ژانویه 17, 2021

منابع تحقیق درمورد مواد روان گردان

1 min read
<![CDATA[]]>

2.سابقه و پیشینه تحقیق
. در رابطه با تاثیر مصرف داروهای روان گردان بر اهلیت جزایی اشخاص در سال های اخیر به طور کلی تحقیقات و پژوهش هایی صورت گرفته و بیشتر این تحقیقات به صورت مقالات علمی- تالیفی بیان گردیده که در فصلنامه مطالعات علمی، پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی کم وبیش به این موضوع در سطح کشور پرداخته شده است.از جمله پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، پژوهش مهر انگیز شعاع میر کاظمی در دانشگاه الزهرا درمورد رابطه بین اگاهی نسبت به مواد روانگردان ومصرف ان در بین دانشجویان علوم انسانی و سوال اصلی تحقیقش عبارت بوده از:ایا بین اگاهی دانشجویان از عوارض واثرات قرص های اکستازی،ارتکاب جرم،جنسیت،وگرایش به مصرف این مواد رابطه وجود دارد؟از دیگر کارهای مرتبط در این زمینه پایان نامه علی حسین خانی دانشجوی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی با عنوان بررسی علمی وکاربردی مواد مخدر در شهر تهران درسال91 بوده که استاد راهنمای وی رجب گلدوست جویباری واستاد مشاورش منصور رحم دل بوده . درمجموع بیشتر تحقیقات صورت گرفته به صورت مطالعات توصیفی است. ضمن اینکه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان گردان و قانون مجازات اسلامی تغییراتی نموده است که در تحقیقات قبلی ذکری از ان به میان نیامده است؛ و با توجه به امکان دسترسی به منابع امار دادگاه هاو متهمان این جرایم و برقراری ارتباط کامل با انجمن NAمی توان یک تحقیق جامع و کامل را در این زمینه انجام داد. البته لازم به ذکر است که در این رابطه تحقیقات متعددی در رشته جامعه شناسی و از دید جامعه شناسان بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است؛ که دیدگاه اینجانب از باب تحلیل حقوقی وجرم شناختی موضوع است.
3.ضرورت و نواوری تحقیق
با توجه به انکه مصرف مواد روان گردان اثرات سوئی بر اراده و اگاهی اشخاص داشته و امعان نظر بر این مسئله که دو رکن اراده و اگاهی مولفه های اهلیت جزایی شخص به شمار می روند و میزان تاثیر مواد روان گردان بر اهلیت جزایی که پیش در امد مسئولیت کیفری شخص می باشد می تواند در مجازات یا عدم مجازات شخص موثر واقع شود . لذا پایان نامه حاضر به میزان تاثیر مصرف مواد روان گردان بر اهلیت جزایی توجه نموده است و به نوعی سعی در شناسایی اهمیت این موضوع می باشد که این تاثیر به چه میزان می تواند به شخص مسلوب الاراده ناشی از استعمال مواد روان گردان و جرمی که وی در نتیجه بی ارادگی انجام داده است کمک کند .
4.سوالات تحقیق
1- مصرف داروهای روان گردان چه تاثیری بر اهلیت جزایی اشخاص دارد؟
2-جرم سستی ناشی از استعمال داروهای روان گردان در قانون مجازات اسلامی و نظام حقوقی ایران چگونه تبیین شده است؟
3.ایا مصرف مواد روان گردان باعث فقدان مسئولیت فرد می گردد؟
5.فرضیات تحقیق
1- مصرف این داروها در مواردی خاص باعث عدم اهلیت افراد می گردد.


2- مستی ناشی از استعمال داروهای روان گردان هرگز در جرایم عمدی یا غیر عمدی ،دفاع تلقی نشده است.
3- مصرف مواد روان گردان در موارد خاص باعث عدم مسئولیت افراد می گردد.
6.هدف ها و کاربرد های تحقیق
– بررسی تاثیر مصرف مواد روان گردان بر اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری اشخاص
– بررسی انواع مواد روان گردان و تاثیرات مخرب مصرف ان بر انسان.
– شناساندن تاثیر مصرف مواد روان گردان بر مسئولیت کیفری اشخاص به مسئولین اجرایی و سازمانهای ذیربط و به‌خصوص عموم مردم به منظور اگاهی هرچه بیشتر و دستیابی به اجتماعی سالم.
– فراهم ساختن زمینه مطالعه و پژوهش بیشتر و لااقل احساس ضرورت پرداختن عمیق تر به موضوع
– ارائه پیشنهادات و توصیه های اکادمیک و راهکار جهت پیشگیری اجتماعی و وضعی از مصرف مواد روان گردان مطابق با مبانی فقهی.
7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست اوردن نتیجه
این پژوهش به‌روش کتابخانه‌ای و اسنادی و با استفاده از کتب و منابع دسته اول فقهی و حقوقی و منابع اصلی مرتبط با مواد روان گردان با استفاده از فیش برداری انجام خواهد شدو البته در این راستا، از سایت های معتبر اینترنتی و نرم‌افزارهای علوم اسلامی بهره گیری می شود.نوع تحقیق تحلیلی – تبیینی می باشد در این تحقیق به توصیف، مقایسه، تحلیل موضوع مدنظر و نقد قوانین موجود در این زمینه پرداخته می شود.
8.ساماندهی(طرح) تحقیق
این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول با عنوان کلیات، به کلیات موضوع شامل سابقه و تحول تاریخی قوانین راجع به مواد روان گردان پرداخته شده است. فصل دوم پایان نامه نیز تحت عنوان شناخت مواد روان گردان و جرم انگاری ان تدوین شده است. تا با اشنا شدن با انواع روان گردان ها و اینکه شرایط جرم انگاری انان چه بوده است زمینه برای بحث در خصوص اهلیت افراد به هنگام مصرف مواد روان گردان فراهم گردد. در فصل سوم با عنوان اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری ناشی از مصرف مواد روان گردان به بررسی موارد مختلف در این خصوص پرداخته ایم و سرانجام با نتیجه گیری و طرح پیشنهاداتی به پایان می رسد.
فصل اول:
کلیات
در این فصل برانیم تا با ذکر کلیاتی در زمینه ی مسائل اصلی و کلیدی موضوع مذکور، وارد مباحث اصلی تحقیق شویم. از این رو در دو بخش مجزا مطالب را بیان نموده ایم که در یک بخش به تعاریف و مفاهیم پراخته ایم و در بخش دیگر با عنوان تاریخچه و مبانی حقوقی وفقهی ممنوعیت مواد روان گردان به پیشینه این موارد پراخته ایم.
بحش اول.: تعاریف و مفاهیم
در هر پژوهش علمی، بدون شک، مفاهیم و نکات کلیدی وجود دارد که پایه و سرفصل های تحقیق را شامل می شود. در این مبحث نیز به منظور روشن شدن این مفاهیم کلیدی به تعریف لغوی و اصطلاحی انها خواهیم پرداخت.
گفتار اول: روان:
روان در لغت به معنای اندیشه و فکر به کار می رود (نام اور، 1386، 300)و در اصطلاح با عنایت به تعریف لغوی روان (به معنی فکر و ذهن) چون روان یا ذهن را نمی توان مستقیما دید؛ در نتیجه مستقیما هم نمی توان درباره ان اظهار نظر کرد، همان طور که یک راننده به هنگام خریدن یک اتومبیل قدرت موتور ان را در نظر نمی گیرد؛ بلکه عملکرد موتور را در نظر می گیرد، روان شناس هم عملکرد ذهن یا روان را در نظر می گیرد و از روی جلوه‌های روان می تواند انچه را که در ذهن می‌گذرد، مورد مطالعه قرار دهد. عملکردها و جلوه‌های بیرونی روان یا ذهن را اصطلاحا رفتار می‌نامند. ( معین،1382، 429)
گفتار دوم: روان گردان و مواد روان گردان
روان گردان در لغت به معنای تاثیر گذاشتن روی مغز به خصوص در مورد داروها است. موادروان گردان در اصطلاح عبارت است از: «هرگونه ماده طبیعی و یا ترکیبی و یا هرگونه ماده طبیعی مندرج در جدول 1 و 2 و 3 و 4 داروهای روان گردان مصوب کنوانسیون سازمان ملل 1971 ».
مواد روان گردان هم ترجمه‌ی فارسی اصطلاح انگلیسی (Psychotropic Substances) است که در لغت نامه‌های تخصصی انگلیسی زبان به داروی اثرگذار روی مغز Drug Actinjon On Mind معنا شده است، دکتر کار بیک هارت در تعریف مواد روان گردان می‌گوید: «مواد روان گردان به ان دسته از موادی گفته می شود که از طریق کشیدن، تنفس، بلعیدن، تزریق، بالا کشیدن از راه بینی و جذب کردن وارد بدن می شود، با سرعت‌های گوناگون وارد گردش خون شده و در نهایت با ورود به مغز نحوه‌ی احساس، تفکر، دریافت و یا رفتار مورد سوء مصرف است. چنان که هیئت کنترل بین المللی مواد مخدر نیز تمام مواد سوء مصرف و بیش سازها را کنترل می‌کند.(قربان حسین،1386، 201)
در پیش نویس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، مواد روان گردان را چنین تعریف کرده اند: «به هریک از مواد مندرج در فهرست های شماره یک، دو، سه، چهار و پنج ضمیمه این قانون اصلاحات بعدی ان و هم چنین مخلوط، ترکیبات و فراورده‌های انها به هر شکل، نام و عنوان اطلاق می شود که حاوی حداقل یکی از مواد یا مشتقات مواد فوق است. ( بند3 ماده 1، پیشنویس اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان متناظر با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، 1386)
گفتار سوم: مواد مخدر
دارویی که بی‌حسی یا استوپور Stupor (در سطح پایین هوشیاری و در روان پزشکی اختلالی که با حساسیت پذیری کاهش یافته مشخص می شود) ایجاد می‌کند به خصوص اپیوئید Opioid (هر داروی مضر صناعی که فعالیتی شبیه به اوپیات‌ها داشته اما از تریاک مشتق نشده باشد به تعبیر دیگر گروهی از پپتیدهای حلیمی (زنجیرهای اسید امینه طبیعی) مثل انکفالین (مخدر درون زاد بدن انسان) که به گیرنده‌ی اوپیات‌ها متصل شده و انها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
تعریف سازمان بهداشت جهانی از ماده مخدر این است: «هر ماده‌ای که پس از وارد شدن به درون ارگانیزم بتواند به یک یا چند عملکرد از عملکردهای ان اثر بگذارد؛ ماده مخدر است».
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


این تعریف مصرف کنندگان مواد مخدر را افراد غیر طبیعی نمی‌داند و دارای این مزیت است که مخدرهای طبیعی نظیر: توتون و مشروبات الکلی را در بر می گیرد و هم مخدرهای غیر طبیعی نظیر: هروئین، ال.اس. دی. (عظیمیان بجستانی، 1386، 42)
بعضی از این مواد مخدر تخدیر کننده نبوده، بلکه ممکن است ایجاد تحرک و توهم نماید. به طور کلی مواد مخدر به موادی اطلاق می گردد که مصرف انها در انسان حالتی غیر عادی ایجاد نماید؛ این حالات که عموما لذت بخش هستند به صورت موقت و کاذب ایجاد می گردد. (اسعدی، 1386، 24)
بروز بعضی حالات و کیف و لذت پس از اولین مصرف؛ باعث تداوم مصرف و اعتیاد می گردد. این مواد در فرهنگ پلیس به مواد افیونی یا مکیّف‌ها معروف بودند ولی امروزه در زندان‌ها لفظ مکیّف‌ها فقط برای قرص‌های ارام بخش و روان گردان استفاده می شود.به طور خلاصه موادی مخدر هستند که مصرف ان‌ها در انسان لذت و خوشی کاذبی به وجود اورده و وابستگی جسمی و روانی ایجاد می‌نماید. (قربان حسین، 1368، 29)
از دیدگاه چندین کارشناس دیگر «مواد مخدر» به معنای هریک از مواد طبیعی و یا ترکیبی مشروحه در جداول 1 و 2 کنوانسیون واحد مربوط به مواد مخدر، 1961 و پروتکل اصلاحی ان مصوب 1372 می باشد. (قربان حسین، 1368، 34)
گفتار چهارم: قاچاق
قاچاق یعنی وارد یا خارج کردن،حمل، نگهداری و.. پنهانی متاعی که معامله، وارد کردن ان به کشور یا خارج کردن از کشوریا حمل ،نگهداری ان ممنوع است و قاچاقچی کسی است که کالای ممنوعه غیر مجاز حمل یا معامله کند.
اصطلاحا کشت، تولید، حمل، پخش، خرید، فروش و در اختیار داشتن مواد مخدر را به سبب ممنوع بودن ان، قاچاق مواد مخدر گویند و در قوانین جزایی ایران، برای مرتکب هر یک از مراحل مذکور، متناسب با نوع و مقدار ماده مخدر به دست امده، مجازاتی در نظر گرفته شده است. (قربان حسین، 1368، 44)
از دیدگاه کنوانسیون 1961 (کنوانسیون مواد مخدر) «قاچاق» به معنای جرایم مندرج در بندهای 1 و 2 ماده 3 این کنوانسیون می باشد.( اتشین، 1381، 197) با توجه به تعریف قاچاق از دیدگاه مؤلف کتاب «پژوهشی نو در مواد مخدر و اعتیاد» به لحاظ تشابه ان با تعاریف کنوانسیون 1961 در خصوص قاچاق از ذکر ان خودداری شد.
پیش نویس جدید قانون مجازات مواد مخدر و روان گردان قاچاق را چنین تعریف کرده بود: «هرگونه اقدام غیر قانونی برای تولید یا ساخت یا ترکیب یا واسطه گری (دلالی) یا خرید یا فروش یا عرضه یا عرضه برای فروش یا ارسال یا حمل یا اخفاء یا نگهداری یا در اختیار گذاردن یا توزیع یا صدور یا ترانزیت مواد موضوع این قانون به بذر یا گز خشخاش، بذر یا برگ کوکا، یا برگ یا بوته خات و یا بذر و یا گیاهان دارای میغ مواد مزبور و یا هر فعل غیر قانونی و یا ترک فعل قانونی مشابه اعمال مذکور مرتبط با مواد موضوع این قانون». ( ماده 1،پیش نویش جدید قانون مواد مخدر، 1386)
گفتار پنجم: مستی
مستی عموما به حالتی گفته می شود که در اثر نوشیدن نوشیدنی های الکلی رخ می‌دهد. در ادبیات از این واژه برای مخالف هشیاری و همچنین (با ضم م) مترادف گله و شکایت استفاده می شود.(دهخدا،1373، 102) در اسلام نوشیدن مسکراتحرام و مستی گناه شمرده می شود. مجازات شخص شرابخواردر اسلام تا سه بار]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.