه آماري، نمونه، روش نمونه گيري 101
پرسشنامه حالات هويت بنيون و آدامز (EOM-EIS-2) 101
پرسشنامه حالات هويت بنيون و آدامز (EOM-EIS-2) 102
روايي و پايايي 104
کليد نمره گذاري 107
سوالات خرده مقياس ها (مولفه ها) 107
فصل چهارم
يافته هاي تحليلي 109
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري : 118
پژوهش هاي انجام شده: 123
منابع 128
پيوست ها 131
فصل اول
مقدمه
شناخت فرد از ماهيت وجودي خود، هويت فردي محسوب مي گردد. اين شناخت، اساسي ترين و مهم ترين مرحله رشد تلقي مي شود بطوري كه مولاي متقيان اميرمومنان علي (ع) مي فرمايند: من عرف نفسه فقد عرف ربه ” حضرت لازمه شناخت از خداوند متعال را خود شناسي بيان مي نمايند كه با اين شناخت گام هاي بعدي تسهيل مي گردد. لذا آشنايي با هويت به طور اعم و هويت فردي و سبك هاي هويت به طور اخص ضرورتي انكار ناپذيرمي باشد. به نظر اريكسون (Erikson,1968,120)، هويت عبارت است از افتراق و تميزي كه فرد بين خود و ديگران مي گذارد. از ديد او هويت يك سازه رواني اجتماعي است كه شامل طرز فكر، عقايد فرد و نحوه ارتباط او با ديگران مي شود. هويت فردي نيز جنبه هايي از هويت است كه كمك مي كند فرد خودش را از ديگران جدا كند و شامل دسته اي از ارزش ها، باورها و هدف هايي است كه فرد دارد و از ديد ديگران پنهان نيست(جوكار،47-31،1385).اگر چه شناخت از خود (هويت فردي) جهت رشد و ترقي در تمام ابعاد وجودي انسان از جمله مهارت هاي ورزشي ضروري است اما اين شناخت به تنهايي جهت رشد و ترقي در توسعه مهارت هاي ورزشي كافي نيست. مطمئناً جهت رسيدن به سكوهاي افتخار تلاشي مضاعف لازم است كه اين تلاش بستگي شديدي به رغبت دروني فرد دارد، عواملي كه اين ميل دروني را افزايش مي دهد، همانا عوامل برانگيزاننده ي فرد محسوب مي گردد كه مي تواند به صورت دروني و يا به صورت بيروني شخص را به فعاليتي وادارد ويا فعاليت فرد را شدت بخشد و يا به فعاليت او جهت بخشد و همچنين عكس اين قضيه نيز امكان دارد كه اتفاق بيافتد. انگيزاننده ها به آن دسته از عوامل گفته ميشود كه موجب مي گردند يك ارتباط سبك هاي هويت با عوامل برانگيزاننده و احساس موفقيت فرد به انجام كاري بپردازد. در حالي كه انگيزش، واكنش فرد در برابر خواسته هاي اوست، عوامل انگيزشي يا انگيزاننده ها، پاداشها يا به گونه ي كلي محركهايي هستند كه آتش آرزومندي فرد را براي ارضاي اين خواسته ها تندتر ميكند. اين عوامل در عين حال وسيله ي برقراري سازگاري ميان نيازهاي مختلف و حتي در اولويت قرار دادن اين نياز از ميان نيازهاي ديگر، خواهند بود(كونتز و همكاران، 137؛1387 ).بنابراين جهت برقراري سازگاري و اولويت بندي بين نيازهاي مختلف كه لازمه ايجاد رغبت براي تلاش مضاعف است. علاوه بر شناخت هويت فردي آشنايي با عوامل برانگيزاننده نيز ضرورتي انكار ناپذير مي باشد. رغبت دروني زماني تداوم خواهد داشت كه فرد موفقيتهاي خود را در ابعاد مختلف احساس نمايد، عدم احساس موفقيت، رغبت دروني جهت تداوم تمرينات ورزشي و يا اجراي بهينه مهارتهاي فوق و نيز تلاش و كوشش وي را از بين خواهد برد و انگيزههاي فرد را كم سو خواهد نمود. پس احساس موفقيت نيز ازعوامل بسيار اساسي در جهت تداوم رشد محسوب ميگردد. موفقيت از ماده “وفق” و “وفاق” و به معناي سازگاري، انطباق و همراهي است. انساني را موفق مي گويند كه توانسته باشد بين تلاش ها و اهدافش سازگاري و انطباق ايجاد كند و سعي و كوشش خود را قرين و همراه اهداف خويش قرار دهد. به عبارت ديگر، انسان به هدف رسيده را موفق مي گويند.. با توجه به مطالب مذكور، ابتدا سبك غالب هويت هر يك از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان ملاير را شناسايي كرده و عواملي كه فرد را جهت فعاليت تحصيلي ورشد و ترقي وتلاش جهت رسيدن به قله هاي افتخار وا ميدارد، با توجه به سبك هويت، بر مبناي تفاوتهاي فردي انسانها مشخص نموده و ارتباط اين دو متغير روشن گرديد كه كدام عامل انگيزشي در هر يك از سبك هاي سه گانه هويت مؤثر بوده است و نيز بررسي گرديد كه ميزان احساس موفقيت فرد در اين راستا چه مقدار بوده و چه تأثيري بر روي دو متغير سبكهاي هويت با عوامل انگيزشي داشته است.
بيان مساله
نيروي انساني ارزنده ترين سرمايه هر کشور است و پيشرفت و توسعه هر جامعه اي در گرو بالا بودن سطح علمي و شايستگي نيروي انساني آن مي باشد. تربيت نيروي انساني وظيفه اي است که نظام آموزشي عهده دار]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.