آوریل 14, 2021

پایان نامه با واژگان کلیدی واژه نامه، بورس اوراق بهادار، ترازنامه

2 min read
<![CDATA[]]>

Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis
Subject:
The Survey from the Professionals Point of View in the Reasons why Companies Accepted in Tehran Stock ExchangeAvoid utilizing XBRL
Thesis Advisor:
M. Zanjirdar Ph.D.
Consulted by:
P. Ghafari.Ph.D.
by:
Azam Salimi Kharat
Summer 2010
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مديريت گروه حسابداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حسابداري
عنوان:
بررسي علل امتناع شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگيري زبان گزارشگري مالي توسعه پذير(XBRL) از ديدگاه صاحبنظران حرفه اي
نگارش:
اعظم سليمي خراط
تابستان 1389
هيأت داوران:
1- استاد راهنما: دکتر مجيد زنجيردار
2- استاد مشاور: دکتر پيمان غفاري آشتياني
3- استاد داور: دکتر حبيب اله جوانمرد
4- مدير گروه تخصصي: دکتر مجيد زنجيردار
سپاسگزاري:
ستايش پاک خداي با عظمت را که همواره در سايه عنايتش بوده ام و هر زمان که او را خوانده ام ، آرام يافته ام ، خدايي که پاي انديشه تيزگام در راه شناسايي او لنگ است و سر فکرت ژرف رو به درياي معرفتش بر سنگ ، و هر چه سنجم به پاي سپاس او نرسد .
نهايت سپاس خود را به استاد فرزانه جناب آقاي دکتر مجيد زنجيردار که با حوصله و بزرگواري تمام سرپرستي و راهنمايي اين پژوهش را بر عهده گرفته و همواره راهنما و پشتيبان من در تمام مراحل آن و کسب درجات علمي و اخلاقي بوده اند ، تقديم ميدارم .
بر خود فرض ميدانم از استاد عاليقدر جناب آقاي دکتر پيمان غفاري که صبورانه مسئوليت مشاوره اين پايان نامه را بر عهده داشته اند ، صميمانه قدرداني نمايم .
از اساتيد گرامي جناب آقاي دکتر حبيب اله جوانمرد و جناب آقاي دکترمهرداد قنبري که در طول تحقيق از پيشنهادات و تذکرات ايشان بهره مند گشتم ، کمال تشکر و قدرداني را دارم .
تقديم به :
“روان پاک پدر و مادر عزيزم ،
همسرم به پاس مساعدت ها ،شکيبائي ها و مهربانيهايش
و تمام کساني که در راه اعتلاي علم ودانش کشورمان گام بر مي دارند”
چكيده:.. 1
مقدمه:.. 2
فصل اول: کليات تحقيق
1-1-مقدمه : 4
2-1- بيان مسئله 5
3-1-تاريخچه مطالعاتي 7
4-1 اهميت پژوهش 9
5-1 اهداف تحقيق 10
6-1 مدل مفهومي تحقيق 10
7-1 متغيرهاي پژوهش 11
8-1 فرضيات پژوهش 11
9-1 تعريف واژه ها 12
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2- مقدمه: 18
2-2 معرفي زبان گزارشگري مالي توسعه پذير XBRL 19
1-2-2 تعريف زبان گزارشگري مالي توسعه پذير XBRL 19
2-2-2 فرآيند ارتباطي در XBRL 23
3-2 مروري بر زبان نشانه گذاري توسعه پذير 25
1-3-2 مراحل تکامل XML : 25
2-3-2 SGML 25
3-3-2 XML يک ساختار جديد براي اسناد در وب 26
4-3-2 پايه زبان نشانه گذاري توسعه پذير XML 27
5-3-2 قابليت ها و محدوديتهاي XML 28
4-2 مفهوم حوزه در XBRL 29
1-4-2سازمان بين المللي XBRL 29
2-4-2تعريف حوزه 29
3-4-2 اهداف تشکيل حوزه XBRL 30
4-4-2طبقه‌بندي حوزه‌ها در سازمان بين‌المللي XBRL 30
5-4-2مزاياي تشکيل حوزه ملي XBRL 31
6-4-2شرايط لازم براي ايجاد حوزه XBRL مشروط 32
5-2-اجزاء زبان گزارشگري توسعه پذير 33
1-5-2 ويژگيها 34
2-5-2 واژه نامه 35
6-2 گزارشگري در XBRL 39
1-6-2 گزارشگري سنتي و محدوديتهاي آن 41
2-6-2 لزوم مدل جديد گزارشگري مالي 42
3-6-2 تأثير گزارشگري به هنگام در مدل هاي حسابداري 43
4-6-2 سطوح مختلف گزارشگري ديجيتال 44
6-6-2 چالش هاي XBRL در گزارشگري مالي 46
7-2 جنبه هاي امنيتي در XBRL 47
8-2 XBRL و حسابرسان مستقل 51
9-2 XBRL و حسابرسان داخلي 52
10-2 گزارشگري حسابرسي براي XBRL 53
1-10-2 ضرورت حسابرسي در محيط XBRL 53
2-10-2 حرفه حسابرسي و XARL 54
3-10-2 واژه نامه XARL 55
4-10-2 نمونه اي از اسناد XARL 57
11-2 نحوه عملکرد XBRL 59
12-2 مزايا و معايب XBRL 60
1-12-2 مزاياي XBRL 60
2-12-2 معايب XBRL 63
13-2 عوامل توجيه کننده تقاضا براي XBRL 63
14-2 چه اشخاصي از XBRL استفاده خواهند کرد ؟ 64
15-2 پيش نيازهاي پياده سازي XBRL 65
1-15-2 عوامل محيطي 65
2-15-2 عوامل سازماني 66
3-15-2 عوامل فن آوري 66
16-2 پيشينه تحقيق 67
1-16-2تحقيقات خارج از ايران 67
2-16-2 تحقيقات در کشور ايران 70
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
1-3- مقدمه: 73
2-3 روش تحقيق 73
3-3 جامعه و نمونه آماري 74
4-3 قلمرو تحقيق 75
1-4-3 قلمرو مکاني تحقيق 75
2-4-3 قلمرو زماني تحقيق 75
3-4-3 قلمرو موضوعي تحقيق 75
5-3 روش و ابزار گرد آوري اطلاعات 75
6-3 بررسي نرمال بودن داده ها 76
7-3 روش تجزيه و تحليل داده ها 77
1-7-3-آزمون مقايسه دو ميانگين 77
2-7-3-آزمـون t student : 78
8-3 اعتبار دروني و بروني پژوهش 79
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داه ها
1-4-‏ مقدمه‏: 81
2-4 تجزيه و تحليل مشاهدات با استفاده از تكنيك هاي آمار توصيفي 81
1-2-4 -بررسي توصيفي گروه شغلي در نمونه مورد بحث 82
2-2-4-بررسي توصيفي سمت حسابرسي ويژه گروه شغلي حسابرس 83
3-2-4-بررسي توصيفي آخرين مدرك تحصيلي به تفكيك گروه شغلي : 84
4-2-4-بررسي توصيفي مدت تدريس يا تحقيق براي گروه شغلي مدرسين 85
5-2-4 بررسي توصيفي مدت تجربه حسابداري و حسابرسي 86
3-4 تحليل توصيفي پرسشهاي كليدي تحقيق : 87
1-3-4 تحليل توصيفي فرضيه شماره يک : 89
2-3-4 تحليل توصيفي فرضيه شماره دو : 90
3-3-4 تحليل توصيفي فرضيه شماره سه : 92
4-3-4 تحليل توصيفي فرضيه شماره چهار : 93
4-4 تجزيه و تحليل استنباطي : 96
1-4-4 بررسي تأثير موانع از ديدگاه کل جامعه مطالعاتي: 96
2-4-4 بررسي تأثير موانع به تفکيک ديدگاه اساتيد و حسابرسان 98
1-2-4-4 تحليل استنباطي فرضيه شماره يك : 98
2-2-4-4 تحليل استنباطي فرضيه شماره دو : 100
3-2-4-4 تحليل استنباطي فرضيه شماره سه : 102
4-2-4-4 تحليل استنباطي فرضيه شماره چهار : 104
5-4 خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها 106
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5-مقدمه: 108
2-5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها 108
3-5 پيشنهادات 110
1-3-5 پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي تحقيق 111
2-3-5 پيشنهادهايي براي تحقيق هاي آتي 113
4-5 محدوديت هاي تحقيق 114
پيوستها:
منابع و ماخذ:
منابع فارسي: 122
منابع لاتين: 124
چکيده انگليسي ………………………………………………………………………………………….126
جدول 1-3 آزمون کلموگروف – اسميرنف 77
جدول 2-3 محاسبه آلفاي کرونباخ 79
جدول 1-4 اطلاعات توصيفي پاسخ دهندگان 82
جدول 2-4 وضعيت پاسخ دهندگان از نظر سمت 83
جدول 3-4 وضعيت پاسخ دهندگان از نظرمدرک 84
جدول 4-4 وضعيت پاسخ دهندگان از نظر مدت تجربه تدريس 85
جدول 5-4 وضعيت پاسخ دهندگان از نظرمدت تجربه حسابداري و حسابرسي 86
جدول 6-4 فراواني پاسخ به سوالات مربوط به فرضيه شماره يک 88
جدول 7-4 آماره هاي توصيفي در خصوص متغير مندرج در فرضيه شماره يک 89
جدول 8-4 فراواني پاسخ به سوالات مربوط به فرضيه شماره دو 90
جدول 9-4 آماره هاي توصيفي در خصوص متغير مندرج در فرضيه شماره دو 91
جدول 10-4 فراواني پاسخ به سوالات مربوط به فرضيه شماره سه 92
جدول 11-4 آماره هاي توصيفي در خصوص متغير مندرج در فرضيه شماره سه 93
جدول 12-4 فراواني پاسخ به سوالات مربوط به فرضيه شماره چهار 94
جدول 13-4 آماره هاي توصيفي در خصوص متغير مندرج در فرضيه شماره چهار 95
جدول 14-4 آماره توصيفي در خصوص کل فرضيات 96
جدول15-4 آماره آزمون براي فرضيات از نظر کل جامعه پاسخ دهندگان 97
جدول 16-4 آماره هاي توصيفي در خصوص متغير فرضيه يک 99
جدول 17-4 آماره آزمون براي فرضيه يک 99
جدول 18-4 آماره هاي توصيفي در خصوص متغير فرضيه دو 101
جدول 19-4 آماره آزمون براي فرضيه دو 101
جدول 20-4 آماره هاي توصيفي در خصوص متغير فرضيه سه 103
جدول 21-4 آماره آزمون براي فرضيه سه 103
جدول22-4 آماره هاي توصيفي در خصوص متغير فرضيه چهار 105
جدول 23-4 آماره آزمون براي فرضيه چهار 105
جدول 24-4خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها 106
شکل 1-2 جريان اطلاعات بدون استفاده از XBRL 23
شکل 2-2 جريان اطلاعات با استفاده از XBRL 24
شکل 3-2 فرآيند ارتباطي در XBRL 24
شکل 4-2 نمونه اي از سند XBRL 39
شکل 5-2 مروري بر اجزاء اصلي XARL 56
شکل 6-2 نمونه اي از واژه نامه XARL 57
شکل 7-2 نمونه اي از يک سند XARL 58
شکل 8-2 استفاده از عناوين XARL براي کل ترازنامه 58
شکل 9-2 نمونه اي از عناوين XARL براي يک قلم از اقلام ترازنامه 59
شکل 10-2 نحوه عملکرد زبان گزارشگري توسعه پذير (XBRL) 60
نمودار 1-4 وضعيت پاسخ دهندگان از نظر شغل 82
نمودار 2-4 وضعيت پاسخ دهندگان از نظر سمت 83
نمودار 3-4 وضعيت پاسخ دهندگان از نظرمدرک 84
نمودار 4-4 وضعيت پاسخ دهندگان از نظرمدت تجربه تدريس 85
نمودار 5-4 وضعيت پاسخ دهندگان از نظرمدت تجربه حسابداري و حسابرسي 86
نمودار 6-4 ميانگين متغير مذکور در فرضيه شماره يک به تفکيک گروههاي شغلي 89
نمودار 7-4 ميانگين متغير مذکور در فرضيه شماره دو به تفکيک گروههاي شغلي 91
نمودار 8-4 ميانگين متغير مذکور در فرضيه شماره سه به تفکيک گروههاي شغلي 93
نمودار 9- 4 ميانگين متغير مذکور در فرضيه شماره چهار به تفکيک گروههاي شغلي 95
چكيده:
با استفاده از XBRL1 سيستم مالي شرکت به ‌صورت مستقيم به اينترنت وصل و استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداري در هر نقطه از جهان مي‌توانند به وب سايت شرکت مراجعه و در هر زمان صورتهاي مالي را با آخرين تغييرات مشاهده و تجزيه و تحليل نمايند.شرکتها مي‌توانند با استفاده از XBRL در هزينه‌ها صرفه‌جويي کرده و با کارايي بيشتري به جمع‌آوري و گزارشگري اطلا‌عات مالي بپردازند. بنابراين نخست لازم است تا جامعه حسابداري و حسابرسي ايران با اين مهم آشنا شوند تا در مراحل بعدي موجب شناسايي عوامل موثر در ايجاد و گسترش آن گردد . لذا در اين پژوهش سعي شده است ضمن شناسايي جوانب نظري موضوع به بررسي علل عدم استفاده از اين زبان گزارشگري توسط شرکتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران از ديدگاه صاحبنظران حرفه حسابداري بپردازد . بدين منظور ابتدا با مطالعه ادبيات موضوع متغيرهايي نظير عدم آگاهي از وجود اين زبان ، مهيا نبودن شرايط پذيرش اين زبان در کشور ايران ( از ديدگاه زيرساختهاي تکنولوژيکي)، عدم صرفه اقتصادي و در نهايت عدم نياز به تحول شيوه گزارشگري موجود ، به عنوان متغيرهاي موثر در عدم استفاده شرکتها از XBRL شناسايي گرديدند . و سپس از طريق پرسش نامه از مدرسين و محققين دانشگاهي در رشته حسابداري و نيز حسابرسان شاغل در حرفه نظر سنجي شده است . براي تحليل داده هاي گردآوري شده از آزمون t استيودنت و نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شده است . نتيجه اينکه عدم اطلاع از وجود XBRL ، مهيا نبودن شرايط پذيرش XBRL در ايران و عدم نياز به زبان گزارشگري توسعه پذير ، در حال حاضر به عنوان عواملي که از استفاده XBRL جلوگيري مي کند شناخته شدند در حاليکه عدم صرفه اقتصادي بکارگيري XBRL به عنوان مانعي در استفاده از XBRL شناخته نشد.
مقدمه:
اينترنت يک ابزار افشاء اطلاعات خاص است که اشکال انعطاف پذير از افشاء را ارائه مي دهد و به استفاده کنندگان امکان برقراري ارتباط فوري ، جامع (فراگير) و ارزان را مي]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.