منبع مقاله درباره نرخ رشد، اندازه شرکت، بازده سهام

الکترونيکي 2.54 1.059 1.122 به روز بودن داده ها و اطلاعات 2.66 1.041 1.083 صحيح بودن داده ها و اطلاعات 2.74 1.093 1.195 2) ميانگين امتياز متغير اتوماسيون اداري از نظر پاسخ دهندگان 4/2 ، انحراف معيار 87/0 مي باشد. و همچنين کم ترين ميانگين مربوط به متغير اتوماسيون اداري از نظر پاسخ دهندگان مربوط…

منبع مقاله درباره بازده سهام، اندازه شرکت، وجود رابطه

مشاهده به مشاهده ديگر مقادير مختلفي را ايجاد کند، بنابراين چيزي است که تغيير مي پذيرد و محقق آن ها را بنا به هدف تحقيق خود ، کنترل ، دستکاري يا مشاهده مي کند ودر برخي مواقع متغير نمادي است که اعداد يا ارزش هايي به آن منتسب مي شود ( خاکي ، 1389، ص…

منبع مقاله درباره نرم افزار، داده ها و اطلاعات، طلاق

شود که از طريق اجراي آن ها ، اطلاعات لازم جمع آوري مي شود. ابزار تنها به وسايل و تجهيزات اطلاق نمي شود، بلکه شامل کليه مواردي است که تحقيق اقتضا مي کند ( دلاور ، 1391، ص 280). براي اجراي هر نوع مطالعه تحقيقي ، داده هايي جمع آوري مي شوند و با استفاده…

منبع مقاله درباره عملکرد شرکت، بورس اوراق بهادار، اطلاعات مربوط

و همکارانش در سال 2009 تحت عنوان تاثير سرمايه گذاري فن آوري اطلاعات بر عملکرد شرکت در چين انجام دادند، مقايسه سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات در صنعت الکترونيک بين کشورهاي چين و ايالات متحده امريکا حاکي از آن شد که سرمايه گزاري در فن آوري اطلاعات تاثير مثبتي بر روي عملکرد شرکت ها…

منبع مقاله درباره عملکرد شرکت، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام

کارت امتياز متوازن يک الگو و يا به عبارتي يک چهارچوب جهت تدوين مجموعه‌اي از شاخص‌هاي عملکرد در راستاي اهداف استراتژيک مي‌باشد. اين الگو به وسيله ديونورتون و کاپلان158 ارايه شده و از چهارچوبي پيروي مي‌کند که در اولين گام آن مي‌بايست دورنماي سازمان مشخص گردد.سپس در راستاي ديدگاه حاکم بر سازمان، اهداف استراتژي تدوين…

منبع مقاله درباره عملکرد سازمان، صاحبان سهام، ارزش سهام

* واکنش مانند قضاوت ديگران، همکاران * زمان مانند سرعت پاسخ گويي يا گردش کار 2)تعيين وزن شاخص ها و اهميت آن ها- تعيين اهميت هر کدام از ابعاد و محور شاخص ها سبب مشخص شدن شاخص هاي اداري بيشترين و کمترين اهميت مي گردد. براي تعيين ضرايب و اوزان شاخص ها، روش هايي از…

منبع مقاله درباره کسب و کار، ارزش افزوده، عملکرد شرکت

اطلاعات در ايران سياست هاي استراتژيک وبرنامه هاي عملياتي فن آوري اطلاعات عنوان مکتوبي است که دبيرخانة شوراي فرابخشي توسعة علوم و فن آوري عرضه و پس از تصويب آن در شورا به ستاد برنامه سوم ارسال کرده است. انجمن انفورماتيک ايران اين مکتوب را در چهارچوب دو رهنمود تدوين کرده است که عبارت اند…

منبع مقاله درباره استاندارد، عصر اطلاعات، دانش آموزان

بحراني موفقيت تعبير کرد که توجه برنامه ريزان به اين عوامل مي تواند موفقيت سازمان را در دستيابي به اهداف ناشي از به کارگيري فن آوري اطلاعات افزايش دهد. 2-1-19)مديران و فن آوري اطلاعات طي دهه گذشته، شش روند اساسي روش استفاده سازمان ها از فن آوري را به طور قابل توجهي تغيير داده است…

منبع مقاله درباره عصر اطلاعات، استاندارد، توسعه بازار

آوري اطلاعات و خط مشي ها را ايجاد کرده، پروژه ها را ارزيابي کند، منابع را تخصيص دهد و استانداردهاي عملکرد را تعيين نمايد. ميزاني که شرکت ها به طور آگاهانه هر يک از شش استراتژي را انتخاب کرده اند، متغير است. برخي شرکت ها هيچ استراتژي مشخصي ندارند. دراين شرکت ها با استراتژي تصادفي،…

منبع مقاله درباره کسب و کار، کوتاه مدت، عملکرد سازمان

است. ـ عملکرد: تابعي از اهداف مديريت براي IT، محيط بيروني و پذيرش IT، نگرش هاي مديريت، و ساختار است. 2-1-14) پياده سازي فن آوري اطلاعات در سازمان ها فن آوري اطلاعات به عنوان محور و محرک توسعه جوامع وسازمان ها مطرح است. مطالعات در اين زمينه نشان مي دهد که فن آوري اطلاعات بايد…