منابع پایان نامه با موضوع تکنیک‌های پیشرفته، راهنمایی و رانندگی، پیامدهای رفتاری

شکل 2-2 احتمال بروز مصدومیت کشنده برای یک عابر پیاده در برخورد با یک وسیله نقلیه مRead More…