می 14, 2021

پایان نامه با کلید واژگان استان ایلام، اکوسیستم، تولیدات صنعتی

1 min read
<![CDATA[]]>

4)چنانچه در هرمقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود،عواقب ناشی از آن را می پذیرم وواحد دانشگاهی مجاز استبا اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودرصورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی :
محمد بلوطي
تاریخ وامضاء:
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم وتحقیقات ایلام
دانشکده کشاورزی، گروه زراعت
پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسي كشاورزي (M.Sc)
گرایش: زراعت
عنوان:
بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران
استاد راهنما:
دکتر عباس ملکی
استاد مشاور:
دکتر محمد مهدی پورسیاه بیدی
نگارش:
محمد بلوطی
بهار 1393
سپاسگزاری:
وظيفه خود مي‌دانم که مراتب سپاس و تقدير خود را از تمامي عزيزاني که با مشارکت خود، بنده را در اجراي اين پژوهش ياري کردند، اعلام دارم.
از استاد راهنماي گرانقدر جناب آقاي دکتر عباس ملکی كه با راهنمايي‌هاي ارزنده و روشنگرانه خويش در انجام اين پژوهش راه گشاي من بودند نهايت سپاس و تقدير را دارم و از خداوند منان براي ايشان سلامتي و موفقيت روزافزون آرزومندم.
از استاد مشاور گرامي جناب آقاي دکتر محمد مهدی پورسیاه بیدی که با نکته سنجي‌هاي دقيق و عالمانه در مسير اجراي اين پژوهش مرا ياري نمودند، تقدير و تشکر مي کنم و شادکامي و پيروزي ايشان را از پروردگار متعال مي‌طلبم.
هم چنین از كليه دوستان كه در اجراي اين تحقيق مرا ياري دادند، سپاسگزاري مي نمايم.
تقـدیم به
همسر مهربانم
که در تمام دوران تحصیل همواره یاورو مشوقم بودند، و پدر و مادر مهربانم که وجودم مرهون لطف بی پایان آنهاست.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1
فصل اول: كليات
1-1- مقدمه 3
1-2- تاريخچه و مبدأ ذرت 4
1-3- اهمیت اقتصادی ذرت 7
1-3-1- موارد مصرف و ارزش غذايي ذرت 8
1-4- سطح زیر کشت و تولید ذرت 10
1-4-1- وضعیت تولید ذرت در جهان 10
1-4-2- سطح، ميزان توليد و عملكرد ذرت دانهاي كشور 11
1-4-2-1- سطح 11
1-4-2-2- ميزان توليد 11
1-4-2-3- عملكرد در هكتار 11
1-4-3- وضعیت تولید ذرت در استان ایلام 14
1-5- خصوصيات گياه شناسي 14
1-6- مشخصات مرفولوژيك 17
1-6-1- ريشه 17
1-6-2- ساقه 18
1-6-3- برگ 18
1-6-4- اندام‌هاي زايشي(گل آذين) 20
1-6-5- دانه 21
1-5-6- مراحل رشد 21
1-6- هيبريدهای ذرت 22
1-7- اكولوژي ذرت 22
1-8- كاشت 24
1-9- داشت 25
1-10- تأثير ميزان تشعشع خورشيد بر توليد 25
1-11- توليد ماده خشك 26
1-12- عملکرد 26
1-13- عمليات برداشت 26
1-13-1- تعيين زمان برداشت 28
1-14- نگهداري ذرت 28
1-15- نیازهای غذایی ذرت 28
1-16- جمع بندی 29
فصل دوم: بررسی منابع
2-1- نقش تغذیه بر خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ذرت دانه‌ای 31
2-1-1- نیتروژن 31
2-1-2- كارآيي مصرف كود 33
2-1-3- مديريت صحيح مصرف كودهاي نيتروژني 34
2-2- تاثیر نیتروژن بر میزان پروتئین 36
2-3- تأثیر کاربرد بار ور 2 بر افزایش عملکرد و اجزای عملکرد 37
2-4- تأثیر کاربرد کودهای آلی بر افزایش عملکرد و اجزای عملکرد 38
فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1- موقعيت جغرافيایی محل اجراي تحقیق 42
3-2- خصوصيات خاك محل اجرای تحقیق 42
3-3- روش اجرای آزمایش 43
3-4- کاشت آزمایش و اجرای طرح 43
3-4-1- شروع عملیات آبیاری و وجین 44
3-5- مراحل و روش نمونه برداری 44
3-5-1- سطح برگ پرچم 44
3-5-2- تعداد برگ در بوته 45
3-5-3- ارتفاع بوته 45
3-5-4- عملکرد بیولوژیک 45
3-5-5- عملکرد دانه 45
3-5-6- تعداد ردیف در بلال 45
3-5-7- تعداد دانه در ردیف 45
3-5-8- وزن کل بلال 46
3-5-9- وزن چوب بلال 46
3-5-10- قطر بلال 46
3-5-11- قطر چوب بلال 46
3-5-12- وزن هزار دانه 46
3-5-13- شاخص برداشت 46
3-5-14- وزن کاه و کلش 47
3-6- روش تجزیه و تحلیل آماری طرح 47
فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1 تعداد ردیف در بلال 49
4-2- تعداد دانه در ردیف 50
4-3- وزن هزار دانه 52
4-4- عملکرد دانه 53
4-5- عملکرد بیولوژیک 56
4-6- شاخص برداشت 57
4-7- سطح برگ پرچم 57
4-8- ارتفاع بوته 58
4-9- تعداد برگ 59
4-10- وزن کاه و کلش 61
4-11- وزن بلال 62
4-12- وزن چوب بلال 64
4-13- قطر بلال 65
4-14- قطر چوب بلال 66
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-نتيجه گيري 68
5-2- پیشنهادات 68
منابع و مآخذ 69
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 1-1: مواد موجود در صدگرم دانه ذرت خام 8
جدول 1-2: سطح، تولید و عملکرد ذرت در شش کشور برتر تولید کننده ذرت در سال 2009 10
جدول 1-3: برآورد سطح، تولید و عملکرد در هکتار ذرت دانهای به تفکیک استان در سال زراعی 90- 1389 12
جدول 1-4 : تركيب بذر ذرت 21
جدول 3-1: خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک محل آزمایش 42
جدول 3-2: تجزیه آنیون و کاتیون‌های خاک محل آزمایش 42
جدول 3-3: خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آب چاه محل آزمایش 43
جدول 4-1: خلاصه نتايج تجزيه واريانس برخي از صفات مورد بررسي 49
جدول 4-2: مقايسه ميانگين برخي از صفات مورد بررسي 50
جدول 4-3: خلاصه نتايج تجزيه واريانس برخي از صفات مورد بررسي 56
جدول 4-4: خلاصه نتايج تجزيه واريانس برخي از صفات مورد بررسي 61
جدول4-5: مقایسه میانگین برخی از صفات مورد بررسی 62
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1-1: توزيع‌ ‌سطح ذرت دانهاي استان‌ها نسبت به كل كشور در سال زراعي 90-1389 13
نمودار 1-2: توزيع‌ ‌ميزان توليد ذرت دانهاي استان‌ها نسبت به كل كشور در سال زراعي 90-1389 13
فهرست شكل‌ها
عنوان صفحه
شکل 4-1: اثرات متقابل کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست و بارور 2 بر تعداد دانه در ردیف 51
شکل 4-2:اثرات متقابل کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست و بارور 2 بر وزن هزار دانه 53
شکل 4-3:تأثیر کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست بر عملکرد دانه 55
شکل 4-4:تأثیر کاربرد بارور 2 بر عملکرد دانه 55
شکل 4-5: اثرات متقابل کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست و بارور 2 بر عملکرد بیولوژیک 57
شکل 4-6: تأثیر کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست بر سطح پرچم 58
شکل 4-7 : اثرات متقابل کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست و بارور 2 بر ارتفاع بوته 59
شکل 4-8 : تأثیر کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست بر تعداد برگ 60
شکل 4-9: تأثیر کاربرد بارور 2 بر تعداد برگ 61
شکل 4-10:تأثیر کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست بر وزن بلال 63
شکل 4-11:تأثیر کاربرد بارور 2 بر وزن بلال 63
شکل 4-12:تأثیر کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست بر وزن چوب بلال 64
شکل 4-13: تأثیر کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست بر قطر بلال 65
شکل 4-14:تأثیر کاربرد بارور 2 بر قطر بلال 66
شکل 4-15: اثرات متقابل کاربرد کودهای نیتروژنه وکمپوست و بارور 2 بر قطر چوب بلال 66
چکیده
به ‌منظور بررسی تاثیر منابع مختلف کود ازته و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در منطقه دهلران آزمایشی در تابستان سال 1392 بصورت آزمایش کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت.عامل اصلی ترکیب کود نیتروژنه و کمپوست در 5 سطح شامل A1 (100%کمپوست)، A2 (25% کود نیتروژن + 75% کمپوست)، A3 (50% کود نیتروژنه و 50% کمپوست)، A4 ( 75% کود نیتروژنه و 25 کمپوست)، A5 (100% کود نیتروژنه) و عامل فرعی در دو سطح شامل (B1) تلقیح با کود بیولوژیک بارور2 و عدم تلقیح با کود بیولوژیک بارور2 (B2) است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که تلقیح بذور ذرت با بارور 2 باعث افزایش اجزای عملکرد از قبیل تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف و وزن هزار دانه و در نهایت تأثیر مثبتی در افزایش عملکرد دانه داشته است. همچنین نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد کودهای آلی به تنهایی قادر به رفع نیازهای غذایی ذرت نبوده و در نهایت منجر به کاهش عملکرد دانه و اجزای عملکرد می‌گردد. لذا می‌بایست در استفاده از این کودها، مقادیر مناسبی از کودهای شیمیایی از قبیل کود نیتروژن، فسفر و پتاس نیز مورد استفاده قرار گیرد. لذا در این بررسی مشاهده گردید که بیشترین عملکرد ذرت در تیمار تلقیح بذور با بارور 2 و همچنین تیمار کودی 25% کمپوست + 75% کود نیتروژن به‌ترتیب با مقادیر 57/19 و 68/20 تن در هکتار به‌دست آمد.
کلمات کلیدی: ذرت،کود نیتروژن،کود بارور2، کمپوست
1-1- مقدمه
رشد و عملکرد گیاهان زراعی در بسیاری از مناطق دنیا توسط تنش‌های محیطی زنده و غیر زنده متعدد محدود می‌گردد. به‌همین علت اختلاف قابل توجهی بین عملکرد واقعی و عملکرد بالقوه محصولات زراعی دیده می‌شود. در دهه‌های آینده با افزایش جمعیت این محدودیت‌ها به‌صورت جدی‌تری بر کشاورزی و منابع طبیعی دنیا اثر خواهد گذاشت. در گذشته اولین رهیافت برای کاهش اثرات تنش محیطی عموما بر استفاده از کودها، اصلاح خاک، آبیاری و استفاده از آفت‌کش‌ها معطوف می‌شد. در برخی مناطق کشاورزی، کاربرد گسترده مواد شیمیایی کشاورزی منجر به شکنندگی اکوسیستم، کاهش ثبات کیفیت فراورده‌ها و حفاظت محیطی شده است. افزایش شوری آب و خاک، خصوصا در مناطقی که شدت بهره‌برداری از اراضی زراعی زیاد است، امری اجتناب ناپذیر و یک مشکل فزاینده است.چنین رهیافت‌هایی اکنون به‌عنوان عوامل بی‌ثباتی اکوسیستم تلقی شده و حداقل در کوتاه مدت گزینه‌ای برای رفع این مشکلات وجود ندارد.
ذرت هم اینک در سطحی قریب به 400 هزار هکتار در کشور کشت می‌شود. از سطح مذکور قریب 2500 هزار تن دانه برداشت می‌شود. البته به‌جز دانه، این محصول برای دستیابی به فراورده‌های متنوع دیگر از جمله تولیدات صنعتی، نشاسته‌ای، صنایع تبدیلی انواع مواد غذایی و استفاده به‌صورت علوفه سبز و سیلو شده نیز کشت می‌گردد. در حال حاضر سطح زیر کشت ذرت علوفه‌ای در کشور حدود 100 هزار هکتار می‌باشد.
این مطالعه با اهداف ارزیابی کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای شیمیایی، آلی و زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای در استان ایلام اجرا گردید. امید است با استعانت خداوند متعال با شناخت پتانسیل‌های ژنتیکی برخی از این هیبریدها و با بررسی میزان تأثیر کاربرد عناصر غذایی مختلف و کودهای بیولوژیک از قبیل ورمی کپوست بر افزایش عملکرد کمی و کیفی ذرت و با معرفی و اقدام برای تولید بذر و ترويج کشت آنها در هزاران هكتار اراضي مستعد توليد ذرت در استان ایلامو سایر مناطق کشور گامی هرچند اندك در افزايش عملكرد و توليد محصولات كشاورزي وخود کفایی کشورمان برداریم.
1-2- تاريخچه و مبدأ ذرت
ذرت یکی از قدیمی‌ترین گیاهان زراعی است که انسان به‌خواص و اهمیت آن پی برده و در تغذیه خود از آن استفاده نموده است. تحقیقات باستان شناسی در کشور مکزیک مشخص نموده است که این گیاه حدود 4500 سال قبل از تاریخ در آنجا کشت و مورد استفاده قرار می‌گرفت.
با همة این قدمت، در مورد مبدأ و روند تکاملی این گیاه اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. زیرا هیچ گیاه وحشی که ذرت می‌توانست از آن به‌وجود آید، پیدا نشده است. با توجه به چسبیده بودن دانه‌ها به بلال و پوشیده شدن آنها توسط غلاف، این گیاه برای بقای نسل خود کاملاً به انسان وابسته بوده است. در سال 1954 بارگون و همکاران گزارش دادند که گرده ذرت را از عمق 70 متری زمین در مکزیکوسیتیُ با قدمت 80000 سال به‌دست آورده‌اند. این گزارش تأکید بر این موضوع دارد که جدّ ذرت یک رقم]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.